29.05.2023, 17:20 - Жамауат

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

29.05.2023, 16:53 - Право

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

29.05.2023, 15:19 - Жамауат

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

29.05.2023, 15:08 - Жамауат

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

29.05.2023, 14:56 - Жангылыкъла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

29.05.2023, 14:54 - Жамауат

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

29.05.2023, 08:00 - Саулукъ

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖАМАУАТ

Жамауат
27.04.2023 - 08:10 | 👁 29

Подробности...

Миллет тутушну энчиликлери

Айтхылыкъ фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат къарачайлы къалам къарындашы Байрамкъулланы Хамит бла биригип жарашдыргъан «Къарачай-Малкъар халкъ оюнла» деген аламат китапны магъанасы бюгюнлюкде бек...
Жамауат
26.04.2023 - 15:52 | 👁 40

Подробности...

Тин хазнабыз

Таумырзаланы Далхат тин хазнабызны сакълаугъа эм аны байыкъландырыугъа уллу къыйын салгъанладан эди. Ол халкъ жырладан, таурухладан, аууздан чыгъармаладан бек кёбюн жыйгъанды эм китапла этип...
Жамауат
26.04.2023 - 10:14 | 👁 18

Подробности...

Къайсы эт хайырлыды?

Къайсы  эт хайырлыды?  Этни сюйгенлени арасында адамны саулугъуна къайсы хайыуанны эти иги болгъанына уллу даулаш барыучуду. Аны бла байламлы  аланы бир къауумуну  къурамы бла шагъырейлендирирге...
Жамауат
26.04.2023 - 10:13 | 👁 50

Подробности...

Бир бирни эшите билиу да жашауну бир мурдоруду

Иги жашайбызмы биз? Огъесе таба баргъан чаба барыр дегенлей, тоймай, дагъыда кёпден-кёпню излей, шукур эте билмейми къалгъанбыз? Арт жыллада Уллу Ата журт урушну, Уллу Хорламны, къазауатны кесини...
Жамауат
26.04.2023 - 08:12 | 👁 58

Подробности...

От тюшюуге дайым сакъ болургъа керекди

Къабарты-Малкъарны от ёчюлтюучю-къутхарыучу къауумлары былтыр аллай шартла болгъан жерлеге 1750 кере чыгъып мадар этгендиле. Жарсыугъа, от тюшгенини хатасындан онбеш тамата инсан эмда беш сабий...
Жамауат
24.04.2023 - 13:02 | 👁 43

Подробности...

Кимге да сейирдиле ала

Миллет хазнабыздан Алгъаракъда биз сизни тюрлю-тюрлю къанатлыланы бла жаныуарланы юслеринден сейир таурухла бла шагъырей этген эдик. Бюгюн да ол теманы андан ары бардыра, жангылары бла танышдырыргъа...
Жамауат
24.04.2023 - 12:58 | 👁 37

Подробности...

Тынгылы эм къоркъуусуз жолла

КъМР-де Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан  билдиргенлерича, бу кюнледе   игилендирилирге керекли  эм уллу объектден биринде - «Экинчи Чегем-Булунгу» жолну бир къауум жеринде тынгылы ремонт...
Жамауат
23.04.2023 - 10:09 | 👁 26

Подробности...

«Депутатларыбыз эллилери, жерлери ючюн къайгъырадыла»

Уяналаны Рамазанны жашы Азрет Къашхатауну жер-жерли самоуправление советине башчылыкъ этеди. Ары дери уа ол  шахарны администрациясыны таматасы болгъанды. РФ-ни Жер-жерли самоуправление органларыны...
Жамауат
22.04.2023 - 09:05 | 👁 39

Подробности...

«Жюрегиме жетген макъамны эшитсем, анга тепсеу да къураялама»

Адамла бурун заманладан бери да тепсеуню юсю бла сезимлерин, сюймекликлерин, ич дунияларын билдирирге кюрешгендиле. Бизни миллетде да тепсеулеге уллу магъана берилгенди. Аласыз бир той, къурманлыкъ...
Жамауат
20.04.2023 - 14:12 | 👁 41

Подробности...

Эти сютю да дарманды

Эчки сютню ийнекникинден баш энчилигинден  бири аллергия этдирмегениди.  Ийнек сютча аны да казеинлери барды,  болсада аллергияны къозгъагъан альфа-1s тюрлюсю жокъду.  Аны бла бирге эчки сютню...
Жамауат
20.04.2023 - 11:07 | 👁 27

Подробности...

Чач тарамыгъыз нени ачыкълайды?

Бирле эрттенликде чачларын жыйып кетедиле, бирле бошлап къоядыла, башхала уа бурма этедиле. Психолог Марк Карнер тиширыуланы бу тюрлю сайлаулары нени юсюнден билдиргенин ангылатханды.
Жамауат
20.04.2023 - 08:59 | 👁 17

Подробности...

Газет миллетибизни къыраллыгъын белгилейди

Хурметли жамауат!
Жамауат
20.04.2023 - 08:00 | 👁 26

Подробности...

Къайсы къуллукъда да адамланы сейирлерин къоруулагъанма, аланы излемлерине чюйре келген оноулагъа къажау сюелгенле

Бу кюнледе белгили политик Заурби Нахушев кесини 80-жыллыгъын белгилейди. Ол республиканы толтуруучу, законла чыгъарыучу органларында кёп жылланы оноучу къуллукълада ишлегенди, жамауат иш бла...
Жамауат
19.04.2023 - 14:45 | 👁 8

Подробности...

«Тюрк тилле манга бек сейирдиле»

Нальчик шахарны тёртюнчю номерли школунда устаз болуп ишлеген Юлия Бекузарова  кёп тилни биледи. Малкъар тилге да юйренип башлагъанды, бизни фольклорну тинтеди. Ол манга ингилиз тилден бир талай...
Жамауат
19.04.2023 - 11:29 | 👁 16

Подробности...

