Календарь событий

07 марта 2023

Болушлукъ излегенлеге къайгъыра

Алгъа жылладача, былтыр да Элбрус районну халкъланы социал жумушларына жууаплы араны келечилери адамланы жумушларына къарагъандыла. Ала юйюрлеге бла сабийлеге психология-педагогика болушлукъну этгендиле, соруула бла келгенле бла сёлешгенле.

Федерацияны кубогундан – аслам майдал

Одинцово шахарда каратени битеустил тюрлюсюнден Федерацияны кубогу бардырылгъанды. Анга къыралны 37 регионундан 1200 спортчу къатышханды. Аны къорууланыу амалланы хайырланыу бёлюмюнде республикабызны жыйымдыкъ командасы 14 майдал къытханды.

«Жаша, жашна, малкъарым!»

Быйыл да республикада Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталгъан «Жаша, жашна, Малкъарым!» деген конкурслу фестиваль кесини ишин башлагъанды. Бу кюнледе ол тёрели халда Нальчикни 27-чи номерли школунда баргъанды. Аны Нальчикни жер-жерли администрациясыны Билим бериу департаментини специалисти Афашокъаланы Мариям бла бирге жыйырма жетинчи шахар школну устазлары Гелястанланы Людмила эмда Жантууланы Азинат къурагъандыла.

Умутландыргъан атламла

«Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла каратени зендекай будо тюрлюсюнден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бардырылгъанды. Анга республиканы шахарларындан бла эллеринден умутландыргъан спортчула къатышхандыла.

Жоллагъа бла кёпюрлеге ремонт этиледи

Быйыл бизни республикада тынгылы жангыртыу ишле беш жолда (13 километр) эмда юч кёпюрде бардырыллыкъдыла.

Жол хакъларын къырал тёлегенди

Федерал льготала алгъан адамлагъа былтыр Социал страхованияны фондуну республикада бёлюмю багъылгъан жерлерине хакъсыз барырча 2082 электрон билет алгъанды. 610 инсан ол билетле бла санаторийлеге, 1472 адам а – бийик технологиялы медицина болушлукъ этилген жерлеге баргъандыла. 

Бирликде болгъанды кючюбюз

Малкъар халкъ бир кюнню ичинде туугъан жеринден айырылып, Къазахстаннга бла Орта Азиягъа зор бла кёчюрюлгенли быйыл 79 жыл болады. Аны бла байламлы экономика илмуланы доктору, профессор Чеченланы Ануарны сагъышлары бла шагъырей этебиз.

Урунууну къыйматлылыгъын кючлендирирге юйретиу барады

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторуну мурдорунда къуралгъан «Фабрика процессов» деген билим бериу тийреде «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлерин ишни аяулу бардырыргъа юйретгендиле. Анга «Урунууну къыйматлылыгъы жаны бла билимлени федерал арасыны» келечилери да къатышхандыла. Окъутууну магъанасы орта эмда уллу предприятиялада урунууну къыйматлылыгъын кючлендириу бла байламлыды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Дуния байлыкъ – адамлыкъ

Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгюнчю, Азаматланы Жагъафар Ленинчи окъуу шахарчыкъны зоотехникле хазырлагъан бёлюмюнде окъугъанды. 1944 жылны мартыны жетинчи кюнюнде аны эгечи Нашхо ауушуп къалгъанын да Нальчикде эшитген эди. Бушууу акъылын бийлеп, Огъары Малкъаргъа да жаяулай тебирегенди.

Кёчгюнчюле къазахлыланы, къыргъызлыланы жигерликлери, иш кёллюлюклери бла сейирсиндиргендиле

Малкъар халкъ зор бла кёчюрюлген кюннге 

Совет Союзда бир-бир миллетлени зор бла туугъан жерлеринден кёчюрюу политика Уллу Ата журт урушну аллында окъуна башланнган эди. Биринчи аны ачылыгъын корейлиле, полякла, немислиле, финнле  сынагъандыла. 

Къадар айланчланы ныхытлы жоллары

Бу хапар жашауда болгъан ишди

Рамазан туугъанда, анасы Нюрсифат, киндик анасы Къаний да сейирсиннген, къоркъгьан да этген эдиле: сабийни онг жаякъчыгьында, бурунчугъу бла тенгшиде уллу моргъул тёгерек тамгъасы бар эди.