17.06.2024, 13:00 - Документле

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И 10 июня 2024 г.                       № 93-ПП г. Нальчик

17.06.2024, 13:00 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

17.06.2024, 10:30 - Жамауат

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

17.06.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 15:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 10:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

16.06.2024, 10:00 - Жамауат

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

16.06.2024, 08:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
17.06.2024 - 11:05 | 👁 6

Подробности...

Бийик кёрюмдюлери бла къууандыргъандыла

Бу кюнледе мектеплени бошагъанланы борчлу халда берилген асламлы ЕГЭ-леринден биринчисини – орус тилни – эсеплери белгили болгъандыла. Бу жол да бизни сабийле бийик баллары бла къууандырыр ючюн...
Жамауат
17.06.2024 - 10:30 | 👁 5

Подробности...

Жолла тапландырыладыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 
Жамауат
17.06.2024 - 08:14 | 👁 5

Подробности...

Аты тюрленнгенди, магъанасы уа къалгъанды – ишчи усталыкълагъа юйретиу

Жашлыкъ, учунуулукъ, хунерлик эмда усталыкъ – битеу бу ышанла Тырныауузда Элбрус регион колледжни  устазларында, юйретиучюлеринде бла окъуучуларында бардыла. Бу  окъуу–юйретиу юй районда, шахарда да...
Жамауат
16.06.2024 - 11:15 | 👁 13

Подробности...

«Миллетибиз энчилигин сакълап, насыплы жашау этерин тилейме»

Быйыл ислам динде эки уллу байрамладан бири – Къурман – 16 июньнга тюшеди. Бюгюнлюкде уа дуния башында битеу къыралладан да муслийманла, ол санда Къабарты-Малкъарны инсанлары да, Меккада жыйылып,...
Жамауат
16.06.2024 - 10:05 | 👁 14

Подробности...

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу
Жамауат
16.06.2024 - 10:00 | 👁 8

Подробности...

Минги таугъа – къырал байракъла бла

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 
Жамауат
16.06.2024 - 08:11 | 👁 13

Подробности...

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.   
Жамауат
15.06.2024 - 11:42 | 👁 14

Подробности...

Бизде тиширыуну сыйы къачанда бийик болгъанды

Арт кезиуде Кавказда къыз къачырыугъа энчи эс бёледиле. Халкъланы асламы аны айыплы жумушха санайдыла. Сёз ючюн, Чеченде аны ючюн тазир окъуна саладыла. Болсада кёп жылланы ичинде эрге къачып барыуну...
Жамауат
15.06.2024 - 11:00 | 👁 11

Подробности...

Адамны жашауун узакъ этер амалла

Адам улу жаратылгъанлы узакъ ёмюр жашауну тасхаларын излей келеди. Бир къауум специалистлени оюмларына кёре,  кесин тап жюрютген, саулугъу иги болгъан  120-130 жыллыкъ ёмюрню жашаргъа боллукъду....
Жамауат
15.06.2024 - 10:30 | 👁 14

Подробности...

Алимле сынамларын туура этгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.
Жамауат
15.06.2024 - 08:50 | 👁 13

Подробности...

Жазылыу кампания бир ыйыкъдан бошаллыкъды

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Ол халкъны къыраллыгъыны бир белгисиди, ниет хазнасын сакъларгъа да уллу къошумчулукъ этеди.
Жамауат
15.06.2024 - 08:19 | 👁 7

Подробности...

ЖКХ ючюн артыгъы бла тёлеген эсегиз…

Бирде коммунал жумушла ючюн келген тёлеу къагъытда биз сакълагъан угъай, башха затла жазылып боладыла. Сёз ючюн, токну, газны, сууну багъалары уллуракъ болуп. Тёлегенден сора, ала терс тергелгенлерин...
Жамауат
14.06.2024 - 16:08 | 👁 8

Подробности...

Огъурлу ишлери бла эсде къалгъанды

Алгъаракълада Яникой башында  Сарбашланы тукъум жыйылыулары бола эди. Ары жашаулары келгенле, жаш адамла, сабийле да баргъан эдиле. Абаданла бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан кетген...
Жамауат
14.06.2024 - 14:54 | 👁 11

Подробности...

Баший тас болгъан сызгъа

Герпегежден Къашхатау таба элден юч километр чакълы баргъанлай, жолну сол жанында тал терекле тюбюнден сууукъ шаудан чыгъады. Анга Баший кезлеу дейдиле. Алайтын ётгенлени кёбюсю тохтайдыла, сууукъ...
Жамауат
14.06.2024 - 14:39 | 👁 18

Подробности...

Ахшылыкъ унутулмайды

Газет бла байламлыкъ жюрютген, аны бетлеринде танышларыны,  шагъырейлерини неда биргелерине ишлегенлени юслеринден материалла жазып ийгенле бардыла. Бу материалны редакциягъа Залимгери Шогемов...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 2

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 6

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

Документле
16.06.2024 - 15:20 | 👁 9

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 08:20 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
16.06.2024 - 08:03 | 👁 5

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Маданият
15.06.2024 - 14:00 | 👁 11

Подробности...

Нек ашыкъмадым насыбыма?..

Эртте - эртте, талай жыл мындан алгъа, ма бюгюнча, бир ариу кюн, терек чапыракъланы шыбырдагъанларына тынгылай, алайда олтурдум. Жаш эдим, жарыкъ умутларым бла. Кесим да билмей, зат сакълагъанча,...
Маданият
15.06.2024 - 12:00 | 👁 13

Подробности...

Художниклени тарыхха кийирген Даниял

Аллай адамла боладыла, кеслерине артыкъ сый излемей, жашауларын дуниягъа керекли затха атагъан. Хаджиланы Даниял  белгили коллекционер, меценат, илмуланы эм искусстволаны Петров атлы академиясыны...
Тарых
15.06.2024 - 11:25 | 👁 11

Подробности...

Хаж тюрлю-тюрлю сылтаула бла бир ненча кере болмай къалгъанды

Шёндю битеу къыралладан да муслийманла жыйылып, исламны фарызларындан бири хажиликни толтурадыла.  2020 жылда пандемия бла байламлы исламны тарыхында биринчи кере  болуп хаж къылынырыкъ тюйюлдю деген...
Право
15.06.2024 - 09:23 | 👁 7

Подробности...

Водительни кеси бла болургъа керек затла

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди. Аланы улоуларында бир-бир затла болургъа керекдиле деген жорукъ эркинлик тюйюлдю, закон бла салыннган...
Жангылыкъла
14.06.2024 - 17:30 | 👁 16

Подробности...

Багъасы кётюрюлгюнчю тёлесе игиди

Келир айны биринчисинде электрокюч ючюн тариф кётюрюлгени себепли «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго» борчлары болгъан абонентлеге тёлеп къутулургъа чакъырады. 
Жангылыкъла
14.06.2024 - 17:27 | 👁 11

Подробности...

Информационное сообщение

Оперативный штаб в КБР поздравляет жителей и гостей республики с наступающим праздником – Днем России – и призывает к повышению бдительности и соблюдению антитеррористических мер:
Маданият
14.06.2024 - 15:37 | 👁 8

Подробности...

Жыр искусствобузну тамбласы чууакъмыды

Малкъар халкъ жырчыладан  не заманда да бай болгъанды десем, ётюрюк болмаз. Айтхылыкъ Омар, Беппайланы Сергей, Жанатайланы Исмайыл, Тетууланы Шарафутдин, Текуланы Махмуд, Бийчеккуланы  Абдин,...

Страницы