01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
25.05.2022 - 11:22 | 👁 9

Подробности...

Кийизлени биринчи усталары

Малкъар халкъны жашауунда малчылыкъ эм андан алыннган продукция не заманда да бек уллу магъананы тутхан эди. Башха тюрк миллетлеча, бизни ата-бабаларыбыз да къой малны жюнюн, болмагъанча, аламат...

Жамауат
24.05.2022 - 12:21 | 👁 6

Подробности...

Ахыр къонгуроуну тёреси къайдан келгенди?

25 майда къыралны битеу школларында да 11-чи эмда 9-чу классланы тауусхан жашланы бла къызланы алгъышлаугъа аталгъан къууанчлы жумушла боладыла

Жамауат
24.05.2022 - 11:47 | 👁 6

Подробности...

Документлени заказ бла алыргъа тынч амал

Адамланы жумушларын жалчытыуну игилендирир муратда, Россейни Пенсия фонду ахшы башламчылыкъ этгенди - аны регионну хар районунда управленияларында документлени заказ бла алыргъа боллукъду.

Жамауат
23.05.2022 - 09:48 | 👁 15

Подробности...

Намыс болгъан юйюрде насып да болады

Арт жыллада бизни миллетни жаш тёлюсю Россейни уллу шахарларында аламат специалистле болуп, кеслерини эм миллетни атын да иги бла, махтау бла айтдырып урунадыла

Жамауат
22.05.2022 - 15:38 | 👁 6

Подробности...

Сейирлик жылла

Алгъаракълада дуниясын алышды бек сюйген устазым Кючмезланы Валентина Алимурзаевна, огъурлу ахшы адам.

Жамауат
21.05.2022 - 15:38 | 👁 13

Подробности...

Бир киши да, бир зат да унутулмагъанды

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында «Аскерчини анасыны жюреги» деген жигитлик-патриот акция бардырылады. Аны мураты Уллу Ата журт урушда, Афганистанда, Сирияда эм башха жерледе...

Жамауат
20.05.2022 - 09:13 | 👁 12

Подробности...

Миллетлени маданият хазналарыны байлыгъын кёргюзтген байрам

Бу кюнледе Къазан шахарда Волжск Булгария ислам динни алгъанлы 1100 жыл болгъаны бла байламлы къууанчлы жыйылыула бардырыладыла.

Жамауат
19.05.2022 - 17:46 | 👁 24

Подробности...

Республикагъа келген жолоучуланы саны кёбейеди

Белгили ата журтлу мобиль телесистемалы (МТС) компания бардыргъан тинтиулеге кёре, май айда болгъан байрам кюнледе Къабарты-Малкъаргъа келген жолоучуланы саны иги кесекге кёбейгенди эм ол жаны бла...

Жамауат
19.05.2022 - 13:09 | 👁 6

Подробности...

Къартлагъа, къарыусузлагъа, сакъатлагъа да къарайдыла

Чегем районда къартлагъа бла инвалидлеге социал болушлукъ этиу жаны бла бёлюм ишлейди. Ара да ачылгъанды.

Жамауат
19.05.2022 - 08:33 | 👁 15

Подробности...

Малланы жукъгъан ауруудан сакълауну амаллары

Нодулярный, башхача айтханда, узелковый дерматит, бек къыйын ауруугъа саналады. Ол адамлагъа къоркъуулу тюйюлдю, хатасы жаланда маллагъа жетеди.

Жамауат
18.05.2022 - 15:28 | 👁 12

Подробности...

Хар сабийге ариу сёз, жылы юй табылырма?

Бусагъатда сабийлени жашауларына къоркъуу болгъан юйюрле аз тюйюлдюле. Аланы заманында эслеп, къырал учреждениялагъа билдирирге керекди. Аладан бири Нальчик шахарда   «Намыс» реабилитация арады....

Жамауат
18.05.2022 - 15:19 | 👁 8

Подробности...

Газетибиз - жол нёгерибиз

Бусагъатда «Заман» газетге жылны экинчи жарымына жазылыу бара турады. Аны юсюнден газетни бетлеринде кёпле кеслерини оюмларын жазадыла.

Жамауат
18.05.2022 - 10:12 | 👁 12

Подробности...

Адамлагъа таплыкъгъа

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчикде микрорайонладан биринде темир жолну бирси жанына элтген жолчукъну жангыртырча этгендиле.

Жамауат
18.05.2022 - 09:18 | 👁 4

Подробности...

Къызыны жюрегинде жашайды

Уруш жылланы сабийлерини кёзлерине къарасанг, бюгюн да аланы  къазауатдан къайтмай къалгъан аталарына жюрек жарсыулары эсленип тургъанча  кёрюнеди.

Жамауат
17.05.2022 - 10:07 | 👁 13

Подробности...

