17.06.2024, 10:30 - Жамауат

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

17.06.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 15:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 10:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

16.06.2024, 10:00 - Жамауат

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

16.06.2024, 08:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

16.06.2024, 08:11 - Жамауат

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.   

16.06.2024, 08:03 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
04.06.2024 - 09:00 | 👁 23

Подробности...

Сабийлени насыплы эталгъандыла

Элбрус районну тиширыуларыны советини башламчылыгъы бла районну саулукъларында чекленнген онглары болгъан неда башха къыйын ауруулары болгъан сабийле окъугъан ресурс арада Сабийлени къоруулауну...
Жамауат
03.06.2024 - 16:04 | 👁 12

Подробности...

Иш излегенлеге болушур муратда

Быйыл 28 июньда «Россейде иш. Онгланы заманы» битеуроссей ярмарканы федерал кезиую ётерикди. Ол 10.00 сагъатда башланырыкъды. 
Жамауат
02.06.2024 - 11:10 | 👁 20

Подробности...

Жетишимле, саугъала, ыразылыкъ сёзле да

Бу кюнледе «Театрда ишлегенлени  союзу»  Битеуроссей жамауат биригиуню Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюнде озгъан жылны ичинде тамамланнган сахна ишледе жетишимли болгъанланы саугъалау баргъанды. ...
Жамауат
02.06.2024 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

Бийикде учхан а игиди

Шуёхла да, шуёхлукъ да, къарындаш, эгечлик да, ахлу-жууукъ татлылыгъы да тюрлю-тюрлю бетле алып, адам улу сыналгъан кезиуде къыйынды алагъа багъа берген. Ким кесине тартырын, ким жаргъа сюерин...
Жамауат
01.06.2024 - 11:08 | 👁 5

Подробности...

Чынтты сезим жылла бла сакъланады

Быллымда жашагъан Ахматланы Сейфутдинни бла Зухураны юйюр жашауларына 50 жыл толгъан байрамы къыралда Юйюрню жылын белгилеген жылгъа тюшгени артыкъда хычыуун кёрюннгенди. Ала бу жылланы ичинде бир...
Жамауат
01.06.2024 - 09:00 | 👁 10

Подробности...

«Журналистни кесини оюму, хаты болургъа керекди»

Сюйген ишинг  бла кюрешгенден, халкъынга хайыр келтиргенден уллу насып болмаз адамгъа. Теммоланы Мухадин жюреги тартхан ишин табаргъа онгу болгъан насыплыладан бириди. Ол жашаууну 55 жылын малкъар...
Жамауат
31.05.2024 - 14:30 | 👁 14

Подробности...

Алгъадан жалгъанмагъан артда да тутулмаз

Жангызлыкъ деген сёзню магъанасын хар ким да кесича ангылайды.  Тиширыула бла байламлы ол   бютюнда эс бёлюрча жарсыуду, дерге боллукъду. Жашауу хар кимни да энчи къуралады. Бирле эрге барып да...
Жамауат
31.05.2024 - 14:26 | 👁 21

Подробности...

«Баш борчубуз – инсанны эркинликлерин сакъларгъа, онг болгъанына кёре жууаплылыгъын женгиллетиргеди»

31 майда Россейде Ёкюлню  кюню белгиленнгенди. Аны бла байламлы биз жаш ёкюл Крымшамханланы Даулетгерийни жашы Азамат бла бу усталыкъны не ючюн сайлагъаныны,  аны жашырынлыкъларыны бла борчларыны эм...
Жамауат
31.05.2024 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Аллай тиширыула болгъандыла

Къонакъгъа баргъан жерде суратлагъа къараргъа да тюшеди да, аладан бир эрттегилисин алама да, анга энчи эс буруп къарайма. Жашаулу адам, бетин да мудахлыкъ басып. Къолунда да сабийчик.  Бу ким болур...
Жамауат
30.05.2024 - 17:09 | 👁 24

Подробности...

«ЗАМАННЫ» хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат! 
Жамауат
30.05.2024 - 12:13 | 👁 28

Подробности...

Суу секиртмени хапары

Алгъаракъда жумуш чыгъады да, тау эллерибизден бирине барыргъа тюшеди. Билеме жолну узакълыгъын. Ишими тындырып, ол кюн окъуна ызыма къайтыргъа керекме. Ингирден окъуна женгил машинамы хазырлап...
Жамауат
30.05.2024 - 12:00 | 👁 22

Подробности...

