29.05.2023, 17:20 - Жамауат

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

29.05.2023, 16:53 - Право

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

29.05.2023, 15:19 - Жамауат

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

29.05.2023, 15:08 - Жамауат

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

29.05.2023, 14:56 - Жангылыкъла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

29.05.2023, 14:54 - Жамауат

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

29.05.2023, 08:00 - Саулукъ

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖАМАУАТ

Жамауат
11.05.2023 - 10:06 | 👁 39

Подробности...

Регионлада спортну айнытыу тинтилгенди

Минеральные Водыде Биринчи Кавказ инвестиция кёрмюч болгъанды, анга премьер-министр Михаил Мишустинни башчылыгъында правительстволу делегацияны къауумунда къыралны спорт министри Олег Матыцин да...
Жамауат
11.05.2023 - 10:03 | 👁 40

Подробности...

Кавказны къоруулагъанланы эсгере

Бизни къыралда эм бийикде орналгъан подстанцияны къатында Россети компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» келечилери жыйылып, Уллу Ата журт урушну кезиуюнде Кавказны къорууларгъа...
Жамауат
11.05.2023 - 09:19 | 👁 35

Подробности...

«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  
Жамауат
10.05.2023 - 16:24 | 👁 41

Подробности...

Ангылатыу эки жанына да хайырлыды

 Ишчи замандан кеч къалсанг, неда ахырда келмей къалсанг, урунуу низамгъа башха бузукълукъ этсенг, таматанг аны сылтауларын ангылатырынгы излерге боллукъду. Бу кезиуде уа документни тюз жазыу...
Жамауат
10.05.2023 - 12:30 | 👁 40

Подробности...

Хуржунлу жаныуар

 Дунияны иги билген адамгъа бек сейирлик жаныуарла къайда бардыла, деп сорсагъыз, ол: “Австралияда”, -демей амалы жокъду. Кертиси бла да алайды. Австралия хуржунлу жаныуарланы дуниясыды. Ала бу...
Жамауат
10.05.2023 - 12:26 | 👁 61

Подробности...

«Ёмюрлюк отла» байрамгъа хазырдыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери Къабарты-Малкъарда битеу да 38 Ёмюрлюк от эсгертмеледе ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этип чыкъгъандыла.
Жамауат
10.05.2023 - 12:24 | 👁 38

Подробности...

Уста ишчини сайлагъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Усталыкъда айырмалы» деген конкурс бардырылгъанды. Анга бёлюмлени барындан да электрогазосварщик специалистле къатышхандыла, деп билдиргендиле аны...
Жамауат
10.05.2023 - 11:07 | 👁 40

Подробности...

Къыз урлау: игимиди, аманмыды?..

Бу арт жыллада бир-бир халкълада къыз урлау ёмюрлени теренинден къазып чыгъарылып, жангыдан жашауда жерин алып башлагъанды. Алай ол бизни халкъда бек аз жюрюгенди. Мени акъылыма кёре, къызны...
Жамауат
10.05.2023 - 10:30 | 👁 39

Подробности...

Кёкюреги орденледен бла майдалладан толу эди

 Солтанланы Хажи-Османны жашы Назир 1902 жылда Шыкъыда туугъанды. Элде школда окъугъанды, Къураннга да юйреннгенди. Совет власть тохташханда, гитче тюкени болгъанды. Ара мюлк къуралгъанда уа, анда...
Жамауат
10.05.2023 - 10:28 | 👁 22

Подробности...

Алты жюзден аслам адам къутхарыу операциягъа къатышханды

Адамланы эм жерлени къыйын болумланы хатасындан къоруулаугъа, бийик таулада ачыгъанланы къутхарыугъа салгъан къыйынлары, кёп жылланы бет жарыкълы ишлегени ючюн республиканы Башчысыны оноуу бла МЧС-ни...
Жамауат
10.05.2023 - 10:00 | 👁 17

Подробности...

Тилни юсюнден энтта да бир кере

 Миллетни тарыхы, жоругъу, культурасы, ана тил бла байламлыды. Тилди миллетни миллет этген. Ана тилни сакъламагъан, миллетсиз,тилсиз къалады.Таулу халкъ, зор бла кёчюрюлюп,   ол къыйынлыкъны...
Жамауат
10.05.2023 - 08:59 | 👁 33

Подробности...

Газет миллетни тарыхыны кюзгюсюдю

Хурметли жамауат!
Жамауат
09.05.2023 - 08:20 | 👁 29

Подробности...

Жыл санына къошуп – фронтха

Уяналаны Къанаматны жашы Алим урушха 1942 жылда 9 августда онжети жылында кетгенди. Ол, кеси тенгли кёплеча, Ата журтну къоруулагъанланы сатырында болургъа итиннгенди.
Жамауат
08.05.2023 - 09:22 | 👁 49

Подробности...

Кишиликни дерслери эски болмайдыла

Элбрус районну краевед музейинде байрам, эсгериу кюнлегезаманда да энчи ишле бла тюбейдиле. Аны директору Этезланы Фатимат, Созайланы Асхадны къызы, быллай тарых темалагъа этген ишлери бла белгилиди...
Жамауат
08.05.2023 - 08:10 | 👁 34

Подробности...

«Аскерчи нёгерлерим бла бирге болургъа керекме»

Кичи лейтенант Гочияланы Кичибатырны жашы Хусейин аскерге 1938 жылда чакъырылгъан эди.  Одесса аскер округда къуллукъ этгенди. Тёбен чегемли жашны хунерин кёрюп, кичи офицер къауумну юйретген школгъа...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
12.05.2023 - 13:00 | 👁 41

Подробности...

