29.05.2023, 17:20 - Жамауат

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

29.05.2023, 16:53 - Право

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

29.05.2023, 15:19 - Жамауат

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

29.05.2023, 15:08 - Жамауат

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

29.05.2023, 14:56 - Жангылыкъла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

29.05.2023, 14:54 - Жамауат

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

29.05.2023, 08:00 - Саулукъ

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖАМАУАТ

Жамауат
07.05.2023 - 09:17 | 👁 47

Подробности...

Ол жашаугъа башха тюрлю къарай эди…

Быйыл майда  фронтчу Гочияланы Кичибатырны жашы Назирге жюз жыл толлукъ эди. Аны юбилей эсгериу кюню   фронтчуну  туугъан эм жашагъан эли Тёбен Чегемде  орта школда белгиленнгенди.   
Жамауат
05.05.2023 - 15:40 | 👁 44

Подробности...

Каспий чабакъчыкъла - череклерибизде

РусГидро компанияны адамлары бизни республикада череклеге 300 мингден артыкъ каспий  чабакъчыкъ жибергендиле алгъаракъда. Аны бла гидроэнергетикле суулада чабакъланы санын кёбейтиу программаларыны...
Жамауат
05.05.2023 - 15:39 | 👁 36

Подробности...

Ишчи усталыкъла бла шагъырейленнгендиле

Кёп болмай «Турникетсиз ыйыкъ» битеуроссей акцияны чеклеринде Нальчикни школчулары бла устазлары «Телемеханика» биригиуде болгъандыла.
Жамауат
05.05.2023 - 14:29 | 👁 41

Подробности...

Эркинлик, жалынчакъсызлыкъ, намыс ючюн сермешгенди

Акъ Суудан Алийланы Хабич Уллу Ата журт урушха юч уланын ашыргъанды – Якубну, Мухажирни эмда Нухайны. Алай ол къанлы  къазауатдан ата юйюне жаланда Нухай къайтханды.
Жамауат
05.05.2023 - 12:34 | 👁 41

Подробности...

Сайгъакъ

Бу уллу эм кенг къуу тюзлени кийик эчкиси, хайыуанланы бирине да ушамагъан жаныуарды дерге боллукъду. Буруну кьысха хоботду. Къуу тюзледе битим бек аз болады. Алада желле, боранла букъуну кётюрюп...
Жамауат
05.05.2023 - 12:31 | 👁 39

Подробности...

Кюбюрде табылгъан къагъытла

Эгечим болса эди, анамы да излемез эдим,  дегенди анасы ёлгенде, эгечлери болмагъан жети къарындашдан бири. Эгеч дегенинг алайды, анасыча жарсыр. Къууанчынга къууана билир. Жарсыуунга къайгъырыр....
Жамауат
05.05.2023 - 10:32 | 👁 26

Подробности...

Газетге жазылыргъа унутмагъыз

Багъалы шуёхла!  
Жамауат
05.05.2023 - 08:33 | 👁 39

Подробности...

Жууукълукъну бузаргъа жарамагъанын нек унутабыз?..

Бурун ёмюрледен бери окъуна, къарачай-малкъар  дунияда иги адетлерибизден бири ол жууукълукъну бузуп юйюр къураргъа жарамагъан адетди. Жууукълукъ жети къаты атагъа дери саналгъанды.
Жамауат
04.05.2023 - 13:24 | 👁 36

Подробности...

Таулу жашны даражалы иши

  Сурат 1917 жылда Нальчикде Берсеневни сурат студиясында алыннганды. Революциягъа дери таулу жашла былай кийиннгендиле. Анала, эгечле, юй бийчеле тикген къапталла, чепкенле, бёркле
Жамауат
04.05.2023 - 12:16 | 👁 26

Подробности...

Миллетни энчилигин ачыкълайды

Багъалы шуёхла!  Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;
Жамауат
04.05.2023 - 09:45 | 👁 41

Подробности...

Жамауатдан болушлукъ изленеди

Черкесланы Зухура, Барисбийни къызы, ракдан ауруйду. Шёндю ол къыйын халдады. Анга  Германияда операция этерге айтадыла, аны ючюн а 2 миллион сом керекди. 
Жамауат
04.05.2023 - 09:35 | 👁 27

Подробности...

Биреуню ачытмайма деп, кеси ачыгъан халал жан

Алтынчач  Кавказдан, сабий къызлай халкъыбыз бла кёчюрюлюп кетген эди. Ол урушну, кёчгюнчюлюкню да къыйынлыгъын кёргенликге, узакъ Кавказда, жанкъоз гюл, жаз башында суукъ къардан чыгъып жашнагъанча...
Жамауат
04.05.2023 - 09:35 | 👁 42

Подробности...

Кёрюмдюлери, тюрсюнлюлери да тюрлю

Малкъарлылада аламат нарт сёз барды: «Жерине кёре жиляны», -деп. Хар континентни, аны къой, хар регионну окъуна башха континентледе, регионлада, таулада, жерледе болмагъан башха тюрлю жаныуарлары,...
Жамауат
04.05.2023 - 09:30 | 👁 26

Подробности...

Ахшы башламчылыкъла, хайырлы келишимле

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан  билдиргенлерича,  быйыл 3-4  майда Минаральные Воды шахарда „МинводыЭкспо“ комплексде Кавказны биринчи  инвестициялы кёрмючю  ётерикди. Анда  Къабарты-...
Жамауат
04.05.2023 - 09:05 | 👁 24

Подробности...

