06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

ЖАМАУАТ

Жамауат
04.11.2023 - 10:42 | 👁 68

Подробности...

Адамлары, къудурет ариулугъу эм байлыгъы бла белгили эл

Чегем аузунда битеу къыралгъа белгили чучхурлагъа жетгинчи орналгъан  эл малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора къуралгъан эллерибизденди.  
Жамауат
04.11.2023 - 08:45 | 👁 22

Подробности...

Бетинден нюр ургъан, къолундан бал тамгъан Фатимат

Залийханланы Аслантокъну къызы Фатимат Шимал Кавказда Совет властьны орнатыр ючюн жанын-къанын аямагъан Ностуланы Батийни жашы Юсюпню юй бийчеси эди. Класс кюрешге къатышханланы асламысыны къадарлары...
Жамауат
03.11.2023 - 15:16 | 👁 14

Подробности...

Фахмусу - таркъаймазлыкъ шаудан

КъМР-ни Башчысында Эксперт-аналитика советни таматасы, профессор, РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов, белгили дирижёр Юрий Темирканов ауушханы бла  байламлы бушуу сёз...
Жамауат
03.11.2023 - 12:16 | 👁 18

Подробности...

Табийгъат байлыкъ бла къалай хайырланабыз

Жер башында болгъан табийгъат байлыкъладан баям, суу эм магъаналыгъа санала болур. Ансыз жашау жокъду - ол баямды. Суу бла къалай хайырланабыз, аны къалай ичебиз деген соруулагъа кёпле жууапла...
Жамауат
03.11.2023 - 08:42 | 👁 23

Подробности...

Ол таулуланы, тауланы да сюйгенди

Малкъар жазыучуланы, поэтлени ишлерине миллет къалай уллу эс бёлгени эски суратлада кёрюнюп турады. Халкъыбыз Ата журтуна къайтхандан сора алдыргъан суратларына къарай келгенде, аланы араларында...
Жамауат
02.11.2023 - 09:05 | 👁 24

Подробности...

Минги таугъа келип, жашауларын аны бла байлагъанла кёпдюле

Минги тау ариу табийгъаты, таза хауасы, гара суулары бла кёплени кесине тартады, аны бир кере келип кёргенле арта къайтыргъа сюедиле. Приэльбрусьеде солургъа сюйген адамла бу сейирлик, ариу жерни...
Жамауат
02.11.2023 - 08:45 | 👁 33

Подробности...

Монглукъ- уруннган жерде болады

Зольск районда орналгъан Хабаз элни 1865 жылда Огъары Малкъардан кёчюрюлген   Созарукъланы, Уяналаны, Улбашланы, Аппайланы, Ёзеланы, Боташланы, Гошийланы, Саранайланы, Тебеланы, Джангуланланы эм...
Жамауат
01.11.2023 - 16:18 | 👁 14

Подробности...

Жаш тёлюню тамблагъы кюнюне къайгъыра

«Азимут» къонакъ юйню  конференция залында «Къыралыбызны тёрели тин-ниет байлыкъларын сакълау» деген ат бла конференция бардырылгъанды. Аны  «Дружный Кавказ» жаш тёлю клуб бардыргъанды.
Жамауат
01.11.2023 - 10:25 | 👁 20

Подробности...

Къушдан тюк жыртхан жигит

Бурун заманлада  Малкъарда жашагъан уланла жигитликлери бла атларын айтдырып болгъандыла. Бюгюн газетни сайтында белгили уучуну Уллубашланы Башулукну жашы Уучуну юсюнден кёп жылланы редакция бла...
Жамауат
01.11.2023 - 09:33 | 👁 24

Подробности...

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!
Жамауат
31.10.2023 - 11:30 | 👁 28

Подробности...

Жазылыу-2024

Почтагъа барыргъа унутмагъыз
Жамауат
31.10.2023 - 10:45 | 👁 22

Подробности...

Тёлюледе унутулмай сакъланырча

Мен эслей келгенден, бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда интернет...
Жамауат
31.10.2023 - 10:13 | 👁 25

Подробности...

Сангырау къулакъ эл бузар

Сейирди жашау дегенинг, билмей, сунмай тургъанлай аз тюрлю затха тюбеп къалмайса. Бу хапарымда кесим шагъат болгъан бир ишни юсюнден айтайым.
Жамауат
31.10.2023 - 09:18 | 👁 30

Подробности...

Ачлыкъдан, суусапдан да болушхан айран

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда жаш адамла асламысы, ол санда бийик билимлери болгъанлада да,  эл мюлкде, къурулушда, сатыу-алыуда эм башха бёлюмледе урунадыла.   Онглары болгъанла  кеслери бир тюрлю...
Жамауат
30.10.2023 - 17:03 | 👁 16

Подробности...

Инсанны чёрчеклигин ачыкълагъан оюн

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнланы бир къаууму бла сизни шагъырей этерге сюебиз. Кёп алимлерибиз чертгенлерича, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу адамны, жаныуарны да...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
31.10.2023 - 13:40 | 👁 32

Подробности...