Къол усталыгъы кёплеге жарагъанды

Темуккуланы Аскербийни бек  иги таный эдим. Биз къоншула эдик. Ол мал  сояргъа уста эди да, орамыбызда той, къурманлыкъ болсун, тилете да турмай, ол жумушну айыпсыз тамамлаучу эди. Андан сора да, аны...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
27.04.2023 - 12:09 | 👁 32

Подробности...

Сотовый телефонла хаталыдыла

Ракны тинтиуню халкъла аралы агентствосу эм Саулукъну сакълауну битеудуния организациясы мобильный телефонла адамны чархында огъурсуз кёпчюулени айнытыргъа къоркъуулула болгъанларыны юсюнден ачыкъ...

Право
27.04.2023 - 12:00 | 👁 19

Подробности...

Хыйлачыла алдаргъа амал излейдиле, сакъ болугъуз!

Телефон бла сёлешиучю хыйлачыла адамланы алдарча жангы амал тапхандыла. Энди ала кеслерин полицияны неда Ара банкны ишчилерича алай танытыргъа кюрешедиле. Телефон номерлерин къырал учрежденияланы...

Право
27.04.2023 - 11:11 | 👁 29

Подробности...

Баш сылтау-жууапсызлыкъ

Жылдан-жылгъа республикада автотранспорт кёп бола барады. Ол бир жаны бла игиди, жашау къолайлыкъны кёргюзтеди. Алай экинчи жанындан а, авариялада кёп адам ёледи, къыяу табады. КъМР-де МВД-ны...

Маданият
27.04.2023 - 10:41 | 👁 46

Подробности...

Анда уа узакъ жол…

Хажи-Мурат акъылбалыкъ болмагъан сабийди. Алыкъа анга онеки жыл да толмагъанды. Ол, чыбыкъ атына да минип, къоншу сабийле бла орамны букъу этдирип, чабаргъа сюеди. Неда атасы бла Сынла сыртына...

Спорт
27.04.2023 - 09:35 | 👁 18

Подробности...

Жетишимлени себеби-алгъа талпыныу

Тхэквондодан республиканы олимпиада резервли спорт школу 2014 жылда къуралгъанды. Школну директору Беслан Канкулов билдиргенича, алада юйреннгенле жыл санларына кёре Россейни жыйымдыкъ...

Жангылыкъла
27.04.2023 - 09:05 | 👁 34

Подробности...

Транспорт эм жол мюлк

Элбрус районда муниципалитетле аралы маршрутла бла адамланы жюрютюуге «Эльбрус Авто» общество жууаплыды. Аны ючюн 49 машина хайырланылады, аланы барысында да ГЛОНАСС системала бардыла. 

Право
27.04.2023 - 08:00 | 👁 22

Подробности...

Ахча да, фатар да жокъ

Республиканы тёрт инсаны кёп къатлы юйню ишлетиуге  ахчаларын  къошхан 56 адамны алдап, 62 миллион сом къоллу болгъанлары ючюн терсленедиле.

Тарых
26.04.2023 - 11:45 | 👁 59

Подробности...

Урушну заманында Левитан букъдурулуп тургъанды

Уруш жыллада Левитанны «Говорит Москва!» деген сёзлерин хар ким да эшите эди. Юрий Борисовични юсюнден былай айта эдиле: «Ол сау дивизияны багъасын тутады».

 
Маданият
26.04.2023 - 10:16 | 👁 49

Подробности...

Къудурет берген фахму

Бапыналаны Жамал ишлеген скульптураланы Басхан тары таба озгъан кезиуде жол жанында кёре-кёре тургъанма. Кёп болмай а устаны  кеси бла да танышыр онг чыкъгъанды.

Маданият
26.04.2023 - 10:11 | 👁 29

Подробности...

Узакъ къазах жеринде

Сюргюнню кезиуюнде анам, тамата къарындашым, онтёртжыллыкъ жаш Масхут, мен кесим, онеки жылым толгъан  Хамит Къахазстанны Шимал жанында шахардан, район  арадан да бир бек узакъда Сары-Тюз деген...

Жангылыкъла
26.04.2023 - 09:07 | 👁 35

Подробности...

«Заман» газет миллетибизни кюзгюсюдю

Хурметли жамауат!

 

Саулукъ
24.04.2023 - 13:12 | 👁 49

Подробности...

Кёме кенг жайылмазча амалланы юсюнден айтхандыла

Кёп болмай КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда  брифинг болгъанды. Анда баш тема  республикада кёме жайылмазча амаллагъа жораланнганды. 

Право
24.04.2023 - 13:10 | 👁 13

Подробности...

Эркинлиги юч жылгъа дери сыйырыллыкъды

МВД-ны КъМР-да наркотиклени законсуз сатыу-алыгъа къажау бёлюмюню оператив-излеу ишлерини кезиуюнде нарткъалачы 26-жыллыкъ жаш наркотиклени сатыу-алыу бла кюрешгенин тохташдыргъандыла. 

Право
24.04.2023 - 13:09 | 👁 32

Подробности...

Уулу чулгъам

РФ-ни МВД-ны Нальчикде Управлениясыны наркотиклени сатыу-алыугъа контроль этиу жаны бла къуллукъчулары 21 мартда оператив излеу ишлени кезиуюнде Профсоюзная орамда 27-жыллыкъ жашны тутхандыла. Аны...

Саулукъ
24.04.2023 - 13:07 | 👁 23

Подробности...

Къан тамырлагъа багъайыкъ

Бюгюнлюкде Россейде эм жайылгъан аурууладан бешден бири къан тамырла бла байламлыдыла.

Страницы