Календарь событий

26 марта 2023

Тамырларыбызгъа къайтырбызмы?..

Сагъыш этейик: нек азайып барадыла тау элледе ийнеклери болгъан юйле?  Бирле: «Ийнек тутамыды, тутмаймыды, ол хар адамны энчи ишиди», – дерге да болурла. Сёзсюз, ийнек тутхан угъай да, жашаргъа бла жашамазгъа окъуна кюн сайын кесибиз оноу этебиз. Къалай жашаргъа да алай. Сюйсек, халал болабыз, жинибиз тутхан кюн а – огъурсуз. Алай ийнек бла тау эллени къадарлары тюзюнлей байламлыды. Тау элле уа миллетни мурдорудула.