01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
29.04.2022 - 14:02 | 👁 8

Подробности...

«Кесин ашдан-суудан тыйып, алай, адамланы сёзлерин этгенни оразасы харамды»

Рамазан ай бошалып, муслийманла бу кюнледе  уллу байрамладан бирине тюбейдиле -Оразагъа.  Гъайыт намазны, фитир садакъаны магъанасыны, аны къачан тёлерге кереклисини юслеринден  Хасания элни...

Жамауат
29.04.2022 - 12:17 | 👁 16

Подробности...

Майда солуу кюнлени Шимал Кавказда ётдюрюрге сюйгенлени саны аслам болгъанды

 Майда солуу кюнлеге Шимал Кавказгъа экскурсия турла сурамгъа кёре къыралны ичинде эм бек сайланнган беш курортну санына киргендиле, деп билдиредиле Россейни туроператорларыны ассоциациясындан.

Жамауат
28.04.2022 - 15:20 | 👁 5

Подробности...

Аллай назик, иничке иш тёзюмлюлюкню излейди

Огъары Жемталадан Ботайланы Мазирни жашы Расул агъачдан  тюрлю-тюрлю сауутла, сабийлеге илляула ишлейди. Бек сейири уа - ол бу усталыкъгъа бир жерде да юйренмегенди, быллай...

Жамауат
27.04.2022 - 15:05 | 👁 10

Подробности...

Донецкден сабийлеге – Минги таугъа сейир жолоучулукъ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, Донецк Халкъ Республиканы Макеевка шахарындан сабийле бусагъатда бизде «Радуга» социал-...

Жамауат
27.04.2022 - 11:32 | 👁 11

Подробности...

Сынау – Аллахдан келген жорукъду

Саулукъну бла сау-эсенлик бизге уллу саугъа болгъанларын кёпле ангыламайдыла. Биз анга жаланда аурусакъ  тюшюнебиз.   Алай ауруу да Аллахуталадан келген ахшылыкъды, аны хайырындан адамны гюняхлары...

Жамауат
27.04.2022 - 10:39 | 👁 12

Подробности...

АТА-БАЛА БАЙЛАМЛЫКЪ - ЖАШАУ КЪУУАНЧЫ

Къулийланы Къайсынны сабийлерини таматасы Жаннады. Аны анасы Залийханланы Тамара бла Къайсын Луначарский атлы театр институтда бирге окъугъандыла. Жанна филология илмуланы кандидатыды, илму-излем...

Жамауат
26.04.2022 - 14:41 | 👁 7

Подробности...

Таматам

Автобус сакълагъан жерде танышым жыл саны эллиден атлагъан жарыкъ тиширыу бла саламлашды. Арада эки-юч такъыйкъа озгъан болур эди, бизни къатыбызгъа бир эр киши келди да, аны къолун тутуп,...

Жамауат
25.04.2022 - 13:00 | 👁 10

Подробности...

Юйде билирге керекли затла

-Мен юйню тизгинин жыйгъанлы  алай кёп болмайды, олсагъатха болгъанны букъу басханды,-деп тарыгъадыла тиширыула

Жамауат
25.04.2022 - 12:09 | 👁 17

Подробности...

Сиз билемисиз?

Биринчиле болуп чындайланы французлула чыгъаргъандыла. Аякъланы сууукъдан, суудан сакълар ючюн аланы жукъа териден этип болгъандыла.

Жамауат
24.04.2022 - 16:22 | 👁 8

Подробности...

Хар жаны бла юлгюлю

Ата-анагъа сабийлери жашауда тюз жол сайлагъанларындан, къыралларына, миллетлерине жарагъан адамла болуп ёсгенлеринден уллу насып болмаз. Нальчик шахарда жашагъан  Эдикаланы Аскерни бла Асиятны...

Жамауат
24.04.2022 - 12:43 | 👁 7

Подробности...

Малкъарлы тракторчу тиширыу

Совет власть тохташхандан сора элледе ара мюлкле къуралдыла. Алада ишлерге специалистле керек эдиле. Ол заманлада къыралда тиширыуланы тракторчулагъа окъутургъа чакъырыу да бар эди. Хутуйланы...

Жамауат
24.04.2022 - 12:29 | 👁 18

Подробности...

Ишини мурдору – кючлю билими

Таулу жашла бла къызла ата журтда, мындан узакъда окъусала, урунсала да, халкъларына махтау келтиргенлери бла къууандырадыла, ёхтем этедиле. Жанатайланы Альбертни уланы Инал да аллай жашладан...

Жамауат
24.04.2022 - 10:21 | 👁 10

Подробности...

Къууанчда, бушууда да халкъыбызны ариу бетин кёргюзтюрюк кесибизбиз

Адам дуниядан кетсе, ол жаланда аны юйюрюне угъай, жууукълагъа, тенглеге, къоншулагъа, сау элге да бушуу болады. Аны ахлулары кеслери жангыз къалмайдыла – аланы жапсарыргъа узакъдан, жууукъдан да...

Жамауат
23.04.2022 - 12:16 | 👁 6

Подробности...

Урунуу эм ана махтаулукъну да иеси

Гуппойланы Маймулат 1934 жылда Къашхатауда туугъанды. Кёчгюнчюлюкню онжыллыкъ къызчыкълай сынагъанды. Кеси айтханыча, аны бла сабийлиги бошалгъан эди.

