Календарь событий

24 марта 2023

Инсанлагъа тынгылагъанды, соруулагъа жууапла бергенди

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны таматасы Сергей Васильев инсанланы бир къаууму бла тюбешгенди эмда аланы тилеклерине тынгылагъанды. 

Къан бергендиле

Росгвадияны Къабарты-Малкъарда управлениясыны къуллукъчулары, «Жюрекден жюрекге» акциягъа къатышып, регионда донор къан бла банкны 10 литрге байыкъдыргъандыла. 

Адабиятыбызны суратлау къурамын энчилеген шартла

Халкъыбызны адабиятын тинтиу бла кюрешген жаш алимлерибизден бири Болатланы Асиятды. Университетни да жетишимли бошап, ол кесин илмугъа берип, кандидат диссертациясын да къоруулагъанды. Ол Гуманитар тинтиулени институтунда ишлейди.

Энтта да бир тукъумну къадары

Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бири Сюйюнчларыдыла. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери эдиле. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла. Къыйынлыкъны алагъа сынатмагъандыла. Керек кюнде уа, къалкъан болуп, жерлешлерин сакълагъандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике"

«Сабийлени жууаплылыкъларын сезерге, билимлерине базыныргъа юйретебиз»

Устаз усталыкъны сайлап, анга кертичилей къалып, жаш тёлюню къадалып окъутханларыбыз аз тюйюлдюле. Герийланы Зулижан да аллайладанды. Ол бийик квалификациялы педагогду. 

Дарманланы ичерге ашыкъмайгъыз

Ауругъандан сора дарманла ичсек, саныбызгъа-чархыбызгъа бек уллу хата тюшюребиз. Хау, ауругъаныбыз кетеди, алай башха жерибиз къыйнап башлайды. Аурумаз ючюн а ашыбызны тап къураргъа керекбиз. Ашагъан ашыбыз, татыулу болгъандан сора да, саулугъубузну къорууларгъа болушхан кёп тюрлю витаминледен толу болургъа керегин барыбыз да билебиз.

Усталыкъ сайлауну тасхаларын ачыкълагъандыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университде иш бла жалчытхан  биригиуле  права, экономика эм финансла институтну (ИПЭиФ) «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» бёлюмлерини  ючюнчю, тёртюнчю  курсларыны окъуучулары бла тюбешгендиле.