06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

ЖАМАУАТ

Жамауат
16.11.2023 - 08:10 | 👁 18

Подробности...

АЛГЪЫН ЗАМАНЛАДА ТАУЛУЛА НЕ КИЙГЕНДИЛЕ?

Бизни ата-бабаларыбыз эртте заманлада эирши кийиннген сунадыла кёпле. Ала уа ариулукъну бизден эсе бек да, тюз да ангылагъандыла. Ол затны биз эски суратлада кёрюрге боллукъбуз. Эслеймисиз, къаллай...
Жамауат
15.11.2023 - 15:04 | 👁 15

Подробности...

Узакъ ёмюр жашауну бир амалы

Белгили россейли врачланы айтханларына кёре, адам кюлгенде, «насыпны гормонлары» уянадыла, шаугютлерини сексен тюрлюсю ишлеп башлайдыла, къаныны жюрюгени игиленеди, жюрегин бийлеп тургъан къайгъы...
Жамауат
15.11.2023 - 12:10 | 👁 21

Подробности...

Жолчула къышха сакъдыла

Шимал Кавказда жоллагъа къарагъан «Кавказ» управление къыш сууукълада къалай ишлеригин Къарачай-Черкесде юйретиуле барып туура этгенди. Аны эмда подряд организацияланы келечилери жолгъа чыгъып, аны...
Жамауат
15.11.2023 - 12:09 | 👁 9

Подробности...

Сабийле токну аяргъа юйреннгендиле

РусГидрону Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери, школчулагъа деп Маданият айнытыу арада дерс бардыргъандыла.
Жамауат
15.11.2023 - 12:06 | 👁 12

Подробности...

Уллайгъанлагъа – кёбейтилген пенсия

80 жыллары толгъан адамлагъа къыралны жанындан болушлукъ талай жаны бла этиледи, ол санда аланы пенсияларыны страховой кесеклери кёбейтилип тёленеди. 
Жамауат
14.11.2023 - 12:00 | 👁 45

Подробности...

Аналыкъ капиталдан ай сайын тёлеуле

Ай сайын аналыкъ капиталдан 3 жылы толмагъан сабийге тёлеулени бизни республикада 523 юйюр аладыла. Къыралны жанындан болушлукъну бу тюрлюсю файдалары жашау этерге керекли ахчаны эм аз 2 ёлчемине...
Жамауат
14.11.2023 - 09:05 | 👁 20

Подробности...

«Севкаврентген-Д» заводха - 65 жыл

«Севкаврентген» къуру Къабарты-Малкъарда угъай, саулай Россейде, кёп къыраллада да белгили предприятияды. Ол 1958 жылда Майский шахарда ачылгъанды. Кеси да рентген оборудование чыгъарыу бла кюрешип...
Жамауат
14.11.2023 - 08:10 | 👁 11

Подробности...

Къарт кишини жарсыулары

Ахыры. Аллы 13 ноябрьде басмаланнганды.
Жамауат
14.11.2023 - 08:10 | 👁 18

Подробности...

АНТ

… Артур, ишден арып келип, телевизоргъа да къарамай, жукъларгъа жатды. Жукъу уа кирмейди кёзюне, жюрегини эски макъамы эсине келип, тюшюндеча эшитиледи:
Жамауат
13.11.2023 - 12:09 | 👁 31

Подробности...

АНТ

Темуккуланы Адилни кезиулю хапарларын басмалайбыз. Аны жигитлерини къадарлары кимни да эсин бурурчадыла. Бу жол да аладан бири бла сизни шагъырей этерге сюебиз.  
Жамауат
13.11.2023 - 12:01 | 👁 12

Подробности...

Къарт кишини жарсыулары

Остановкада шинтикге олтуруп, автобусну сакълайма. Къатыма мен эрттеден бери да таныгъан бир жашаулу адам келип чёгеди. Тамата дегенде да, юч жыйырма жылдан атлагъан болур. Ол да жашагъан адамгъа...
Жамауат
13.11.2023 - 09:05 | 👁 18

Подробности...

Сабийликни жарыкъ этген байрам

«Ашхана» проектни бардыргъан Мокъаланы Гульнара сабийлени  айныуларына  жарагъан  кеп  сейир жумушла  къурайды.  Бу  кюнледе  да    «STARTUM» сабийлеге билим берген  арада   мастер-класс  болгъанды....
Жамауат
13.11.2023 - 08:10 | 👁 13

Подробности...

Жылланы къарачай-малкъарча санау

Жылланы къарачай-малкъарча санау тюрколог Акъбайланы Харунну тинтиулерине жарашдырылгъанды.  
Жамауат
12.11.2023 - 11:00 | 👁 37

Подробности...

Сынам жыйышдырыргъа, шуёхла табаргъа да – ахшы амал

Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни, «Правону сакълау эмда башчылыкъ этиу» билим бериу кластерни окъуучулары да  «Профессионалитет»  федерал проектге кёре  Москвагъа барып,  «Абилимпикс-2023...
Жамауат
12.11.2023 - 10:00 | 👁 68

Подробности...

«Табийгъатыбызны тамашалыгъы назмула тизерге кёллендиреди»

Жаш  тёлюбюзню  санында табийгъатны  бек  сюйген,  аны  сакълар ючюн  амал  этгенле бардыла.  Моллаланы Малика аллай инсанларыбыздан бириди.  Ол кеси Огъары  Басханданды, ариулукъну  арасында ...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
15.11.2023 - 15:02 | 👁 13

Подробности...