Жамауат
22.04.2022 - 18:06 | 👁 4

Подробности...

Аны жигитлери ишчи халкъдан болгъандыла

Кёчгюнчюлюкден къайтхан жыллада  ахшы  журналистлерибизден бири Улакъланы  Ибрагимни жашы Аныуар эди.  Кёп заман  радиону  элмюлк бёлюмюню редактору  болуп  тургъанды.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
07.06.2022 - 16:09 | 👁 7

Подробности...

Полициячыгъа къол кётюргенди

 Быйыл 11 майда ингирде 21 сагъатда   27-жыллыкъ тиширыу танышы бла Нальчикде солуу жерлеринден биринде аракъы иче болгъанды.

Жангылыкъла
07.06.2022 - 14:54 | 👁 16

Подробности...

Табийгъатны тапландырыуда-жангы амалла

КъМКъАУ-ну «Къурулуш эм жерлени жарашдырыу» эмда «Механизация эм предприятияланы энергия бла жалчытыу» факультетлеринде «Къурулушда, табийгъатны тапландырыуда, эл мюлк производствону...

Спорт
07.06.2022 - 14:53 | 👁 7

Подробности...

Битеукъырал эришиулеге къатышхандыла

Раменский шахарда дзюдодан «Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерини саугъаларына» битеукъырал эришиуле бардырылгъандыла. Анга 18 жыллары толмагъан спортчула къатышхандыла, ала Россейни...

Спорт
07.06.2022 - 14:51 | 👁 11

Подробности...

Мария Ласицкенеде – «алтын»

Москвада «Лужники» спорт арада «Къарындашла Знаменскийлени мемориалы» башланнганды. Аны чегинде спортну 20 тюрлюсюнден эришиуле бардырыладыла, алада кеслерин 12-65-жыллыкъ 3 мингнге жууукъ атлет...

Спорт
07.06.2022 - 14:50 | 👁 5

Подробности...

Россейни чемпионатында эриширикдиле

Тырныауузда, боксдан континентле аралы чемпион Доттуланы Ахматны хурметине аталып, «Россейни жашлыгъы» деген эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны субъектлеринден кючлю 100-ден аслам спортчу...

Спорт
07.06.2022 - 14:48 | 👁 14

Подробности...

Ахшы хорламланы кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Малка элде грек-рим тутушуудан СССР-ни спорт устасы, КъМР-ни физкультура бла спортну сыйлы къуллукъчусу Сафарби Начоевни хурметине...

Жангылыкъла
07.06.2022 - 12:41 | 👁 8

Подробности...

Терек бахчачылыкъ

Къабарты-Малкъарны эл мюлклеринде жаз башы ишле бошалыргъа кёп къалмагъандыла. Ол санда бу кюнледе  алма тереклени  орнатып бошагъандыла. Саулай алып айтханда,  быйыл жемиш терекчикледен 1500...

Право
07.06.2022 - 12:40 | 👁 10

Подробности...

Аманлыкъчыла тутулгъандыла

Нальчикни прокуроруну болушлукъчусу Тимур Абазов шахарчыгъа ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол бир тюрлю законлу сылтауу болмай, аскерде къуллукъ этиуден букъгъанына ишеклик барды (РФ-ни...

Спорт
07.06.2022 - 12:29 | 👁 4

Подробности...

Эсепле къууандырадыла

Совет Союзну Жигити Назир Канукоевни хурметине   Нарткъалада картингден эришиуле къуралгъандыла. Алагъа бизни республикадан, Россейни талай башха субъектинден да спортчула къатышхандыла.

Право
07.06.2022 - 10:04 | 👁 6

Подробности...

Сабийге ненча жылындан жарайды ишлерге?

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир-бирде андан алгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.

Жангылыкъла
06.06.2022 - 16:56 | 👁 11

Подробности...

Элбрус райондан

Бу кюнледе Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытхан комплексли арасында солугъан абадан адамланы араларында кёчгюнчюлюкню сынагъанла, урунууну ветеранлары эм сабийликлери Уллу Ата журт...
Экономика
06.06.2022 - 16:47 | 👁 10

Подробности...

Ишчи байламлыкъланы кючлендире

Бу кюнледе Россейни бла Къытайны регионла аралы эмда чекле къатларында байламлыкъла, сора энчи экономика тийреле жаны бла ишчи къауумуну кенгеши видеоконференция халда бардырылгъанды.

Спорт
06.06.2022 - 16:39 | 👁 4

Подробности...

Балаланы Хас-Магометде - «алтын»

Коми Республиканы Сыктывкар шахарында Россейни ауур атлетикадан 23 жыллары толмагъан гёжефлени араларында биринчилиги бардырылгъанды. 

Жангылыкъла
06.06.2022 - 16:29 | 👁 6

Подробности...

Жолла тап эм къоркъуусуз болурча

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектге кёре, подряд организация  Сога улу  бла Лесная орамлагъа тынгылы ремонт этип башлагъанды. 

Жангылыкъла
06.06.2022 - 16:24 | 👁 7

Подробности...

Китап хана жангы излемлеге келиширикди

Тырныауузда  «Культура» миллет проектге кёре Отарланы Керим атлы китап ханагъа тынгылы ремонт этиле турады.

Страницы