29.05.2023, 17:20 - Жамауат

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

29.05.2023, 16:53 - Право

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

29.05.2023, 15:19 - Жамауат

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

29.05.2023, 15:08 - Жамауат

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

29.05.2023, 14:56 - Жангылыкъла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

29.05.2023, 14:54 - Жамауат

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

29.05.2023, 08:00 - Саулукъ

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖАМАУАТ

Жамауат
15.05.2023 - 12:10 | 👁 198

Подробности...

Къайда да кесин иги жаны бла кёргюзтгенди

Къумукъланы Къурманны жашы Ибрагим 1911 жылда Быллымда туугъанды. Школну бошагъандан сора, Тырныауузну тау-байыкъландырыучу комбинатында ишлегенди. 1933 жылны февраль айында 347-чи мараучу Мелитополь...
Жамауат
15.05.2023 - 12:08 | 👁 192

Подробности...

Къабарты-Малкъарны гидроэнергетикасыны тарыхыны бетлери

 Бизни республикада электрификацияны биринчи атламлары озгъан ёмюрню ал жылларына келедиле. 1911 жылда инженер Ляпушинский Минги Тауну чыранларындан чыкъгъан Басхан сууну кючюн хайырланыу жаны бла...
Жамауат
15.05.2023 - 10:11 | 👁 164

Подробности...

Хурметли жамауат!

Багъалы шуёхла!
Жамауат
15.05.2023 - 09:30 | 👁 113

Подробности...

Тёлеулени къаллай амал бла иерикдиле

- Уллу болмагъан УК-ла эм ТСЖ-ла квитанцияланы электрон почта бла жиберирге боллукъдула, алай сизге аны юсюнден алгъадан билдирирге тийишлидиле эм жиберирге ыразылыгъыгъызны алыргъа да керекдиле, -...
Жамауат
14.05.2023 - 08:10 | 👁 103

Подробности...

«Адамлыкъ болгъан жерге келеди не игилик да»

Башийланы Хасан бла Лейла Бабугент элде жашайдыла, юч сабий ёсдюредиле: Динара школну алтын майдал бла бошап, бусагъатда тарых эм юриспруденция факультетледе окъуйду, Ислам бла Наида уа школчуладыла
Жамауат
13.05.2023 - 10:34 | 👁 75

Подробности...

Ажашхан насып

Ариужан бла Махти сабийликден да бир бирлерин иги билгендиле. Школну ахыр классларында уа аланы араларында сюймеклик тууады. Махти Ариужандан эки классха тамата окъуй эди. Жаш школну бошайды деп,...
Жамауат
12.05.2023 - 12:52 | 👁 92

Подробности...

ИШДЕ ЖИ ГЕРЛЕ - УРУШДА ЖИГИТЛЕ

Хар ким да кесини туугъан жерин энчи сюеди. Ол айнып барыр ючюн, кече кюн деп да къарамай, келленип урунады. Жигер иш бла атын игиге айттырады. Ата Журтуна душман чабыууллукъ этсе уа, бирча болуп...
Жамауат
12.05.2023 - 12:34 | 👁 85

Подробности...

Жюрегимде жашап тургъан Устазым

Бизни халкъыбызгъа окъуу, билим алыу бек сыйлы затла болгъандыла не заманда да. Алда ол затха иги эс бёлгенле да акъыллы адамларыбыз эдиле. Асламысында дуния кёрюп къайтхан хажиле.
Жамауат
12.05.2023 - 09:12 | 👁 48

Подробности...

Миллет магъанасы болгъан жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат! 
Жамауат
11.05.2023 - 15:35 | 👁 77

Подробности...

Буула

 Бизни ангылауубузгъа кёре, буула эки тукьумдан кёп тюйюлдюле. Кертисин айтханда уа, ала тогъуз тукъумгъа юлешинедиле, алай бла хар уллу территорияны кесини бир неда эки-юч тюрлю буулары бардыла.
Жамауат
11.05.2023 - 14:53 | 👁 57

Подробности...

«Жетишимибизни мурдору ата-анала бла байламлыкъны къурауду»

Бизни жашларыбыз бла къызларыбыз  бирсиледен артха къалмай, тутхан ишлеринде бет жарыкълы, хурметли да болсала - ол шартха барыбыз да кёлленебиз. Нальчикни сабий садларында, мектеплеринде таматалыкъ...
Жамауат
11.05.2023 - 14:49 | 👁 47

Подробности...

Сюймекликни уясы юйюр балаламыды?

Хар инсанны къадары энчиди. Алай жер башында битеу адамланы жашауларында да бир кибик затла бардыла. «Бусагъатда юйюрню юсюнден къырал даражада кёп айтадыла, школлада аны юсюнден предмет кийирирге да...
Жамауат
11.05.2023 - 12:53 | 👁 23

Подробности...

Къачан да ал сатырлада болгъанды

1418 кюн  бла кече  баргъанды  кюйсюз эм къанлы уруш. Аланы хар бири къазауатдан толу болгъанды, хар такъыйкъа эрликни,  батырлыкъны излегенди. Жаланда алай бла жетерге боллукъ эди Уллу Хорламгъа....
Жамауат
11.05.2023 - 11:01 | 👁 41

Подробности...

Огъурлу ветеранны энчи алгъышлагъандыла

Кёп болмай Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Юра Борсов, районну  прокурору Созайланы Тахир, ич ишлени бёлюмюню таматасы   Мурат Хажнагоев, билим бериу управленияны таматасы Арипшева...
Жамауат
11.05.2023 - 10:32 | 👁 34

Подробности...

