06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

ЖАМАУАТ

Жамауат
29.11.2023 - 09:47 | 👁 6

Подробности...

Айлыкъ къайда уллуду?

Шёндюгю технологияла айныгъан кезиуде жангы усталыкъгъа юйреннген женгил болгъанды. Хар инсанны да жюреги сюйген, аны бла бирге уа хакъы уллу болгъан усталыкъны алыргъа онгу барды. Бу къысха статьяда...
Жамауат
28.11.2023 - 11:45 | 👁 17

Подробности...

Саугъа

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.    
Жамауат
28.11.2023 - 11:13 | 👁 15

Подробности...

Тамата тёлюню культура, жамауат жашаугъа сингдирир мурат бла

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.
Жамауат
28.11.2023 - 10:04 | 👁 11

Подробности...

«География диктантны» эки миллиондан аслам адам жазгъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну эм Битеухалкъ фронтну жаш тёлю бёлюмюню келечилери халкъла аралы жарыкъландырыу акциягъа - «География диктантха» - къатышхандыла.
Жамауат
28.11.2023 - 09:03 | 👁 9

Подробности...

Солугъанланы къоркъуусузлукъларын жалчытырча

Россейни Экономиканы айнытыу министерствосунда видеоконференция халда регионланы къыш турист кезиуге хазырлыкълары тинтилгенди. Бу жумушда эм уллу жууаплылыкъ МЧС-ге салынады, анда иш къалай...
Жамауат
27.11.2023 - 16:42 | 👁 8

Подробности...

Эмегенле

Хар кимни да эсинде гитчелигинде эшитген жомакъла бла таурухла сакъланмай къалмайдыла. Эмегенлени юслеринден жомакъланы да манга ыннам Гочаланы Забида айтыучу эди. Ол аланы терк-терк къайтарыучусу да...
Жамауат
27.11.2023 - 16:40 | 👁 6

Подробности...

Солугъанлагъа таплыкъгъа

Туристлеге таплыкъгъа тау-лыжа сезоннга РЖД мультимодальный маршрутла жарашдыргъанды, алагъа кёре Минги таугъа «бир» билетни системасы бла барыргъа боллукъду, деп билдиредиле республиканы Курортла эм...
Жамауат
27.11.2023 - 15:31 | 👁 6

Подробности...

Магъаданны тёрт кере депутаты

Тёбен Чегемден Гочияланы Ибрагимни умуту  алгъа башха эди. Элде школну бошап,  шофёр усталыкъ алгъандан сора,  аскерге барып, инсан борчун толтуруп къайтады. Андан сора туугъан элинден кенгде узакъ...
Жамауат
27.11.2023 - 15:15 | 👁 13

Подробности...

Документлени МФЦ-да алыргъа боллукъду

Къырал эмда муниципал жумушланы бирикген порталында («Госуслуги») кёп тюрлю документни электрон тюрлюсюн алыргъа боллукъду: справкала, шагъатлыкъ къагъытла, выпискала… Бу амал женгилди, адамлагъа...
Жамауат
27.11.2023 - 15:13 | 👁 4

Подробности...

Билимлиги бла табылгъан ыспас

Наршауланы Абдул-Керимни жашы Хажи-Мусса къыркъ жылгъа жууукъ заманны Тёбен Чегемни больницасыны невропатолог, терапевт болуп ишлегенди.  Врачланы арасында республикада,Чегем районда аны танымагъан,...
Жамауат
26.11.2023 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

Ала ёмюрлюк къыйматланы тюшюргендиле жюреклеге

Бу материалда хурметли эгечибиз Махийланы Азиза Къабарты-Малкъарда кеси заманларында ишлеген орус устазланы эсибизге салады. Бу эсгериуле алгъын жыллада чыкъгъан газетлени бетлеринде сакъланнгандыла...
Жамауат
25.11.2023 - 12:00 | 👁 9

Подробности...

Иш уста болургъа итинеди

Бизни университетибизни социал-гуманитар институтунда «жаш тёлю бла ишни къурау» деген ызгъа кёре окъутуп башлагъанлы алай кёп заман озмагъан эсе да, жашларыбызны бла къызларыбызны арасында аны...
Жамауат
25.11.2023 - 12:00 | 👁 8

Подробности...

Саулукълу жашауну бир къауум жоругъу

Белгилисича, кюнню болумуна кёре, жыл санлары жетгенлени къан тамырларыны басымлары кётюрюле эм энишге тюше туруучуду. Басымны бир халда тутаргъа жарарыкъ амалланы табар мурат бла, биз ара федерал...
Жамауат
25.11.2023 - 09:35 | 👁 11

Подробности...

Чекленнген онглары болгъанлагъа таплыкъгъа

Къабарты-Малкъарда, биринчи болуп, къулакълары осал эшитген адамлагъа аттестацияны сангырау тиширыу ётгенди, алай бла регионда белгилени тилинде экскурсияланы бардырыргъа амал чыкъгъанды....
Жамауат
25.11.2023 - 08:10 | 👁 15

Подробности...

