28.02.2024, 17:31 - Тарых

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

28.02.2024, 10:54 - Жамауат

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

28.02.2024, 10:30 - Жамауат

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

28.02.2024, 10:00 - Спорт

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

28.02.2024, 09:30 - Жамауат

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

28.02.2024, 09:05 - Жамауат

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.


ЖАМАУАТ

Жамауат
17.01.2024 - 16:24 | 👁 9

Подробности...

Иш излегенлеге къырал себеплик этиледи

Инсанланы бир-бир къауумларына иш излегенлеге къырал себепликни мадарлары 2024 жылны ахырына дери тамамланырыкъдыла.
Жамауат
17.01.2024 - 13:02 | 👁 9

Подробности...

Пенсиячыланы къайгъылары эмда къууумлары

Нальчик шахарны пенсиячыларыны союзуну  Искож тийресиндеги «Молодёжный» микрорайонда биринчи организациясыны таматасы Галина Пакды. Ол бизни ушакъ нёгерибизди. Уллайгъан адамланы жашауларын бирле...
Жамауат
17.01.2024 - 12:21 | 👁 9

Подробности...

Хунерлилени белгилегендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Тамаша гуржабала-2023» деген республика даражалы сурат ишлеу эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла. Анга уа 290 адам къатышхан эди. Алчыланы эмда призёрланы...
Жамауат
17.01.2024 - 12:14 | 👁 11

Подробности...

Ариу чакъырыулагъа алданып, борчха кирмезча

Арт жыллада адамны сыфаты, ариулукъ бла байламлы интернетде, социал сетьледе кёп жазылады, жангы процедурала чыгъадыла.
Жамауат
16.01.2024 - 09:30 | 👁 9

Подробности...

«Мени тамырларым бу жердедиле»

Чюйютлюле бла таулула не заманда да шуёхлукъ жюрютгендиле. Аты айтылгъан «Колонкада» кёп чюйютлюле малкъар тилни билиучю эдиле. Аладан кёбюсю тыш къыраллагъа кетгенликге, жюреклеринде бизни...
Жамауат
16.01.2024 - 09:00 | 👁 11

Подробности...

Ол окъуулу-билимли этгенден сора да, илмуну жолуна тюшюндюргенди

Белгили тюрколог, Халкъла аралы тюрк академияны академиги, КъМР-ни илмусуну сыйлы ишчиси (1986 ж.), филология илмуланы доктору, профессор Гузеланы Магометни жашы Жамалны вузда окъуп башлагъынчы...
Жамауат
15.01.2024 - 19:40 | 👁 8

Подробности...

СОКЪУРАНЫУ

Бир жол уллу элледен биринде жашагъан эки къоншу къатын сёз боладыла. Аладан жашырагъы – Нурсийфат – асыры кёп аман сёз айтхандан, абаданырагъы – Аминат – тынгыларгъа да кюсемей, юйюне кирип кетди....
Жамауат
15.01.2024 - 15:17 | 👁 5

Подробности...

Жашил чайны хайырлылыгъы

Бизни къыралны адамлары къара чайны кёбюрек ичгенликге, специалистлени оюмларына кёре, андан эсе, жашил чай игида хайырлыды. Аны чыгъарыуну технологиясы аны ариу ийисин эм витаминлерин сакъларгъа онг...
Жамауат
15.01.2024 - 15:16 | 👁 16

Подробности...

«Адамланы жарсыуларына къайгъыра билирге юйретгенди ишим»

Шунгарланы Хасанны жашы Мурат РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны Черек районда бёлюмюне таматалыкъ этеди. Ол Россейни Следствие комитетини    КъМР-де следствие управлениясында  ишлегенли...
Жамауат
15.01.2024 - 14:26 | 👁 11

Подробности...

Къышда суулада адам ачымазча

Къышда суулада адамла ачымаз эмда, ажымлы болмаз ючюн  МЧС алада халны дайым  эсепде тутады. Бу жол къутхарыучула Нальчикде экинчи кёлде болгъандыла. Алыкъа ол суудан бош этилмегенди, аз-маз бузлай...
Жамауат
15.01.2024 - 13:48 | 👁 7

Подробности...

Саулугъуна керекли саугъа бергендиле

«Муратланы назы тереги» битеуроссей акция андан ары барады. Бу кюнледе уа Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны «Эльбрус» отрядыны келечилери Тембулат  Исуповну тилегин толтургъандыла.
Жамауат
15.01.2024 - 13:42 | 👁 7

Подробности...

Болжалларына энтта да бир жыл къошулгъанды

КъМР-ни Промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде регионда чагъыр продукцияны (219 жерде) сатыу бла кюрешген 136 организация барды. Алагъа аллай...
Жамауат
14.01.2024 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Сатыу-алыуда жалгъан затла болмазча

Тышындан чеклениуле салыннганына да къарамай, бюгюнлюкде бизни республикада розница сатыу-алыу бёлюмню айный баргъаны шарт кёрюнеди: тюкенле ишленедиле ырысхы-техника онгла игиленедиле дегендиле КъМР...
Жамауат
13.01.2024 - 09:45 | 👁 22

Подробности...

Алгъыш сёзле айтылгъандыла, саугъала берилгендиле

Россейни Басмасыны кюнюнде республикалы эм район газетлени келечилерине Къырал концерт залда байрам къуралгъанды. Ишлеринде жетишимле болдургъан коллегаларыбыз тюрлю-тюрлю министерстволаны,...
Жамауат
13.01.2024 - 09:35 | 👁 9

Подробности...

