Календарь событий

09 марта 2023

КЪАЧЫУ

Мени аммам дуниядан кетгенли къауум жыл болады. Аны бир заманда да унутмайма. Аны кёчгюнчюлюкде кёрген хапарларындан бирин айтама бюгюн.

Жангы юйлени токга къошуу

Былтыр «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиу 36 жашау журт тийрелеге ток ызланы къошханды. Аны иги кесеги Нальчикде кёп фатарлы жыйырма тёрт юйге жетеди.   

Магъаналы сермешде – алчыланы санында

Бу кюнледе Санкт-Петербургда жаш спортчуланы араларында универсал сермешледен Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга 37 региондан 500-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Тиширыуланы араларында - эришиу

Нальчикде «Каисса» арада классика шахматладан тиширыуланы араларында эришиу бардырылгъанды. 

ЖКХ-ны юсюнден не билесиз?

Алгъаракъда Нальчикде «Диктант ЖКХ» деген акция ётгенди. Аны Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде да бардыргъандыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, аны адамланы жашау журт-коммунал мюлк бёлюмде окъуулулукъларын кючлендирир хыйсап бла къурагъандыла. Башхача айтханда, кёп фатарлы юйледе жашагъанланы, кеси мюлклерини жумушларына къараугъа контроль этерге кёллендирир муратда. Дагъыда жашау журт эмда коммунал жумушланы бериуде право жаны бла билимлери болур ючюн.

Къуу тюзлени кийик эчкиси

Бу уллу эм кенг къуу тюзлени кийик эчкиси, хайыуанланы бирине да ушамагъан жаныуарды дерге боллукъду. Буруну кьысха хоботду. Къуу тюзледе битим бек аз болады. Алада желле, боранла букъуну кётюрюп айланадыла. Табийгъат шошайса, букъу уа битимлени юслерине олтурады. Сайгъакъ, кенг буруну бла юфгорюп, битимлени юслеринден букъуну учуруп, андан сора отлап башлайды, кырдык чомпдан башхасына ёте. Сайгъакъ эшек шинжини да, сибирткиликни да угъай демейди. Къыш айлада уа къауданны, къар-буз тюбюнден туякълары бла къазып чыгъарып, отлайды.

Саулугъу осал болгъан тиширыугъа болушхандыла

Къырал автоинспекторла  жолда кёлю аман болгъан тиширыуну саулукъ сакълау учреждениягъа жетдиргендиле. Аны саулугъуна бюгюнлюкде къоркъуу жокъду.

Жол кёргюзтюучю Леван

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени араларында атларын махтау бла айтдыргъан адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, Хаджиланы Сейитни, Залийханланы Чокканы, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле эсгередиле. Терс-Къолда жашап тургъан сванлы Леван Маргиани да аллайланы санында энчи жерни алады. Минги тауну тийресине  келген жолоучула –алимле аны юйюню арбазында кеслерине керекли хар затны да табып тургъандыла. Таулагъа ёрлеучюле, хакъ тёлеп, аны арбазында  чёмюч- къашыкъ, тюрлю-тюрлю кийимле, атла алып, жолгъа  алай атланнгандыла.

Кёчгюнчюлюкде таулула атларын иги бла айтдыргъандыла

Бу кюнледе малкъар халкъ туугъан жеринден Къазахстаннга бла Орта Азиягъа зор бла кёчюрюлгенли 79 жыл болады. Аны бла байламлы Т.Мальбахов атлы Миллет библиотеканы баш специалисти Махийланы Азиза жибергени  материалны басмалайбыз.

Нёгерлерини аты бла-даражалы турнир

МВД-ны Къабарты-Малкъарда управлениясыны  патруль-пост службасыны энчи батальону жыл сайын Тетов Алимбекни хурметине  баскетболдан бардырылгъан турнирге къатышады. 2010 жылны 9  майында полицияны лейтенанты Алимбек Муаедович «Кавказ» федерал трассаны  429-чу километринде орналгъан «Баксан» постда аскер борчун толтура тургъанлай аманлыкъчыланы къолларындан ёлгенди.  

Газетни алыргъа онг барды

 Хурметли жамауат!

Къадар айланчланы ныхытлы жоллары

Бу хапар жашауда болгъан ишди

Рамазан урушдан сау-саламат къайтды, орденле бла майдалладан кёкюреги сырылып. Къазахстанда юйюрюн тапды, юйдегили болуп, улан, къыз да ёсдюрюп, къазах колхозда уруна, кёп махтаугъа тийишли болуп жашагъанды. 

Жылыу келгенлей, губула чыгъадыла

Тюз жаз башыны ийиси бурунубузгъа ургъанлай, табийгъатха барыргъа сюебиз. Алай жылыу келгени бла бирге къан ичиучю губула да тирилгендиле. Аладан сакъланыр амалланы юсюнден Инфекция ауруулагъа эм СПИД –ге къажау араны врач – инфекционисти  Аппайланы Шамил  бла ушакъ этгенбиз.