28.02.2024, 17:31 - Тарых

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

28.02.2024, 10:54 - Жамауат

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

28.02.2024, 10:30 - Жамауат

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

28.02.2024, 10:00 - Спорт

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

28.02.2024, 09:30 - Жамауат

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

28.02.2024, 09:05 - Жамауат

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.


ЖАМАУАТ

Жамауат
28.02.2024 - 10:54 | 👁 17

Подробности...

Минги тау бла шагъырейленедиле

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.
Жамауат
28.02.2024 - 10:30 | 👁 7

Подробности...

Окъуучулагъа жигитлени юслеринден

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары...
Жамауат
28.02.2024 - 09:30 | 👁 19

Подробности...

Таулада ырахат солурча

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.
Жамауат
28.02.2024 - 09:10 | 👁 5

Подробности...

Игилик

Ариу юйюрде ёсюп, жашаулары да къайгъысыз ётген къызланы кёбюсюню къадарлары сейир къуралгъанына кёпле шагъатбыз. Аллайлагъа къарай, тиширыу тёзмезлик дунияда хазна зат болмаз деп келеди кёлюнге....
Жамауат
28.02.2024 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Маллагъа эн салыуну юсюнден закон кюч аллыкъды

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге...
Жамауат
28.02.2024 - 09:00 | 👁 24

Подробности...

Энтта да эки кёпюр кенгертилликди

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун...
Жамауат
28.02.2024 - 09:00 | 👁 8

Подробности...

Бир бири сынауларына юйрене

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.
Жамауат
27.02.2024 - 13:08 | 👁 26

Подробности...

Предпринимательлени эл мюлкде къыйынлары уллуду

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР)...
Жамауат
27.02.2024 - 13:07 | 👁 15

Подробности...

Агъачха от тюшерге аздан къалгъанды

 От бла ойнаргъа жарамагъаны кимге да жашырын тюйюлдю. Анга уллу кёллюлюк этиу ачыулу болумлагъа келтирирге боллукъду. Алгъаракълада Терк районну къутхарыучуларына Огъары Курпда къургъакъ ханс...
Жамауат
27.02.2024 - 12:50 | 👁 4

Подробности...

Сынау

1944 жылда сегизинчи мартда таулу халкъ  туугъан жеринден зор бла кёчюрюлген эди. Ол кюннге жоралап, алгъын редакция бла байламлыкъ жюрютюп тургъан Улбашланы Саниятны материалын басмалайбыз.
Жамауат
27.02.2024 - 12:23 | 👁 13

Подробности...

Урлукъну качествосун тинтедиле

Жаз башында урлукъ себиуге жер-жерледе мюлкле тири хазырланнган кезиудю шёндю. Алада техникагъа къарайдыла, ремонт ишлени бардырадыла, керек затладан, ол санда отлукъдан, семиртгичледен, урлукъладан...
Жамауат
27.02.2024 - 12:14 | 👁 8

Подробности...

Ана тилингде оюмлай билемисе?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды. Бу...
Жамауат
27.02.2024 - 11:34 | 👁 8

Подробности...

«Не ишимде да жашагъан жерибизни, миллет энчиликлерибизни унутмайма»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады. Менда бюгюн Огъары Басхан элде...
Жамауат
27.02.2024 - 11:33 | 👁 8

Подробности...

Юйюр къураргъа аламат жерле

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди....
Жамауат
26.02.2024 - 19:30 | 👁 12

Подробности...

Киштик оюн неда жандан татлы жокъду

Гошахурайны жангыз жашы барды. Аты да – Мухаммат. Ариу, тынгылы, низамлы жаш. Алайсыз да къалай болсун. Туугъан кюнюнден башлап къатын аллыкъ киши болгъунчунга дери анасы аны кёз жарыгъынча сакълап...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
28.02.2024 - 17:31 | 👁 2

Подробности...

БИЗНИ ЖЕРЛЕДЕ ЁМЮРЛЕ TAСХАСЫ

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.
Маданият
28.02.2024 - 13:00 | 👁 6

Подробности...

Тюбешиу

Байкъуш уллу юйюрде кичи болуп туугъан эди. Аллайлада болуучусуча, ата-анадан да бек къарындаш-эгеч тюзетгендиле аны жашаугъа. Артда уа кичини къоншу элде темирчиге элтип, анга сохта этип, жылдан...
Спорт
28.02.2024 - 10:00 | 👁 8

Подробности...

Жаш лыжачыланы барысына да - саугъала

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 
Документле
28.02.2024 - 08:30 | 👁 7

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Жангылыкъла
27.02.2024 - 12:21 | 👁 10

Подробности...

Нальчикден Москвагъа дыгъыда бир рейс

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады. Аны  юсюнден КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну  пресс-службасындан билдиредиле. 
Жангылыкъла
27.02.2024 - 12:19 | 👁 13

Подробности...

Закийни юйю жангыртыллыкъды

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.  
Жангылыкъла
27.02.2024 - 12:18 | 👁 4

Подробности...

Шахарны бети айбат болурча

Жууукъ заманда  «Иги шахар болум къурау» федерал проектни чеклеринде   эм битеуроссей конкурсда хорлагъанлары ючюн берилген грантха  Чегем шахарны бир къауум жеринде - Кяров, Надречная орамлада...
Жангылыкъла
27.02.2024 - 12:17 | 👁 8

Подробности...

Хорламгъа итиниулюк таркъаймайды

Чегем шахар энтта да  «Гитче шахарчыкълада бла  элледе иги болум къурау» деген битеуроссей конкурсха  къатышыр муратлыды. 
Жангылыкъла
27.02.2024 - 12:16 | 👁 10

Подробности...

Жигит жерлешлерибизни эсгергендиле

Кёп болмай Чегемде  Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде жер-жерли власть органланы,  ич ишлени,  билим бериу  учрежденияланы,  предприятияланы, жамауат организацияланы келечилери эм башхала да къатышып...
Спорт
27.02.2024 - 12:12 | 👁 5

Подробности...

Энди чемпионатха къатышырыкъдыла

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.
Маданият
27.02.2024 - 08:50 | 👁 9

Подробности...

«Жыр мени дуниямды»

Бюгюннгю ушакъ нёгерим къарачай-малкъар халкъны фахмулу жырчыларындан бири Катчиланы Робертди. Жаш жырчыны чыгъармачылыгъын сюймеген, аны ауазын башхаладан айыра билмеген хазна адам табылыр...
Документле
27.02.2024 - 08:30 | 👁 6

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
26.02.2024 - 17:09 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Билим
26.02.2024 - 13:21 | 👁 13

Подробности...

Заманны излеми, огъесе …

Репетиторлагъа асламында медицина факультетге кирирге сюйгенле жюрюгенлери эсимдеди. Арт 15 жылда ол болум тюрленнгенди. Энди къошакъ билим алыр ючюн ата-анала сабийлерин 1 классдан башлап жюрютедиле...
Жангылыкъла
26.02.2024 - 13:19 | 👁 13

Подробности...

Жолла мардалагъа келиширча

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре иги кесек иш этилгенди. Бюгюнлюкде аны чеклеринде регион эм  район магъаналы жоллагъа эм кёпюрлеге да   тынгылы...

Страницы