Календарь событий

03 марта 2023

Алыучуланы тилеклерин ыразы этерге итинебиз

Мамхегов Мартинни жашлары Тимур бла Азамат жети жыл мындан алгъа  юйге жылыу келтирген системаланы сатхан тюкенни ачып, бюгюнлюкде Нальчикде жетишимли ишлейдиле.

«Не къыйын кезиуде да таукеллигибизни тас этмедик»

Жарсыугъа, жылдан-жылгъа къартларыбыз аздан-аз бола барадыла. Алайсыз да ол къадар къыйынлыкъны кёрюп иги да жашайдыла. Къартларыбызны асламысы 1917-1930 жыллада туугъанладыла.  Ол жылла  уа къыралыбызгъа эм къыйын  болгъандыла. Уллу Октябрь  социалист  революциядан сора къыралыбыз эс жыялмай кёп заманны тургъанды. Аягъы юсюне бола келгенлей, Уллу Ата журт уруш башланады.

Кавказ таулада

Жолоучуну эсгериулери

1893 жылда «Природа и охота» журналда С.Ф.Давидовични «Кавказ таулада» деген жолоучу эсгериулери басмаланнган эдиле. Бюгюн аланы бир кесеги бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

Ёксюзню къадары

Мариямны туугъанлай окъуна насыбы тутмагъан эди. Анасы аны тапханлай ауушады. Къызчыкъны ыннасы Баллай, анасыны къарындашы Магометгерий аладыла да, ач-жаланнгач этмей, башха тенглерине сукъландырмай ёсдюредиле.

Батырлыгъы бла энчи болгъанды

Белгили уучу Уллубашланы Башулукну жашы Уучу, айтыугъа кёре, туугъан да, жашагъан да Малкъар ауузунда Шауурдат деген элде этгенди, къабыры да андады. Тарыхда аны не ёмюрде, къайсы жыллада жашагъанына шагъатлыкъ этген бир тюрлю шарт жокъду, алай аны туугъаны-туудугъуну юслеринден бир къауум шартла эсгере кетейик.

Болжалдан артха къалыргъа жарамагъаны къаты эсгертилгенди

«Единая Россия» РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосу бла бирге партияны халкъ программасыны чеклеринде къыралда школланы тынгылы жангыртыу жаны бла жумушланы бардырады. Алай партияны генсоветини секретары Андрей Турчак бир-бир регионла аны болжалларын бузгъанларын билдирип, артха къалгъанлагъа эсгертиуле этгенди.

Умуту - кезиулю биринчиликде хорларгъа

Ленинград областьны Выборг шахарында 17 жыллары толмагъан гёжефлени араларында ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга 59 регионундан 500-ден аслам жаш бла къыз къатышхандыла.

Кърымны бла Россейни жыйымдыкъ командаларында – тырныауузчу каратечиле

Элбрус районну бла Кърымны араларында шуёхлукъ эм спорт байламлыкъла иги кесек заманны жюрютюледиле. Кърымдан спортчула Тырныауузда эришиулеге къатышадыла, районну олимпиада резервли спорт школуну каратеден бёлюмюнде жарау этгенле уа турнирледе эки республиканы да хурметлерине сермешедиле. 

Электрокюч бла жалчытыу игиленирикди

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр Къабарты-Малкъарда электрокюч сетьлеге 36 жашау журт комплексни къошханды. Аланы барына да 9,1 МВт бёлюннгенди. 

Аналыкъ капиталны турмушну игилендириуге

 Аналыкъ капиталны программасы ишлеп башлагъанлы Къабарты-Малкъарда аны болушлугъу бла 63 772 юйюр жашау-турмуш болумларын игилендиргендиле, жангызда 2022 жылда аланы саны 4 054-ге жетгенди. Адамладан январьдан бери келген заявленияланы 81,1 проценти да аны юсюнден болгъанды.