23.06.2024, 10:00 - Жамауат

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды. Ол Мухолда орта школну бошагъандан сора, Нальчикде Къабарты-Малкъар пединститутну тарых факультетин тауусханды. Жыл санына къарамай, эсли жаш адамны КПСС-ни Черек райкомуну биринчи секретарыны болушлукъчусуна тийишли кёргендиле, ол комсомолну райкомунда  ишлеп тургъанды. 

22.06.2024, 10:30 - Спорт

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 20-дан аслам регионундан 500-ден кёп умутландыргъан спортчу къатышханды. 

21.06.2024, 16:10 - Тарых

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев, Одесса, Харьков, Орлов, Москва, Архангельск, Урал, Сибирь, Приволжск, Шимал-Кавказ эм Закавказье аскер округлада бардырылады.

21.06.2024, 15:27 - Жамауат

Июньда республикада жууунуу кезиу башланады, аны бла байламлы МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери кёлледе бла суулада солугъан адамланы къоркъуусузлукълары къалай жалчытылыннганын сюзгендиле.

21.06.2024, 14:37 - Жамауат

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла. Бир уллу жигитлик этмеген эселе да, беш сабийни – тёрт къызны бла жашны ёсдюрюп, аланы таулу юйюрледе тёре бола келиучюсюча, ариу къылыкъда, таза ниетде юйретгендиле.  

21.06.2024, 14:27 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

21.06.2024, 10:58 - Жамауат

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

21.06.2024, 10:37 - Жамауат

Водительни удостоверениясыны болжалы чыкъгъан эсе, аны бла машинаны жюрютюрге чек салынады. Бузукълукъ этген адам 5-15 минг сом тазир тёлерикди, аны машинасын а энчи стоянкагъа саллыкъдыла.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
29.05.2024 - 15:39 | 👁 13

Подробности...

Жаш болса да, баш эди …

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити,...
Жамауат
29.05.2024 - 15:36 | 👁 8

Подробности...

Пенсиягъа заманындан алгъа ким чыгъаллыкъды?

Быйыл пенсиягъа 63 жыллары толгъан эр кишиле бла 58 жыллары толгъан тиширыула чыгъадыла. Аны ючюн алада эм азындан онбешишер жыл ишчи стажлары эмда 28,2 энчи пенсия коэффициентлери (ИПК, неда балла)...
Жамауат
29.05.2024 - 15:30 | 👁 13

Подробности...

Туризмни айнытыуда – жангы келишим

Къабарты-Малкъарны бла Краснодар шахарны туризм жаны бла власть органларыны, турист операторланы, агенстволаны келечилерини, экскурсоводланы тюбешиулери болгъанды. Анда эки субъектни да адамланы...
Жамауат
29.05.2024 - 14:25 | 👁 15

Подробности...

Биринчи номерин асырап турама

Газетибизни 100-жыллыгъы бла байламлы кёп затны эсгерирге тюшеди. Анча жылны ичинде халкъыбызны бирикдирип, аны ышаннгылы келечиси, ёкюлю да болгъанлай келеди ол. «Коммунизмге жол», артда уа «Заман»...
Жамауат
28.05.2024 - 19:32 | 👁 18

Подробности...

Ата журтха сюймекликни, антларына кертичиликни аламат юлгюсю

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясында къуллукъ этгенлени эмда аны ветеранларын профессионал байрамлары – Чекчини кюню бла – алгъышлагъанды.  
Жамауат
28.05.2024 - 19:29 | 👁 14

Подробности...

Жан аурута билиу адамлыкъны шартыды.

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады. Тырныаууз шахарда халкъны социал жумушларын толтурууну республикалы комплекс арасыны...
Жамауат
28.05.2024 - 14:22 | 👁 4

Подробности...

Къанны басымын тюшюрюр амалла

Жай  кезиуде адамланы асламысы солуу кюнлерин шахардан тышында орналгъан юйчюклеринде ётдюрюрге сюедиле.  Бир къауумла топуракъ ишлеге тансыкъ болуп,  къолларына бахсала, жугарла алып, башха керекле...
Жамауат
28.05.2024 - 09:00 | 👁 15

Подробности...

Къырал чекни къоруулаучулары бла ётмекни жарты этип жашагъандыла

Къабарты-Малкъар табийгъатыны ариулугъу, сейир жерлерини кёплюгю бла энчиди: агъачла, тау жайлыкъла, къарлы тёппеле, ёмюрлюк чыранла, бийик чучхурла. Бизни республика битеу къыралда да белгили...
Жамауат
27.05.2024 - 18:36 | 👁 18

Подробности...

Алгъыннгы жашауну турмуш болумлары

Бу материалда Улбашланы Саният жазгъан затла алай сейирдиле, халкъны озгъан кюнлерин бла бюгюнюн сагъынады ол анда. Биз бу затланы эшитгенликге, билгенликге, хар жолдан сейир этип эс бурабыз...
Жамауат
27.05.2024 - 18:07 | 👁 19

Подробности...

Мирзеуню таплыгъына къарарыкъдыла

Мирзеуню качествосун тинтиуге бизни къыралда не заманда да уллу магъана бериледи. Къабарты-Малкъарда, сора дагъыда Шимал Осетияда бла Ингушетияда бу ишни «Мирзеуню качествосуна багъа берген ара»...
Жамауат
27.05.2024 - 16:25 | 👁 4

Подробности...

