15.08.2022, 15:08 - Жамауат

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

15.08.2022, 15:06 - Спорт

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

15.08.2022, 10:05 - Маданият

Къабарты-Малкъарны командасы «Кунак-2022» фестивальда экинчи жерни алгъанды. Анда 10 региондан аш этиучюле кубок ючюн эришгендиле. 

15.08.2022, 09:35 - Спорт

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди.

15.08.2022, 09:05 - Тарых

Хасания бла Къашхатау таба онбир-онеки къычырым барып, Хеу сууну  эки жанында орналыпды Герпегеж. Аны къуралгъаныны юсюнден элде абаданла айтып эшитгеними билдирейим.

14.08.2022, 16:06 - Жамауат

Быйыл От тюшюуге къажау федерал надзор служба къуралгъанлы 95 жыл болады. Бюгюнлюкде ол эм уллу хатаны кетериуде уллу сынам жыйгъан, болушлукъгъа чыгъаргъа не заманда да хазыр болгъан, адамланы къутхарыр ючюн жанларын аямай кюрешген, инсанла къуллукъ этген кючлю органды. 

14.08.2022, 12:11 - Жамауат

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген Нальчикде Ленин атлы проспектде мектеп. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
22.07.2022 - 11:25 | 👁 4

Подробности...

Жууаплы хайырланыучу

«Россети Шимал Кавказ» компанияны жууаплы абоненти, энчи предприниматель Александра Шаушева Нальчикде ток ючюн тёлеуле жыйгъан бёлюмге хар ай сайын барып, берликлерин толусунлай жабады. «Ары барыр...

Жамауат
22.07.2022 - 10:42 | 👁 13

Подробности...

Жангыдан кюч берген кезиуле

Жер башында эм къоркъуулу, аны бла бирге уа огъурлу, чынтты жигитликни бла кишиликни белгиси болгъан усталыкъладан бири – къутхарыучуду. 

Жамауат
21.07.2022 - 15:09 | 👁 10

Подробности...

Токъмакълашыу

Биз бюгюн  миллетибизде кенг жюрюп тургъан эки оюн бла шагъырей этерге сюебиз. Алагъа акъылбалыкъ болгъан кезиуден башлап ойнагъандыла. Биринчи оюн  «Токъмакълашыуду».

Жамауат
20.07.2022 - 15:34 | 👁 10

Подробности...

Огъурлулукълары, чемерликлери бла берекет бергенле

Жашауну тутуругъу не заманда да адамла болгъандыла. Аллайла арабыздан кете баргъанлары бла къоншула, тенгле, барыбыз да къалай эсе да кёзге артыкъ эсленмеген, алай жюрекни ашагъан бир сезимни...

Жамауат
20.07.2022 - 15:32 | 👁 14

Подробности...

Жюрек бир суууду эсе…

 Жашау халла

Сабийлери болсала, тиширыугьа кёп затха тёзерге тюшеди. Алай хар нени да чеги болады.

Лида анасыны къарындашындан туугъанны тоюна, нек эсе да, барыргъа...

Жамауат
20.07.2022 - 12:55 | 👁 17

Подробности...

Махтау сёзле, майдалла, чынла да

Россейни МЧС-ини От тюшюуге надзор этиу къырал органы къорууланыу эм халкъны къыйын болумладан сакълау жаны бла уллу ишни тамамлагъан системады. Аны 95-жыллыгъын белгилеу бла байламлы ведомствону...

Жамауат
20.07.2022 - 12:43 | 👁 15

Подробности...

Жолла тап, къоркъуусузлу, жангыртыла барадыла

Быйыл республиканы автомашина жолларында къадар иш этиле барады. Барыбыз да кёргенибизча, шахарлада, элледе транспорт инфраструктура жангыртылады, эски асфальтны орунуна жангысы жайылады, чыракъла...

Жамауат
19.07.2022 - 15:38 | 👁 8

Подробности...

