06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

ЖАМАУАТ

Жамауат
12.11.2023 - 09:05 | 👁 17

Подробности...

Эл-Журт

Бахсан ауузу бла ёрге бара, Тырныаууздан юч-тёрт къычырым ётгенлей, Бахсан сууну сол жанында, ариу кюнлюм  бетде, тик къаяны аллында оюлгъан таш хунала бла юй-журт мурдорла кёребиз. Ала суу жагъадан...
Жамауат
11.11.2023 - 11:06 | 👁 5

Подробности...

«Табийгъатыбызгъа сакъ болургъа излейме»

Бизни республика дунияны эм ариу жерлеринден бири болгъаны баямды. Аны тамаша табийгъатын  кёрюрге жангыз Россейден угъай, тыш къыралладан да кёп адамла келгенлей турадыла.
Жамауат
11.11.2023 - 08:10 | 👁 6

Подробности...

Иш бериучю бла даулашдан эсе келишиулюк хайырлыды

 Ишчи замандан кеч къалсанг, неда ахырда келмей къалсанг, урунуу низамгъа башха бузукълукъ этсенг, таматанг аны сылтауларын ангылатырынгы излерге боллукъду. Бу кезиуде уа документни тюз жазыу...
Жамауат
10.11.2023 - 15:10 | 👁 13

Подробности...

Жюзжыллыкъ къартны айтханы

- Сен кёп жылланы жашадынг, акъсакъал, кёпню кёрдюнг, кёп зат билдинг, жашау сынауда акъылман болдунг, мындан арысында да  ёмюрюнг узакъ болсун, айтчы, сен, жашау дегенинг ол неди, къайдан къалай...
Жамауат
10.11.2023 - 15:09 | 👁 15

Подробности...

Эллеге билимли, тири жаш тёлю керекди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Агропромышленный комплекс, табийгъат байлыкъланы хайырланыу, къудуретни сакълау эм экология жаны бла комиссиясы кезиулю жыйылыуун Май районну Ново-Ивановское...
Жамауат
10.11.2023 - 15:07 | 👁 18

Подробности...

Сабийлени фахмуларын ёсдюрюрге себепле

Онючюнчю сентябрь Ыргъакъ бла  эшиуню халкъла аралы  кюнюдю. Аны  бла  байламлы  Къабарты-Малкъарны гуманитар-техника колледжинде  окъугъан  студентлеге  аны  бла  байламлы  мастер-класс ...
Жамауат
10.11.2023 - 10:54 | 👁 20

Подробности...

Агрономия университетни къонакъбайлыгъы

Къабарты-Малкъар къырал аграр университет озгъан айны ахыр кюнюнде къонакъла алгъанды. Бу жол вузгъа Черек эмда Элбрус райондан, сора дагъыда Прохладный  шахардан школчуланы къаууму келген эди. Жюз...
Жамауат
10.11.2023 - 09:30 | 👁 14

Подробности...

Товар ючюн тёленнген ахчаны къайтарыргъа боллукъмуду?

Качествосу осал болгъан товарны багъасын къайтарыргъа сюйгеннге закон бла неллай бир заман бериледи? Аны юсюнден Роскачествону хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла бёлюмюню башчысы Игорь...
Жамауат
10.11.2023 - 08:10 | 👁 9

Подробности...

Санаторийледе солуугъа иги кесек ахча бёлюннгенди

Жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну регионда бёлюмю 205 адамны санатор-курорт багъыу бла жалчытханды, аны ючюн 2,3 миллиондан аслам ахча къоратылгъанды.
Жамауат
09.11.2023 - 11:16 | 👁 14

Подробности...

Акъыллы сёз жашаугъа тюзетир

Малкъар халкъны харкюнлюк турмушуну тарыхы байды, бир тёлюден башхасына айтылгъан хапарла жашаудан алыннганлары баямды. Ала жомакъ халда къуралгъан эселе да, магъаналары уа бирди-тюзлюк хар заманда...
Жамауат
09.11.2023 - 10:45 | 👁 4

Подробности...

«Заманны» хар таулу юйюрге

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, белгили адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы...
Жамауат
09.11.2023 - 10:15 | 👁 16

Подробности...

Таукелни къылыч кесмез

Малкъар халкъны ётгюр уланлары кёпдюле. Адамгъа жигитлик жыл саны бла къошулмайды, ол инсанны жюрегинде болады, керек кезиуде уа ишинде кёрюнеди. Аллай ётгюр жашларыбыздан бири Бёзюланы Хасанны жашы...
Жамауат
09.11.2023 - 09:15 | 👁 16

Подробности...

Жаш тёлюню магъаналы жолоучулугъу

Къабарты-Малкъарда терроризмни эмда экстремизмни профилактикасы бла байламлы программаны чеклеринде  жангы проект бардырылады. Ол жаш адамланы терен сагъыш этерге юйретирге, дагъыда усталыкъларын...
Жамауат
09.11.2023 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

Орамланы сугъарадыла

Къайры да нек жюрюйдюле бу адамла, суу алыргъа шауданлагъа? Жер тюбюнден чыкъгъан «зем-зем» суула бар къадарда орамлада. Шахарны бир-бир орамларында  бахчаланы угъай, жолланы сугъаргъан сунарса...
Жамауат
09.11.2023 - 08:10 | 👁 8

Подробности...

Газетибизде къайсы материалланы жаратасыз?

Миллет тилледе чыкъгъан изданияланы борчлары окъуучуларына бола тургъан ишлени юслеринден билдиргенинден тышында, ана тилни, аны сёз байлыгъын тазалай сакълауду, халкъны айтхылыкъ адамлары бла...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
11.11.2023 - 09:05 | 👁 17

Подробности...

