Календарь событий

28 марта 2023

«Къараучугъа къуллукъ эте эсем, аны оюму неден да магъаналыды»

Къулийланы Къайсын атлы къырал Малкъар драма театрны директоруну орунбасары, режиссёру, Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну устазы Мызыланы Ханапийни жашы Аубекир республикада, андан тышында да белгили жаш адамды. Ол сахна искусствогъа салгъан къыйыны ючюн кёп махтаугъа тийишли болгъанды. Фахмусу, адамлыкъ хунери ючюн сахна нёгерлери аны театрда Художестволу советни членине айыргъандыла, Къабарты-Малкъарны театрда къуллукъчуларыны союзуна да алгъандыла. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Хар жаны бла фахмулу

Газетибизни бюгюннгю байрамгъа жораланнган номеринде къачанда миллетни атын айтдыргъан, аны ёхтемлиги болгъан адамларыны юслеринден айтыучубуз. Мени бюгюннгю жигитим Атталаны Викторну жашы Азнор да ол къауумданды. Бюгюнлюкде таулу жаш «КБР-инфо»  республикалы информация агентствону баш редакторуду. Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну буйругъу бла «Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы журналисти» деген ат берилгенди.

Илмуну къыйын да, ныхытлы да жолунда

Россейни илмуларыны академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны «Прикладная математика эм автоматизация институтуну» геофизика болумланы математика моделированиялары бёлюмюню тамата илму къуллукъчусу, техника илмуланы доктору, профессор, РАН-ны эксперти, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Анахаланы Назирни жашы Кошкинбай жашауун илму тинтиулеге жоралагъанды. Ол жолда аны жетишимлери да асламдыла, магъаналыдыла. Аллай акъыллы, оюмлу адамларыбыз бла ёхтемлене, бюгюннгю материалыбызда аны иш бла байламлы бай илму жолуну юсюнден айтыргъа излегенбиз. 

«Гитчелигимден бери жыя къобузну къолумдан тюшюрмейме»

Бюгюннгю ушакъ нёгерим жашауун искусство бла байламлы этгени сейир тюйюлдю, нек дегенде аны атасы бла анасы маданиятха къуллукъ этген адамладыла. Атасы белгили жырчы Мусукаланы Руслан, анасы уа «Балкария» ансамбльде тепсегенди, Жаболаны Анжела. 

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы  К.В. Коковну Малкъар халкъны жангырыууну кюню бла  

АЛГЪЫШЛАУ

«Адамгъа болушалсанг, ыразылыкъ сёзле эшитсенг, бютюн кёлленесе»

«Къабарты-Малкъарны сыйлы къутхарыучусу», 1-чи класслы къутхарыучу Лёлюкаланы Николайны жашы Ибрагим бу жууаплы, артыкъда магъаналы, жашаугъа, саулукъгъа къыйын усталыкъ бла кюрешгенли жыйырма жылдан озгъанды. Бюгюнлюкде ол РФ-ни МЧС-ини Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу къауумунда ишлейди, адамлагъа болушлукъгъа чыкъгъан сагъатларын санагъанда, ала мингден да озгъандыла – республиканы тау, ёзен жерлеринде, башха регионлада да.