15.08.2022, 15:08 - Жамауат

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

15.08.2022, 15:06 - Спорт

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

15.08.2022, 10:05 - Маданият

Къабарты-Малкъарны командасы «Кунак-2022» фестивальда экинчи жерни алгъанды. Анда 10 региондан аш этиучюле кубок ючюн эришгендиле. 

15.08.2022, 09:35 - Спорт

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди.

15.08.2022, 09:05 - Тарых

Хасания бла Къашхатау таба онбир-онеки къычырым барып, Хеу сууну  эки жанында орналыпды Герпегеж. Аны къуралгъаныны юсюнден элде абаданла айтып эшитгеними билдирейим.

14.08.2022, 16:06 - Жамауат

Быйыл От тюшюуге къажау федерал надзор служба къуралгъанлы 95 жыл болады. Бюгюнлюкде ол эм уллу хатаны кетериуде уллу сынам жыйгъан, болушлукъгъа чыгъаргъа не заманда да хазыр болгъан, адамланы къутхарыр ючюн жанларын аямай кюрешген, инсанла къуллукъ этген кючлю органды. 

14.08.2022, 12:11 - Жамауат

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген Нальчикде Ленин атлы проспектде мектеп. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
29.07.2022 - 12:02 | 👁 5

Подробности...

Жууаплылыкъ эм окъуулулукъ – аны баш ышанлары

Къыралыбызны айырмалы вузларында окъуп, кеслерини хунерлиликлери, итиниулюклери бла да жетишимли бола келген жашларыбыз бла къызларыбыз аз тюйюлдюле, къудуретни ахшылыгъындан.

Жамауат
29.07.2022 - 11:51 | 👁 2

Подробности...

Украинлыла Днепр сууда кёпюрню атдыргъандыла

Украинаны Сауутланнган кючлери Херсон областьда Днепрде кёпюрню атдыргъандыла, аны хатасындан россейли аскерчилени жалчытыу тохтарыкъды эм энчи операция да тыйыллыкъды, деп билдиредиле украинлы...

Жамауат
28.07.2022 - 14:48 | 👁 7

Подробности...

Жашау кертиликни таза шауданы

Адам улу ёмюрледен бери да суратлау сёзню айта, аны бла кесине тынгылата билгенлени багъалагъанды, хурметлегенди. Алай кючлюдю аны ич магъанасы. Къудурет аллай фахму бергенликге, аны ёсдюрюп,...

Жамауат
28.07.2022 - 11:49 | 👁 2

Подробности...

Ол аллай жарыкъ, билимли жаш эди

Хаммаланы (Баразбийланы) Назирни жашы Борис – миллетибизни аламат адамларындан бири - 1954 жылда кёчгюнчюлюкде туугъан эди. Аны сабийлиги да кесини тёлюсюне тийишлиликде ётгенди.

Жамауат
28.07.2022 - 10:44 | 👁 7

Подробности...

Херсон тийрелеринде россейли аскерчиле тутмакъгъа тюшгендиле

Херсон шахаргъа баргъан жерледе эки мингнге жууукъ россейли аскерчини украинлыла тёгереклеринден алып тутмакъ этгендиле деп, ётюрюк хапарланы Украинаны телеграм-каналлары билдиргендиле. Аны...

Жамауат
27.07.2022 - 10:54 | 👁 26

Подробности...

Европада эм терен кёлледен бири

Черек районда бир-бирден узакъ болмай беш кёл орналадыла: Къургъакъ, Жашырын,  эки Огъары эм  белгили Чирик-кёл. Чирик кёл табийгъатны сейир эсгертмесиди. Анга бир тюрлю суу къошулмагъанлыкъгъа,...

Жамауат
27.07.2022 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Къабарты-Малкъарны рейтинги кётюрюледи

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу озгъан жылда къыралны регионлары къырал жумушланы электрон  амал бла тамамлауну юсюнден билдириуню этгенди. Аны итогларына кёре Къабарты-Малкъар Республика...

Жамауат
26.07.2022 - 09:25 | 👁 7

Подробности...

Кадастр инженерле кимледиле, кеслери да не бла кюрешедиле?

