29.05.2023, 17:20 - Жамауат

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

29.05.2023, 16:53 - Право

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

29.05.2023, 15:19 - Жамауат

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

29.05.2023, 15:08 - Жамауат

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

29.05.2023, 14:56 - Жангылыкъла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

29.05.2023, 14:54 - Жамауат

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

29.05.2023, 08:00 - Саулукъ

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖАМАУАТ

Жамауат
19.05.2023 - 09:12 | 👁 155

Подробности...

Хурметли жамауат!

Багъалы шуёхла!
Жамауат
18.05.2023 - 14:00 | 👁 74

Подробности...

Шахар айбатлы болурча

Бу кюнледе Нальчикде табийгъат тийрелеге къарагъан «Горзеленхоз» предприятияда  баш къусхан  гюллени  гитче орунладан  теплицалагъа кёчюредиле. Ызы бла аланы шахарланы орамларында, майданларында,...
Жамауат
18.05.2023 - 12:00 | 👁 82

Подробности...

Солугъанланы саны ёсе барады

Республикада къышда солугъанланы саны аздан-аз ёсе барады. Аны юсюнден республиканы Курортла эм туризм министерствосуну жамауат бла байламлыкъла жюрютюу эм маркетинг жаны бла бёлюмюню башчысы Ольга...
Жамауат
17.05.2023 - 17:47 | 👁 101

Подробности...

Борчларын жабаргъа ашыкъмайдыла

Быйыл, жыл башланнганлы, «Россети Северный Кавказ» биригиу   Къабарты-Малкъарны сюдлерини себеплиги  бла ток ючюн аслам заманны тёлемей тургъан 2 259 абонентден 326 миллон сом даулагъанды. Алай бла ...
Жамауат
17.05.2023 - 14:41 | 👁 157

Подробности...

«Тилибизге жамауат бирден сакъ болургъа тийишлиди»

Аппайланы Мурадин былтыр  республикабызны башчысы Казбек Коков «КъМР-ни сыйлы устазы» деген даража бла саугъалагъанланы арасындады. Андан тышында да, ол «РФ-ни битеулю билим бериуюню сыйлы ишчиси»...
Жамауат
17.05.2023 - 14:35 | 👁 126

Подробности...

Ызына къайтхан къадар

Биз Мажит бла бир юйюрлю болуп жашагъанлы юч жыл бола эди. Къайынларым да бек ариу кёре эдиле. Болсада ала бла биз алай кёп жашамагъанбыз. Мажит шахарда жууаплы къуллукъда ишлегени себепли, тоюбуздан...
Жамауат
17.05.2023 - 14:34 | 👁 99

Подробности...

Окъуучула Басхан ГЭС-ни кёргендиле

РусГидро компанияны республикада бёлюмю энергетика объектледен бирине кезиулю экскурсия къурагъанды. Бу жолгъу къонакъла Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетинден келгендиле.
Жамауат
17.05.2023 - 09:32 | 👁 117

Подробности...

Почтагъа барырыгъа унутмагъыз!

Хурметли жамауат!
Жамауат
16.05.2023 - 12:00 | 👁 170

Подробности...

Сайлау

Баш иеси урушха кетгенде, Байханатны юч къызы бла бир жашы болгъанды. Ол андан жаланда эки къагъыт алгъанды. Андан ары, атасы-анасы, жашау нёгери, сабийлери не бек сакълап турсала да, Юсюпден хапар...
Жамауат
16.05.2023 - 11:57 | 👁 158

Подробности...

Аякъла аурумазча амалла

Адам аякъланы саулукъларын къалай сакъларгъа боллукъду? Ол затны юсюнден, врач – Атабийланы Наиля тынгылы хапар билдиргенди. Ол  медицинада  тёрели  эмда тёре болмагъан амалланы да хайырланады.
Жамауат
16.05.2023 - 10:41 | 👁 105

Подробности...

Сайлаууна кертичилей къалгъанды

Сайлагъан усталыкълары бла жамауатдан ыразылыкъ табып ишлеген врачларыбыз асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан. Аллайларыбыздан бириди республикалы клиника больницаны анестезиология бёлюмюню...
Жамауат
16.05.2023 - 10:02 | 👁 82

Подробности...

Регион магъаналы жолла жангыртыладыла

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре   Псынадаха – Залукодес – Дженал – Каменомостское жолну юч километр чакълы бирине   тынгылы ремонт этиледи.   
Жамауат
16.05.2023 - 09:23 | 👁 101

Подробности...

«Заманны» хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!  
Жамауат
16.05.2023 - 08:40 | 👁 188

Подробности...

Малкъарны бийче Къызлары ариулукъну юлгюлери

Энди таулу къызны ариулугъун айтып не къадар махтап турсакъ да, артыкъ боллукъ тюйюлдю, алай сёзден ишге кёчейик. Бу хапарыбызда онтогъузунчу ёмюрню аягъында, жыйырманчы ёмюрню ал жылларында алыннган...
Жамауат
16.05.2023 - 08:10 | 👁 149

Подробности...

