Календарь событий

13 марта 2023

Акъылбалыкъ болгъанлагъа паспортларын бергендиле

МВД-ны Май районда бёлюмюнде миграцияны соруулары жаны бла бёлюмюню таматасы Кючмезланы Аминат 14 жыллары толгъан жаш къызланы паспорт алгъанлары бла алгъышлагъанды. Бу жумуш 8-чи мартны байрамына аталып бардырылгъанды.

Къудуретибизге сакъ болайыкъ

Минги тауну тийресиндеги сейир да, тамаша да табийгъат бизни уллу байлыгъыбызды деп, таукел айтыргъа боллукъбуз. Миллет паркны жери 10 гектардан асламды. Ол битеу тийрени ондан бирин тутады. Асламысында мында нарат бла къайын терекле ёседиле. Ала табийгъатны сакълауда уллу магъана тутадыла. Сёз ючюн, къар юзюлюуден, ырхыладан тёбен орналгъан эллени сакълайдыла.

Къадары - адамлыкъны, жигерликни, тюз ниетлиликни да юлгюсю

Габоланы Аслангерийни жашы Аслан 1920 жыл Тёбен Чегемде туугъанды. Малкъар халкъны кёчюргенлеринде,  Прохладнаны тёгерегинде Бажыган, Хурей дегенча тийрелени къатларында нёгерлери бла сабан сюрюп, мирзеу

Прохладна районда болумгъа эс бурулгъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Прохладный шахар округну активи бла тюбешгенди. Регионну оноучусу бусагъатда энчи аскер операциягъа къатышхан жашларыбызгъа билеклик этгенлери ючюн прохладначылагъа ыразылыгъын билдиргенди, ол санда чынтты жигитлени ёсдюргенлери ючюн да.

«Эм уллу муратым атамы-анамы, халкъымы тийишли уланы болургъады»

Къабарты-Малкъарда айтхылыкъ спортчула не заманда да аз тюйюл эдиле. Аланы асламысы, дуния рекордла салып, белгили болгъандыла.  Миллетибизни атын айтдыргъан спортчуларыбыздан бири уа Аттасауланы Рамазанды.  

Кесибизни дарманларыбызгъа кёче бара эсек…

Биз кюнден - кюннге дарманла багъа болуп баргъанын кёребиз. Бир – бирлерин а къыйналып табабыз. Тыш къыраллы дарманланы орунуна Россейде чыкъгъанланы алыргъа тюшеди.

Жолланы жангыртыугъа – аслам эс

Быйыл Къабарты-Малкъарда жоллагъа тынгылы ремонт этилирча тёрт миллиарддан аслам сом бёлюнюрюкдю.  Ол санда Каменномостское - Хабаз, Эски  Черек - Жемтала - Сукан-Суу, Вольный Аул - Хасания – Герпегеж участокла да жангыртыллыкъдыла. Саулай алып айтханда, игилендириу жаны бла  ишле жыйырма элде тамамланырыкъдыла. 

Тёгерекдеги къудуретде тюрлениуледен къоркъурчамыды?

Битеу дунияда  адам улуну сакълар ючюн уллу жылыныугъа къажау ишни бардыргъан (алай эсе уа углекислый газ чыгъаргъан  автомобильлеге, заводлагъа, параходлагъа эм бирсилеге къажау) Грета Тунбергни юсюнден айтханлай турадыла. Керти да аллай жарсыу бармыды эмда планетагъа неден къоркъургъа керегин ара басма органлада аты айтылгъан алим-геофизик эмда белгили поэт, музыкачы Александр Городницкий хапарлагъанды.

Фахмулуланы ачыкълаугъа, аланы айныуларына къайгъырыугъа – энчи эс

Фахмулу сабийлени бла жаш адамланы ачыкълау, аланы айныуларына тап онгла къурау – ол маданият эмда жарыкъландырыу жаны бла политиканы магъаналы кесегиди. Аны жашауда  тынгылы бардырыугъа Элбрус районда энчи къайгъырадыла. Аны ючюн деп бардырыладыла сабий чыгъармачылыкъны «Элбрусну жулдузу», «Журтуму жарыкъ танглары» деген фестивальла. Андан сора да, районну чыгъармачы коллективлери  «Алтын къол»,  «Нарт Дебетни туудукълары», «Сабантой», «Айранны байрамы» эм кёп башха фестивальлагъа къатышып, концертле да бардырып, атларын айтдырадыла.

Жайда къаллай законла ишлеп башларыкьдыла

Россейни жангы регионларыны праволу болумлары, экономиканы стратегия магъаналы бёлюмлерине тыш къыраллы инвестицияла, дагъыда законлагъа мартда къаллай тюрлениуле кийирилгенлерини юсюнден статьяда окъугъуз.