29.05.2023, 17:20 - Жамауат

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

29.05.2023, 16:53 - Право

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

29.05.2023, 15:19 - Жамауат

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

29.05.2023, 15:08 - Жамауат

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

29.05.2023, 14:56 - Жангылыкъла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

29.05.2023, 14:54 - Жамауат

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

29.05.2023, 08:00 - Саулукъ

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖАМАУАТ

Жамауат
04.05.2023 - 08:10 | 👁 39

Подробности...

Эм къыйын болумлада да ачыгъанлагъа болушургъа хазырлылыкъда

«Къабарты-Малкъарны сыйлы къутхарыучусу» деген атха алгъаракълада Шауаланы Мухтар тийишли болгъанды. Ол Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядда кёп жылланы ишлейди, адамланы эм жерлени къыйын...
Жамауат
03.05.2023 - 16:08 | 👁 26

Подробности...

Хаталы къумурсхадан бахчаланы къорууларча

Быйыл Къабарты-Малкъарда  сенгирчкеледен  бахчаланы сакъларча  тийишли ишлеге республикалы бюджетден эки миллион сом бёлюнюрюкдю.
Жамауат
03.05.2023 - 16:06 | 👁 27

Подробности...

Жаныуарла бла къанатлыла

Амазония дунияны башында бек уллу терен агъачлы эм кёп черекли тюзледен бириди. Озгъан мингжыллыкъны ортасына дери адам аягъы басмагъан терен агъачланы биринчи кере 1541-1542 жыллада Франческо де...
Жамауат
03.05.2023 - 11:23 | 👁 29

Подробности...

Къайсы татыулуду эмда хайырлыды

Шоколадны сюймеген ким барды? Бирибиз къара тюрсюнюн, башхабыз а акъсылдым болгъанын неда сют къошулуп этилгенин сюебиз. Алай игиси къайсы болгъанын а билебизми?
Жамауат
03.05.2023 - 10:56 | 👁 25

Подробности...

Усталыгъын дайым ёсдюргенлей турады

Адамланы эм жерлени къыйын болумланы хатасындан къоруулаугъа, бийик таулада ачыгъанланы къутхарыугъа салгъан къыйыны, кёп жылланы бет жарыкълы ишлегени ючюн республиканы Башчысыны оноуу бла МЧС-ни...
Жамауат
03.05.2023 - 10:11 | 👁 24

Подробности...

Энергетика бла жалчытыуда чурумла чыкъмазча

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыуунда «КъМР-да энергияны аяулу хайырланыуну эмда энергия хайырлылыкъны юсюнден» 87-чи номерли республикалы законну толтуруу къалай баргъанын тинтгендиле.  
Жамауат
03.05.2023 - 10:00 | 👁 18

Подробности...

Бахчаны сакълауну амаллары

Кеслерини бахчаларында топуракъны, кёгетлени, жемишлени ууландырмаз ючюн адамла химия дарманланы не къадар аз хайырланыргъа кюрешедиле. Алай бир - бирде тирликни жокъ этип ийген, битимлени...
Жамауат
02.05.2023 - 14:10 | 👁 47

Подробности...

Батырлыгъы, ётгюрлюгю да халкъны ауузунда къалгъанды

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам  да аны иги таныучусун айта-айта...
Жамауат
02.05.2023 - 10:38 | 👁 10

Подробности...

Бир кюнню ичинде ишсиз къалмаз ючюн

Ишчини бир кюнню ичинде къуллугъундан эркин этерге жараймыды? РФ-ни Урунуу кодексине тийишлиликде, инсанны ишден эркин этиу дисциплина жууапха тартыуну эм къаты амалыды. Кемчилик болдургъан ишчиге...
Жамауат
02.05.2023 - 10:09 | 👁 18

Подробности...

Коммунальшиклени борчлары кёпдю

Бюгюнлю Къабарты-Малкъарда  «Россети Северный Кавказ»  компаниягъа  ток ючюн кёп заманны тёлемей тургъанланы  бирлерине  суу  эм жылыу бла жалчытхан организацияла саналадыла. Саулай алып айтханда,...
Жамауат
02.05.2023 - 08:52 | 👁 31

Подробности...

"Заманны" - хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!  
Жамауат
29.04.2023 - 09:35 | 👁 21

Подробности...

Аты урунууну сыйлы китабына жазылыпды

Боллуланы Османны жашы Жабырайыл белгили къурулушчуду. Нальчикде кёп къатлы юйлени асламында барды аны къыйыны. Ол 1937 жылда Тёбен Чегемде туугъанды. Сюргюнде Къазахстанда акъылбалыкъ болгъанды....
Жамауат
28.04.2023 - 13:19 | 👁 31

Подробности...

Бай тирлик жыяр ючюн

Картофха «экинчи ётек» деп халкъда бошдан айтыла болмаз. Ол къатышмай бюгюнлюкде биз хазна аш ашамайбыз. Адамла да анга бачхаларында аслам жер бёледиле. Бу кюнле уа аны орнатыуда бек магъаналы...
Жамауат
28.04.2023 - 13:11 | 👁 35

Подробности...

Предпринимательствону тарыхыны юсюнден олимпиада

Россейде предпринимательствону тарыхыны юсюнден Битеуроссей тогъузунчу олимпиаданы Къабарты-Малкъарда кесегинде хорлагъанланы алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде алгъышлап...
Жамауат
28.04.2023 - 09:05 | 👁 32

Подробности...

