Календарь событий

25 марта 2023

«Кесине ийнаныулукъну кючю уллуду»

Бусагъатдагъы жаш тёлюбюз кесини жетишимлери бла къууандыргъанын бек магъаналы шартладан бирине санайма. Кёп тюрлю ишледе билимлиликлери, хунерлери бла да алдадыла. Ма аллайладан бириди Ахметланы Баширни жашы Артур да. 

КъМР-ни ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"

Адамлыгъы, усталыгъы бла да хурметге, ыспасха тийишли

Жамауатдан жаланда кеслерини билимлерин угъай, жюрек халаллыкъларын, заманларын, къолдан келген не амалны да аямай болушлукъ этген врачларыбызны барлыкълары бизни не заманда да кёллендиргенлей турады. РФ-ни Саулукъ сакълаууну отличниги, республикалы  клиника больницаны ОРИТ №1 реанимация бёлюмюню таматасы, врач-анестезиолог-реаниматолог Къулийланы Аминат да аллайларыбыздан бириди.

Элни жашауун жарыкъ этедиле

Къайсы элде да маданият ишни тутханла ол жаны бла жамауатны излемлерин  толтуруу бла кюрешедиле, жангы тёлюню юйретиуге къуллукъ этедиле.  Кёнделенде Маданият юй ишленнгенли элли жылдан  атлагъанды. Аны биринчи директору Къулийланы Ахматны жашы Ханапий  болгъанды. Мекям кеси да кинотеатр деп ишленнген эди. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

О Законе Кабардино-Балкарской Республики

"О внесении изменений в статьи 9 и 30 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

О Законе Кабардино-Балкарской Республики"О внесении изменений в статьи 6 и 19 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об организации борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике"