Кишиге хата жетмегенди

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге.  Ары МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны оператив къауумун ашыргъандыла. Аны санында 3 адам эм бир машина болгъандыла. Жолну тазалаугъа да эки энчи техника жиберилгенди.

Сагъат экиге къутхарыучула15 адамгъа кёпюр къурагъандыла. Бешеулен, машиналарында кеслери чыгъарча жол тазаланырын  сакълап, эвакуациягъа къатышыргъа унамагъандыла.

Хата бир инсаннга да тиймегенди.

 

Баллиланы Алина
Поделиться: