Календарь событий

02 марта 2023

Аз-аз урлай, иги кесек ахчаны къымгъанды

Нальчикни полициячылары юч миллион сомну урлагъанына ишеклини тутхандыла.

Жукъгъа жарамазлыкъ юйледен кёчюрюу жаны бла алчыланы санында

​Адамланы жукъгъа жарамагъан жашау журтладан кёчюрюу жаны бла федерал проектни жик-жиги бла толтургъан 28 регионну ичинде Къабарты-Малкъар да барды. Аны юсюнден РФ-ни Правительствосуну порталында айтылады.

Урлукъ сатып алгъанда кесигизни алдатмагъыз

Жаз башы келгени бла бахча ишле башланадыла, аны себепли кёпле урлукъ сатып алыуну къайгъысын этип тебирейдиле. Тюкенледе шёндю аны къадар тюрлюлери барды. Суратларында не айтаса, жарагъан кёгетле, жым-жылтырауукъ наныкъла, кёзню къаматхан гюлле. Алай, жарсыугъа, кёбюсюнде ол бары да артда алдау болгъанын кёребиз.

Къыралына, халкъына да хайыр келтирирге итиннгенди

Адамлыкъны ниетлерине табына, къыралына бла халкъына игилик келтирирге итинип, тутхан ишин бет жарыкълы толтургъан инсанла жамауатны эсинде, айхай да, огъурлу ыз къоядыла. Аллай инсанларыбыздан бири Текуланы Азретди.

Баш къыйматыбыз – ёз тилибиз

Белгилисича, кимге да кесини тили татлы, иги, ангылашымлы кёрюнеди. Анга алимле, саулай адам улу да угъай демейди. Эрттегили цивилизацияны кезиуюнде жашагъан халкъланы барысы да дуния кенглиги ёз тилледеди, аланы даражалары бирсиледен бийикди деп тургъандыла. Тилни юсюнден омларын кеси заманында газетге Жулабланы Юзейир жаза туруучу эди. Аланы бир-бирлерин жарашдырып, бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

Жумушланы юйден чыкъмай тамамларгъа онг барды

КъМР-де МВД-ны Къырал автоинспекциясы водительлеге ведомствону эсепге салыу-экзамен бёлюмлерини жумушларын электрон халда толтурууну хайырлылыгъын ангылатады. Аланы юйден да чыкъмай,  Госуслуги порталны болушлугъу бла толтурургъа боллукъду.

От ёчюлтюучюлени къыйын болумлагъа хазырлылыкълары тинтилгенди

Россейни МЧС-ини Баш управлениясыны от ёчюлтюу службасы 20-чы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмню къыйын болумлагъа хазырлылыгъын тинтгенди.

Жыйымдыкъ командала къуралгъандыла

Прималкинское элде Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосуну себеплиги бла кикбоксингден 14 жыллары толмагъан спортчуланы араларында республиканы чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

"Къолайлы киеу"

- Адамгъа жашау бир кере бергенин ангылап, бир-бир жашла жашауларын тап къурайдыла. Бизге киеу боллукъ жашны халын да бек тап ангылата тураса, керти айта эсенг,-деп, Ахмадиягъа соруулу къарады.    

Къойдан ненча юлюш этиледи?

Былай бир къауум адам болуп олтургъан жерде: тойдамы, къурманлыкъдамы болады. Къысха айтханда, мал союлгъан жерде: «Аланла, къойдан ненча юлюш этиледи»,-деген хапарла сагъыныла, сагъыныла турадыла.

Кючлюлени оюнлары

Биз бюгюн сизни миллетибизде кенг жюрюп тургъан эки оюн бла шагъырей этерге сюебиз. Алагъа акъылбалыкъ болгъан кезиуден башлап ойнагъандыла. Биринчи оюн  «Токъмакълашыуду».