Къабарты-Малкъарны район мектеплерине отуз школ автобус берилгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков республиканы район битеулю билим берген учрежденияларына 30 школ автобусну ётдюргенди. Бюгюнлюкге республиканы билим бериу организацияларында 152 школ улоу барды, 8 800 школчу окъугъан жерлерине эм андан артха жетдирилиу бла жалчытылыныпдыла. Сабийлени дерслеге энчи автотранспорт бла жетдирирге республиканы 118 битеулю билим берген организацияларыны, аланы асламысы элледе, ол санда узакъдагъылада, орналыпдыла, онглары барды.

Казбек Коков КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов, улоула алгъан школланы директорлары эм устазлары бла ушагъында былай белгилегенди: «Бюгюнлюкде къыралда билим бериуню качествосун игилендирирча, ёсюп келген тёлюге билеклик этерча кёп зат этиледи. Школланы транспорт бла жалчытылыныулары сабийлени дерслеге заманында эм къоркъуусуз жетдирирча онгла береди. Бу программа Россейни Президентини себеплиги бла регионлада бардырылады, школланы автобусла бла жалчытыргъа тийишлисини юсюнден Посланияда айтылгъанды». Башчы махкемелени келечилерине ишлери ючюн ыразылыгъын билдирип, жетишимле тежегенди.

Республикада школ автобусланы паркын жангыртыу жаны бла тийишли иш бардырылгъанлай турады. 2016 жылдан 2020 жылгъа дери кезиуде республика 137 школ улоу алгъанды. 2021-2024 жыллагъа битеу да бирге 45 улоу изленеди, жиберилген автобусланы эсге алса, школ автотранспорт жаны бла излемле толусунлай жалчытылынырыкъдыла.

Поделиться: