29.05.2023, 17:20 - Жамауат

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

29.05.2023, 16:53 - Право

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

29.05.2023, 15:19 - Жамауат

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

29.05.2023, 15:08 - Жамауат

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

29.05.2023, 14:56 - Жангылыкъла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

29.05.2023, 14:54 - Жамауат

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

29.05.2023, 08:00 - Саулукъ

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖАМАУАТ

Жамауат
23.05.2023 - 10:18 | 👁 60

Подробности...

Къадарлары адамлыкъны, жарыкъ муратха ийнаныуну юлгюсю

Люаза окъургъа итиннгенди. Жетижыллыкъ школну ахшы бошагъанды, аны биргесине халкъыбызны белгили адамлары Зумакъулланы Борис, Ахматланы Мусса окъугъандыла. Алай Люазагъа андан ары билим алыргъа эркин...
Жамауат
22.05.2023 - 17:02 | 👁 88

Подробности...

Къадарлары адамлыкъны, жарыкъ муратха ийнаныуну юлгюсю

Къалай сейирдиле адамланы къадарлары, бирде насыплы, жарыкъ, бирде уа ачылыкълары бла къанны сууута. Ата-бабаларыбызны жашауларына къарай, ала бла ушакъ эте, инсан кёп затха чыдаяллыгъын, алда мураты...
Жамауат
22.05.2023 - 16:55 | 👁 77

Подробности...

Алгъын заманлада белгили болгъан ашла

Совет Союзну заманында ашла нечик таза эмда татыулу болгъанлары кёплени эслериндеди. Бюгюнлюкде аланы бирлерин чыгъарыу тохтагъанды, башхаларын а тюкенледе табаргъа боллукъду. Алай адамла...
Жамауат
22.05.2023 - 15:02 | 👁 66

Подробности...

Кечеги ауана

Кёчгюнчюлюкню биринчи жылларында ачдан-жаланнгачдан, сууу, хауасы жарамагъандан, сабий-къарт деп къарамай, кёп адам ауруй эди. Ёлген ёлюп кете эди. Саула уа юслеринден аурууларын кетерир амал...
Жамауат
22.05.2023 - 09:01 | 👁 77

Подробности...

«Заманны» - хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден...
Жамауат
21.05.2023 - 10:42 | 👁 59

Подробности...

Усталыгъы, адамлыгъы бла да ыспас табады

Редакциягъа окъуучуларыбыздан жарсыуларын, къууанчларын да билдирип, кёпле сёлешедиле эмда жазадыла. Ма бу жол да бир тиширыу сёлешеди да: «Мен «Заман» газетни кёп жылланы ичинде алып турама.
Жамауат
21.05.2023 - 08:10 | 👁 76

Подробности...

«Усталыкъ эришиулени сынамынгы байлыкъландырыу жаны бла къыйматлары кенгди»

Кёп болмай Нальчикде «Открытие» деген ат бла жаш устазланы Битеуроссей эришиулерини шахар урумунда хорлагъанланы бла  призёрланы атлары белгили болгъандыла. Аланы санында уа Энейланы Алина да барды. 
Жамауат
20.05.2023 - 09:05 | 👁 138

Подробности...

«Муратым бийик билим алып, врач болургъады»

РФ-ни Правительствосуну эки жыл мындан алгъа этилген оноуу бла 19 май бизни къыралда Фармацевтни кюнюне саналады. Бу усталыкъ магъаналы болгъанына сёз да жокъду. Къайсы бирибиз тюбемегенбиз анга:...
Жамауат
20.05.2023 - 08:10 | 👁 83

Подробности...

Эм ахшылагъа ахча саугъа берилликди

КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосу 2023 жылда усталыкъларында бийик жетишимле болдургъан ахшы устазлагъа премияла бериу бла байламлы конкурсну  бардырады.
Жамауат
19.05.2023 - 18:14 | 👁 104

Подробности...

Багъалары – учуз, хайырлары - уллу

Не десенг да, адам улуну акъылы къужурду. Аптекалада дарман не къадар багъа болса, ол къадар иги сунады. Алай учузуракъ тургъанланы хайырлары багъалыладан осал тюйюлдю. Сёз ючюн, корвалол. Аны...
Жамауат
19.05.2023 - 16:36 | 👁 126

Подробности...

Айдабол кешене

1978 жылны жазы. Кюн иссиди. Автобус бла Нальчикден келебиз. Мен Хозаланы Хусей бла олтуруп келеме. Адамла да: «Ма, энди эки Хусей да бир биригизни тапхансыз», - дей.
Жамауат
19.05.2023 - 16:31 | 👁 105

Подробности...

Жашауну сейир халлары

Жашау  сейирди. Хар адамгъа  да аны кёз къарамы  бирча тюйюлдю.
Жамауат
19.05.2023 - 14:52 | 👁 115

Подробности...

Иги кесек пособие тохташдырылгъанды

2023 жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну республикада бёлюмю 78 мингден аслам сабийни ата-анасына бир пособияны тёлегенди, аны ючюн 4,5 миллиард сом бёлюннгенди эм баладан ауурлулукълары...
Жамауат
19.05.2023 - 14:48 | 👁 127

Подробности...

Хобустаны къуртладан сакълауну амаллары

Арт заманда кеслерини бахчаларында хобуста ёсдюрюу бла кюрешгенлени саны иги да кёбейгенди. Адамла бу битимни асламында сатаргъа аслам ёсдюредиле. Алай, тийишлисича къаралмаса, уллу акъ гебенекле,...
Жамауат
19.05.2023 - 14:47 | 👁 91

Подробности...

Жууаплы усталыкъ

Жыл сайын 19 майда Россейде фармацевтни кюню белгиленеди. Ол РФ-ни Правительствосуну 736-чы номерли бегими бла 2021 жылда 15 майда къуралгъанды. Аны башламчылыгъы уа Битеуроссей халкъ фронтдан...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
19.05.2023 - 16:49 | 👁 110

Подробности...

Минги тауда – тёрели жараула

Бу кюнледе Минги тауда тёрели жай жарау этиу-юйрениу жыйылыуларын Россейни тау лыжа спортдан бла фристайлдан командалары бардырадыла.

Маданият
19.05.2023 - 16:27 | 👁 157

Подробности...

Юйле да адамлагъа ушайдыла…

Суратлау искусстволаны  А.Л. Ткаченко атлы музейинде журналист эм суратчы Владислав Битоковну энчи кёрмючю ачылгъанды. Аны адамны къол аязына сыйыннган юйчюклери къараучулагъа сейир...

Маданият
19.05.2023 - 14:57 | 👁 127

Подробности...

Белгили кинофильмден кийимле – Нальчикде

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Эрмитаж-Кавказ» маданият-билим бериу арада белгили режиссёр   Александр  Сокуровну 2011 жылда тюшюрюлген «Фауст»  кинофильмине  тигилген кийимлени кёрмючю...

Спорт
19.05.2023 - 14:54 | 👁 127

Подробности...

Даражалы эришиулеге сайланнгандыла

«Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла Прохладный эм Нальчик шахарлада женгил атлетикадан Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги ётгендиле.

Тарых
19.05.2023 - 14:51 | 👁 134

Подробности...

«Къазауатны сылтауларын тынгылы тинтирге керекди»

21 май - Кавказ урушда   ёлген адыгланы эсгериуню кюню

Хар жылдан да 21 майда Кавказ урушда (1817—1864 жж.) жоюлгъанланы эсгериуню кюню белгиленеди. Ёмюр бла жарым жыл мындан алгъа болгъан...

Спорт
19.05.2023 - 14:43 | 👁 78

Подробности...

Жаш спортчулагъа иги сынам

Кавказ урушда ёлгенлени хурметлерине аталып, Нальчикде дзюдодан 2010-2011 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында тёрели регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга бизни республикадан, Адыгеядан...

Жангылыкъла
18.05.2023 - 15:00 | 👁 119

Подробности...

Хыйлачыла тирилгендиле – сакъ болугъуз!

Бизни республикада коммерциялы предприятиялагъа арт кезиуде Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны атындан кёп сёлешип башлагъандыла

Саулукъ
18.05.2023 - 15:00 | 👁 119

Подробности...

Тишлеге бакъгъан алай багъа некди?

Адамланы кёбюсю  стоматологлагъа жаланда тишлери ауруса барадыла. Аланы арасында  къоркъуп неда ахча тёлерге сюймей кеси аллына сау боллугъун сакълап тёзгенле да танг кесекдиле. Болсада аны бла...

Спорт
18.05.2023 - 12:00 | 👁 68

Подробности...

Кюмюш къоллу болгъанды

Каспийск шахарда, Суракат Асиятиловну хурметине аталып, грек-рим тутушуудан IV халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анда майдалла эм багъалы саугъала ючюн Россейни аслам регионундан, Беларусьдан,...

Жангылыкъла
18.05.2023 - 12:00 | 👁 86

Подробности...

Сакъатлагъа тынчлыкъгъа

Республикада туризм жаны бла сакъат адамлагъа тынчлыкълы онгла къурау баш магъаналы борчладан бириди

Билим
18.05.2023 - 12:00 | 👁 174

Подробности...

«Эришиуледе устаз кесине аслам сейир затны ачады»

Шимал Осетияны билим бериуде ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрген республикалы институтуну башламчылыгъы бла къуралгъан эмда бардырылгъан «Биз башхалабыз, алай эсе да, барыбыз да тенгбиз!» деген...

Маданият
18.05.2023 - 12:00 | 👁 95

Подробности...

Тёлюден тёлюге кёче келген къыйматларыбыз

Бусагъатда жюз бла къыркъ беш къыралда белгиленеди бу байрам. Анга уллу, гитче  да къатышады. Сёз ючюн, «Музейлени кечеси» деген фестивальгъа сау юйюрле келедиле

Право
18.05.2023 - 12:00 | 👁 71

Подробности...

Билимлерин айнытыргъа итинедиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Виктория Родина регионда ыйыкъны чеклеринде Нальчикни 11-чи школуну 7-чи классларыны окъуучулары  бла финанс билимни дерсин бардыргъанды. 

Спорт
18.05.2023 - 11:00 | 👁 57

Подробности...

Каратечилерибиз – алчыланы къауумунда

Краснодарда кёкусинкайдан «Шиханны кубогу» битеуроссей эришиуню финал сермешлери болгъандыла. Алагъа къыралны 24 регионундан 800-ден аслам спортчу къатышханды.

Спорт
18.05.2023 - 09:35 | 👁 56

Подробности...

Школ лигагъа къатышхандыла

Челябинскде баскетболдан мектеплени араларындан бардырылгъан 2022-2023 сезонда «Локобаскет – школ лига» битеуроссей чемпионатны финал оюнлары болгъандыла. Алагъа къыралны битеу субъектлеринден...

Страницы