23.06.2024, 10:00 - Жамауат

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды. Ол Мухолда орта школну бошагъандан сора, Нальчикде Къабарты-Малкъар пединститутну тарых факультетин тауусханды. Жыл санына къарамай, эсли жаш адамны КПСС-ни Черек райкомуну биринчи секретарыны болушлукъчусуна тийишли кёргендиле, ол комсомолну райкомунда  ишлеп тургъанды. 

22.06.2024, 10:30 - Спорт

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 20-дан аслам регионундан 500-ден кёп умутландыргъан спортчу къатышханды. 

21.06.2024, 16:10 - Тарых

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев, Одесса, Харьков, Орлов, Москва, Архангельск, Урал, Сибирь, Приволжск, Шимал-Кавказ эм Закавказье аскер округлада бардырылады.

21.06.2024, 15:27 - Жамауат

Июньда республикада жууунуу кезиу башланады, аны бла байламлы МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери кёлледе бла суулада солугъан адамланы къоркъуусузлукълары къалай жалчытылыннганын сюзгендиле.

21.06.2024, 14:37 - Жамауат

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла. Бир уллу жигитлик этмеген эселе да, беш сабийни – тёрт къызны бла жашны ёсдюрюп, аланы таулу юйюрледе тёре бола келиучюсюча, ариу къылыкъда, таза ниетде юйретгендиле.  

21.06.2024, 14:27 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

21.06.2024, 10:58 - Жамауат

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

21.06.2024, 10:37 - Жамауат

Водительни удостоверениясыны болжалы чыкъгъан эсе, аны бла машинаны жюрютюрге чек салынады. Бузукълукъ этген адам 5-15 минг сом тазир тёлерикди, аны машинасын а энчи стоянкагъа саллыкъдыла.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
07.06.2024 - 16:28 | 👁 21

Подробности...

Газ сансызлыкъны унамайды

Угар газ адамгъа бек къоркъуулу уулу затладан бирине саналады. Ол барыбыз да билген кёк отлукъ неда башха абери кюйгенде, анга кислород жетмесе къуралады. Сёз ючюн, ожакъ бегитилсе, тютюн артха...
Жамауат
07.06.2024 - 16:27 | 👁 15

Подробности...

Къызыуда бютюн уллу сакълыкъ керекди

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да онгларын алады. Роспотребнадзорну КъМР-де...
Жамауат
06.06.2024 - 14:00 | 👁 29

Подробности...

Байламлыкъла кюч ала барадыла

 «БЕЛАГРО-2024» деген ат бла къуралгъан халкъла аралы кёрмюч Минск шахарда «Деменгили таш» индустриялы паркда ётеди бу кюнледе. Анга эл мюлк, аш-азыкъ этиучю эмда жарашдырыучу промышленность...
Жамауат
06.06.2024 - 13:00 | 👁 21

Подробности...

Жорукъланы эсде тутарча

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла Нальчикде 10-чу номерли китапханада магъаналы дерс ётгенди. Ары келген сабийлеге электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден...
Жамауат
06.06.2024 - 10:54 | 👁 17

Подробности...

Жолоучулукъ сейир болурча

Билдире тургъаныбызча, Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда экскурсоводланы (гидлени) сынау, алагъа багъа бериу барады. Бу иш «Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» миллет...
Жамауат
06.06.2024 - 10:00 | 👁 11

Подробности...

Адамны чархына жарагъан татымлы ашарыкъ

Сют не заманда да адам улуну жашауунда уллу магъананы тутханды. Ол къошулуп этилген ашарыкъланы татыулулукъларын айтып-айтмазча игиди, хайырлыды уллугъа-гитчеге да. Артыкъда малкъар халкъда  сютден...
Жамауат
06.06.2024 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

Кесилигибизни, энчилигибизни къайсы заманлада да сакълагъанбыз эмда сакъларыкъбыз

Бусагъатлада маданиятны болуму не халдады эмда инсан культурасыз жашаяллыкъмыды? Бу соруула сейирдиле, кёп тюрлю жууапла туудурадыла шёндюгюлю заманда.  Мен оюм этгеннге кёре, адамны акъылы, дуниягъа...
Жамауат
05.06.2024 - 13:09 | 👁 17

Подробности...

Мазанлы тиширыу

Улбашланы Саниятны редакциягъа жиберген билдириулерин газет окъуучуларыбыз, сайтха къарагъанла да сюйюп окъуйдула. Ол таматаладан  эшитген хапарларын жазады. 
Жамауат
04.06.2024 - 12:00 | 👁 22

Подробности...

Усталыкъны мурдору билим болгъанына ийнана

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей, жамауатыбызны тамблагъы кюню ышаннгылы болуруна ийнандыргъанлай келгени къууанырча шартды. Бюгюнлюкде билим бериуде болгъан...
Жамауат
04.06.2024 - 11:00 | 👁 15

Подробности...

