17.06.2024, 13:00 - Документле

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И 10 июня 2024 г.                       № 93-ПП г. Нальчик

17.06.2024, 13:00 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

17.06.2024, 10:30 - Жамауат

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

17.06.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 15:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 10:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

16.06.2024, 10:00 - Жамауат

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

16.06.2024, 08:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
07.06.2024 - 19:07 | 👁 8

Подробности...

Жашлыкъны къайтарыргъа сюе эсегиз

Тиширыуланы кёбюсю, кюзгюге къарагъанда бети жыйырыла тебирегенин эслесе, не амалланы да хайырланып, жашлыкъны къайтарыргъа кюрешеди. Бирлери бурунларына, жаякъларына, кёз тюплерине   жаулу крем...
Жамауат
07.06.2024 - 19:07 | 👁 17

Подробности...

Сабийлени зауукълу солутурча

Школлада окъуу жыл бошалгъаны бла байламлы, окъуучуланы ата-аналары сабийлени жай кезиуде солууларын зауукълу этерге итинедиле.
Жамауат
07.06.2024 - 16:28 | 👁 21

Подробности...

Газ сансызлыкъны унамайды

Угар газ адамгъа бек къоркъуулу уулу затладан бирине саналады. Ол барыбыз да билген кёк отлукъ неда башха абери кюйгенде, анга кислород жетмесе къуралады. Сёз ючюн, ожакъ бегитилсе, тютюн артха...
Жамауат
07.06.2024 - 16:27 | 👁 15

Подробности...

Къызыуда бютюн уллу сакълыкъ керекди

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да онгларын алады. Роспотребнадзорну КъМР-де...
Жамауат
06.06.2024 - 14:00 | 👁 29

Подробности...

Байламлыкъла кюч ала барадыла

 «БЕЛАГРО-2024» деген ат бла къуралгъан халкъла аралы кёрмюч Минск шахарда «Деменгили таш» индустриялы паркда ётеди бу кюнледе. Анга эл мюлк, аш-азыкъ этиучю эмда жарашдырыучу промышленность...
Жамауат
06.06.2024 - 13:00 | 👁 19

Подробности...

Жорукъланы эсде тутарча

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла Нальчикде 10-чу номерли китапханада магъаналы дерс ётгенди. Ары келген сабийлеге электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден...
Жамауат
06.06.2024 - 10:54 | 👁 17

Подробности...

Жолоучулукъ сейир болурча

Билдире тургъаныбызча, Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда экскурсоводланы (гидлени) сынау, алагъа багъа бериу барады. Бу иш «Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» миллет...
Жамауат
06.06.2024 - 10:00 | 👁 11

Подробности...

Адамны чархына жарагъан татымлы ашарыкъ

Сют не заманда да адам улуну жашауунда уллу магъананы тутханды. Ол къошулуп этилген ашарыкъланы татыулулукъларын айтып-айтмазча игиди, хайырлыды уллугъа-гитчеге да. Артыкъда малкъар халкъда  сютден...
Жамауат
06.06.2024 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

Кесилигибизни, энчилигибизни къайсы заманлада да сакълагъанбыз эмда сакъларыкъбыз

Бусагъатлада маданиятны болуму не халдады эмда инсан культурасыз жашаяллыкъмыды? Бу соруула сейирдиле, кёп тюрлю жууапла туудурадыла шёндюгюлю заманда.  Мен оюм этгеннге кёре, адамны акъылы, дуниягъа...
Жамауат
05.06.2024 - 13:09 | 👁 17

Подробности...

Мазанлы тиширыу

Улбашланы Саниятны редакциягъа жиберген билдириулерин газет окъуучуларыбыз, сайтха къарагъанла да сюйюп окъуйдула. Ол таматаладан  эшитген хапарларын жазады. 
Жамауат
04.06.2024 - 12:00 | 👁 22

Подробности...

Усталыкъны мурдору билим болгъанына ийнана

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей, жамауатыбызны тамблагъы кюню ышаннгылы болуруна ийнандыргъанлай келгени къууанырча шартды. Бюгюнлюкде билим бериуде болгъан...
Жамауат
04.06.2024 - 11:00 | 👁 15

Подробности...