Элбрусха сюймеклигин суратларында кёргюзтгенди

Кавказгъа солургъа  неда илму жумушла бла келгенле тауланы деменгилиликлерине, табийгъатны ариулугъуна сейир этмей къоймагъандыла. Аланы чыгъармаларында уа энчи жерни Элбрус алгъанды. 
Право
15.11.2023 - 12:10 | 👁 22

Подробности...

Ишден кетгенде эркинликлеригиз бузулмазча

Инсан ишинден кеси ыразылыгъы бла чыгъа эсе, ол оноууну юсюнден иш бла жалчытхан организациягъа кетерини аллында бек аздан эки ыйыкъдан алгъа билдирирге керекди. Бу болжал адам заявленияны берген...
Тарых
15.11.2023 - 12:05 | 👁 7

Подробности...

Алгъа кёл, артда уа театр

«Трек» кёлню жанында Жашил театрны тарыхыны юсюнден Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну телеграмм-каналында эсгертгендиле.
Жангылыкъла
15.11.2023 - 09:02 | 👁 11

Подробности...

Жангыз газетибизге себеплик этейик

Хурметли жамауат!
Право
14.11.2023 - 11:00 | 👁 41

Подробности...

Экстремизмге къажау бирча къаты сюелирге

Къабарты-Малкъар къырал  гуманитар-техника  колледжде  «Кёрюп болмаулукъгъа  бла  зорлукъгъа – угъай» деген федерал программаны  чеклеринде  оператив  профилактика тюбешиу къуралгъанды. Бу жумушда ...
Билим
14.11.2023 - 09:00 | 👁 12

Подробности...

«Энди ишлеп тебирегенлеге болушлукъну къуралгъаны аламат жумушду»

Узакъ тау элде ёсген жаш тёлю окъуу махкемеледе билим алып, артда ызларына къайтып ишлерге итинселе, аллай шарт кёллендирмей къоймайды. Нек дегенде туугъан, жашагъан да эллерин айнытырыкъ, аны...
Маданият
14.11.2023 - 08:04 | 👁 15

Подробности...

Сюймекликге кюлгенле

Тангны аз къырау къакъгъаны анда къызгъыл, сары, жашил тереклени алыкъа чапыракъсыз эталмай, бир сейирлик жарыкълыкъ бар эди чегет бетде. Терезеси ары айланады да, ары къараргъа бек сюйюучюдю Халимат...
Маданият
13.11.2023 - 13:50 | 👁 25

Подробности...

Жангызлыкъдан къачханла

– Алгъын жангыз тиширыула аз эдиле элде. Баям, оноу эр кишилени къолларында болгъандан эди алай, бу мынга, бу да мынга тийишлиди деп сайлагъандыла къартла. Бюгюн а сайлагъан да аз, бюсюреген андан да...
Саулукъ
13.11.2023 - 12:06 | 👁 14

Подробности...

Ыспас этип, жюрек ыразылыгъын билдиреди

Республикада жашагъан кёпле  бир-бир сылтаула бла  саулукъларына бакъдырыргъа, операция этерге башха шахарлада клиникалагъа барадыла. Анда  кеслерине къаратып, эс табып, саулукъларын игилендирип,...
Жангылыкъла
13.11.2023 - 09:54 | 👁 14

Подробности...

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!
Маданият
13.11.2023 - 09:00 | 👁 12

Подробности...

Билимни бла чыгъармачылыкъны арасы

Быйыл Элбрус районну Мокъаланы Магометни атын жюрютген сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасы 70-жыллыгъын белгилегенди.
Билим
11.11.2023 - 11:00 | 👁 17

Подробности...

Ана тилге бла ариу къылыкъгъа тюшюндюре

Нальчикни алтмыш ючюнчю сабий садыны мурдорунда ана тилледен юйретгенлени республикалы  семинарлары къуралгъанды. Ол «Мектепге дери билим бериуде малкъар тилге окъутууну болушлугъу бла сабийлени...
Право
11.11.2023 - 10:00 | 👁 13

Подробности...

Аланы кишиликлери, антха кертичиликлери юлгю болгъанлай къаллыкъды

2005 жылны 13 октябри Къабарты-Малкъарны, артыкъда аны ара шахарыны жамауатыны эсинде бушуулу кюнча къалгъанды. Аны мамырлыкъгъа батылып жашагъан адамлары ол кюн эрттенликде элгенип уяннгандыла. 
Право
11.11.2023 - 09:35 | 👁 11

Подробности...

Хыйлачылагъа алданып, эшикде къалмазча

Роскадастрны регионда бёлюмюнде абадан жыл санда адамла фатарларын, мюлклерин къалай сакъларгъа боллукъларын эм палата тамамлагъан жумушланы тынч хайырланыуну амалларын ангылатхандыла.
Жангылыкъла
11.11.2023 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Агропромышленность бёлюм электрокюч бла толусунлай жалчытынады

«Россети Шимал Кавказ» компания Къабарты-Малкъарда агропромышленность бёлюмде 80 чакълы объектге 7 мВт электрокюч жиберип башлагъанды. Аланы арасында малла жайыу бла кюрешген мюлкле, теплица...

Страницы