18.04.2024, 12:23 - Жамауат

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.  

18.04.2024, 09:20 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

18.04.2024, 09:00 - Билим

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

18.04.2024, 09:00 - Жамауат

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

18.04.2024, 08:38 - Билим

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

18.04.2024, 08:30 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.ЖАМАУАТ

Жамауат
15.03.2024 - 14:05 | 👁 32

Подробности...

Бек биринчи борчу – ана тилни сакълау

Миллет тилледе чыкъгъан изданияланы борчлары окъуучуларына бола тургъан ишлени юслеринден билдиргенинден тышында, ана тилни, аны сёз байлыгъын тазалай сакълауду, халкъны айтхылыкъ адамлары бла...
Жамауат
15.03.2024 - 13:58 | 👁 17

Подробности...

Жангыртылгъан китапхана – окъуучулагъа ахшы саугъа

Къашхатау элде сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди. Къашхатауну маданият юйюнде...
Жамауат
15.03.2024 - 13:07 | 👁 20

Подробности...

Бай тирлик алырча кёп жумуш тындырыргъа керекди

Битимчиликде, эл мюлкню къайсы бёлюмюндеча, шёндюгю амалланы хайырланмай иги тирлик алыргъа онг боллукъ тюйюлдю. Къабарты-Малкъарны эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханнга кёре, аграр бёлюмде...
Жамауат
15.03.2024 - 13:01 | 👁 21

Подробности...

Алчыланы санында

Кёп болмай Москвада  Экспоцентр комплексде ашарыкъланы бла ичкилени «Продэкспо» деген  31-чи халкъла аралы  кёрмючю  бардырылгъанды. Анга  Къабарты-Малкъардан «Каббалкптица» предприятие да къатышып,...
Жамауат
15.03.2024 - 09:20 | 👁 24

Подробности...

Банк бла келишимни тынгылы окъугъуз

Шёндюгю заманда иш бериучюле хакъны къагъыт ахча бла бергенни къойгъандыла. Аны орунуна компания банк бла келишим этеди,   бухгалтерия  уа ишчилеге карталаны хазырлайды, айлыкъ, премияла, башха...
Жамауат
15.03.2024 - 08:50 | 👁 12

Подробности...

Халкъны бирикдирген кюч уллуду

Россей Федерацияны тарыхында халкъ не заманда да къыралгъа къоркъуусузлукъ жаны бла къайгъы келсе, биригип болгъанды. Шёндюгю кезиуде  да болум алайды деп айтыргъа боллукъду. Сауутланнган кючлерибиз...
Жамауат
14.03.2024 - 12:54 | 👁 50

Подробности...

Миллет усталыкъладан мастер-классла

«Россей» халкъла аралы кёрмючде ётген Предпринимательствону  кюнюнде Къабарты-Малкъардан он предприниматель тематика мастер-классла бардыргъандыла, деп билдиргендиле республикада «Мени бизнесим»...
Жамауат
14.03.2024 - 11:15 | 👁 12

Подробности...

Кече – жолда, кюндюз а – ариу жерледе

«Кавказны жаухары» круиз поезд – энчи информация турду, аны кезиуюнде адамланы Шимал Кавказ бла шагъырейлендиредиле, мында къалай солургъа боллугъуну юсюнден билдиредиле.
Жамауат
14.03.2024 - 11:13 | 👁 29

Подробности...

Дорбунлада – сейир тинтиуле

Орус география обществону «Альтаир» клубу Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну, ФСБ-ни республикада Чекчи управлениясыны себеплиги Хумаланда жангы спелеология экспедиция...
Жамауат
14.03.2024 - 11:09 | 👁 18

Подробности...

Адамла, бизнесменле да аслам кредит алгъандыла

Былтыр Къабарты-Малкъарда розница халда берилген кредитлени ёлчеми 26,8 процентге кёбейип, быйыл биринчи январьгъа 92,5 миллиард сомгъа жетгенди. Ол санда хайырланыучула алгъан ахча,  21,3 процент...
Жамауат
14.03.2024 - 09:39 | 👁 16

Подробности...

Узакъ ёмюр сюрюрге жарарыкъ амалла

Белгилисича, жыл саны келген адамлада тюрлю-тюрлю ауруула къозгъалыргъа ёчдюле. Алай бир-бирлени ол къоркъутмайды. Не сюйсем да, ашарыкъма, ичерикме, энди манга бир зат да боллукъ тюйюлдю, деп...
Жамауат
14.03.2024 - 08:07 | 👁 23

Подробности...

«Окъуучуларыбыз ана тилден ёнгелемезча амалла излейбиз»

Шимал Осетияны билим бериуде ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрген республикалы институтуну башламчылыгъы бла къуралгъан эмда бардырылгъан «Биз башхалабыз, алай эсе да, тенгбиз!» деген регионла аралы...
Жамауат
13.03.2024 - 16:55 | 👁 33

Подробности...

Регионну айныууна тири къатышайыкъ

«Хурметли шуёхла!   Жууукъ кюнледе 15-17 мартда битеу къыралда тёгерекни тапландырыу бла байламлы битеуроссей къол кётюрюу бардырыллыкъды.
Жамауат
13.03.2024 - 13:37 | 👁 28

Подробности...

