Календарь событий

06 марта 2023

Тамата тёлюню къайгъысын кёрюп

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий кезиулю кенгешин видеоконференция халда бардыргъанды. Правительствону жыйылыуунда сюзюуге экономика, жаш тёлю политика, спорт, социал къоруулау бёлюмледен бегимлени бла буйрукъланы проектлери сюзюлгенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

 

Казбек Коков чыгъармачы коллективлеге ахча саугъала тохташдырыуну юсюнден указгъа къол салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  чыгъармачы коллективлени къауумуна грантла тохташдырыуну юсюнден указгъа къол салгъанды. Анга кёре жыл сайын  бир миллион сомну тутхан юч грант тёленирикди.

Ол кюн эсимден кетмейди

 Таулу халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюрюлген кюннге жоралап, алгъын редакция бла байламлыкъ жюрютюп тургъан  Улбашланы Саниятны материалын бюгюн басмаларгъа тийишли кёребиз.

«Жашау да жашаргъа сюйгеннге бериледи»

 Кимледиле кёп жашагъанла? Бу соруугъа жууапны излер,  Нальчик шахарда Ара поликлиниканы врачы Бёзюланы Жамиля бла ушакъ этгенбиз.

 

Школ таба баргъан жолну къоркъуусуз этерге керекди

Жолланы къайсылары да, эм биринчиден, адамгъа деп ишленедиле. Ала къоркъуусузлу, тап болургъа керекдиле - ол баямды. Школла таба баргъан жоллагъа уа бютюнда сакъ болургъа тийишлиди. Ма аны эсге алып, Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмюню келечилери, Нальчикде 32-чи номерли школ таба баргъан жолгъа эс бурургъа чакъырадыла.

Къыралда урлукъ себиу башланнганды

Къыралда агропромышленность комплексни ишин тынгылы бардырыугъа кёз-къулакъ болгъан оператив штабны кезиулю жыйылыуу ётгенди бу кюнледе. Аны РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев видеоконференция халда бардыргъанды. Кенгешде жаз башы сабан ишлени, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыуну, «Мирзеу» федерал информациялы системаны юслеринден сёлешгендиле. Анга регионланы АПК управленияларыны келечилери къатышхандыла, ол санда Къабарты-Малкъарны эл мюлк министри Хасан Сижажев да.

Тамашалыкъ табийгъаты, ётгюр эмда къонакъбай адамлары

Шауаланы Замуратны жашы  Асхатха тюбедик. Асхат ол жерледе ёмюрю жашагъан адамды. Атасы бла анасы,  къарындашлары да   бу жерлиледиле. Аталары Замурат (жаннетли болсун) сабийлерин  тау этегинде таза таулу адет-къылыкъгъа юйретип, адамлыкъны бек багъалап жашаргъа  юйретгенди. Жашлары Залимхан, Ахмат, Исхакъ (жаннетли болсунла), Асхат, Малик, Хаким,  къызлары Анжела ата-ана насийхаты бла ёсгенле. Иги  бла айтдыргъандыла тукъумну , миллетни да. 

Тамырлада юйюшген къан саулукъгъа къоркъуулуду

Къан тамырлада тромб адамны саулугъуна билмей тургъанлай къоркъуу келтирирге боллукъду. Аны юсюнден медицина илмуланы доктору, Сеченовский университетни (МГМУ) профессору Владимир Парфенов  былай айтады. 

Аналыкъ капиталны ай сайын берилиучю тёлеулеге къалай хайырланыргъа боллукъду

Юйюрню орта эсеп бла файдасы регионда инсаннга жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемини эки къатысына жетмей эсе, ол, заявление жазып, аналыкъ капиталдан ай сайын тёлеуле алыргъа боллукъду. 2023 жылда Къабарты-Малкъарда адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 15 381 сомду.

Хунерли жаш адамланы ишлерине тийишли багъа

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Илму, билим эм бизнес хар неда тюрлене баргъан кезиуде» конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла алгъаракъда. Ол илму-излем эмда конструкторлукъ тема бла байламлы эди.

Жыры барны жолу бар

Таукенланы Малкъарбийни къызы Галина жамауат сюйген жырчыды. Ол Нальчикде Музыка театрда солистка болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.