Бу специалистлени ишлерини, аласыз къайсы жумушланы тындыргъанда болмазлыгъыны юсюнден Къабарты-Малкъар Республиканы Кадастр палатасында айтхандыла.

Жамауат
26.07.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Нарт сёзле акъыллылыкъларын тас этмегендиле, ала алыкъа кёп тёлюлеге жарарыкъдыла

Окъууу болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна кесини жашауунда, турмушунда тюбеген ахшы затланы багъалагъанды. Аны бла бирге уа, ол кемчиликлени кетерирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен...

Жамауат
25.07.2022 - 12:03 | 👁 6

Подробности...

Тюрлениулени юйюрден, садикден башлайыкъ

Сёзюмю башлардан алгъа бизден эсе уллу ангылаулары, билимлери болгъан алимледен, таулу халкъны жамауатындан терс айтхан затым боллукъ эсе, кечгинлик тилерге сюеме. Болсада кесими оюмуму...

Жамауат
24.07.2022 - 12:00 | 👁 12

Подробности...

Ныхытлы жолла

Хурметли редакция, хурметли газет окъуучула! Мен Бичиланы Хусейме, Османны жашы. Бюгюнлюкде жыл саны келген адам. Ёз тилибизде чыкъгъан газетибизни дайым окъуучусу. Кесим 1929 жылда Огъары...

Жамауат
24.07.2022 - 09:00 | 👁 7

Подробности...

«Къайсы тилни да билсинле адамларыбыз, алай кесибизникин унутмайыкъ»

Тетууланы Ахматны жашы Борис педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанды. Къыркъ жыл эл мектепде тарыхдан бла географиядан окъутханды.

Жамауат
22.07.2022 - 15:52 | 👁 6

Подробности...

Тюзлюк ючюн кюреш, хорлам бла бошалады

РФ-ни Сауутланнган кючлери Донбассда бла Украинада бардыра тургъан энчи аскер операциясыны къыралыбызны къоркъуусузлугъун жалчытыуда, ол жерледе жашагъан мамыр халкъны жашауун сакълауда уллу...

Жамауат
22.07.2022 - 15:36 | 👁 6

Подробности...

Рахматлыкъ, тынчлыкъ, сабырлыкъ - саулукъну мурдорудула

Ислам медицина кесини хайырлылыгъы бла кенг белгилиди.  Адамны саулугъуну мурдору  аны ашыды.   «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим хажиден, ол а Аль-Азхар...

Жамауат
22.07.2022 - 15:06 | 👁 7

Подробности...

Зарла жашауун бузгъан Жарашты

Совет властьны оноучуларыны хаталары жетгенле миллетде кёп болгъанларын барыбыз да уста билебиз. Ол кезиуде жалгъан дау бла тутмакъны сынагъанладан бири Мырзаланы Даутону жашы Жарашты эди.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
04.08.2022 - 15:31 | 👁 12

Подробности...

Юч жылны ичинде – 54 спорт объект

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосундан билдиргенлерине кёре, ахыр ючю жылны ичинде республиканы жер-жерлеринде 54 спорт объект хайырланыугъа берилгенди. Аланы къурулушлары «Демография» миллет...

Фейк (Жалгъан хапар)
04.08.2022 - 10:20 | 👁 7

Подробности...

Россейлиле Мариупольда эсгертмени ууатхандыла

Россейли аскерчиле Мариупольну азатлагъан аскерчилеге жораланнган эсгертмени бузгъандыла, ала Экинчи дуния урушда немисли солдатланы   жоллары бла барадыла. Аны юсюнден Украинаны Ич ишле...

Тарых
04.08.2022 - 08:10 | 👁 14

Подробности...

Гыпы айранны ким жарашдыргъанды?

Къарачайлыла бла малкъарлыла сютден кёп тюрлю ашла этгендиле. Сют промышленностьну инженер технологу Мисирланы Хасан аладан бирини –айранны, тюзюрек айтханда уа, гыпы айранны ким этгенини,...

Жангылыкъла
03.08.2022 - 15:21 | 👁 6

Подробности...