Тапаны хапары

Толгъурланы Бекмырза редакциягъа да ол терк-терк келгенди, газетге халкъыбызны  тарыхыны, жашау болумуну, жаш тёлюню юйретиуню, адеп-къылыкъны юсюнден да  билгенин, кёргенин, эшитгенин да жазгъанды....
Жамауат
04.06.2024 - 10:20 | 👁 19

Подробности...

УФСБ: аманлыкъ ишни жолу кесилгенди

Экстремизмге  къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Басхан районну 23-жыллыкъ инсаныны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла.
Жамауат
04.06.2024 - 09:30 | 👁 22

Подробности...

Ол не жаны бла да айырмалы эди

Орусбийланы Хажи-Муратны жашы Ибрагим 1920 жылда Къарачайны бек эрттегили эллеринден биринде – Къарт Журтда – туугъанды. Элбрусну ары жанында, уллу Къобан сууну боюнунда. Тау этеклеринде ёсген нарат...
Жамауат
04.06.2024 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

Табийгъатха энчи эс бёлюу - хар инсанны да борчу

Бюгюннгю ушакъ нёгерим КъМР-ни Жаш тёлю правительстовосуну табийгъат байлыкъ эм экология министри Жазаланы Тахирни къызы Фатимады. Ол Башкирияны къырал университетини бакалавриатын бошагъанды,...
Жамауат
04.06.2024 - 09:00 | 👁 26

Подробности...

Сабийлени насыплы эталгъандыла

Элбрус районну тиширыуларыны советини башламчылыгъы бла районну саулукъларында чекленнген онглары болгъан неда башха къыйын ауруулары болгъан сабийле окъугъан ресурс арада Сабийлени къоруулауну...
Жамауат
03.06.2024 - 16:04 | 👁 12

Подробности...

Иш излегенлеге болушур муратда

Быйыл 28 июньда «Россейде иш. Онгланы заманы» битеуроссей ярмарканы федерал кезиую ётерикди. Ол 10.00 сагъатда башланырыкъды. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
22.06.2024 - 10:30 | 👁 10

Подробности...

Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей эришиу

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды....
Тарых
21.06.2024 - 16:10 | 👁 13

Подробности...

Ата журтубуз ючюн жууаплылыкъны сезгенлерин жазгъандыла

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев,...
Право
21.06.2024 - 15:24 | 👁 6

Подробности...

Жашырын информацияны ачыкъ этгенлеге - тазир

Былтыр Россейни Президенти реестрде болгъан фатарланы неда юйлени юслеринден (ЕГРН) шартланы  сатыу, жалгъан сайтланы къурау ючюн административ жууаплылыкъны къатыландырыуну юсюнден законнга къол...

Документле
12.06.2024 - 15:20 | 👁 10

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
12.06.2024 - 10:30 | 👁 8

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Спорт
11.06.2024 - 14:30 | 👁 24

Подробности...

Жараугъа – битеу юйюр бла

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосундан билдиргенлерине кёре, республика «Зарядкаланы марафону» спорт акциягъа къошулгъанды. Ол «Россей» кёрмюч-форумну чегинде къуралгъанды.
Маданият
11.06.2024 - 10:15 | 👁 12

Подробности...

Махмут Къашкъарини «Диуанасындан» бюгюннге дери

Ана тилини байлыгъын адам улу не заманда да бирча хайырлана болмаз. Ол оюмгъа келтирген шартла кёпдюле: эрттегили сёзлени билген адам азды арабызда. 
Жангылыкъла
11.06.2024 - 10:15 | 👁 11

Подробности...

Республикада солугъанланы саны ёсгенди

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, 28 апрельден башлап 12 майгъа дери республикада 60 минг адам солугъандыла, ол а, былтырны бу заманыны эсеплери бла...
Право
11.06.2024 - 10:02 | 👁 7

Подробности...

Низамлы водительлени саулукъларын, жашауларын къоруулаугъа бурулупду

Машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги сыйырылгъанына да къарамай, жолгъа чыкъгъан водительлеге жууаплылыкъны къатыландырыу жаны бла законла къабыл кёрюлгендиле.   Ол а, сёзсюз, магъаналы жумушду....
Саулукъ
11.06.2024 - 09:45 | 👁 10

Подробности...

Радиация къаллай бирге къоркъуулуду?

«Радиация» деген сёз эм аны бла байламлы сёз тутушла асламысында къоркъуулу сезимле туудурадыла. Бу материалда аны магъанасын ачыкълап кёрейик.
Спорт
11.06.2024 - 09:30 | 👁 16

Подробности...

Биринчилик ючюн – къаты кюрешле

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла. Алагъа...
Маданият
11.06.2024 - 09:15 | 👁 17

Подробности...

«Чыгъармачылыкъ мени солутхан этеди»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады. Кеси студия ачып, гитчелени, абаданланы да бу хунерге юйретген къызыбыз...
Жангылыкъла
10.06.2024 - 16:35 | 👁 12

Подробности...

Къыйын тау жерледе кеслерин сынагъандыла

Озгъан ыйыкъда Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядны парашютсуз секириуден юйрениулери ётгендиле. Ол ишледе Россейни МЧС-ни МИ-8 вертолёту хайырланылгъанды.

Страницы