Миллет проектни жашауда бардырыугъа тёрт жылгъа 4,5 миллиард сом бёлюннгенди

Ахыр тёрт жылны ичинде Къабарты-Малкъар «Саулукъ сакълау» миллет проектни алты федерал проектине къатышады. Былтырдан башлап «Медицинаны биринчи бёлюмюн тынгылы жангыртыу» программа да миллет...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
28.11.2023 - 11:12 | 👁 6

Подробности...

Къыралны биринчилигине къатышырыкъдыла

 Каспийскде грек-рим тутушуудан СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 130-гъа жууукъ гёжеф къатышхандыла.
Тарых
28.11.2023 - 10:48 | 👁 10

Подробности...

Кавказ халкъланы байламлыкъларыны шагъатлары

 «…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп...
Саулукъ
28.11.2023 - 10:02 | 👁 7

Подробности...

Иги бал къаллайды?

Барыбыз да билген бал болмагъанча аллай бир хайырлы затладан байды. Андан бир къашыкъда 64 калориясы барды. Бал тузладан а, ол санда фруктозадан, глюкозадан, мальтозадан эмда сахарозадан – онжети...
Саулукъ
28.11.2023 - 09:51 | 👁 6

Подробности...

Дарманланы багъаларына Кимди жууаплы?

Жашауда эм магъаналы эмда керекли дарманланы багъаларына къырал контроль этеди. Ол аланы чыгъарыучу предприятияланы багъаларына чек салады, регионлада оптовый эмда розница багъаланы мардаларын...
Саулукъ
27.11.2023 - 15:22 | 👁 11

Подробности...

«Хар ашарыкъны хайырланыууну кесини жашырынлыкълары барды»

 Бусагъатда ахырысы бла да эт ашамагъанланы саны ёсюп барады. Ол игимиди, аманмыды? Аны юсюнден врач Мокъаланы Зухура бла ушакъ этгенбиз.  
Спорт
27.11.2023 - 15:19 | 👁 10

Подробности...

Магъаналы сермешле бюгюн ётерикдиле

Орта кюн Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде къатыш единоборстволадан СССР-ни боксдан спорт устасы Зокаланы Артурну хурметине жораланып бардырылгъан II Битеуроссей турнир башланнганды. 
Жангылыкъла
27.11.2023 - 10:36 | 👁 11

Подробности...

Газет хар юйюрге игилик келтирликди

Хурметли жамауат!
Спорт
25.11.2023 - 12:00 | 👁 6

Подробности...

Гюлюйланы Тамерлан – къыралны биринчилигини чемпиону

Майкопда он кюнню ичинде ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 56 субъектинден бла Беларусьдан 550-ден аслам гёжеф къатышхандыла, ала  эки жыл санда сынашхандыла: 18...
Жангылыкъла
25.11.2023 - 12:00 | 👁 30

Подробности...

Эл мюлк техника жангыртылады

Къабарты-Малкъарда аграр бёлюмде уруннганла быйыл 171 жангы техника къоллу болгъандыла. Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре  ол былтырны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде,  ючден...
Саулукъ
25.11.2023 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

«Тишлени болумлары бизни ашыбыз-сууубуз бла байламлыды»

Тишлери тюшген адамгъа бир инсан да  ариуду деп айтырыкъ тюйюлдю.  Ариулукъ,  чырайлыкъ излегенле стоматология клиникалагъа жюрюгенлей турадыла. Тишлени къалай сакъларгъа  боллукъду?  Бу соруугъа...
Экономика
25.11.2023 - 09:00 | 👁 10

Подробности...

Ток бла тынгылы жалчытырча

Кёп  болмай «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери «Водозабор» подстанцияны бир къауум  оборудованиясын жангыртхандыла. Ишлени кезиуюнде специалистле  110/6 кВ кюч берген...
Спорт
24.11.2023 - 13:24 | 👁 10

Подробности...

«Мыдых болуп тургъандан эсе, жаннган игиди»

Элбрус райондан Геккиланы Таукъан ауур атлетикада жетишимлери бла белгилиди. Профессионал халда кюрешиу адамдан кюч-къарыу, чыныгъыу, уллу тёзюмлюлюк бла итиниулюк излейди. Таукъанны жашау жолу уа...
Жангылыкъла
24.11.2023 - 09:07 | 👁 13

Подробности...

«ЗАМАННЫ»-хар таулу юйюрге

Хурметли шуёхла!  
Саулукъ
23.11.2023 - 10:20 | 👁 12

Подробности...

Хар иш – кеси заманында

Бусагъатда жашау ашыгъышлы халда озгъаны себепли бизге къауум ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди. Ишчи нёгеринг бла ушакълашыргъа, иш бла байламлы жазыуланы этерге, тенг къызынга соцсетьледе  жууапла...
Саулукъ
23.11.2023 - 10:15 | 👁 11

Подробности...

Жууаланы хайырлылыкълары адамгъа хайыры эмда хатасы

Шампиньон деп жууаланы бир тюрлюсюне айтадыла. Аны кёп ашлагъа къошадыла, алайлай, биширип неда къуууруп да хайырланадыла. Арт кезиуледе бу затланы бизде ашханалада да шишликча къуууруп бередиле....

Страницы