Агъачда ажашмазча не этерге керекди?

Республикабызны табийгъатыны эм ариу жерлеринден бири агъачларыдыла. Жаз башы-жай келгени бла уа алагъа жолоучулукълагъа чыкъгъанланы  саны ёседи. Алай жерни танымагъан адамгъа агъачха барыргъа...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
16.05.2023 - 11:01 | 👁 62

Подробности...

Эллилеге себеплик этиу

Эл мюлкде къармашхан гитче эмда эм гитче бизнесге Россельхозбанк былтыр 109 миллиард сом кредитле бергенди. Аны бла ары дери кёрюмдюсюн жети процентге кёбейтгенди. Элчилеге не бла себеплик...

Право
16.05.2023 - 11:00 | 👁 57

Подробности...

Росгвардиячыла патриот акциягъа къатышхандыла

Росгвардияны Бахсан районда ведомстводан тышында охранасыны къуллукъчулары Уллу Хорламгъа аталгъан аскер-патриот автопробегге къатышхандыла. Автопробегни жолу...

Спорт
16.05.2023 - 10:50 | 👁 74

Подробности...

Эсепде – 43 майдал

 Нальчикде каратени бир тюрлюсюнден «Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла Россейни биринчилигине айырыу эришиу болгъанды.

Спорт
16.05.2023 - 09:46 | 👁 57

Подробности...

Россейни чемпионатында сермеширикдиле

Пятигорскда спорт микс-файтдан СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъанды. Ол къатыш единоборстволаны тюрлюсюдю, аланы барысында да болгъан уруу эм тутушуу техникаланы бирикдиреди. 

Право
16.05.2023 - 09:35 | 👁 55

Подробности...

Эки мингден артыкъ уула бла чулгъам сыйыргъандыла

МВД-ны КъМР-де наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау бёлюмю оператив-излеу ишлени кезиуюнде ФСБ-ны КъМР-де управлениясыны къуллукъчулары бла бирге эм «Гром» энчи организацияны болушлугъу бла...

Спорт
16.05.2023 - 09:35 | 👁 69

Подробности...

Шуёхлукъну кубогундан – хорламла бла

Минскде каратеден «Шуёхлукъну кубогу» деген халкъла аралы эришиу ётгенди. Анга 6 къыралдан мингден аслам спортчу къатышханды.

Спорт
16.05.2023 - 09:05 | 👁 129

Подробности...

Вузланы биринчилигинде хорлагъанды

Москвада боксдан ара шахарны вузларыны биринчиликлери бардырылгъанды. Эришиуге Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан, бюгюнлюкде Москваны Ломоносов атлы къырал университетинде окъуй...

Спорт
15.05.2023 - 12:14 | 👁 104

Подробности...

Гиртчиликлерин кёргюзтгендиле

Черкесск шахарда каратени киокусинкай тюрлюсюнден Къарачай-Черкесни биринчилиги къуралгъанды, анга 150 спортчу къатышхандыла.

Маданият
15.05.2023 - 12:12 | 👁 72

Подробности...

«Кийизле жарашдырыу халкъыбызны маданият хазнасыны бир кесегиди""

Кёп болмай Огъары Бахсанда Халкъ къолдан усталыкъланы Элбрус район арасы ачылгъанды. Анга таматалыкъны Джаппуланы Езетхан этеди, аны биргесине Чепкенчиланы Айшат, Хаджиланы Къралхан бла Асият,...

Жангылыкъла
15.05.2023 - 12:12 | 👁 57

Подробности...

Бахсан ауузуну жоллары жангыртыладыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиригенлерича, «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре, бу кюнледе подряд организацияланы кючю бла Элбрус районда ...

Билим
15.05.2023 - 12:05 | 👁 54

Подробности...

Ахшы ишлери бла атын айтдыргъанды

Алтууланы  Рамазанны жашы Хажи-Мурат   66 жыл жашап, къыйын ауруудан сора дуниясын алышханды. Ёмюрю къысха болгъанлыкъгъа, кёп ахшы ишлери бла  атын айтдыргъанды. 

Маданият
15.05.2023 - 12:04 | 👁 67

Подробности...

Аллай жырчы керек эди дуниягъа

Семенланы Смайылны «Минги тау» жыры уа бизге, битеу да Шимал Кавказгъа энчи белгиди. Ол: «Ёмюрле ёте, патчахла, ханла да бири бирин алышындыра турсала да, Тохтамышла, Темирланла къылыч ойнатсала...

Спорт
15.05.2023 - 09:05 | 👁 62

Подробности...

Асламысы – майдалла бла

Ата журтну къоруулай ёлген аскерчилени хурметлерине аталып, Москвада каратени зендокай будо тюрлюсюнден «Воин» деген эришиу бардырылгъанды. Анга Россейни регионларындан, Япониядан бла жууукъдагъы...

Экономика
12.05.2023 - 16:00 | 👁 48

Подробности...

Энчи инвестициялагъа жол берирге

Бу айны ал кюнлеринде Минеральные Воды шахарда ётген биринчи Кавказ инвестициялы кёрмючде «СЗПК: инвестициялы тириликни айнытыу амал» сессиягъа Россейни экономиканы айнытыу министрини орунбасары...

Саулукъ
12.05.2023 - 14:26 | 👁 57

Подробности...

Аллергиягъа бакъгъан ара жангы амалланы хайырланады

Кёп болмай Регионнга оноу этиу арада КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатда болмагъан баш  специалисти – аллерголог-иммунолог, медицина илмуланы доктору, профессор Аллергиягъа бакъгъан...

Страницы