Жолланы жангыртыуну баш борчха салып

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Регион, муниципал эм жер-жерли магъаналы автомобиль жолланы жангыртыу»  федерал проектни бардырыргъа   къырал бюджетден 300 миллион сом бёлюннгенди. Жууукъ заманда аны...

Жангылыкъла
03.08.2022 - 14:07 | 👁 9

Подробности...

Тазалыкъ - ахшы экологияны баш жоругъу

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла алгъаракъда Нальчикде «оБЕРЕГАй» деген кезиулю экология акция ётгенди. Анга республиканы сабий экология-биология арасыны...

Экономика
03.08.2022 - 14:06 | 👁 7

Подробности...

Жууаплылыкъларын терен сезип

 «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны авариялы-диспетчер бёлюмлерине быйылны биринчи жарымында кёп къалмай 4,9 минг заявка келгенди. 

Саулукъ
03.08.2022 - 09:05 | 👁 5

Подробности...

Тохтаусуз тюшле кёрюу – мыйы солумагъаныны шартымы огъесе белгими?

Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай, анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа кюрешген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог (тюшню тинтген...

Фейк (Жалгъан хапар)
03.08.2022 - 06:08 | 👁 11

Подробности...

Россей Украинада америкалы ракеталаны бирин да къурутмагъанды

Россейни аскери Украинада HIMARS деген америкалы ракеталаны бирин да къурутмагъанды. Аллай билдириуню Американы Сауутланнган кючлерини келечиси билдиргенди, деп жазады Reuters информ-агентство. Бу...

Тарых
02.08.2022 - 18:15 | 👁 11

Подробности...

Малкъар элле тансыкъ болуп сакълагъан академик

Букъдурмай кёргюзтедиле…

«Бизни таулу элледе энди иги таныйдыла, хар юйде да къууанып сакълайдыла, жашагъан жерлерин, юй кереклени, жамычыланы къалай тикгенлерин...

Фейк (Жалгъан хапар)
02.08.2022 - 10:03 | 👁 10

Подробности...

Россейли аскерчиле Херсоннга гуманитар болушлукъну иймейдиле

Россейли аскерчиле Херсоннга гуманитар болушлукъну иймейдиле, шахарда аш-азыкъ бла къытлыкъ барды, деп украинлы асламлы информация органла жазадыла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал...

Право
02.08.2022 - 09:05 | 👁 1

Подробности...

Тинтиуле бардырыладыла

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясы мурдарлыкъ этгенине ишекликде изленнген Альберт Мамбетовну ёлюгю табылгъаны бла байламлы тинтиуле бардырадыла. Эр киши «Республикалы психо-неврология...

Спорт
02.08.2022 - 09:05 | 👁 11

Подробности...

«Битеу жашаууму тутушуу бла кюрешип тургъанчама»

Ахшы муратла туудургъан уланларыбыздан бири спортчу Жаникаланы Асланды. Ол дзюдода, самбода, ММА-да жетишимлери бла белгилиди. Спортда жолу уа, чурумлагъа, къыйын болумлагъа къарамай, алгъа...

Илму
02.08.2022 - 08:18 | 👁 13

Подробности...

Полимерден композитлеге сурам ёсе барады

Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери медицина имплантатлагъа жараулу темирча  къаты биийк технологиялы полимерле жарашдырадыла. Ала  титандан эки кереге женгилдиле эм бек  иссилеге,...

Жангылыкъла
01.08.2022 - 18:25 | 👁 8

Подробности...

Россейде болжаллары чыкъгъан ашарыкъланы юлешедиле

Аш-азыкъ жаны бла къытлыкъ киргенини хатасындан Россейде ашаргъа жараргъа деп белгиленнген болжалы чыкъгъан  продуктланы юлеширге деп     оноу этгендиле. Аллай жалгъан хапарны украинлы телеграм-...

Спорт
01.08.2022 - 15:12 | 👁 10

Подробности...

«Олимпге жол» - алчыланы санында

Москвада ауур атлетикадан «Олимпге жол» деген аты бла даражалы битеукъырал эришиу бардырылгъанды.

Страницы