23.06.2024, 10:00 - Жамауат

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды. Ол Мухолда орта школну бошагъандан сора, Нальчикде Къабарты-Малкъар пединститутну тарых факультетин тауусханды. Жыл санына къарамай, эсли жаш адамны КПСС-ни Черек райкомуну биринчи секретарыны болушлукъчусуна тийишли кёргендиле, ол комсомолну райкомунда  ишлеп тургъанды. 

22.06.2024, 10:30 - Спорт

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 20-дан аслам регионундан 500-ден кёп умутландыргъан спортчу къатышханды. 

21.06.2024, 16:10 - Тарых

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев, Одесса, Харьков, Орлов, Москва, Архангельск, Урал, Сибирь, Приволжск, Шимал-Кавказ эм Закавказье аскер округлада бардырылады.

21.06.2024, 15:27 - Жамауат

Июньда республикада жууунуу кезиу башланады, аны бла байламлы МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери кёлледе бла суулада солугъан адамланы къоркъуусузлукълары къалай жалчытылыннганын сюзгендиле.

21.06.2024, 14:37 - Жамауат

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла. Бир уллу жигитлик этмеген эселе да, беш сабийни – тёрт къызны бла жашны ёсдюрюп, аланы таулу юйюрледе тёре бола келиучюсюча, ариу къылыкъда, таза ниетде юйретгендиле.  

21.06.2024, 14:27 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

21.06.2024, 10:58 - Жамауат

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

21.06.2024, 10:37 - Жамауат

Водительни удостоверениясыны болжалы чыкъгъан эсе, аны бла машинаны жюрютюрге чек салынады. Бузукълукъ этген адам 5-15 минг сом тазир тёлерикди, аны машинасын а энчи стоянкагъа саллыкъдыла.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
22.05.2024 - 15:21 | 👁 15

Подробности...

Ызындан къарар адамы болса…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды? Туугъанында адам таза къагъытхамы  ушайды  огъесе ким боллугъу белгилимиди?  Хар инсанны  адамлыгъында, халинде, фахмусунда, сыфатында...
Жамауат
22.05.2024 - 15:15 | 👁 23

Подробности...

Бирле тёлейдиле, башхала уа борч этедиле

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле. Аны озгъан айда эсеплерини юсюнден айтханда, жыйылгъан тёлеуле 610 миллион...
Жамауат
22.05.2024 - 15:11 | 👁 18

Подробности...

Сабийлеге магъаналы дерс

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады. Ма алай, кёп болмай Нальчикде 33-чю...
Жамауат
21.05.2024 - 10:30 | 👁 27

Подробности...

Жаш кинорежиссёрланы жетишимлери

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Кинокавказ» атлы тёртюнчю ачыкъ Шимал-Кавказ жаш тёлю фестиваль баргъанды. Ол 16 майда Нальчикде курорт залда ачылгъанды. Ары Россейни онжети регионундан бла тыш...
Жамауат
21.05.2024 - 09:05 | 👁 25

Подробности...

«Гитчелигинде окъуна ёз жерине сюймеклигин аламат суратлап тургъанды»

Бусагъатда энчи аскер операциягъа къатыша тургъан быллымчы жаш Ёзденланы Таубий къыралны аллында борчун толтурууну тюзге, магъаналыгъа санайды.
Жамауат
20.05.2024 - 19:08 | 👁 13

Подробности...

Жашау а, къыйын эсе да, барады

Танзиля, бир аламат сабий болуп, ыннасы бла ёсгенди. Аны анасын бла атасын элден шахаргъа гитче жашы къатын алыргъа сюйгени ючюн ынна кеси кёчюрген эди. Алай биринчи туудугъун а бермей кесинде...
Жамауат
20.05.2024 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

Тыш къыраллагъа къалай барыргъа боллукъду?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла. Аланы асламысына виза керекмейди неда аны алада аэропортлагъа келгенден сора...
Жамауат
19.05.2024 - 09:05 | 👁 24

Подробности...

Сюймеклик эмда хурметлик

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ,...
Жамауат
18.05.2024 - 10:00 | 👁 18

Подробности...

Аталары сауда ёксюзле

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   
Жамауат
17.05.2024 - 17:04 | 👁 26

Подробности...

Ариу къызны жарсыулу къадары

Ёмюрледен бери да айбатлыкъны сыфатын ачыкълай, назмучула, акъылманла аламат сёзле айтхандыла, жырла жазгъандыла, макъамла къурагъандыла.
Жамауат
17.05.2024 - 13:04 | 👁 41

Подробности...

Солуу учузуракъ болурча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.
Жамауат
17.05.2024 - 09:00 | 👁 18

Подробности...

Сейирге къалдыргъан музейле

Музейлени халкъла аралы кюню жыл сайын онсегизинчи майда белгиленеди. Быллай жерлеге баргъан адам, анда бурун заманладан бери сакъланнган харакетлени, эсгертмелени, къолдан устала ишлеген аберилени,...
Жамауат
16.05.2024 - 12:08 | 👁 11

Подробности...

