Календарь событий

17 марта 2023

Къыралгъа къажау ишни бардырыргъа жарамагъаны эсгертилгенди

 Тыш къыраллы организацияланы бузукъчу ишлерине къажау мадарланы чеклеринде УФСБ-ны къуллукъчулары республикадан тиширыу, асламлы информация органлада басмаланнган статьяланы тинтип, тыш къыраллы структуралагъа регионда жамауат-политика эм социал-экономика болумну юсюнден шартланы белгили этип тургъанын ачыкълагъандыла.  Аны ючюн анга ахча тёленнгенди.

Аланы жашлыкъ чакъыргъанды

Элбрус таулу миллетни, туугъан журтубузну белгисиди.  Аны тёппесине чыкъгъанланы атлары назмулада, жырлада, таурухлада кишиликни шартыча тёлюден-тёлюге айтыла келеди. 

Акъсакъалланы жюрек къыйынлары

Хапар

Чепеллеу бла Хамбий элде эки абадан акъсакъал туугъанлы бери да бир орамда жашайдыла. Кеслерини да жыл санлары тенгшидиле.

Соруу - жууап

Эски кинофильмлени жангыдан къайтарып нек тюшюредиле?

«Мосфильмни» башчысы Карен Шахназаров: «Угрюм – река» Шишковну романыды. Маресьев а тарых магъаналы инсанды. Алай эсе уа, керти да жашагъан адамны юсюнден, чыгъармагъа таянып, жангыдан кино тюшюрюрге нек жарамайды? Бизде, мен оюм этгенден, жамауат бла бир сейирлик зат бола барады: аны жарамайды, муну жарамайды… Алай бола келсе, Чеховну «Юч эгеч» деген пьесасын да тыйып башларыкъдыла: къалай, аны бир кере салгъандыла да.

Миллет проектлени эм къырал программаланы толтурулууларына – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Регионну айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны (штабны) президиумуну жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

О внесении изменений в составы комиссий муниципальных районов, городских округов по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2022 г. No 138-УГ

Биринчиле жыйымдыкъ команданы къауумуна киргендиле

Бу кюнледе Кахун  элде аскер къол  тутушуудан 115 Кавдивизияны хурметине аталгъан эришиуле ётгендиле. Аны Аскер къол урушну федерациясы, Урван районну администрациясы эм Жаш техниклени  З. Налоев атлы станциясыны аскер-патриот арасы къурап бардыргъандыла.

Тыш къыраллада жерлешлерибиз атлы орамла

Ленин

Кюнчыгъыш Европагъа тенг болмай, Кюнбатыш Европада «совет тылпыуну» ашыгъыш кетерирге кюрешмегендиле. Сёз ючюн, Францияда Ленинни атын жюрютген элли чакълы орам эмда сквер бардыла. Италияда аланы саны – 36, Германияда уа – 14 болады. Ильичге жоралап Англияда эки террасагъа алай атагъандыла, Финляндияда уа бир паркга аны атын бергендиле. Дагъыда Индияда эмда Африкада алтышар орам жюрютеди Ленинни атын.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ БУЙРУГЪУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кёк отлукъ ючюн тёлемегенледен къаты суралады

Былтыр газ бла жалчытхан биригиу кёк отлукъ ючюн аслам заманны тёлемей тургъан организацияла   1,5 миллиард сом чакълы  борчларын жабарча сюдлеге  196 иск бергенди. Сагъынылгъан кезиуде  энчи инсанлагъа да 1,4 миллард сом багъасына  36 минг  иск жарашдырылгъанды.  

Къыйын болумлагъа хазырлыкъларын кёргюзтгендиле

Бу ыйыкъда саулай да къыралда регионланы жаз башы кезиуде тёрели суу басыуладан бла от тюшюуледен къутхарыугъа жораланнган  битуроссей юйрениуле бардырыладыла.  РФ-ни МЧС-ини КъМР-да Баш управлениясы да ол санда энчи составны къыйын болумлагъа хазырлыгъын ачыкълау жаны бла экикюнлюк команда-штаб юйрениуле ётдюргенди.  

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Грозныйде эркин тутушуудан 18 жыллары толмагъан гёжефлени араларында СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Эришиуге Чеченден, Дагъыстандан, Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ставрополь крайдан 350-ден аслам спорчту къатышхандыла.

Аш мардалагъа къалай сыйынайыкъ?

Эрттен азыкъгъа ашагъан затынг жаугъа айланмайды. Бир кюнню ичинде бек азындан эки литр суу ичерге керекди. Бу айтылгъан затладан кертиси (тюзю) къайсысыды, къайсысы уа - терс? Окъуучуланы сорууларына врач  Моллаланы Фатима  жууап береди.

 

Ахчаны хуржунуна салып тургъанды

Коррупциягъа къажау оператив мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Россейни Сюд приставларыны федерал службасыны республикада Управлениясыны келечилери бла бирге Зольск районда приставны бузукъчу ишин тохтатхандыла.  Р. Гендуков хыйлачылыкъ этгенине ишеклик барды, деп билдиргендиле УФСБ-ны пресс-службасындан.

Хатаны азайтырча

Россейни Правительствосуну бегимине тийишлиликде От тюшюуге къажау низамын тохташдыргъан жорукълагъа тюрлениуле кийирилгендиле, деп билдиредиле МЧС-ни регионда бёлюмюню пресс-службасындан.

Бир налог счётну юсюнден семинар

Алгъаракъда Федерал налог службаны (ФНС) Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде кезиулю семинар бардырылгъанды. Сёз анда бир налог эсепни (ЕНС) юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Окъуучула – от ёчюлтюучюледе къонакъда

От ёчюлтюу-къутхарыу энчи бёлюмде къонакъда Нальчикни 14-ю эм 23-чю мектеплерини окъуучулары болгъандыла.