Тапаны хапары

Толгъурланы Бекмырза редакциягъа да ол терк-терк келгенди, газетге халкъыбызны  тарыхыны, жашау болумуну, жаш тёлюню юйретиуню, адеп-къылыкъны юсюнден да  билгенин, кёргенин, эшитгенин да жазгъанды....
Жамауат
04.06.2024 - 10:20 | 👁 19

Подробности...

УФСБ: аманлыкъ ишни жолу кесилгенди

Экстремизмге  къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Басхан районну 23-жыллыкъ инсаныны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла.
Жамауат
04.06.2024 - 09:30 | 👁 22

Подробности...

Ол не жаны бла да айырмалы эди

Орусбийланы Хажи-Муратны жашы Ибрагим 1920 жылда Къарачайны бек эрттегили эллеринден биринде – Къарт Журтда – туугъанды. Элбрусну ары жанында, уллу Къобан сууну боюнунда. Тау этеклеринде ёсген нарат...
Жамауат
04.06.2024 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

Табийгъатха энчи эс бёлюу - хар инсанны да борчу

Бюгюннгю ушакъ нёгерим КъМР-ни Жаш тёлю правительстовосуну табийгъат байлыкъ эм экология министри Жазаланы Тахирни къызы Фатимады. Ол Башкирияны къырал университетини бакалавриатын бошагъанды,...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 2

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 5

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

Маданият
13.06.2024 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

«Бу усталыкъны жюрегим сайлагъанды»

Жаш тёлюню арасында фахмулу, тутхан ишлерин кёллери бла сюйгенле аслам болгъаны бек къууандырады. Бизни ушакъ нёгеребиз Абайланы Магомет да аллай жашларыбыздан бириди. Ол уста тепсеучюдю, хореографды...
Жангылыкъла
13.06.2024 - 09:04 | 👁 11

Подробности...

ЖАЗЫЛЫУ БОШАЛЫРГЪА 10 КЮН КЪАЛГЪАНДЫ

Хурметли жамауат!  
Жангылыкъла
13.06.2024 - 08:19 | 👁 25

Подробности...

Спорт бла кюреширге онг къураллыкъды

«Эллени хар жаны бла айнытыу» программагъа кёре,  бу кюнледе Шалушкада кёп функциялы  спорт комплекс бла топ ойнаучу  майдан ишлене турадыла.
Документле
12.06.2024 - 15:20 | 👁 9

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
12.06.2024 - 10:30 | 👁 8

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Спорт
11.06.2024 - 14:30 | 👁 24

Подробности...

Жараугъа – битеу юйюр бла

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосундан билдиргенлерине кёре, республика «Зарядкаланы марафону» спорт акциягъа къошулгъанды. Ол «Россей» кёрмюч-форумну чегинде къуралгъанды.
Маданият
11.06.2024 - 10:15 | 👁 12

Подробности...

Махмут Къашкъарини «Диуанасындан» бюгюннге дери

Ана тилини байлыгъын адам улу не заманда да бирча хайырлана болмаз. Ол оюмгъа келтирген шартла кёпдюле: эрттегили сёзлени билген адам азды арабызда. 
Жангылыкъла
11.06.2024 - 10:15 | 👁 11

Подробности...

Республикада солугъанланы саны ёсгенди

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, 28 апрельден башлап 12 майгъа дери республикада 60 минг адам солугъандыла, ол а, былтырны бу заманыны эсеплери бла...
Право
11.06.2024 - 10:02 | 👁 7

Подробности...

Низамлы водительлени саулукъларын, жашауларын къоруулаугъа бурулупду

Машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги сыйырылгъанына да къарамай, жолгъа чыкъгъан водительлеге жууаплылыкъны къатыландырыу жаны бла законла къабыл кёрюлгендиле.   Ол а, сёзсюз, магъаналы жумушду....
Саулукъ
11.06.2024 - 09:45 | 👁 10

Подробности...

Радиация къаллай бирге къоркъуулуду?

«Радиация» деген сёз эм аны бла байламлы сёз тутушла асламысында къоркъуулу сезимле туудурадыла. Бу материалда аны магъанасын ачыкълап кёрейик.

Страницы