Жаш болса да, баш эди …

Минг тогъуз жюз къыркъ тёртюнчю жылны аллында, генерал Рыбалкону ючюнчю танкачы армиясыны, тогъузунчу корпусуну, алты жюз жетмиш бешинчи Проскуровский атлы бригадасына къуллукъ этерге буюрулгъан эди...
Жамауат
30.05.2024 - 11:57 | 👁 21

Подробности...

Таза эм саулукъну да кючлеген

Жети жыл мындан алгъа Бабугентде Аттасауланы Ахматны жашы Тахирни башламчылыгъы бла «Къара-Суу» табийгъат заказникни жеринде суула къуйгъан завод ачылгъанды. Энди «Живая вода» атлы биригиуню BabugenT...
Жамауат
30.05.2024 - 11:00 | 👁 15

Подробности...

Абадан адамлагъа къайгъырыу бла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Абадан тёлю» регион проект къалай толтурулгъанын сюзгендиле.
Жамауат
30.05.2024 - 09:30 | 👁 11

Подробности...

Жашаугъа къууаннганла узакъ ёмюр сюрюрге боллукъдула

Белгилисича, жюрек ауруу жер башында бек жайылгъанладан бирине саналады. Ол жаны бла багъыу амалла кюнден, кюннге айный барадыла, аллай аурууладан адам кесин  къалай сакъларгъа боллукъду, деген...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 15:20 | 👁 7

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 08:20 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

Жангылыкъла
10.06.2024 - 16:35 | 👁 12

Подробности...

Къыйын тау жерледе кеслерин сынагъандыла

Озгъан ыйыкъда Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны парашютсуз секириуден юйрениулери ётгендиле. Ол ишледе Россейни МЧС-ни МИ-8 вертолёту хайырланылгъанды.
Маданият
10.06.2024 - 16:24 | 👁 23

Подробности...

Ана тил – жырлада, назмулада, сагъышлада

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады. Алгъаракъдан да «Алтын сыбызгъы» эришиуню башланнганын билдирип, таулу эллени школларындан сабийле чыгъармаларын, ташдан ишленнген...
Тарых
10.06.2024 - 13:06 | 👁 17

Подробности...

Тырныаууз

Тёбен Басхан элден Тырныаууз шахар 1937 жылда къуралгъанды. Бу шарт, сёзсюз, жер тюбюнде байлыкъланы тинтиу бла кюрешгенлени – геологланы – ишлери бла байламлыды. Бу тарны огъары жанында вольфрам бла...
Право
10.06.2024 - 13:01 | 👁 9

Подробности...

Салыннган борчланы бийик даражада толтургъандыла

Шимал-Кавказ аскер округну таматасы генерал-полковник Сергей Захаровну башчылыгъында аскер советни кенгеши болгъанды. Анга РФ-ни Баш прокуроруну орунбасары, юстицияны 1-чи класслы кенгешчиси Андрей...
Маданият
10.06.2024 - 10:54 | 👁 25

Подробности...

Хар неге да жютю кёзден, энчи тюшюнюп къарау

Биринчи кере тюбешгенимде окъуна сезген эдим ол уста болгъанын. Алайсыз а къалай? Кёзлери жарыкъ, чачы бурма, кесини тирилиги. Ол мени бла ушакъ  эте, къолунда юзмелтчикни ары бла бери айландыра...
Спорт
10.06.2024 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

Адамлыгъы, итиниулюгю бла да сабийлеге юлгю бола

Жангуразланы Хаким тау элибизде – Огъары Жемталаны спорт арасында – сабийлени дзюдогъа, спортну дагъыда талай башха тюрлюсюне юйретеди. Ала, эришиулеге къатыша, жетишимли да боладыла. Бюгюн ол бизни...
Жангылыкъла
10.06.2024 - 08:54 | 👁 20

Подробности...

Газетге жазылыу кезиу бошала турады

Хурметли жамауат!
Документле
09.06.2024 - 13:00 | 👁 8

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ БУЙРУГЪУ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ Б У Й Р У ГЪ У
Документле
09.06.2024 - 12:40 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
09.06.2024 - 09:00 | 👁 7

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

Страницы