Автомашинаны сатыу-алыуда женгил амал

РФ-ни Цифралы министерствосу МВД бла бирге автомашиналаны сатыу-алыу жаны бла электрон сервис жарашдыргъандыла. Аны «Госуслуги» порталда табаргъа боллукъду. Аны хайырланнган инсан автомобильни...

Жамауат
19.07.2022 - 15:04 | 👁 7

Подробности...

Насыпны жолундан ажашханла

Жашауда болгъан ишди бу (жигитлени атлары тюрлендирипдиле ансы, кишини жанына тиймезча). Барийна бек иги къыз эди, жигер, къолунда иши отча жаннган. Аны анасы  Бахыят юйретмегенди ишлерге, ол анга...

Жамауат
19.07.2022 - 09:05 | 👁 15

Подробности...

Усталыгъы, адамлыгъы бла да айырмалыды

Иши, усталыгъы адамны халин, къылыгъын тюрлендиредиле, дейдиле.

Жамауат
18.07.2022 - 08:18 | 👁 12

Подробности...

Экология жарыкъландырыу – жаш тёлюню юйретиуню бир кесеги

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «КъМР-де экология билим бериуню эм экология жарыкъландырыуну юсюнден» закон къалай толтурулгъаны сюзюлгенди.

Жамауат
16.07.2022 - 09:05 | 👁 14

Подробности...

Битеу эл бирча къатышып

Булунгучула быйыл Къурман байрамны бир заманда да болмагъанча жарыкъ эмда къуралыулу бардыргъандыла.

Жамауат
15.07.2022 - 15:29 | 👁 7

Подробности...

Барыбыз да сюйген татлы ашарыкъ

Жай иссиледе мороженоени кюсемеген адам хазна болмаз. 

Жамауат
15.07.2022 - 13:34 | 👁 7

Подробности...

Сокъураныу

Бир ингирликде ишден кеч келе тургъанымлай, къоншу къызчыгъыбызны терекле тюбюнде шинтикде мудах олтуруп тургъанын кёреме. 

Жамауат
15.07.2022 - 09:05 | 👁 18

Подробности...

Майскийде – жангы стадион

«Демография» миллет проектни чегинде Майский шахарны Ленин атлы орамында спорт школну тийресинде «Юность» деген аты бла стадион ишленирикди.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
01.08.2022 - 14:14 | 👁 5

Подробности...

Эссизлик бла хайырланып, ахча къоллу болгъанды

Банк картадан ахчаны урлагъан жууапха тартылгъанды. Элбрус районну прокуроруну болушлукъчусу Малкъондуланы Мурат инсаннга ачылгъан терслеу  ишни къабыл кёргенди.

Жангылыкъла
01.08.2022 - 09:35 | 👁 16

Подробности...

Танг кесек жол жангыртылады

Быйыл Къабарты-Малкъарда  «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа «...

Билим
01.08.2022 - 08:10 | 👁 9

Подробности...

Жюреги излеген жол бла барады

Зольск районну сабийлеге къошакъ билим берген арасыны краеведениядан, инжиле бла, тузлу тылы бла да абериле ишлеуден юйретген педагогу Узеланы Биясланны къызы Лейля быллай махкемелени арасында...

Маданият
01.08.2022 - 08:10 | 👁 13

Подробности...

Наратла таласында, тамашалыкъ табийгъатда

Огъары Бахсанда башланнган Адыр-суу аууз жангыз Минги тауда угъай, саулай Шимал Кавказда да эм ариу жерледен бириди. Аны себепли туристлени, къаячыланы да бери сюйюп келгенлери сейир тюйюлдю.

Тарых
31.07.2022 - 18:00 | 👁 7

Подробности...

Ата журтубузну чеклерин «Къабарты-Малкъар» да къоруулайды

Июльну ахыргъы ыйых кюнюнде Россейде Аскер-тенгиз флотда къуллукъ этгенле кеслерини профессионал байрамларын белгилейдиле.