Къараучуланы тамашалыкъ жерлерибиз бла шагъырейлендиргенлей турадыла

Республикабызны табийгъатыны тамашалыгъы кёплени сейирге къалдырады. Аны бла байламлы белгили жолоучула кёп статьяла жазгъандыла, документли фильмле да алыннгандыла. Ара шахардан келип, Минги тауну...
Жамауат
16.05.2024 - 08:54 | 👁 17

Подробности...

Керти сёз нёгеригизден айырылмагъыз

Хурметли жамауат!
Жамауат
16.05.2024 - 08:40 | 👁 20

Подробности...

Басманы тарыхы неден башланнганды?

Францияда 1631 жылда La Gazette деген ат бла биринчи газет чыгъады. «Газета» деген сёз битеу тиллеге ма андан сора киргенди. Алай тарыхчыла оюм этгенлерине кёре уа, аны мурдорун бурун Римде излерге...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
22.06.2024 - 10:30 | 👁 10

Подробности...

Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей эришиу

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды....
Тарых
21.06.2024 - 16:10 | 👁 13

Подробности...

Ата журтубуз ючюн жууаплылыкъны сезгенлерин жазгъандыла

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев,...
Право
21.06.2024 - 15:24 | 👁 6

Подробности...

Жашырын информацияны ачыкъ этгенлеге - тазир

Былтыр Россейни Президенти реестрде болгъан фатарланы неда юйлени юслеринден (ЕГРН) шартланы  сатыу, жалгъан сайтланы къурау ючюн административ жууаплылыкъны къатыландырыуну юсюнден законнга къол...

Билим
04.06.2024 - 12:00 | 👁 14

Подробности...

Оюн халда сынаула

Къабарты-Малкъар къырал университетни бийик билим бериуню халкъла аралы школунда орус тилден олимпиада бардырылгъанды. Анда орус тилге къалай юйреннгенлерин Палестинадан сабийле да кёргюзтгендиле.
Спорт
04.06.2024 - 10:54 | 👁 30

Подробности...

Битеуроссей эришиуден – «алтын» бла

СССР-ни сыйлы тренери В.Б. Кантерманны хурметине аталып, Москвада грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу къуралгъанды, анга къыралны жер-жерлеринден 2009-2010 жыллада туугъан гёжефле къатышхандыла.
Тарых
04.06.2024 - 09:30 | 👁 17

Подробности...

Буруннгу жазыулары бла сын таш

Шёндюгюлю Огъары Малкъарны тийресинде, Черекни сол жагъасында бусагъатда адам жашамагъан Темуккулары деген эски эл орналыпды. 1944 жылгъа дери анда Темуккуланы тукъум жашагъанды, журтда юйлени...
Билим
04.06.2024 - 08:30 | 👁 14

Подробности...

Къачхынчылагъа къайгъыра

Республикада Палестинадан келип тургъан жаш адамла Славян жазыуну бла маданиятны кюнюне аталгъан жарыкъландырыу ишлеге къатышхандыла, деп билдиредиле Курортла эм туризм министерстводан. 
Жангылыкъла
04.06.2024 - 08:04 | 👁 18

Подробности...

«Заманны» -хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!
Право
03.06.2024 - 16:05 | 👁 11

Подробности...

УФСБ: жалгъан документлени кёргюзтюп казна ахчаны къымгъанды

Экономикада аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, «Диск Строй» ООО-ну башчысы А....
Маданият
03.06.2024 - 15:58 | 👁 17

Подробности...

Сабийлени хунерликлери

Шабат кюн Нальчикде Долинскеде халкъ чыгъармачылыкъны фестивалы болгъан эди. Ары кёп тау эллерибизден устала келип, къол ишлерин кёргюзтгендиле.
Маданият
03.06.2024 - 15:55 | 👁 9

Подробности...

Жыр-тепсеу бла жарыкълыкъ саугъалагъандыла

Жайны биринчи кюнюнде   Курорт залда къуралгъан концертде жаш жырчыла кёп эдиле. Башхача айтсакъ, ала, быллай сахнагъа чыкъгъынчы, интернетде кёрюнюп, бир жырлары бла халкъгъа кеслерин сюйдюргенле....
Илму
03.06.2024 - 14:32 | 👁 9

Подробности...

Энейни жолоучулугъу

Буруннгу заманда греклиле кюйдюрген Троя шахардан къачхан, Рим патчахланы эм биринчилеринден бири Энейни къадары бек сейирди. Айтхылыкъ назмучу Вергилий Энейни Италияда жолоучулугъун кесини «Энеида»...
Спорт
03.06.2024 - 14:29 | 👁 22

Подробности...

Даражалы эришиуде – ючюнчю жер

Магаданны «Колымский» спорт арасында, Олимпиаданы чемпиону Валерий Попенченкону хурметине аталып, боксдан тёрели 53-чю эришиу ётдюрюлгенди. Быйыл аны баш саугъасы – агъач ладья – ючюн къыралны отуз...

Страницы