Тюшле

Адамла кече тюш кёрмей болмайдыла. Алай аланы асламы бизни эсибизде къалмайдыла. Болсада аманларын, нек эсе да, унуталмайбыз. Ол себепден ала 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнмей къалмайдыла. Алимле...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
18.05.2023 - 09:35 | 👁 91

Подробности...

Белгили сумочула бла юйрениуле

Бу кюнледе Нальчикде сумодан юйрениу жыйылыула бла тренерлеге семинар къуралгъандыла, алагъа башчылыкъны Россейни жыйымдыкъ командаларыны таматасы Юрий Голубовский этгенди.

Спорт
18.05.2023 - 09:35 | 👁 53

Подробности...

Эм гитче гёжефледе – аслам майдал

Нальчикде зендекай будо ММА-дан, Къалабекланы Исмайылны хурметине аталып, регион эришиу бардырылгъанды.

Маданият
18.05.2023 - 09:35 | 👁 110

Подробности...

Къурманлыкъ тёреле

Газетибизни алгъаракълада чыкъгъан номерлеринде биз тюрк халкъланы той адетлерини юсюнден бир ненча материал берген эдик. Ала окъуучуларыбызгъа, баям, сейир кёрюнюрюк эдиле, нек...

Спорт
18.05.2023 - 09:05 | 👁 48

Подробности...

Онтёрт майдал бла къайтхандыла

   Тюнене Нальчикге Оренбургда дзюдодан бардырылгъан Евразияны кубогуна къатышхан жаш спортчула къайтхандыла. Темир жол вокзалгъа дзюдочулагъа тюберге жууукъ-ахлулары, тренерлери  да келген эдиле...

Право
18.05.2023 - 09:00 | 👁 59

Подробности...

Жалгъан ичгини жашырын ташыгъанды

Республиканы инсаны 40 тонна спиртни законсуз ташыгъаны ючюн тутулгъанды.

Экономика
18.05.2023 - 08:10 | 👁 48

Подробности...

Энергетикледе къазауат кезиу

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери быйыл биринчи юй айгъа белгиленнген ремонт программаларын артыгъы бла толтургъандыла

Право
18.05.2023 - 08:10 | 👁 34

Подробности...

Билимге бёлюннген ахча хыйлачыгъа тюшгенди

КъМР-де МВД-ны экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау бёлюмюню полициячылары, тийишли излеу-тинтиу жумушла бардырып, сабийлеге къошакъ билим бериу учрежденияладан бирини башчысы...

Маданият
17.05.2023 - 14:38 | 👁 102

Подробности...

Учхан адамла

Хапар

Саулукъ
17.05.2023 - 14:31 | 👁 76

Подробности...

Аш-суу, жатар жер да бёлюнеди

РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосу 2022 жылда 13 январьда «Стационарда сабийге, ол санда сакъат сабийге, медицина болушлукъ берилген кезиуде аны биргесине турургъа жарагъан кезиулени сорууларыны...

Спорт
17.05.2023 - 11:36 | 👁 94

Подробности...

Къыралны байрагъы эм гимни бла чыкъгъандыла

Къыйын, чурумлу болса да, россейли спортчула халкъла аралы аренагъа къайта башлагъандыла. Венесуэлада «Боливарианские игры АЛБА» деген оюнла башланадыла. Анда къыралыбызны жыйымдыкъ  командасы...

Маданият
17.05.2023 - 11:07 | 👁 102

Подробности...

«Жырны акъ мёлеги» дегендиле анга

Жырчы эм композитор, РСФСР-ни халкъ артисти Анна Германны башхалагъа ушамагъан тауушлукъ ауазы бюгюн да хычыуунду тынгылагъанлагъа. Кеси заманында уа аны бизни къыралда бек сыйлагъандыла. Бу...

Саулукъ
17.05.2023 - 10:46 | 👁 88

Подробности...

Аш-суу саулукъгъа себеп болурча

Саулукълу ашау диеталаны кёбюсюнден игиди,  аны баш магъанасы адамны артыкъ ауурлукъдан эм  семизликден  сакълагъаныды эм санланы бла ич органланы да кючлейди.   Аны бла бирге айырмай  ашау...

Маданият
17.05.2023 - 09:43 | 👁 62

Подробности...

Хар кюнден да - байрам

Элбрус районда сабийлеге музыка, жыр-тепсеу эм художество жаны бла къошакъ билим сабий искусстволаны Абайланы Султан-Бекни атын жюрютген школда бередиле. Аны сейирлик архитектуралы мекямы 1986...

Спорт
16.05.2023 - 15:00 | 👁 66

Подробности...

Кудочуланы асламысы – майдалла бла

«Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла Нальчикде КУДО-дан «Элбрусну кубогу VIII» деген фестиваль бардырылгъанды. Анга тёрт региондан 153 адам – 13 клуб къатышхандыла. Къабарты-Малкъардан...

Спорт
16.05.2023 - 12:00 | 👁 42

Подробности...

Чемпионну саугъалары ючюн

Дондагъы Ростовда 13-16-жыллыкъ спортчуланы араларында  шёндюгюлю пятиборьядан Олимпиаданы эки кере чемпиону Андрей Моисеевни саугъаларына битеуроссей эришиу бардырылгъанды.

Страницы