Жаш тёлюню юйретиуде уллу жумушну тамамлайдыла

Къашхатауну физкультура-саулукъ кючлеу комплекси (ФОК) «Россейде физкультура бла спортну айнытыу» федерал программаны толтурууну чегинде ишленнгенди, анда спортну оюн тюрлюлери эм гимнастика бла...
Саулукъ
11.11.2023 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

Сайлаууна кертичилей къалады

Саулукъ сакълауну башха-башха бёлюмлерин сайлап, алада билимлиликлери, окъуулулукълары, жамауатыбызгъа къайгъырыулукълары бла айырмалы болгъан жашларыбыз бла къызларыбыз асламдыла, къудуретни...
Саулукъ
10.11.2023 - 14:32 | 👁 12

Подробности...

Юч мингден аслам адам саулукъларын кючлегендиле

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну келечилери солуу эм саулукъну  кючлеу  халны дайым тинтгенлей турадыла, бу жол ала «Маяк» санаторийде болгъандыла.
Билим
10.11.2023 - 09:00 | 👁 22

Подробности...

Сиз а къалай сунасыз?

Къырал Думаны къараууна школда дерслени кезиуюнде окъуучулагъа телефон бла кюреширге къоймазгъа деген законну проекти берилгенди. «Устазла битеулю билим бериу программаны толтургъан кезиуде чырмаула...
Билим
09.11.2023 - 09:20 | 👁 10

Подробности...

Тохташдырылгъан тёреле бла бирге жангычылыкъланы да хайырлана

«Устазны бла насийхатчыны жылын» сагъына, Нальчикде онсегизинчи номерли школну директоруну окъутуу-юйретиу жаны бла орунбасары Жеттеланы Людмиланы сайлагъан усталыгъына кертичилей къалгъанын, аны бла...
Маданият
09.11.2023 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАВКАЗДА

Кавказ XIX ёмюрде жашагъан орус адамлагъа кийик жерча белгили болгъанды. Алай а аладан бери келгени, мында жашагъан халкъланы къылыкъ хунерлерин, адет-тёрелерин кёрюп, ала бла ушакъ этерге боллукъ...
Спорт
08.11.2023 - 12:36 | 👁 29

Подробности...

Эки майдал бла къайтханды

Октябрьни ахырында Дагъыстанда шахматладан СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Ол Махачкъаланы 39-чу лицейинде беш кюнню ичинде бардырылгъанды. Биринчиликге  7-18-жыллыкъ 230 жаш шахматчы къатышхандыла.
Маданият
08.11.2023 - 12:35 | 👁 14

Подробности...

"Искусстволаны кечеси" зауукълу ётгенди

Быйыл «Искусстволаны кечеси-2023. Россей бирикдиреди» деген маданият акция Халкъны бирлигини кюню бла бирге тюшюп  белгиленнгенди. Нальчикде да анга аслам эс бёлгендиле.
Тарых
08.11.2023 - 09:15 | 👁 14

Подробности...

Таулу миллетни юсюнден билимни кенгертгендиле

Кавказлыланы жамауат къуралыууна, адамланы араларында болумлагъа, тёрелерине, жашау турмушларына, тин хазналарына россейли жолоучуланы, тарыхчыланы, этнографланы араларында сейир не заманда да уллу...
Маданият
07.11.2023 - 14:29 | 👁 26

Подробности...

Саулугъунда окъуна аны юсюнден таурухла жюрюгендиле

Тау бийни Малкъарукъланы  Исламны (Дадашны) аты халкъда   кенг белгили болгъанды. Ол  Огъары Чегемде  туугъанды. 
Спорт
07.11.2023 - 12:35 | 👁 31

Подробности...

Жыйымдыкъ команда къуралгъанды

Басхан, Прохладна, Терк, Урван эм Элбрус районладан жюзден аслам жаш гёжеф республиканы ауур атлетикадан биринчилигинде алчы жерле ючюн эришгендиле.
Маданият
04.11.2023 - 10:26 | 👁 16

Подробности...

Буруннгулу окъала нени юсюнден хапарлагъандыла?

Жашауунда кюн сайын бир жангы зат билген адамгъа насыплыды дерчады. Бюгюнлюкде халкъыбызны тарых байлыгъын, аны къуралыуу къалай болгъанын тохташдырыу, ачыкъланнган затланы да кенг жайыу керек...
Спорт
04.11.2023 - 09:38 | 👁 28

Подробности...

Хорламгъа таймай баргъан гёжеф

Ахшы муратла туудургъан спортчуларыбыздан бири Жаникаланы Асланды. Ол дзюдода, самбода, ММА-да жетишимлери бла белгилиди. Спортда жолу уа, чурумлагъа, къыйын болумлагъа къарамай, алгъа барыуну...
Билим
04.11.2023 - 08:00 | 👁 20

Подробности...

Студентни фахмуларын ёсдюрюрге иги себеплик этедиле

Жырла, ариу макъамла, тепсеуле хар миллетни да энчилигин кёргюзтген шартладыла. Алай халкъ аланы  айнытмаса, эс бурмаса, ёмюрлени жыйылып, тёлюден-тёлюге сакълана келген хазна  тас болуп барлыгъы...
Билим
03.11.2023 - 15:22 | 👁 23

Подробности...

Жаш тёлюге себеплик этген ахшы проектле

Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжде «Профессионалитет» федерал проектни чеклеринде ачыкъ эшиклени бир кюню болгъанды. Бу жумушха окъуучула, башха колледжлени студентлери, аланы аталары-...

Страницы