Календарь событий

19 марта 2023

Антларына кертичиликлери эмда жигитликлери бла да юлгюлюле

Шёндю бардырыла тургъан энчи аскер операциягъа кеслери ыразылыкълары, чакъырыу бла да кёп жашларыбыз къатышадыла. Ала, Ата журтну жалынчакъсызлыгъын къоруулауну сыйлы борчларына санап, антларына кертичиликлери эмда жигитликлери бла да юлгю кёргюзтедиле. Анга уа кёплери Россей Федерацияны Президентини Указы бла сыйлы  орденле эмда майдалла бла саугъаланнганлары шагъатлыкъ этеди. 

«Тюрлениуле тири барадыла, социал мекямла ишленедиле»

Быйыл Кърым Россейге артха къайтарылгъанлы тогъуз жыл болады. 18 март россейлилеге, жарым айрыкамда жашагъанлагъа да къууанчлы кюннге, керти халкъ  байрамгъа айланнганды, ол тарых тюзлюк тохташдырылгъаныны белгисине бурулгъанды.  Бу къысха статьяда уа 2014 жылда болгъан жумушланы, байрамны белгилеуню тёрелерини, жарым айрыкамда шёндюгю жашауну юслеринден айтыргъа сюебиз.