06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

ЖАМАУАТ

Жамауат
21.11.2023 - 13:00 | 👁 9

Подробности...

Келсенг, кёрюрсе…

Булутла ичинде келебиз самолётда. Тёгерек – акъ, анда-мында булутла ичинден чууакъ кёкню журунлары кёрюнедиле. Артда уа узакъда бир къызаргъан жарыкъ келеди да, билесе, кюннге, кёкню жети къатысына...
Жамауат
21.11.2023 - 12:00 | 👁 13

Подробности...

Газны хайырланыугъа сакъ болугъуз!

Къышда юйледе от тюшюуну баш сылтауларындан бири – газ бла ишлеген приборланы тапсыз хайырланыуду. Адамла тийишли жорукъланы сансыз этедиле, колонкаланы бла котёлланы бек къаты ишлетедиле, аны ючюн а...
Жамауат
21.11.2023 - 10:00 | 👁 8

Подробности...

Бийикликлеге жетер ючюн, чурумладан къоркъмазгъа

Инсан тутхан ишинде жетишимли болур ючюн не этерге керекди? Аны юсюнден кёп тюрлю семинарла бардырыладыла, психология тинтиуле этиледиле. Аланы мурдорлары уа къыйын болмагъан жорукъладыла. Алай бла...
Жамауат
21.11.2023 - 08:10 | 👁 7

Подробности...

«Юйюр – ол адамны жашауунда таянчагъыды»

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюз, алгъа таукел къарай, бирсиледен артха къалмай, бютюн жетишимли, айырмалы болгъанлары бизни барыбызны да кёллендиреди. Аллайларыбыз бар къадарда, миллетибиз не жаны бла да...
Жамауат
20.11.2023 - 11:17 | 👁 17

Подробности...

Сылтауу уллу кёллюлюкдеди

Миллет сезим… Анга бизни ата-бабаларыбыз къачан да энчи магъана бере жашагъандыла.  Ол хар халкъны да тутуругъуду дерге боллукъду. Алай бюгюнлюкде биз анга эс бёлмей башлагъанча кёрюнеди. Бютюнда ол...
Жамауат
20.11.2023 - 09:30 | 👁 18

Подробности...

Дерсле къайсы тилде берилселе, тапды?

Ёз тилинде эркин сёлешиу хар инсаннга да магъаналыды. Алай жылдан-жылгъа ол адамлагъа бютюн къыйын бола баргъанчады. Ана тиллени сакълар муратда къырал, регион даражада да мадарла этиледиле....
Жамауат
19.11.2023 - 09:15 | 👁 12

Подробности...

Ётгюрлюгю, адеплиги бла да юлгюлю

Ётгюрлюк, жигитлилик, адамланы къыйынлыкъдан сакъларгъа керек болгъанда къоркъа билмеу – ма аладыла чынтты къутхарыучуну шартлары. Экинчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмню башчысы ич службаны...
Жамауат
18.11.2023 - 11:20 | 👁 18

Подробности...

Устазны мамыр эмда аскер жоллары

Ата журтубузгъа жау чапханда, аны  къорууларгъа кетген мингле бла таулу жашладан бири Быллымдан Ахматланы Пашаны уланы Ханапий  болгъанды.
Жамауат
18.11.2023 - 10:25 | 👁 10

Подробности...

Иш табаргъа ахчаны къалай алыргъа боллукъду?

Социал контракт деп ишсиз къалгъан адамгъа эм аны юйюрюне болушлукъ бериу амалгъа айтадыла. Къырал аны бла къыйын жашау болумгъа тюшген инсанлагъа билеклик этеди, алагъа аш-азыкъ, дарманла, юс...
Жамауат
18.11.2023 - 10:00 | 👁 14

Подробности...

Халкъыбызны атын айтдыра келгенле

Халкъыбыз окъуу, билим жаны бла, жашауда тирнек этгени бла да, бир миллетден артха къалмайды, алгъа бармай эсе. Бюгюнлюкде тиширыуларыбызны алсакъ, ала не жаны бла да эр кишилерибизден артха...
Жамауат
17.11.2023 - 14:35 | 👁 18

Подробности...

Сангырау къулакъ эл бузар

Сейирди жашау дегенинг, билмей, сунмай тургъанлай аз тюрлю затха тюбеп къалмайса. Бу хапарымда кесим шагъат болгъан бир ишни юсюнден айтайым.
Жамауат
17.11.2023 - 14:25 | 👁 11

Подробности...

Санланы тыйгъычсыз ишлетирге жарагъан амалла

Белгили россейли врачланы айтханларына кёре, адам бир кюннге тёрт минг атлам этерге керекди неда эки юч километрни  айланса игиди. Ол амалла адамны санларын  къурушмазгъа, чархын, ичин тап ишлетирге...
Жамауат
17.11.2023 - 10:58 | 👁 14

Подробности...

Туризмни айнытыргъа билимли адамла керекдиле

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында регионда туризм къалай айныгъанын сюзгендиле. Жыйылыугъа курортла эм туризм министрни орунбасары Шауаланы Ислам, «Кавказ.РФ» обществону генеральный директоруну...
Жамауат
17.11.2023 - 09:34 | 👁 17

Подробности...

ЖКХ жумушла - бир приложенияда

Кёп фатарлы юйледе жашагъанлагъа таплыкъгъа деп «Госуслуги.Дом» сервис жарашдырылгъанды. Аны хайыры бла коммунал жумушла ючюн бир приложенияда тёлерге боллукъду
Жамауат
16.11.2023 - 09:00 | 👁 21

Подробности...