Саулукъ
31.07.2022 - 15:55 | 👁 5

Подробности...

«Бу ауруу бир бирибиз ючюн жууаплы болургъа юйретгенди»

Къабарты-Малкъарны Саулукъ сакълау министерствосунда бу кюнледе ётген брифингде РФ-ни  Саулукъ сакълау министерствосуну СКФО-да баш инфекционисти Марина  Иванова бла регион ведомствону сабийлеге...

КъМР-гъа 100-жыл
31.07.2022 - 12:00 | 👁 7

Подробности...

Ёхтемленебиз, ышанабыз!

Спортчуларыбызны араларында Россейни, Европаны, дунияны чемпионлары, Олимпиада оюнланы призёрлары да бардыла. Республикада биринчи болуп ауур атлет Аккайланы Хажи-Мурат а Олимпиада оюнлагъа эки...

Спорт
30.07.2022 - 18:00 | 👁 7

Подробности...

Эки закийге жоралап

Чегем ауузунда «Башил» турист базадан башланнган «Тропа поэтов» деген жангы турист маршрут закий назмучула Къулийланы Къайсынны бла Мустай Каримни атларын жюрютген тау тёппелеге элтеди. 

Илму
30.07.2022 - 16:00 | 👁 6

Подробности...

Кавказны юсюнден кертисин билдирирге алланып

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни тыш къыраллы студентлери бла волонтёрлары   «Россейли Кавказ бла шагъырейлениу» деген   халкъла  аралы ючюнчю  форумгъа къатышхандыла.  Аны КъМКъУ...

Маданият
30.07.2022 - 14:00 | 👁 7

Подробности...

Ана тилибизде – биринчи суратлау фильм

Тюнене къарачай-малкъар тилде салыннган «Мариям» деген суратлау фильмни премьерасы болгъанды. 

Билим
30.07.2022 - 12:05 | 👁 10

Подробности...

Тамблагъы кюннге – таукел атламла бла

Бусагъатда жашла бла къызла школланы тауусуп, уллу жашауну кенг жолуна атлана, кеслерине усталыкъ сайлап, бийик окъуу юйлеге, колледжлеге кирген кезиу болгъанын барыбыз да билебиз. Июльда алагъа...

Билим
30.07.2022 - 12:00 | 👁 16

Подробности...

«Не кезиуде да тюнгюлмегиз, ол боллукъ иш тюйюлдю деп, къолларыгъызны бошламагъыз»

Лёлюкаланы Мурадинни къызы Элина бла  газетни окъуучуларын ол Москвада къырал лингвистика университетге кирген кезиуде танышдыргъан эдик. Быйыл а ол, вузну бошап, лингвист-тилманч усталыкъны...

Маданият
29.07.2022 - 14:51 | 👁 5

Подробности...

«Ана тилим – жаным-тиним»

КъМР-ни маданиятыны сыйлы къуллукъчусу, жазыучу Жолабланы Алийни жашы Юзейир малкъар адабиятда, билим бериуде да эслерча ыз къойгъанды.

Саулукъ
29.07.2022 - 11:00 | 👁 4

Подробности...

Тузну мардадан оздуруу – гипертонияны сылтауу

Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы (ВОЗ) инсультланы бла инфарктланы саны ёсюп баргъаныны юсюнден къайгъы эртте этип башлагъанды. Жюрек къарыусузлукъгъа гипертония келтиреди, аны баш...

Право
29.07.2022 - 09:47 | 👁 7

Подробности...

«Ала ишлерин жюреклери бла сюйген, тюзлюкню неден да бийикде тутхан профессионалла эдиле»

КъМР-ни прокуратурасы къуралгъанлы 100 жыл толгъанды. 1922 жылда 25 июльда РСФСР-ни коммунист партиясыны областьда комитетини оноуу бла КъМАО-да   прокуратура къуралгъанды. Бу байрам бла надзор...

Страницы