23.05.2024, 11:32 - Право

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле. Тиширыула кеслерини фахмуларын кёргюзтгендиле – юйюрню, сюймекликни, сабийлени юслеринден жырла айтып.

23.05.2024, 09:30 - Экономика

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла. Бюгюнлюкде республиканы тийресинде аллай 119 предприятие барды эмда энчи предприниматель ишлейди. Аланы барында да уруннганланы саны 4,5 мингнге жетеди, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

23.05.2024, 08:42 - Жамауат

Кёчгюнчюлюкден сора жерлешлерибизни бир къаууму Къазахстанда, Къыргъызда къалып,  бюгюн да анда жашайдыла, ишлейдиле, билим аладыла, юйюрле къурайдыла, сабийле ёсдюредиле. Бизни хапарыбыз ма аллай уллу эмда кёп миллетли  юйюрледен бирини юсюнденди.

22.05.2024, 17:40 - Спорт

  Уллу Хорламны 79-жыллыгъына аталып, Нальчикде кёкдеинкайдан  «Къабарты-Малкъарны кубогу» деген тёрели эришиу бардырылгъанды, аны республиканы кёкусинкайдан федерация 14 жылны ичинде къурап келеди.

22.05.2024, 17:30 - Жамауат

Кёп болмай «Нальчик» бутик-отельде «Иш кёллю Россей» жамауат биригиу бардыргъан оналтынчы жаш тёлю бизнес-школну бошагъанла сынау ишлерин къоруулагъандыла. Эки айны ичинде ала предпринимательликни юсюнден кёп билгендиле эм тасхалары бла да шагъырейленнгендиле. Саулай алып айтханда, жыйырма белгили эксперт алтмыш сагъатны дерсле бардыргъандыла. Ахырында 23 адам бизнес-проектлерин къорууларгъа онг тапхандыла.

22.05.2024, 17:11 - Спорт

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анда майдалла ючюн Россейни 25 субъектинден, Гюржюден, Къазахстандан, Таджикистан бла Узбекистандан 15 жыллары толмагъан 500-ге жууукъ жаш бла къыз тутушхандыла.

22.05.2024, 17:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле. Районланы эл мюлк управленияларындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде жазлыкъланы 183,5 минг гектарына чачып бошагъандыла. Саулай алып айтханда, ол план бла белгиленнген кёрюмдюню 87 процентиди.  

 

   

ЖАМАУАТ

Жамауат
02.05.2024 - 17:43 | 👁 25

Подробности...

Къабарты-Малкъарда суу жагъаланы ариуларгъа 30 минг адам къатышханды

28 апрельде Къабарты-Малкъарны юч шахар округунда эм он муниципал районунда жашагъанла «Россейни суулары» 2024 жылда деген битеуроссей акцияны чеклеринде суу жагъаланы ариуларгъа къатышхандыла...
Жамауат
02.05.2024 - 14:58 | 👁 9

Подробности...

Кёкшуу ёсдюргенлеге къошула барады

Басхан районда быйыл биринчи кере кёкшуу салгъандыла. Кишпек элден Замир Тхакахов аны сынау халда 22 гектарда орнатханды. Ол Шимал жанында ёсген битимге саналгъанлыкъгъа, бизни республикада хауа...
Жамауат
02.05.2024 - 14:57 | 👁 6

Подробности...

Нартюх салып кюрешедиле

Бизни республикада ёсген мирзеулюк битимлени арасында энчи жерни нартюх алады дерге боллукъду. Аны ёсдюрюу бла иги кесек мюлк кюрешеди. Ол кесек жерде битеди эм дайым бай тирлиги бла къууандырады.
Жамауат
02.05.2024 - 14:56 | 👁 15

Подробности...

Терек бахчаланы санына къошулады

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда 250 гектар чакълы бирде терек бахчалыкъ орнатылгъанды.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде республикада   терек бахчалыкъланы саны 26,4 минг гектаргъа жетеди.  Аны...
Жамауат
02.05.2024 - 13:00 | 👁 17

Подробности...

Жумушланы электрон халда къалай тамамларгъа боллукъду

Роскадастрны республикада бёлюмюнде къырал жумушланы электрон халда къалай тамамларгъа жарарыгъыны, «Госключ» не болгъаныны юсюнден айтхандыла.
Жамауат
02.05.2024 - 11:41 | 👁 22

Подробности...

Кеслери иш къурагъанлагъа онг бере

Кеслери иш къурап къармашханладан быйыл биринчи кварталда къыралны юлюшю болгъан компанияла 2,2 миллиард сом багъасына товарла эмда жумушла сатып алгъандыла. Озгъан жылны бу кезиую бла...
Жамауат
02.05.2024 - 11:40 | 👁 7

Подробности...

Къошакъ файда тюшюрюрге амал барды

Узакъ болжалгъа ахча къыстырыкъ этиу программа (ПДС) быйыл январьда ишлеп башлагъанды. РФ-ни Ара Банкында айтханларына кёре, анга ким сюйсе да къатышыргъа эркинди. Программаны магъанасы недеди?
Жамауат
01.05.2024 - 10:30 | 👁 17

Подробности...

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла алгъышлауу

 Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты! Сизни Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!  
Жамауат
01.05.2024 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Ёмюрлеге эсде къалырча

Бу кюнледе «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилери Къабарты-Малкъарда битеу да къыркъ «Ёмюрлюк от» эсгертмеде ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этиу бла...
Жамауат
30.04.2024 - 09:05 | 👁 15

Подробности...