«Малкъар тилде газетибиз чыкъгъанына къууаныргъа, ол угъай эсенг, ёхтемленирге тийишлибиз»

Мокъаланы Хабибуллахны къызы Зухура «Заман» газетни редакциясында 2002 жылдан бери жетишимли урунады. Фахмулу коллегабыз усталыкъ жаны бла кёп сыйлы къагъытлагъа, махтаугъа да тийишли бола келеди,...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
19.01.2024 - 16:33 | 👁 23

Подробности...

Ёлюмге тюбегенде да душманнга баш урмагъан шахар

1942 жылда 22 декабрьде  «За оборону Ленинграда» деген майдал тохташдырылгъанды. Экспертлени айтханларына кёре, бу бийик къырал саугъагъа 1,5 миллион адам тийишли болгъанды, ол санда блокаданы...
Маданият
19.01.2024 - 15:07 | 👁 18

Подробности...

Кавказ халкъланы назмулары - орус тилде

 Алгъаракълада  Дондагъы Ростов шахардагъы Юг федерал   университетде «Шуёхлукъну жанлары»  проектни чеклеринде «Кавказгъа мамырлыкъ» деген антологияны презентациясы болгъанды.
Саулукъ
19.01.2024 - 14:59 | 👁 5

Подробности...

Битеу баш ауруула къан басым бла байламлыдыла

Къан тамырлада къанны басымы кётюрюлюу (гипертония) ауруу бир 15-20 жыл мындан алгъа асламында абадан тёлюде болуучусу эсибиздеди. Алай арт кезиуледе, бютюнда ковидден сора, ол жаш адамлада да терк-...
Тарых
19.01.2024 - 14:36 | 👁 9

Подробности...

Иги ишлери бла кесин халкъгъа сюйдюргенди

Малкъар халкъны биринчи публицистлеринден бири, юрист, XX ёмюрню белгили адамы Шаханланы Абайны жашы Басият 1879 жылда Владикавказда туугъанды. Анга он жыл толгъанда, атасы аны Петербургда...
Документле
18.01.2024 - 13:00 | 👁 19

Подробности...

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
Саулукъ
18.01.2024 - 12:26 | 👁 30

Подробности...

«Кёп ашарыкъла азчыкъ замандан сора окъуна саулукъгъа къоркъуулу боладыла»

Бусагъатда таматалада угъай да, школчуланы араларында окъуна аш орунлары, чегилери къыйнагъанла аз тюйюлдюле. Нек болады алай? Жарсыугъа, студент жыллада уллу кёллю болуп, заманында аш ашамай, кёпле...
Саулукъ
18.01.2024 - 12:00 | 👁 19

Подробности...

Депутатла магъаналы сорууланы кётюредиле

Хасаитланы Лиза Локъмановна республиканы жамауат-политика жашаууна  тири къатышып, халкъда кесине хурмет тапханды. Ол Совет Союзну заманында коммунистлени тизгинине кирип, къырал чачылып, жылла...
Саулукъ
18.01.2024 - 11:25 | 👁 10

Подробности...

Адамланы къутхарыу – сыйлы борчлары

Россейни къутхарыучу службасы 80 жыл мындан алгъа ВЦСПС-ны секретариатыны оноуу бла турист-экскурсия управленияда къуралгъан эди, биринчи къутхарыучу станцияла уа Кавказны туристле бла альпинистле...
Саулукъ
18.01.2024 - 10:22 | 👁 8

Подробности...

«Айтылгъан жорукъланы хайырлансагъыз, жунчумай жашап турлукъсуз»

Инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла. Къалай къайтыргъа боллукъду алгъын халгъа? Аны юсюнден терапевт Улбашланы Лейля бла ушакъ этгенбиз.  
Документле
18.01.2024 - 09:00 | 👁 17

Подробности...

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
Тарых
17.01.2024 - 20:39 | 👁 18

Подробности...

Къадарыбыз, жарсыуубуз, къауунчыбыз да бирдиле

Быйыл халкъыбыз Россейге къошулгъанлы – 197 жыл болады. Бу ишни кесини юсюнден да басмада хазна кёп айтылмагъанды. Бу хапарыбызда аны бираз ачыкълар муратыбыз барды. Бизге болушхан а алимлерибизден...
Маданият
17.01.2024 - 16:01 | 👁 17

Подробности...

Къайсынны «Орус жоллары»

Бюгюнлюкде жаш тёлюню патриот ниетде юйретиу  ишге энчи эс бёлюнеди. Мен оюм этгенден, ол жаны бла  назмучуларыбызны бла жазыучуларыбызны чыгъармалары аламат юлгюдюле. Сёз ючюн, закий Къайсынныкъыла. 
Документле
17.01.2024 - 15:20 | 👁 4

Подробности...

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
Маданият
17.01.2024 - 12:23 | 👁 17

Подробности...

Музыканы тарыхыны юсюнден дерсле

Фахмулу жашыбыз Россейни композиторларыны союзуну келечиси Малкъондуланы Ахмат озгъан жыллада аламат симфония чыгъармалары бла къууандыргъан эди. Бу кюнледе уа ол Искустволаны Шимал Кавказ къырал...
Илму
17.01.2024 - 12:17 | 👁 6

Подробности...

Жютю, кесгин да эшитилген юйретиуле

Белгили алим В. Дальны «Ангылатма сёзлюгюнде» пословицаланы (нарт сёзлени) юслеринден былай айтылады: «Пословица - къысха айтылгъан юйретиудю; ол халкъны акъылыды; поговоркагъа (халкъ айтыугъа) неда...

Страницы