Жерлени категориялары: къайсын къалай хайырланыргъа жарайды

Бизни къыралда жерлени бары да талай категориялагъа бёлюнедиле. Жер кодексни 7 статьясына тийишлиликде ала ма быладыла:

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
18.11.2023 - 09:30 | 👁 14

Подробности...

Хата неден чыгъады?

Элбрус районда регионла аралы колледжни  окъуучулары «Россейни сабийлери -2023» ведомствола аралы  ангылатыу жумушлагъа къатышхандыла. Ала бла тюбешиуге право низамны сакълаучула келгендиле.
Право
18.11.2023 - 09:15 | 👁 6

Подробности...

Жигит аскерчилеге баш ура

Росгвардияны Черек районда ведомстводан тышында къалауурлары «Эсде тутууну сакълай» битеуроссей акциягъа къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге кюч ведомстводан. Ала Къашхатауда Уллу Ата журт урушда...
Илму
18.11.2023 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Минги тау къачан уянырыкъды?

 Россейде  Камчаткада бла Сахалинде иги кесек вулкан таула болгъанларын кёпле биледиле.  Болсада Европада  эм уллугъа бла  къоркъуулугъа  Минги тауну да санаргъа боллукъду. Ол  Везувий,  Этна, ...
Жангылыкъла
17.11.2023 - 16:04 | 👁 14

Подробности...

Жаш тёлю политикагъа аслам эс бёлюнеди

«Регион для молодых» деген федерал программаны чеклеринде кёп болмай Къашхатауда жаш тёлю ара ачылгъанды. Энтта аллай бири Нарткъала шахарда да  боллукъду, деп билдириледи КъМР-ни Башчысы Казбек...
Саулукъ
17.11.2023 - 14:29 | 👁 8

Подробности...

«Медицина иш тюйюлдю, ол жашауумду»

Бийик категориялы врач кардиолог-реаниматолог   Жанхотланы Энверни къызы Фатима КъМР-ни Кардиология диспансеринде ишлеп,  кёплени жанларын сакълагъанды, саулукълу жашаугъа къайтаргъанды. Аны бла...
Экономика
17.11.2023 - 10:56 | 👁 10

Подробности...

Экспортну айнытыугъа салыннган къыйын туура этилгенди

Россейни Экспорт арасы къыралда бардырылгъан «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген миллет проектни быйыл ал он айны ичинде эсеплерин чыгъаргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы...
Жангылыкъла
17.11.2023 - 09:32 | 👁 15

Подробности...

«Заманны»-хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!
Спорт
16.11.2023 - 12:30 | 👁 18

Подробности...

Бийик усталыкъларыны, эсеби - хорламла

Дунияны универсал сермешден чемпионатында республикабызны келечилери юч алтын, юч кюмюш эмда эки доммакъ майдал къытхандыла.
Тарых
16.11.2023 - 12:00 | 👁 17

Подробности...

Къырым ханны саугъасы

Бурун заманладан бери журтубузгъа жау аскерле чабыууллукъ эте тургъандыла. Бирлери жерибизни сыйырыргъа кюрешгендиле, башхалары уа адамыбызны жесирге алыргъа, малыбызгъа, мюлкюбюзге ие болургъа...
Спорт
16.11.2023 - 11:00 | 👁 12

Подробности...

Эки спортчубуз да – алчы жерледе

Аскер искусстволаны Москвада арасында Совет Союзну Жигити генерал-майор Г.Н. Зайцевни аты бла каратени бир тюрлюсюнден «Хорларгъа эм къайтыргъа» деген чакъырыу бла эришиу къуралгъанды.
Спорт
16.11.2023 - 09:40 | 👁 14

Подробности...

Симферопольдан – майдалла бла

Симферопольда каратеден «Кубок ТЭС» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды, анга 11 къыралдан спортчула къатышхандыла.
Спорт
16.11.2023 - 09:35 | 👁 18

Подробности...

Локияланы Жамболатда – «алтын»

Сергей Миронович Кировну хурметине аталып Киров шахарда грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды. 
Маданият
16.11.2023 - 09:30 | 👁 11

Подробности...

Бёрю къолда тюбешиу

...Акъла тау эллени алгъан кюнлени биринде Къалмукъ, ат арбасыны кюбюрюн къургъакъ отунладан толтуруп, юсюне уа эки чыккыр бишлакъ да салып, Нальчик базаргъа бара эди. Жанында уа - ана­сы олтуруп.
Маданият
15.11.2023 - 16:13 | 👁 30

Подробности...

Бёрю къолда тюбешиу

Гуртуланы Эльдар бизни фахмулу жазыучуларыбыздан бири болгъанды. Аны хапарларын газетибизде бере-бере тургъанбыз эмда окъуучуларыбыздан ыразылыкъ да тапханбыз. Бюгюн да хапарларындан бири бла...
Жангылыкъла
15.11.2023 - 15:06 | 👁 17

Подробности...

Жолла омакъ эм къоркъуусуз болурча

Нальчикде беш жылны ичинде жюз километр чакълы жол жангыртыллыкъды.  Ол санда экинчи жылда  2-чи Таман Дивизияны, Чернышевский, Осетин, Малкъар,  Байсултан улу, Карашаев, Жабаги Казаноко, Тенгизов,...

Страницы