Тематикалы класс сагъатла бардыргъандыла

Нальчикни 7-чи номерли школунда от тюшюуден сакъланыугъа жораланнган юйрениуле ётгендиле.
Маданият
31.10.2023 - 12:28 | 👁 20

Подробности...

Терен акъыллылыгъыбызны ачыкълагъан сёзле

Тышындан келип, малкъар халкъ бла танышхан жолоучула, алимле да не заманда да аны келечилерини терен акъыллылыкъларын, асыллылыкъларын, не ишни юсюнде да  ашыкъмай, оюмлап, аны алай тамамлагъанларын...
Маданият
31.10.2023 - 09:30 | 👁 11

Подробности...

Анама

Анам, сенсиз кюн да мутхуз тиеди, Ышармайды къадар да, къаш тюеди. Ай да толу бермей манга жарыгъын, Булутлагъа бугъады шош, акъырын.  
Маданият
31.10.2023 - 09:05 | 👁 17

Подробности...

ЮЙ ЖИЛЯН

Кёчгюнчюлюкню заманында Алма-Атагъа тюшген эдим. ГЭС-ни къурулушунда ишлейме. Юй бийчем, къагъанакъ сабий да барды, бараклада бир отоучукъда турабыз. Кюндюз ала юйде къаладыла, мен а ишге барама....
Жангылыкъла
30.10.2023 - 17:08 | 👁 21

Подробности...

Аналыкъ капиталны – турмуш болумланы игилендириуге

2023 жылны аллындан башлап республикада 2343 юйюр аналыкъ капиталны болушлугъу бла жашау-турмуш болумларын игилендиргендиле. Ол ишлеге Россейни Социал фондуну регионда бёлюмю застройщиклеге,...
Спорт
30.10.2023 - 17:06 | 👁 17

Подробности...

Нарткъаланы къаууму - биринчи

Нарткъалада картингден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа бизни республикадан, Шимал Осетия-Аланиядан, Къарачай-Черкесден, Ставрополь эм Краснодар крайладан...
Право
30.10.2023 - 17:04 | 👁 14

Подробности...

Террористлеге болушханлары ючюн терсленедиле

Терроризмге къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Бахсан райондан А.М.Хамуковну бла Л.М.Хамукованы бузукъчу ишлерин тохтатхандыла. Ала террористлеге...
Маданият
30.10.2023 - 16:55 | 👁 22

Подробности...

ЖАРЫМ ПАТЧАХНЫ САУГЪАСЫ

Османланы Къарабашны юй бийчеси Къарабашланы Залкъыны къызы болгъанды. ХIХ ёмюрню биринчи жарымында Залкъы Хурзукдан кёчюп келген эди. Ары дери Малкъар жанында Къарабашлары жашагъандыла деп...
Маданият
30.10.2023 - 16:54 | 👁 15

Подробности...

Бюгюн да хурмет бла эсгередиле

Республиканы жашауунда ахшы ыз къойгъанланы араларында нартанчыла аз тюйюлдюле. Бу элде туугъан эди Хабас Келеметов да. Аны атасы Талостан бла анасы Фатимат битеу жашауларын колхозда урунуугъа берген...
Маданият
30.10.2023 - 16:46 | 👁 21

Подробности...

АТИЙМА

Мындан кёп жыл алгъа, онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында алыннган бир почта открытка тюшген эди къолума. Анда бурун заманлада ишленнген Кёнделен аягъындагъы кешенелени суратлары бар эдиле. 
Саулукъ
30.10.2023 - 10:46 | 👁 7

Подробности...

Врачха къаратыр ючюн кёп сакъламазча

Энди врачха къаратыр ючюн кёп заманны бирсиле бла бирге кабинетни аллында басыныргъа керекмейди.  ВКонтакте социал сетьде электрон халда жазылыргъа жарайды. Аллай виджет  медицина учрежденияланы ...
Жангылыкъла
30.10.2023 - 09:01 | 👁 13

Подробности...

«Заман»-къыраллыгъыбызны белгисиди

Хурметли жамауат!  
Жангылыкъла
30.10.2023 - 08:23 | 👁 27

Подробности...

Борчладан къутулур амал

  Хурметли жамауат!
Билим
28.10.2023 - 11:39 | 👁 32

Подробности...

Сабийлеге фахмуларын ачыкъларгъа болуша

Элбрус районну сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны  Мокъаланы Магометни атын жюрютген арасында 27 биригиу ишлегенди. Аланы хар бирини кесини энчи борчу болгъанды, барысы да бирге уа...
Тарых
28.10.2023 - 11:38 | 👁 4

Подробности...

ТАРЫХ БЕТЛЕ

Белгили орус жолоучу Александр Соборнов 1898 жылда Санк-Петербургда чыкъгъан «Родина» журналда, аны «Всемирный путешественник» деген приложениясында Малкъаргъа келгенини, мында кёрген затларындан...

Страницы