Календарь событий

31 марта 2023

Огъары Малкъар – хар жаны бла да алчы

Къабарты-Малкъарны от тюшюуге къажау-къутхарыу службада  «Физический хазырлыкъ жаны бла эм иги бёлюм» деген атха эришиуле бардырылгъандыла. Бу жумушла къутхарыучуланы патриот ниетлеге юйретир, аланы къарыуларын сынар, профессионал билимлерин ачыкълар мурат бла къуралгъанды. От ёчюлтюучюле чабып эришгендиле, дагъыда смотр-конкурсну кезиуюнде  тийишли документлени хазырлау сынауларын кёргюзтгендиле.

Полициядан билдириуле

Экономикада аманлыкълагъа къажау оператив-излеу жумушланы чеклеринде, ФСБ-ны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге коммерциялы организацияны башчысы У.Мирзоевни бузукъчу ишин тохтатхандыла. Ол «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектни тамамлагъан кезиуде кёп санда бюджет ахчаны урлаугъа къатышханы  ючюн терсленеди.

Алан таш

Алгъын эллерибизде тёгерек, сыйдам ташлагъа «Алан ташла» дегендиле. Эрттегиле аланы атып, тёнгеретип да эришгендиле, бир кибик эки ташны бир бирге уруп, къайсысы къаты болгъанын билгендиле. Аллай ташла хар элде да болгъандыла. Хомпар окъ, хомпар таш, хомпар атылгъанлай деген сёз тутушла тилибизде ол алан ташланы хайырларындан жаратылгъандыла...

Окъучуула хунерлерин сынайдыла

Онунчу-онбиринчи классланы окъуучуларына деп къуралгъан «Жаш тёлю эмда жамауат» деген социал илмуладан ачыкъ олимпиада Къабарты-Малкъар къырал университетде озгъанды. Ол окъуу юйню вузгъа дери эмда усталыкъ бла шагъырейлендириу иш жаны бла управлениясыны бла социал ишни теориясы эмда технологиясы кафедрасыны башламчылыкълары бла къуралгъанды.

Май районда урлукъну себип башлагъандыла

Районда эл мюлк предприятияланы бары да быйыл 17,8 минг чакълы гектарда абери салып ёсдюрюрге умутлудула. Сёз ючюн, кюзлюкле кёп къалмай 5,5 минг гектарны аладыла. Ол санда будай – 4028, арпа уа – 1065 гектарда ёседиле. Дагъыда рапс (210 га.) эмда мал ашлагъа жараулу битимле (169 га.) да бардыла, деп билдиргендиле Май районну жер-жерли администрациясындан.

Илму сатыу-алыуну айнытыргъа онг береди

Къабарты-Малкъар къырал университет «Приоритет 2030» деген къырал прогрмманы чеклеринде республиканы экономика бёлюмюн байыкъландырыргъа ахшы къошумчулукъ этеди. Ол санда бизнесге, бютюнда промышленность бёлюмде уруннган биригиулеге илму-излем эм сынау-конструктор проектлени бардырыргъа болушады.  

Сакинатны ауруу

Хапар

Сакинатха юч жыйырма жыл тола турады. Алай анга аллай бир бермезсе. Тизгинлиди, бир кюн кийгенин башха кюн киймейди. Жаш заманында ариу болгъан ышанлары алыкъа юсюндедиле.

Къыйматлы бегимле, умутландыргъан келишимле

Республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий бардыргъан кенгешде финанс жумушланы тамамлау, социал-экономика жаны бла айнытыу, къолайсызланы эмда аскерчилени онгдуруу бла байламлы эм башха проектле бар эдиле.

 

Алчы жерлеге чыкъгъандыла

«СК Нальчик» бассейнде жюзюуден биринчилик бардырылгъанды. Анга 80 адам къатышханды, ала 50 метрге эркин стиль, брасс, баттерфляй амалла эм аркъаларында жюзюп эришгендиле.

Къызларыбыз – биринчи жерде

Кропоткин шахарда баскетболдан округ даражалы эришиу бардырылгъанды, анга СКФО-ну бла ЮФО-ну регионларындан, Волгограддан, Краснодардан, Дондагъы Ростовдан бла Кърымдан къауумла къатышхандыла.

БЫЗЫНГЫЛЫ АЛАУГАН

Халкъыбызда не заманда да бола келгендиле жигитликлери, хунерликлери бла атларын айтдыргъан эр кишиле, тиширыула да. Аланы этген ишлери, тёлюден-тёлюге ёте, халкъ ауузунда жюрюгендиле. Бирде уа таурухлагъа окъуна бурулуп къалгъандыла.

Сегиз чемпион бел бау къоллу болгъандыла

Нальчикде спорт микс-файтдан клубла аралы турнир къуралгъанды. Микс-файт – ол единоборстволаны шёндюгюлю, къатыш эм игилендирилген тюрлюсюдю, анга уруу, бууу эм ачытыу приёмла барысы да киредиле.