28.02.2024, 17:31 - Тарых

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

28.02.2024, 10:54 - Жамауат

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

28.02.2024, 10:30 - Жамауат

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

28.02.2024, 10:00 - Спорт

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

28.02.2024, 09:30 - Жамауат

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

28.02.2024, 09:05 - Жамауат

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.


ЖАМАУАТ

Жамауат
14.02.2024 - 16:09 | 👁 17

Подробности...

«Азыкъны татыуу къаллай болгъанын аны ийисинден окъуна ангылайма»

Адам бир усталыкъгъа кёлю бла берилип, аны хайыры бла бийик жетишимлеге жетсе, ол керти насыпды. Россейни, Къазахстанны, Белоруссияны Миллет гильдияларыны шеф поварларыны бла Россейни Кулинар...
Жамауат
14.02.2024 - 15:19 | 👁 26

Подробности...

Ариу журтларыбыз – ариу эсгериуледе

Алгъын жылладагъы суратлада тюрлю-тюрлю къадарлары болгъан адамла, элле, жангы орамла – жангы жашау. «Мен, жыл саным сексенден атлагъан эр киши, бюгюннгю хапарымда аллай суратлагъа кёп кере эс...
Жамауат
13.02.2024 - 13:46 | 👁 215

Подробности...

Аны сюймеклиги ёмюрлюк эди

Жыйырманчы ёмюрню биринчи жарымында Думалада Жабелланы Жумарукъ деп ариулугъу, этими да болгъан тиширыу жашагъанды. Аны юсюнден кёп таурухла жюрюйдюле.
Жамауат
13.02.2024 - 13:45 | 👁 9

Подробности...

Ёз тутаргъа себеплик этген женгил ашарыкъла

Тюкенде сатылып алыннган ашарыкъладан эсе, юйде хазырланнган аш-азыкъла татыулу болгъанлары хакъды. Артыкъда ала къышда татыулу кёрюнюучюдюле. Аны бла байламлы хант къангаларыбызгъа салыучу...
Жамауат
13.02.2024 - 13:43 | 👁 11

Подробности...

Сакъаллы къуш

Къушланы кёп тюрлюлери барды. Болсада аланы арасында сакъаллы къуш кесини энчи жерин алады. Ол кёбюсюнде  тау бийикледе,  ауузлада,   этекледе  эм талалада  кечинеди. Кийик  жаныуарланы бирде...
Жамауат
13.02.2024 - 11:15 | 👁 15

Подробности...

Аны хорламлары бизни ёхтемлендиргенлей тургъандыла

Адамны юсюнден айтыр сёзюбюзню кезиуюнде айтмай, артдан ачыу этебиз. Бу материалны автору Махийланы Азиза Жаболаны Адылыны юсюнден жаза туруп, миллетибизни Долинскде мемориал музейде болгъан...
Жамауат
13.02.2024 - 10:38 | 👁 24

Подробности...

Жашау а жомакъдан узакъды

Бир жол редакциягъа бир тиширыу келеди, анга  отуз беш жыл бола эди, аладан жетисин ол анасын излеп тургъанды. Жыйырма сегиз жылына дери  ол атасына-анасына аны ёсдюрген адамланырына санап  сунуп...
Жамауат
12.02.2024 - 17:26 | 👁 14

Подробности...

«Ишин сюйген, анга саулай бериледи»

 Умарланы Алийни къызы Люаза республиканы асламлы информация органларында ишлеп келгенли 25 жыл болады. Биринчи атламларын а ол «Заман» газетде башлагъан эди.
Жамауат
12.02.2024 - 15:26 | 👁 42

Подробности...

«Энергетикледен» саулукъгъа заран бармыды?

Энергетик суула тюз наркотиклеге ушаш аллайдыла, ала бюйреклени бузадыла, адамны бек арыкъ этедиле… Бу затны юслеринден не зат окъуна эшитмезсе. Ол тюзмюдю огъесе угъай – Роскачествогъа аны юсюнден...
Жамауат
12.02.2024 - 15:25 | 👁 18

Подробности...

Ток ючюн юйге от тюшгенди

Терекде кече адамла жашагъан юйге от тюшгенди, аны ишлегенде агъач керекле да хайырланнганлары ючюн, от тёгерекни терк алгъанды, алай бла 150 квадрат метрде болгъан отоула барысы да кюйгендиле....
Жамауат
12.02.2024 - 13:00 | 👁 23

Подробности...

Мектепледе тынчлыкъны сакълаугъа – энчи эс

Окъуу учреждениялада от тюшюуге къоркъуусузлукъну сакълаугъа МЧС энчи эс бёледи. Бу жол биринчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмню келечилери Нальчикни 32-чи мектебинде болгъандыла, нормативлени...
Жамауат
12.02.2024 - 10:32 | 👁 21

Подробности...

Уштулу

 Къабарты-Малкъар Республиканы маданиятыны сыйлы къуллукъчусу Геляланы Лиза газет бла кёп жылланы байламлыкъ жюрютгенди. Аны эски эллерибизден бири – Уштулугъа жораланнган материалын басмаларгъа...
Жамауат
11.02.2024 - 10:03 | 👁 20

Подробности...

Тутмакъла эселе да, эркинликлери, излемлери сакъланадыла

РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдуруу къурамыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Александр Демидов журналистле бла тюбешгенди. Жыйылыуда сёз 2023 жылда тамамланнган  жумушланы бла...
Жамауат
11.02.2024 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

«Бу жолоучулугъум эсимде ёмюрлеге сакъланырыкъды»

Белгилисича, кёп болмай Москвада «Биринчилени атламлары» деген сабий эм жаш тёлю битеуроссей жамауат-къырал къымылдауну II съезди бардырылгъанды. Анга къыралыбызны 89 субъектинден 1 минг 300 жаш адам...
Жамауат
10.02.2024 - 10:41 | 👁 17

Подробности...