«Ызыбыздан келгенлени кёллендирирге, сахнаны жашырынлыкъларына тюшюндюрюрге кюрешебиз»

 Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актёру, КъМР-ни сыйлы артисти Бичиланы Мажмудинни жашы Хаждауутха 60 жыл болады. Ол Огъары Малкъарда туугъанды. Уллу юйюрде, хар бир таулу...
Жамауат
29.04.2024 - 09:05 | 👁 22

Подробности...

Ахшы тёрелеге кертичилик

Къабарты - Малкъар гуманитар-техника колледжде «Абилимпикс» чемпионатны сегизинчи регион кезиую ачылгъанды. Бу чемпионат Россейни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла ачылгъан «Россей –...
Жамауат
28.04.2024 - 09:05 | 👁 18

Подробности...

«Окъутуу, юйретиу ишни тамам жалчытыр ючюн хар затыбыз да барды»

Кёнделенни Энейланы Тимур атлы 4-чю номерли школуну Элбрус районда, саулайда республикада даражасы бийикди. Бу окъуу жылны ичинде ала болдургъан жетишимлени юсюнден школну директору Атмырзаланы...
Жамауат
27.04.2024 - 10:42 | 👁 22

Подробности...

Онг тапдырыр орунуна...

Арт заманда кёп эшитеме жаш тёлюбюз юйюр къураргъа итинмейди деп. Аны бла байламлы  мен да кесими жашаууму хапарын айтырыгъа сюеме.
Жамауат
27.04.2024 - 10:41 | 👁 35

Подробности...

Аскерчи, актёр, ата...

Бюгюннгю ушакъ нёгерим къашхатаучу Чеченланы Борисни жашы Эльдарды. Таулу жашны юсюнден биринчи кере мен ол 2012 жылда «Бригада. Наследник» деген фильмде Саша Белыйни ойнагъан Сергей Безруковну бир...
Жамауат
27.04.2024 - 10:30 | 👁 21

Подробности...

Таркъаймазлыкъ насып

Этезланы Зарифни юйюрю  Булунгуда жашайды. Ол кеси да бу элде уллу юйюрде ёсгенди, беш жаш бла эки къыз болгъандыла.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
23.05.2024 - 14:24 | 👁 13

Подробности...

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!
Экономика
23.05.2024 - 11:33 | 👁 8

Подробности...

Бай тирлик алыр ючюн

Къабарты-Малкъарда арт жыллада битимчилик айный барады. Аны бла бирге тирликлик да ёсюп келгени кёрюнеди. Сабанланы ёлчеми хазна тюрленмегенин эсге алсакъ, биринчисине экинчиси себеплик этеди дерге...
Право
23.05.2024 - 11:32 | 👁 11

Подробности...

Хунерликлерин, чемерликлерин да кёргюзтгендиле

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле. Тиширыула кеслерини фахмуларын кёргюзтгендиле –...

Спорт
15.05.2024 - 13:44 | 👁 7

Подробности...

Алгъа итиндирген хорламла

Жылдан-жылгъа бизни республикада спортну магъанасы ёсе барады. Халкъла аралы тюрлю-тюрлю чемпионатлагъа, олимпиадалагъа къатышып, жетишимле болдургъан спортсменлерибизни саны да алай.
Спорт
15.05.2024 - 13:42 | 👁 13

Подробности...

«Алтынла» бла къайтхандыла

 Орёл шахарда Россейни Битеустильли каратеден бардырылгъан биринчилигине бизни «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери да къатышхандыла.
Жангылыкъла
15.05.2024 - 11:06 | 👁 28

Подробности...

Газетибизге билеклик этейик

Хурметли жамауат!
Тарых
15.05.2024 - 11:01 | 👁 10

Подробности...

Таулула битимлени ахшы хайырланнгандыла

Бизни миллетни тиширыулары къачан да юйюрлерини, сабийлерини да саулукъларына сакъ болгъандыла. Аммаларыбызны заманында медицина артыкъ кенг жайылып болмагъаны себепли, ала тёгерекде ёсген битимлени...
Маданият
15.05.2024 - 10:00 | 👁 32

Подробности...

«Инсанны къууанчын ётдюрген бек уллу жууаплылыкъды»

Халкъыбызны эм ариу адетлери тойланы, къурманлыкъланы ётдюрюу бла байламлыдыла. Арт кезиуде быллай байрамларына кёпле артистлени да къатышдырадыла, ала да, фахмуларын, къарыуларын аямай, адамланы...
Билим
13.05.2024 - 12:44 | 👁 37

Подробности...

Болжаллагъа тюрлениуле кийирилгендиле

Быйыл мектеплени бошагъанла сайлау халда берлик Бир къырал экзаменледен къайсы болса да бирин жангыдан  жазаргъа онг табарыкъларыны юсюнден къыралыбызны Президенти Владимир Путин кесини жыл сайын...
Маданият
13.05.2024 - 12:43 | 👁 30

Подробности...

Ахчала!..

Колхозну бухгалтери Жууашны сауулгъан ийнегинден сора да ючлю бугъасы бар эди. Иеси аны бузоу заманындан бери халжардан чыгъармай бакъгъанлай тургъанды. Мал алай семиреди, тюз да жумуртхача, тёп-...
Жангылыкъла
13.05.2024 - 08:58 | 👁 33

Подробности...

Газетибизни къадарына билеклик этейик

Хурметли жамауат!
Документле
13.05.2024 - 08:30 | 👁 13

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Право
11.05.2024 - 18:28 | 👁 9

Подробности...

Улутха алыргъа излегенди

Излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Россейни МВД-сыны кеси къоркъуусузлукъ управлениясыны полициячылары бла бирге, РФ-ни Ич ишле...

Страницы