Кесилигибизни унутмайыкъ

 Дуния кюнден- кюннге тюрленеди. Эрттегили адам  атла жокъ бола барадыла. Аздан-аз эшитилгенлери ючюн, жаш адамла алагъа бюсюремей, сабийлерине кинолада эшитгенлерин  атайдыла.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
15.06.2022 - 16:10 | 👁 17

Подробности...

Мураты алгъа талпындырады

Проект-илму ишни бардырыу Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясында билим бериуню биркесегиди.

Билим
15.06.2022 - 16:06 | 👁 12

Подробности...

Ахчаны жюрютюрге гитчеликден юйренирча

Россейни Банкы быйыл жаз башында бизни республикада 235 орта школда финанс окъуулулукъну дерслерин бардыргъанды. 

Жангылыкъла
15.06.2022 - 16:03 | 👁 12

Подробности...

Машиналагъа, солугъанлагъа да таплыкъгъа

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Прохладный - Бахсан – Элбрус» федерал жолда 800 машинагъа тохтар жерни къурау  башланнганды.

Жангылыкъла
15.06.2022 - 16:01 | 👁 7

Подробности...

Элбрус райондан

Юлгюлю юйюрлени санында

Экономика
15.06.2022 - 15:58 | 👁 10

Подробности...

Тамблагъы кюннге таукел къарай

Бизни къыралда битеу керекли аш-азыкъладан хар не да элпекди. 

Билим
15.06.2022 - 15:55 | 👁 8

Подробности...

Къоркъуусузлукъну жорукъларын къатлай

Ташлы-Таланы школунда къуралгъан лагерьде солугъан сабийлеге къонакъгъа полициячыла баргъандыла. 

Право
15.06.2022 - 15:51 | 👁 7

Подробности...

Жалгъан аракъыны сатхандыла

Республиканы 9 инсаны къырал марка салынмагъан аракъыны законсуз сатханлары ючюн сюдлюк болгъандыла.

Жангылыкъла
15.06.2022 - 15:49 | 👁 10

Подробности...

Гюл бахчала, гара суула, айбат майданла

Быйыл Къабарты-Малкъарны 100- жыллыгъына  Нальчикни жети скверинде беш минг терек, юлкю эм гюлле  салынырыкъдыла.

Жангылыкъла
15.06.2022 - 15:47 | 👁 8

Подробности...

Огъары Малкъардан Аушигер башына дери

 Озгъан  байрым  кюн Къашхатауда Маданият юйню аллында, Россейни кюнюне аталып, жыйылыу болгъан эди. 

Спорт
15.06.2022 - 14:06 | 👁 5

Подробности...

Спортчулагъа иги хорламланы тежегендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Чегем шахарда орналгъан физкультура-саулукъ кючлеу комплексде сумодан Чегем районну биринчи ачыкъ чемпионаты бла биринчилиги ётгенди...

Тарых
15.06.2022 - 11:25 | 👁 12

Подробности...

Къаламны сауутха алышындырып

Уллу Ата журт уруш башланнган кюннге

Право
15.06.2022 - 11:12 | 👁 6

Подробности...

Ишсизлик ючюн тёлеулени законсуз алгъанны жууаплылыгъы

Законлагъа бузукълукъла этип, инсанла уруннганларыны, ишге тохташханларыны юслеринден шартланы букъдуруп, ишсизлени тизмесинден кетерилмей, тёлеуле алып тургъан кезиуле бардыла.

Жангылыкъла
14.06.2022 - 16:29 | 👁 27

Подробности...

Тау тёппеге Кугультиновну атын атаргъа чакъыргъанды

Эсигизде эсе, бир жыл мындан алгъа КъМР-ни Альпинизм, таугъа ёрлеу эм спорт туризмден федерацияны таматасы Ёлмезланы Абдул-Халимни болушлугъу бла Къалмукъ Республиканы Башчысы Бату Хасиков Минги...

Спорт
14.06.2022 - 15:29 | 👁 10

Подробности...

Чегемде дзюдодан секция ачылгъанды

Муниципал власть органланы, дзюдону айнытыу «Локомотив» обществону регионда бёлюмюню, Россейли темир жолланы (РЖД) себепликлери бла Чегемни 5-чи номерли школунда дзюдодан секция ишлеп башлагъанды...

Билим
14.06.2022 - 15:27 | 👁 8

Подробности...

Кавказ халкъланы тёрели культураларында тюрлениуле билимни жайыудан башланнгандыла

Кавказны халкълары Россейге къошулгъанлары бла Къабартыда бла Малкъарда уллу тюрлениуле башланнгандыла: административ, политика, сюд, культура, билим бериу, илму, интеллигенцияны хазырлау эм башха...

Страницы