Календарь событий

14 марта 2023

Мектепледе окъуучула бирча кийинирге керекмидиле?

Бусагъатда кёп школлада сабийле окъуугъа бир тюрлю кийимледе жюрюгенлери кёзге урунады. Ол ариу кёрюнеди, аны бла бирге сабийлеге эслерин да окъуугъа бурургъа себеплик этеди. Болсада алгъаракълада кёп билим бериу учреждениялада сабийлеге аллай чек салынмай эди. Ол хыйсапдан, окъуучуланы араларында башхалыкъла асыры бек эслене эдиле. Школлада кийим жаны бла чек салыныргъа керекмиди огъесе бу жаны бла оноуну гитче неда ата-анасымы этерге тийишлидиле? Бу соруугъа жууапны газет окъуучуладан излегенбиз.

Къыйынына – тийишли багъа

Россейни бла Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ командаларына кирип, аланы къауумунда 2021-2022 жыллада битеукъырал эм халкъла аралы эришиуледе болдургъан бийик жетишимлери ючюн Тырныаууздан спортчу Ангелина Лазаренко республиканы Спорт министерствосуну сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

Бизникиледе кюмюш эм доммакъ майдалла

Назраньда джиу-джитсудан эришиу бардырылгъанды. Анда тренер Залим Пшуковда жарау этген жашчыкъла алчы жерлени алгъандыла.

Наркотикле сатар умут бла

Май районда право низамны сакълагъан органла наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къатышхан аманлыкъчыны тутхандыла.

Хурметлеп саугъалагъандыла

Черек районну полициячылары къуллукъларын толтура ёлген тенглерини аналарын эм юйдегилерин Тиширыуланы халкъла аралы кюню бла алгъышлагъандыла.

«Сабийни жашауун мардалагъа кёре къурагъыз»

Алгъын тёлюлеча, ыннала – аппала бла ёсмейдиле шёндю сабийле, алай ала  садикде жамауат ичинде кеслерин жюрютюрге юйренедиле. Къаллай мардала бардыла балачыкъланы жашауларын къырал юйде къурагъанда? Аны юсюнден Нальчикде 61-чи номерли сабий садны юйретиучюсю Кючмезланы  Лариса  бла ушакъ этгенбиз.

 

Школчуланы бизнесден бла программала жарашдырыудан ангылаулары болурча

Нарткъалада 1-чи номерли лицейде, «Урок цифры» деген Битеуроссей билим бериу башламчылыкъны чеклеринде, бизнесде тинтиулеге эмда компьютер программала жарашдырыугъа жораланнган дерс бардырылгъанды. Анга къатышхан къонакъланы санында КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов, цифралы айныу министри Ислам Ашхотов, Урван районну башчысыны къуллугъун толтургъан Валерий Ажиев да бар эдиле.

Даражалы эришиуде– экинчи жер

Ара шахарда регбиден Москваны кубогу бардырылгъанды, анга жети команда къатышханды.

Жемиш терекчикле ёсдюрюуде да алчыладан бирибиз

Жемиш терекле эмда наныкъ юлкюле орнатыу жаны бла алып къарагъанда, Къабарты-Малкъар саулай къыралда ал беш регионну санына киреди. Бизни республикада терекчикле ёсдюрюуню да къолгъа алгъандыла. Аны хайырындан аланы тыш къыралладан алгъынча аллай бир ташыу да къалгъанды, дегендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда.

Айтхылыкъ спортчу эм къутхарыучу

Мисирланы Ибрагим МЧС-ни регионда бёлюмюнде бет жарыкълы уруннганлы 26 жылдан атлагъанды. Ол заманны ичинде Ибрагим от тюшюуге къажау-прикладной спортну айнытыугъа уллу къыйын салгъанын да белгилерге тийишлиди.

 

Жолда жюрюуню жорукъларына магъаналы жангыртыула кийирилгендиле

Жылны аллындан бери  жолда жюрюуню жорукъларына бир ненча магъаналы тюзетиу кийирилгенди. Аланы  бизге КъМР-ни прокуратурасыны федерал законланы толтуруугъа надзор жаны бла бёлюмюню тамата прокурору Ирина Маденова ангылатады.

Росгвардияны университетлерине чакъырадыла

Къабарты-Малкъарда Росгвардияны къуллукъчулары сабийлеге ведомствону вузларына окъургъа кирирге амалланы юсюнден айтхандыла.

Къагъытланы ашыргъанда сакъ болугъуз

Коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде кёпле дистанциялы халда интернетни болушлугъу бла ишге кёчген эдиле. Алай бла уа иш бериучюле документлени суратларын, ол санда паспортну, СНИЛС-ни, интернет бла излеп башлагъан кезиулеге сейир этерча тюйюлдю. Бир жанындан электрон амалла жашауну женгиллетгендиле, алай шартла жашырын къаллыкъларына ышаныулукъ бармыды? Мессенджер бла паспортну суратын ашырсагъыз, ол хыйлачыланы къолуна тюшмезми?

Умутландыргъан гёжефде – кезиулю хорлам

Калининградны «АВТОТОР-Арена» саулукъ-кючлеу арасында единоборстволадан биринчи битеукъырал фестиваль къуралгъанды. Анга къыркъдан аслам региондан 18 жыллары толмагъан 450 гёжеф къатышхандыла.

Акъай улу жигит Къумукъ

Уллу Ата журт урушну жигитлеринден бири Огъары Чегемден Акъайланы Солтан-Бекни жашы Къумукъ эди. Ол уллу юйюрде туугъанды. Сабийлей окъуна къара ишге юйреннгенди. Мал кютгенди, бичен ишлегенди, бахча салгъанды. Атасына иги болушлукъчу эди.

Чархлада - маданият арала

Бир жерден башхасына женгил кёчерге боллукъ автоклубла узакъ эмда жоллары къыйын жерледе маданият жумушланы тамамларгъа уллу себеплик этедиле. Кесини сахнасы, кинотеатры да болгъан аллай маданият ара  2019 жылда  «Культура» миллет проектге кёре Элбрус районнга да берилген эди. Аны хайырындан узакъ элледе да тюрлю-тюрлю байрамла къураргъа онг чыкъгъанды.

Сауутну жюрютюуню жорукълары

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны лицензия-эркинлик бериу бёлюмюню келечилери сауутла бла эркин этилмеген жерледе хайырланыргъа жарамагъанын эсгертедиле. Ведомствону пресс-службасындан бизге ангылатханларыча, аллай бузукълукъ этген инсан законлагъа тийишлиликде административ жууапха тартылады.