Жерлени юсюнден информацияны хайырланыу

Жерлени жарашдырыу жумушланы тамамлагъан кезиуде жыйылгъан информацияны къырал фонддан ким эмда къалай алыргъа боллугъуну юсюнден Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтхандыла. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
02.05.2023 - 11:20 | 👁 24

Подробности...

Донорну кюнюне танг кесек адам къатышханды

 Алгъаракъда КъМР-ни саулукъ сакълау министри  Рустам Калибатов  Россейде Донорну миллет кюню бла байламлы акциягъа къатышханлагъа ыспас эте, бюгюнлюкде ол болмагъанча магъаналы иш болгъанын...

Экономика
02.05.2023 - 11:18 | 👁 29

Подробности...

Малчылыкъ: кеси онгларыбызны толу хайырланыргъа

Бизни къыралда эл мюлк производствону экиден бирин малчылыкъ алады, сют эмда эт рынокла уа эм уллу бёлюмледен бирлерине саналадыла. Ахыр жыйырма жылны ичинде ала дайым ёсюм кёргюзте келедиле, аны...

Маданият
02.05.2023 - 11:16 | 👁 39

Подробности...

Чепкенден – дарийге дери

Жашауда бек керекли затладан бири къумачды. Аны адам улу кесини бу жерде жашап башлагъанындан бери хайырланады. Бизни миллетде кёп тюрлю къумачланы атлары барды. Алай а, ата-бабаларыбыз малчылыкъ...

Жангылыкъла
02.05.2023 - 10:41 | 👁 22

Подробности...

Тинтиулени эсеплери къууандыргъандыла

Республикада «Россейни сабийлери - 2023» оператив-профилактика ишни чегинде тинтиу жумушла бардырыладыла

Маданият
02.05.2023 - 10:35 | 👁 35

Подробности...

Баш проблема – жаш эм бийик билимли кадрланы жетишмегени

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыууна толтуруучу власть органланы, маданият учрежденияланы келечилери, устазла къатышхандыла, ала республикада культура жаны бла специалистле...

Право
02.05.2023 - 08:08 | 👁 16

Подробности...

Ырысхыгъызнъа сакъ болугъуз

 РФ-ни законларына тийишлиликде, биреуню алдап, неда ышандырып, аны  ырысхысын урлагъан   РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясына кёре  уголовный жууапха тартылады. Болсада ахыр кезиуде хыйлачыла шёндюгю...

Маданият
01.05.2023 - 09:00 | 👁 36

Подробности...

Тириле, хунерлиле ишсиз къаллыкъ тюйюлдюле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника  колледжде  «Профессионалла-2023» деген битеуроссей чемпионатны  регион кесеги къууанчлы халда ачылгъанды.

Маданият
30.04.2023 - 10:22 | 👁 35

Подробности...

АРИУ ТЕПСЕУ – ЖАННГА ДАРМАН

 Санатны бу тюрлюсю дуния жарыкълыгъыды, къачан эсе да жашагъан, бюгюн дунияны кёрген, тамбла келлик адамланы да ич ниетлерин, ахшы умутларын къанатлы учунуу бла билдирген бир шартды. Ол фахму, ол...

Маданият
28.04.2023 - 14:56 | 👁 25

Подробности...

Махтауну, сыйсызлыкъны да сынагъан актёр

Евгений Матвеев совет кинематографда айырмалы фахмусу болгъан айтхылыкъ актёр эди. Украинада туууп, Москвада ауушханды (1922-2003 жж.). Ойнаса, сахнаны саулай бийлегенди – ишине толусунлай, битеу...

Тарых
28.04.2023 - 13:36 | 👁 40

Подробности...

Гепсоркъа

Жигитликлери болгъанланы оюну болгъанды - «Гепсоркъа». Ол къалай ойналгъанын билгенни бюгюнлюкде хазна тапхын. Алай аппаларыбыз а аны бек сюйгендиле эм онг болгъан къадарда ойнамай къоймагъандыла...

Право
28.04.2023 - 13:21 | 👁 23

Подробности...

Жангы жорукъла ишлеп башлагъандыла

Быйыл 1 январьдан, инсан болжаллы халда саулугъун тас этип, ишге чыкъмагъаны ючюн этилген  тёлеулени ёлчеми ёсгенди. Энди адам ауругъан кюнден эки жыл алгъа тюшген файдасына кёре саналлыкъды...

Маданият
28.04.2023 - 13:13 | 👁 27

Подробности...

Тепсеуню сюйгенлеге

 Бюгюн Тепсеуню халкъла аралы кюнюдю. Анга аталгъан байрам концерт Нальчикде Къырал музыка театрда бардырыллыкъды.

Билим
28.04.2023 - 13:12 | 👁 19

Подробности...

Финансдан жаш тёлюню ангылауу болурча

Учи.ру деген билим бериу платформада финанс окъуулулукъдан бла предпринимательстводан олимпиада ётгенди. Аны Россейни Банкы, РФ-ни Финансла эмда Экономиканы айнытыу министерстволары къурагъандыла...

Саулукъ
28.04.2023 - 09:30 | 👁 20

Подробности...

Жукъларгъа къалай жатса игиди

Аркъагъызмы ауруйду неда кёз тюплеригизми кёбюпдюле? Алай эсе, жукъларгъа башхача жатып кёрюгюз! Кече тапсыз жатып жукъласагъыз, халыгъыз эм тыш кёрюмдюгюз осалланырыкъды.

Право
28.04.2023 - 09:05 | 👁 19

Подробности...

Атасы бла жашы наркотикле бла тутулгъандыла

Къабарты-Малкъарны наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау управлениясыны келечилери ууланы сатхан эр кишини тутхандыла.

Страницы