Кюмюш майдалны да алгъанды

Ауур атлетикадан ЮФО-ну биринчилигине ДНР-дан, Кърымдан, Севастопольдан, Адыгеядан, Къалмыкъдан, Ростов областьдан, Краснодар крайдан эм башха республикаладан 17 жыллары толмагъан 120-дан аслам...

Маданият
12.05.2023 - 12:45 | 👁 63

Подробности...

Суратлада ветеранланы жарыкъ сыфатлары

КъМР-ни Суратлау искусстволарыны А.Л. Ткаченко атлы музейинде 2023 жылда 8 майдан башлап 15 майгъа дери, «Юйюр альбом» социал проектни чегинде, аллай аты бла фотоаппарат бла алыннган суратланы...

Маданият
12.05.2023 - 12:43 | 👁 44

Подробности...

Чичхантут

Бизни ата-бабаларыбызны ата-бабаларыны жаш заманларында, ол а къачан болгъанын билгенле энди жокъдула, Шильда деген шахарда жашагъанла киштикни ахыры да кёрмегендиле. Киштик болмагъан жерде уа...

Право
12.05.2023 - 12:40 | 👁 33

Подробности...

Эм уллу ёлчемледе ууланы сыйыргъандыла

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау оператив-излеу ишлени кезиуюнде ФСБ-ны эм  МВД-ны КъМР-да управленияларыны  келечилери республикагъа эм уллу ёлчемледе наркотиклени келтирген эки тыш...

Право
12.05.2023 - 12:38 | 👁 23

Подробности...

Таулагъа ёрлеуге къатышхандыла

Росгвардияны спортчулары Къабарты-Малкъарда спортну экстремал тау тюрлюлеринден XIV халкъла аралы фестивальгъа къатышхандыла.

Спорт
12.05.2023 - 09:30 | 👁 53

Подробности...

Хычыуун такъыйкъала

Шимал Осетия-Аланияны Правительствосунда «Кредо-знание» деген экинчи Шимал-Кавказ олимпиадада хорлагъанланы саугъалагъандыла. Аланы алгъышлай,  республиканы башчысы Сергей Меняйло:  «Манга  сизге...

Маданият
12.05.2023 - 09:29 | 👁 41

Подробности...

Проектле къалай толтурулгъанлары тинтилликди

Къабарты-Малкъарны Правительствосунда «Маданият» миллет проектни СКФО-ну регионларында толтуруу бла байламлы мониторинг жыйылыу боллукъду. Анга Россейни культура министрини орунбасары Надежда...

Спорт
12.05.2023 - 09:28 | 👁 41

Подробности...

Алчылыкъны ычхындырмагъандыла

Дондагъы Ростовда эстетика гимнастикадан «ОСКАР» деген битеуроссей тёрели эришиу эм область даражалы сабий турнир бардырылгъандыла. Алагъа къыралны 22 регионундан 6-16-жыллыкъ спорнтчуладан  600-...

Спорт
11.05.2023 - 14:57 | 👁 40

Подробности...

Эм игилени санында

Усталыкъны ёсдюрюуню «Спортда стратегия менеджмент эм проектлеге къарау: Россейни бла Къытайны  сынамлары» къошакъ программасыны чегинде Сочиде  Халкъла аралы олимпиада университетде ахыр...

Спорт
11.05.2023 - 14:56 | 👁 57

Подробности...

Ахшы эсепле бла къууандыргъандыла

Нальчикде 13-14-жыллыкъ жашланы араларында боксдан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Шимал Осетия-Аланиядан, Чеченден...

Право
11.05.2023 - 14:54 | 👁 26

Подробности...

Анасын фатарсыз къойгъанды

Республикалы телеканалладан биринде быйыл 10 майда нальчикчи тиширыуну юсюнден хапар билдирилгенди. Урунууну ветераны  жашы, аны  алдап, фатарын сыйыргъанын айтханды эмда кёп жылланы ичинде  юйюрю...

Маданият
11.05.2023 - 14:51 | 👁 35

Подробности...

Адамлыгъыны хапары тёлюден тёлюге ёте барады

Къаракетланы Иссаны «Бай бла жарлы» деген белгили чыгъармасы 1928 жыллада чыкъгъанды. Автор аны заманнга кёре совет властьха жараулу жарашдырып жазгъанды. Магъанасы къарачай миллетни тарыхында...

Спорт
11.05.2023 - 10:05 | 👁 67

Подробности...

Эм кючлюле тюбешгендиле

Нальчикде терк шахматладан (рапид) республиканы онючюнчю чемпионаты бардырылгъанды, анга 54 эм кючлю шахматчыбыз къатышхандыла.

Право
10.05.2023 - 16:25 | 👁 32

Подробности...

Жолда къоркъуусузлукъ сакъланырча

Къабарты-Малкъарны бийик таулу районунда жаш алимле «Къоркъуусузлукъну лабораториясы» деген курсланы ётгендиле.

Право
10.05.2023 - 16:21 | 👁 33

Подробности...

Тюкенчилени алдатыргъа кюрешгенди

Къабарты-Малкъарда сюдге Урвань райондан 23-жыллыкъ жашны юсю бла ачылгъан уголовный иш сюдге жиберилгенди. МВД-ны Урван районда бёлюмюнде алгъада да сюд этилген  23-жыллыкъ жашны юсю бла...

Страницы