Мындан арысында да биригип ишлерге келишгендиле

Кёп болмай Черек районну делегациясы Зольск районда болгъанды. Тюбешиу Сармаковода жангы ишленнген мектепде ётгенди. Къонакълагъа экскурсия бардырып, жангы излемлеге келишген билим бериу учрежденияны...
Жамауат
27.05.2024 - 14:42 | 👁 28

Подробности...

Гитче бизнес – къыралны экономикасыны тутуругъу

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды. Ызы...
Жамауат
27.05.2024 - 09:33 | 👁 17

Подробности...

Буз хата салмазча

Эл мюлкню, бегирек да битимчиликни, хайыры кюнню халы бла байламлыды. Буз уруу мюлклеге, сабанлагъа хата салыргъа боллукъду, ол а керексиз къоранчлагъа келтирликди. Алай болмаз ючюн а буз булутланы...
Жамауат
27.05.2024 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

«Бек уллу байлыкъ адам байлыкъды»

Кеси къыйынлары бла жашагъан, адетге, намысха сакъ болгъан Темуккуланы Хаджимурат бла Глашланы Марина беш сабий ёсдюредиле. Жыйырма беш жылны бир бирлерине хурмет эте жашагъан юйюрню анасы Марина бла...
Жамауат
26.05.2024 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

«Эришиуге къатышханым ишиме башха кёзден къаратханды»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
22.06.2024 - 10:30 | 👁 10

Подробности...

Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей эришиу

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды....
Тарых
21.06.2024 - 16:10 | 👁 13

Подробности...

Ата журтубуз ючюн жууаплылыкъны сезгенлерин жазгъандыла

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев,...
Право
21.06.2024 - 15:24 | 👁 6

Подробности...

Жашырын информацияны ачыкъ этгенлеге - тазир

Былтыр Россейни Президенти реестрде болгъан фатарланы неда юйлени юслеринден (ЕГРН) шартланы  сатыу, жалгъан сайтланы къурау ючюн административ жууаплылыкъны къатыландырыуну юсюнден законнга къол...

Документле
08.06.2024 - 15:20 | 👁 9

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
08.06.2024 - 10:54 | 👁 8

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ БУЙРУГЪУ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ Б У Й Р У ГЪ У
Тарых
07.06.2024 - 19:47 | 👁 10

Подробности...

Урушда, урунууда да жигитле

Малкъондуланы Къайыт бла аны юй бийчеси Шауаланы Кеминат Тёбен Чегемде сегиз жаш бла тёрт къыз ёсдюре, алагъа къууана жашай эдиле. Сабийлени акъылбалыкъ бола келгенлери аталарына, аналарына...
Маданият
07.06.2024 - 16:29 | 👁 10

Подробности...

АННЯМ

Анням Зулийхат, кеси айтыучулай, начас немислиле кирир келгенде, эсли адам эди, къолунда сабийи болгъан. Анга жюзден эртте атлагъанды. Бирде, сагъыш эте келеди да: «Нем да тохтагъанды мен жарлыны,...
Билим
07.06.2024 - 15:52 | 👁 14

Подробности...

Ыразылыкъларын билдиргендиле

«Донецкде жаз башы-2024» атлы студентлени лингворусистика жаны бла илму ишлерини эришиулерини жюрисини къауумунда жетишимли ишлегени ючюн КъМКъУ-ну орус тил эмда битеулю  тил билим кафедрасыны...
Билим
07.06.2024 - 15:50 | 👁 13

Подробности...

Юч биринчи жерни алгъандыла

Къабарты-Малкъарны келечилери «Студент жаз башы» Битеуроссей фестивальны Саратовда озгъан урумунда юч биринчи жерге тийишли болгъандыла. Аладан экисин а  КъМКъУ-ну социал-гуманитар институтуну...
Жангылыкъла
07.06.2024 - 15:34 | 👁 15

Подробности...

Бир кереге берилген пособие къалай тергеледи

2024 жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну регионда бёлюмю 38 мингден аслам сабийни ата-анасына эм баладан ауурлулукълары болгъан 2,4 минг тиширыугъа бир кереге бериулиучю пособияны тёлегенди...
Жангылыкъла
07.06.2024 - 14:03 | 👁 16

Подробности...

Жангыз газетибизге жазылыргъа унутмайыкъ!

Хурметли жамауат!  
Тарых
07.06.2024 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

Жетеуленден жаланда бири къайтханды

Домалайны аскер шуёху Туменланы Къурманбийни эсгериулерине кёре, ол бек жигит, батыр, къарыулу да адам болгъанды. Токсан беш килограмм ауурлугъу болгъан пулемётну сыртына эрлай атып, кёп километрлени...
Спорт
07.06.2024 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

Умутландыргъан жетишимле

Киров шахарда   шёндюгю пятиборьеден  Россейни  регионла аралы биринчилиги ётгенди.  Эришиуге къыралны онжети регионундан беш жюзге жууукъ спортчу къатышханды. Анда  Къабарты-Малкъарны  командасы ...

Страницы