Иш, ишчиле да излегенлеге

Нальчикде  5 апрельде «Россейде иш. Тап онгланы заманы» деген битеуроссей ярмарка ётерикди. Ол 10:00 сагъатда башланырыкъды.
Жамауат
13.03.2024 - 13:34 | 👁 16

Подробности...

Къуш уясында не кёрсе...

- Адамны жашау турмушу аны къылыгъын, кесин жюрютгенин да тюрлендиреди деп, мени оюмум алайды. Сёз ючюн, адам бир къыйынлыкъ кёрсе, къыйналып жашаса,  башха адамны къыйынлыгъын игирек  ангылай болур...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
19.04.2024 - 09:27 | 👁 2

Подробности...

"Заманны"-хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!
Саулукъ
19.04.2024 - 09:02 | 👁 3

Подробности...

Узакъ ёмюрню мурдору

КъМР-ни оноучуларыны башламчылыкълары бла онкология араны мекямыны къурулушу андан ары бардырылады. Аны 2025 жылда битдирирге белгиленеди. Аны юсюнден КъМР-ни Парламентинде къуралгъан «тёгерек столда...
Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...

Маданият
02.04.2024 - 09:05 | 👁 17

Подробности...

Адамгъа уа кёп керекди

Больницаны кенг арбазында кюз арты иелик этеди. Терекле, бет алышындыргъанларына кеслери да ийнаналмай тургъанча, сериуюн аязчыкъда билинир-билинмез ары-бери бюгюле, хапар айтадыла бир бирге. Биз да...
Саулукъ
01.04.2024 - 15:44 | 👁 15

Подробности...

Жаз башы ауруула

Хауа болумланы терк тюрлениулери эм иммунитетни къарыусузлугъу саусузланы  бютюнда кёп этеди. Жауун тюбюнде салкъынлыкъсыз айлансагъыз, аякъларыгъызны жибитсегиз, автобусну сакълап, сууукъ шинтикде...
Билим
01.04.2024 - 15:43 | 👁 20

Подробности...

Шуёхлукъну кючлеген башламчылыкъ

Минги тауда «Шуёхлукъну кёпюрлери» деген ючкюнлюк турист-патриот слётха Къабарты-Малкъардан, Ставрополь крайдан бла Къарачай-Черкесден 80-ден аслам окъуучу къатышхандыла. Проектни бардырыугъа «...
Билим
01.04.2024 - 15:21 | 👁 10

Подробности...

«Окъуу жаланда адамны кесин угъай, жамауатны да айнытады»

Жаш тёлюбюз не жаны бла да жетишимли бола, окъууда, ишде да кеслерини атларын иги бла айтдырсала, ол шартха биз барыбыз да къууанабыз эмда кёлленебиз. Бюгюнлюкде билим бериуде болгъан тюрлениулени...
Саулукъ
01.04.2024 - 14:30 | 👁 20

Подробности...

Сакъатлыкълары болгъанлагъа болушурча

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «тёгерек столда» психикаларында энчиликлери болгъан адамланы реабилитацияларын бардырыуда саулукъ сакълау, социал къорууланыу учрежденияланы эм коммерциялы...
Экономика
01.04.2024 - 08:50 | 👁 21

Подробности...

Гитче эмда орта бизнесни магъанасы уллуду

Къайсы къыралда неда аны ичинде субъектде экономиканы айнытыугъа уллу къошумчулукъ этгенле гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенледиле эмда энчи предпринимательледиле.
Жангылыкъла
01.04.2024 - 08:30 | 👁 26

Подробности...

Сатыу-алыу кёбейгенди

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы быйыл январьда Къабарты-Малкъардан тышына жиберилген 170,2 тонна сют ашарыкълагъа кёз-къулакъ болгъанды. Сатыучула ол санда 2,2 тонна...
Билим
31.03.2024 - 11:05 | 👁 12

Подробности...

«Сабийлеге тюз жол кёргюзтюу баш борчубузду»

Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытхан  Мокъаланы Магомет атлы  араны окъуучуларыны жетишимлерини юсюнден газетибизде  материалла басмалай турабыз. Жаш тёлюню айнытыуда бу араны...
Экономика
30.03.2024 - 12:00 | 👁 17

Подробности...

«Не къыйын кюнде да сайлауума сокъуранмагъанма»

Жол мюлк къыралны экономикасыны магъаналы бёлюмлеринден бирине саналады. Аны себеплиги бла инвестицияла этиледиле, туристле аслам келедиле, производство ёседи, социал болум игиленеди, транспорт...
Маданият
30.03.2024 - 09:59 | 👁 17

Подробности...

«Не заманда да таулу тиширыуну сыфаты, къылыгъы манга эм ариу юлгю болгъанды»

Жаш тёлюбюзню кёбюсю бюгюнлюкде ара шахарда  жетишимлеге жетеди. Интернетни хайыры бла Москвада, башха уллу шахарлада  бардырылгъан концертледе  ёню бла кёплени сейирсиндирген, кесин  сюйдюрген жырчы...

Страницы