Хорламны кюнюне жоралап

Нальчикде  3-чю номерли мектепде  бу кюнледе  «Хорлам» деген ат бла  бардырылгъан битеуроссей аскер-спорт эришиулени шахар  кезиую  башланнганды. Аны къууанчлы халда ачылыууна  урушну, урунууну,...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
10.05.2023 - 12:22 | 👁 44

Подробности...

Чыгъармачылыгъы бла халкъына сюймеклигин, кертичилигин ачыкълайды

 «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни артистлерин къараучула таныйдыла, хар концертде да жарыкъ тюбейдиле.  Сёзсюз, анга себеплик а тепсеучюлени бийик фахмулулукълары,...

Жангылыкъла
10.05.2023 - 12:00 | 👁 46

Подробности...

Новый боевой отряд появился в составе сводной казачьей бригады "Дон"

В строю бригады "Дон" наряду с другими отрядами, которые сегодня несут боевую службу на передовой линии в наиболее опасных районах СВО, появился специальный боевой отряд "Аксай", сообщает сайт...

Жангылыкъла
05.05.2023 - 15:37 | 👁 34

Подробности...

Таза суу бла сылтаусуз этерча

Псыхурей элде «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программаны чеклеринде Малкинская бла  Клиническая орамлада 1100 метр чакълы бирде   таза суу баргъан быргъыла тартхандыла,- деп...

Жангылыкъла
05.05.2023 - 14:57 | 👁 53

Подробности...

Жолла къоркъуусуз болурча

Акъ-Сууда тёртюнчю  посёлокга баргъан жол эрттеден бери тозурап ремонт этерге керекли болуп тургъанды. Анга байламлы быйыл мартда «Къоркъуусуз эмда качестволу автомобиль жолла» миллет  проектге...

Тарых
05.05.2023 - 14:28 | 👁 44

Подробности...

Тыш къыраллы жолоучула - бийзде къонакъда

Белгили немисли къаячы эмда этнограф  Карл Эггер  1914  жылны жазында  бу тийрелеге келип, кёргенини,эшитгенини  юсюнден «Kaukas in Kaukasus» деген китап жазып, аны 1915 жылда Германияны Базель...

Спорт
05.05.2023 - 12:29 | 👁 37

Подробности...

Элли жаш адамланы къайгъысын кёре

 «Спортмастер тёлю» деген  проектни чеклеринде бу кюнледе Зольск районда спорт-айнытыу майдан къууанчлы халда ачылгъанды. Сабийлеге эмда жаш адамлагъа деп, аллай майданла республиканы дагъыда беш...

Право
05.05.2023 - 08:00 | 👁 21

Подробности...

Судьяланы тюз оноулары – адамланы тынчлыкълы жашауларыны мурдору

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жамауат къоркъуусузлукъ, законлукъну сакълау эм ОНК бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясыны жыйылыуунда мировой судьяланы ишлери сюзюлгенди

Тарых
04.05.2023 - 12:17 | 👁 38

Подробности...

Къадау таш

Андан бери иги кесек заман озгъанды. Къарачайдан келген коллегаларыбыз, Терс-Къол тийрелеринде «Къарча таш» барды деп эшитгенбиз да, аны юсюнден бирле хапар айтыр эселе уа деп, ары элтирлерин...

Маданият
04.05.2023 - 10:01 | 👁 21

Подробности...

Ёрюзмеклары

Бири бирлерин къуугъан сагъышла бла чыкъды юйюнден Эфенди. Жол жингиригине дери келди да, уллу жолгъа къарады. Анда киши эслемегенине сейир да, къайгъы да этди – баям, шуёху Сахадин ауруп...

Маданият
03.05.2023 - 11:51 | 👁 41

Подробности...

«Артистни, жырчыны уллу кёллю, сансыз болургъа эркинлиги жокъду»

Бизни бюгюннгю эстрадабызда фахмулу жаш артистлерибизден бириди Холамханланы Къайсын. Ол Музыка театрны, «Амикс» жыр ансамбльни солистиди. Окъуучуларыбызны аны  бла жууугъуракъ шагъырей...

Тарых
03.05.2023 - 10:14 | 👁 37

Подробности...

Буруннгудан бери жюрютюлген сабий адетле

Эртте заманладан бери  да къарачай-малкъар халкъда сабий бла къартны артыкъ сыйлы кёрюп, алагъа энчи къаралгъанды. Бизни миллетде къартны сыйыны къаллай даражасы болгъанын хар ким да биледи. Алай...

Жангылыкъла
03.05.2023 - 10:02 | 👁 46

Подробности...

Россейни сейирлик жерлерине, айтхылы шахарларына жолоучулукъ

Адамланы ташыу бла кюрешген федерал компания (ФПК), туристлеге таплыкъгъа деп жууукъ кезиуде сегиз жангы маршрут ачар муратлыды. Аны юсюнден компанияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Тарых
03.05.2023 - 10:00 | 👁 40

Подробности...

Жети кюнню бирер магъанасы

Бир кюн мени бир къаршым сёлешип: «Четверг» таууча къалай боллукъду», - деп сорады. Жылы келген адамгъа тырман этдим. Ол а: «Кёп заманны шахарда жашайма, билген затымы да унута барама», - дейди....

Спорт
03.05.2023 - 09:56 | 👁 44

Подробности...

Эм гитче спортчула эришгендиле

Нальчикде каратени WKF тюрлюсюнден 10-13-жыллыкъ спортчуланы араларында Россейни биринчилиги къуралгъанды.

Спорт
03.05.2023 - 09:55 | 👁 37

Подробности...

Жыйымдыкъ команда къураллыкъды

Нальчикни Сабий стадионунда женгил атлетикадан регионла аралы эришиуле бардырылгъандыла. 

Страницы