14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

12.07.2024, 14:40 - Билим

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
04.06.2024 - 11:00 | 👁 16

Подробности...

Тапаны хапары

Толгъурланы Бекмырза редакциягъа да ол терк-терк келгенди, газетге халкъыбызны  тарыхыны, жашау болумуну, жаш тёлюню юйретиуню, адеп-къылыкъны юсюнден да  билгенин, кёргенин, эшитгенин да жазгъанды....
Жамауат
04.06.2024 - 10:20 | 👁 21

Подробности...

УФСБ: аманлыкъ ишни жолу кесилгенди

Экстремизмге  къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Басхан районну 23-жыллыкъ инсаныны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла.
Жамауат
04.06.2024 - 09:30 | 👁 23

Подробности...

Ол не жаны бла да айырмалы эди

Орусбийланы Хажи-Муратны жашы Ибрагим 1920 жылда Къарачайны бек эрттегили эллеринден биринде – Къарт Журтда – туугъанды. Элбрусну ары жанында, уллу Къобан сууну боюнунда. Тау этеклеринде ёсген нарат...
Жамауат
04.06.2024 - 09:05 | 👁 14

Подробности...

Табийгъатха энчи эс бёлюу - хар инсанны да борчу

Бюгюннгю ушакъ нёгерим КъМР-ни Жаш тёлю правительстовосуну табийгъат байлыкъ эм экология министри Жазаланы Тахирни къызы Фатимады. Ол Башкирияны къырал университетини бакалавриатын бошагъанды,...
Жамауат
04.06.2024 - 09:00 | 👁 28

Подробности...

Сабийлени насыплы эталгъандыла

Элбрус районну тиширыуларыны советини башламчылыгъы бла районну саулукъларында чекленнген онглары болгъан неда башха къыйын ауруулары болгъан сабийле окъугъан ресурс арада Сабийлени къоруулауну...
Жамауат
03.06.2024 - 16:04 | 👁 14

Подробности...

Иш излегенлеге болушур муратда

Быйыл 28 июньда «Россейде иш. Онгланы заманы» битеуроссей ярмарканы федерал кезиую ётерикди. Ол 10.00 сагъатда башланырыкъды. 
Жамауат
02.06.2024 - 11:10 | 👁 22

Подробности...

Жетишимле, саугъала, ыразылыкъ сёзле да

Бу кюнледе «Театрда ишлегенлени  союзу»  Битеуроссей жамауат биригиуню Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюнде озгъан жылны ичинде тамамланнган сахна ишледе жетишимли болгъанланы саугъалау баргъанды. ...
Жамауат
02.06.2024 - 09:00 | 👁 17

Подробности...

Бийикде учхан а игиди

Шуёхла да, шуёхлукъ да, къарындаш, эгечлик да, ахлу-жууукъ татлылыгъы да тюрлю-тюрлю бетле алып, адам улу сыналгъан кезиуде къыйынды алагъа багъа берген. Ким кесине тартырын, ким жаргъа сюерин...
Жамауат
01.06.2024 - 11:08 | 👁 6

Подробности...

Чынтты сезим жылла бла сакъланады

Быллымда жашагъан Ахматланы Сейфутдинни бла Зухураны юйюр жашауларына 50 жыл толгъан байрамы къыралда Юйюрню жылын белгилеген жылгъа тюшгени артыкъда хычыуун кёрюннгенди. Ала бу жылланы ичинде бир...
Жамауат
01.06.2024 - 09:00 | 👁 10

Подробности...

«Журналистни кесини оюму, хаты болургъа керекди»

Сюйген ишинг  бла кюрешгенден, халкъынга хайыр келтиргенден уллу насып болмаз адамгъа. Теммоланы Мухадин жюреги тартхан ишин табаргъа онгу болгъан насыплыладан бириди. Ол жашаууну 55 жылын малкъар...
Жамауат
31.05.2024 - 14:30 | 👁 19

Подробности...

Алгъадан жалгъанмагъан артда да тутулмаз

Жангызлыкъ деген сёзню магъанасын хар ким да кесича ангылайды.  Тиширыула бла байламлы ол   бютюнда эс бёлюрча жарсыуду, дерге боллукъду. Жашауу хар кимни да энчи къуралады. Бирле эрге барып да...
Жамауат
31.05.2024 - 14:26 | 👁 22

Подробности...

«Баш борчубуз – инсанны эркинликлерин сакъларгъа, онг болгъанына кёре жууаплылыгъын женгиллетиргеди»

31 майда Россейде Ёкюлню  кюню белгиленнгенди. Аны бла байламлы биз жаш ёкюл Крымшамханланы Даулетгерийни жашы Азамат бла бу усталыкъны не ючюн сайлагъаныны,  аны жашырынлыкъларыны бла борчларыны эм...
Жамауат
31.05.2024 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Аллай тиширыула болгъандыла

Къонакъгъа баргъан жерде суратлагъа къараргъа да тюшеди да, аладан бир эрттегилисин алама да, анга энчи эс буруп къарайма. Жашаулу адам, бетин да мудахлыкъ басып. Къолунда да сабийчик.  Бу ким болур...
Жамауат
30.05.2024 - 17:09 | 👁 24

Подробности...

«ЗАМАННЫ» хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат! 
Жамауат
30.05.2024 - 12:13 | 👁 29

Подробности...

Суу секиртмени хапары

Алгъаракъда жумуш чыгъады да, тау эллерибизден бирине барыргъа тюшеди. Билеме жолну узакълыгъын. Ишими тындырып, ол кюн окъуна ызыма къайтыргъа керекме. Ингирден окъуна женгил машинамы хазырлап...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 4

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 8

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 20

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 10

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 15:20 | 👁 11

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 08:20 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
16.06.2024 - 08:03 | 👁 5

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Маданият
15.06.2024 - 14:00 | 👁 26

Подробности...

Нек ашыкъмадым насыбыма?..

Эртте - эртте, талай жыл мындан алгъа, ма бюгюнча, бир ариу кюн, терек чапыракъланы шыбырдагъанларына тынгылай, алайда олтурдум. Жаш эдим, жарыкъ умутларым бла. Кесим да билмей, зат сакълагъанча,...
Маданият
15.06.2024 - 12:00 | 👁 18

Подробности...

Художниклени тарыхха кийирген Даниял

Аллай адамла боладыла, кеслерине артыкъ сый излемей, жашауларын дуниягъа керекли затха атагъан. Хаджиланы Даниял  белгили коллекционер, меценат, илмуланы эм искусстволаны Петров атлы академиясыны...
Тарых
15.06.2024 - 11:25 | 👁 12

Подробности...

Хаж тюрлю-тюрлю сылтаула бла бир ненча кере болмай къалгъанды

Шёндю битеу къыралладан да муслийманла жыйылып, исламны фарызларындан бири хажиликни толтурадыла.  2020 жылда пандемия бла байламлы исламны тарыхында биринчи кере  болуп хаж къылынырыкъ тюйюлдю деген...
Право
15.06.2024 - 09:23 | 👁 13

Подробности...

Водительни кеси бла болургъа керек затла

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди. Аланы улоуларында бир-бир затла болургъа керекдиле деген жорукъ эркинлик тюйюлдю, закон бла салыннган...

Страницы