Халкъла аралы даражалы кадрла хазырлаугъа себеплик этеди

«Илму эм университетле» миллет проектни чеклеринде илму ишлеге мега-грантланы программасы жангыртылады. Быйылдан башлап, анга бёлюннген ахчаны ёлчеми 90 миллион сомдан 100 миллионнга дери кёбейтилгенди. Дагъыда грант беш жылгъа бериледи,  аны болжалын энтта юч жылгъа созаргъа эркин этилгенди. Билим бериу эмда тыш къыралладан алимлени къайтарыу бла байламлы проектлеге энчи магъана бурулады.

Проектлени бир ненча бёлюмге юлешгендиле. Россейли экономиканы технологиялы айныуун жалчытыргъа бурулгъан  илму тинтиулени жашауда бардырыугъа биринчи жыл 100 миллион, келир эки жылда уа 50-шер миллион сом бёлюнеди. Быллай тёлеуле илму лабораторияла къурагъан алимлеге да берилликди. Россейли экономикагъа кадрла хазырлау бла байламлы башламчылыкълагъа уа биринчи жыл 50 миллион сом, келир эки жылда уа 20-шар миллион сом бёлюнеди.

Программаны чеклеринде жаш алимлеге энчи себеплик къуралгъанды. Проектге башчылыкъ этген алимге 39 жыл  толмагъан эсе, биринчи жыл 30 миллион, келир эки жылда уа 20-шар миллион сом тёленирикди.

Алай бла бу миллет проект  халкъла аралы даражалы  кадрла  хазырлаугъа себеплик этгенин  белгилерчады. Аны болушлугъу бла къыралда 345 илму лаборатория къуралгъанды, алада алимле 1000 илму диссертацияны къоруулагъандыла, илму жангычылыкълагъа 1400 патент алгъандыла, 7000 илму ишни басмалагъандыла.

Проектлени жашауда бардырыугъа жылда орта эсеп бла  2500 жаш алим къатышадыла.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: