Календарь событий

16 марта 2023

Сабийлеге ток къоркъуулу болгъанын ангылатхандыла

«Каббалкэнергону» Май районда электрокюч сетьлерини келечилери Нальчикде «Тейри къылыч» сабий арада кечиннгенле бла тюбешгендиле. Къонакъла алагъа электрокючню юсюнден кёп магъаналы зат айтхандыла.

«Ишинги сюйгенинг бла бирге, анга хурмет берирге да керексе»

КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, Ингушетияны маданиятыны сыйлы къуллукъчусу, филология илмуланы  доктору Биттирланы Тамара, илмуда алгъадан белгиленнген  угъай, кеси ызлагъан жол бла бара, жетишимли болгъанлай да келеди. Республикабыздан, къыралыбыздан да тышында алим эгечибизни кёпле таныйдыла, аны билимлилигин, окъуулулугъун да белгилейдиле.

 

Уруш жылланы поэзясыны ышандыргъан кючю

Къабарты-Малкъарны поэзиясы уруш жыллада деменгили ниет кюч эди, жамауатны таукелликге, жигитликге чакъыргъан кюч. Патриот макъамла, патриот сезимле кёп эдиле анда. Шуёхлукъ, къарындашлыкъ сезимле. 

Малкъар халкъны Жангырыууну кюнюне

САХНАНЫ ПАТЧАХЛАРЫ

Озгъан ёмюрню 30-чу жылларында туууп, айный башлагъан эдиле профессионал искусствола – тепсеу, театр, жыр  айтыу. Уллу Ата журт урушну  кезиуюнде бир кесекге тохтап, ала жангыдан эс таба башлагъанлай а, кёчгюнчюлюкню азабы  келип, онюч  жылгъа  дери тунчукъдурулгъандыла. 1957 жылда,  къыраллыкъ къайтарылгъан  бла, ала жангыдан аягъы юслерине турадыла

Ёртен тюшер жерлеге - аслам эс

Жаз башы от тюшерге къоркъуу кезиуледен бирине саналады. Белгилисича, ёртенлени асламысы адамны хатасындан башланадыла. Бютюнда бу кюнледе инсанланы асламысы бахчаларында бла жер юлюшлеринде къауданны, чырпыны эмда башха аберилени кюйдюрюрге ашыгъадыла. Ол бир тюрлю сылтау бла жайылып кетсе, тийреге къаллай хата саллыкълары уа кишини  къулагъына кирмейди.   

Газ бла байламлы жумушлан тамамланадыла

Нальчикде «Газпром межрегионгаз Нальчик» эм «Газпром газораспределение Нальчик» биригиулени кёк отлукъ бла байламлы соруулагъа къарагъан  бир арасы былтыргъа  ишин эсеплегенди. 

Жуковну майдалына тийишли болгъанды

Бизни жерлешибиз Аппайланы Арсенни жашы Рустам Донбассда бардырылгъан энчи аскер операциягъа къатышхан, бийик къырал саугъагъа тийишли болгъанды.

Дарман хансла

Жабышмакъ (Боярышник) бийик кёкеннге неда гитче терекге саналады. Бир-бир тюрлюлери уа 4-8 метрге дери кётюрюледиле. Хар бирине да жабышмакъ деп къойгъанлыгъыбызгъа, аны 5 тюрлюсю бизни жерледе терк-терк тюбейди.

Ишлемеген тишлемейди

Нальчик сууну боюнунда не къасмакъ неда чум терек жокъду. Аланы, тышындан келип, душман къырмагъанды, кесибиз жокъ этгенбиз. Къалай? Жыяр ючюн, кесип, сындырып. Алыкъа тауусулмагъан, анда-мында узакъ суу ырбынлада къалгъан къасмакъны сатадыла. Жылдан-жылгъа, багъасы кётюрюле баргъаннга кере, артына чыгъа турабыз. Чум а не замандан бери жокъду. Базарда, уллу машокну аллына салып, бир тиширыу чынар сата тургъанын кёрюп, сейир-тамашагъа къалып, къууанама. Таулу къатын сунуп сорсам, ол а азербайджанлы болуп чыгъады. Аны бла ушакъ этгенимде, ол былай ангылатды: «Бизде чынарны жыяргъа къоядыла, кесерге уа бир адамны эркинлиги жокъду». Биз а кесебиз, тамблагъы кюнню эсибизге алмай, келе тургъан телюге не къоябыз деп ойламай, тегерекни халек эте турабыз».

«Заманны» алыргъа онг барды

Сиз бир тюрлю сылтау бла «Заманнга» жазылмай къалгъан эсегиз, ана тилде чыкъгъан жангыз газетибизни биринчи апрельден алып башларгъа онг барды.

«Библиотекала жангызда китапла жыйышдырылгъан жерле тюйюлдюле»

Элбрус районну Ара библиотека системасына Тырныауузда бла элледе орналгъан 14 библиотека бла аланы бёлюмлери киреди. Аладан эм эрттегилиле 1938 жылдан бери ишлеген ючюнчю бёлюм, сабий эм ара библиотекала, Быллымда, Кёнделенде бла Огъары Бахсанда китапханаладыла. Бюгюнлюкде ала барысы да, салыннган борчланы тамамлай, ишлерин тынгылы бардырадыла.

Чайырны хатасы

Игимиди чайыр саулукъгъа, огъесе аманмыды? Нарткъалада район больницаны врачы Бёзюланы Залимхан: «Реклама чайырны тишлени жуугъанда хайырланыучу пастагъа тенг этерге аздан къалгъанды. Биз барыбыз да билебиз ол кариесни айныууна чырмаулукъ этгенин. Болсада реклама чайырны заранлы затларыны юслеринден а абери айтмайды.