Узакъ жерледе да сый-намысха тийишли болгъанды

Тёбен Чегемден Гочияланы Ибрагим элде школну бошап, шофёр усталыкъ алгъандан сора, аскерге барып, инсан борчун толтуруп къайтады. Андан сора туугъан элинден кенгде узакъ кюнчыгъышха ишлерге кетеди....

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
15.02.2024 - 13:00 | 👁 10

Подробности...

Жигит уучу

Малкъар халкъны фольклору не жаны бла да байды. Сейир таурухла, халкъ жырла, жомакъла, адетлерибиз - была бары да миллетибизни буруннгуладан болгъаныны юсюнден хапарлагъан шартладыла. Ол жомакъланы...
Тарых
15.02.2024 - 11:43 | 👁 32

Подробности...

«Ата журтубуз салгъан борчланы толтургъанбыз, тукъумларыбызгъа айып келтирмегенбиз»

СССР-ни коммунист партиясыны Ара Комитети  1979 жылда 12 декабрьде къабыл кёрген бегими бла Совет аскерле  Афганистан республикагъа кийирилген эдиле. Ол  «…тышындан чабыууллукъну жолун кесер муратда...
Билим
15.02.2024 - 11:40 | 👁 24

Подробности...

Жылла бла салгъан къыйынны ахшы эсеплери

Адам улу  жашагъан дуниясында кёплеге жолугъады, таныш болады. Аланы асламысын а терк окъуна унутады. Алай сюйген устазынг а бир да эсингден кетмейди.
Саулукъ
15.02.2024 - 09:20 | 👁 8

Подробности...

Хайырындан хатасы озгъан

Чайыр чайнау – бу къылыгъыбыз саулукъгъа игимиди, аманмыды? Аны юсюнден врач Сардиянланы Азамат бла ушакъ этгенбиз.  
Документле
15.02.2024 - 09:00 | 👁 11

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
14.02.2024 - 20:06 | 👁 13

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Билим
14.02.2024 - 16:05 | 👁 13

Подробности...

«Хар жыл санны кесини излемлери бардыла»

Психологланы оюмларына кёре, сабийни мектепге бериуню эм тюз кезиую 7 жылы толгъандан сорады. Бу оюмгъа келир ючюн, алимле кёп жылланы ичинде тинтиуле бардыргъандыла. Ала тохташдыргъаннга кёре, 6-...
Право
14.02.2024 - 12:05 | 👁 11

Подробности...

Кадастр инженерни къалай сайларгъа боллукъду

Кадастр ишлени платформасында кадастр инженерни сайларгъа (ЭПКР) боллукъду, бу жумушну Росреестрни сайтында инсанны энчи кабинетинде неда къырал жумушланы бир порталында тамамларгъа жарарыкъды.
Саулукъ
14.02.2024 - 09:22 | 👁 15

Подробности...

Къышда алыннган кондиционер жайда жарар

Жайда кондиционер алыргъа умут этип, тюкеннге кирсенг, багъалары элгендиреди. Бусагъатда сайлагъан тынчыракъды. Болсада, былайда бир соруу барды: къызыугъа тёзгенликге не болады, ол бизни...
Билим
14.02.2024 - 09:00 | 👁 19

Подробности...

Танг кесек проект кёргюзтюлгенди

Кёп болмай Россейде илмуну кюнюне  жоралап  Къабарты-Малкъар къырал университетде  Шимал-Кавказны жаш алимлерини проектлерини онсегизинчи  кёрмючю болгъанды.
Право
13.02.2024 - 13:54 | 👁 25

Подробности...

Фатарны къаллай кезиуледе алыргъа жарамайды?

Законодательствону билмеу жашау журтну сатып алгъанда чурумлагъа келтирирге боллукъду. Бу ишде жангылыч этмезча Россейни Кадастр палатасыны Къабарты-Малкъарда бёлюмню эсгертиуле этиуню дурус кёргенди.
Право
13.02.2024 - 13:00 | 👁 10

Подробности...

Гитче хатадан уллу палахха тюшмегиз

Полицияны келечисине улутха берирге умут этген уголовный жууапха тартылады.    Административ тазирден къутулургъа кюрешген полициячыгъа ахча береме деп, андан да уллу палахха тюшерге боллукъду.
Право
12.02.2024 - 15:23 | 👁 17

Подробности...

Сабийни саулугъуна, жашаууна заран салынса жууаплылыкъ уллуду

 14 жылгъа дери акъылбалыкъ болмагъанны саулугъуна заран салынса, аны атасы, анасы, башха законлу келечиси жууаплыдыла.  
Саулукъ
12.02.2024 - 11:20 | 👁 18

Подробности...

«Бизде бишлакъ къачан да кючлю ашарыкъгъа саналып бошдан турмайды»

Таулуланы бек сюйген ашларындан бири бишлакъды.  Алай ол жаланда татыулу, татымлы болгъандан сора да, саулукъну кючлендиреди. Аны юсюнден биз врач Ахматланы Светлана бла ушакъ этгенбиз.  
Маданият
12.02.2024 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Энчи магъаналы чыгъармала

Озгъан айда Суратлау искусстволаны А.Ткаченко атлы музейинде эки кёрмюч ачылгъанды. Бири Ленинградны  фашистледен азатлаугъа 80 жыл толгъанына аталып, «Блокадной вечности страницы» деген ат бла,...

Страницы