29.05.2023, 17:20 - Жамауат

Кёп болмай Чегем районда жашагъанланы кючю бла гуманитар болушлукъ жыйылып  энчи аскер операцияда борчларын толтургъан жерлешлерибизге тапдырылгъанды. Аны юсюнден бизге  район  администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле.

29.05.2023, 16:53 - Право

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Шимал-Кавказ федерал округну тёрт инсанына Россейни УК-сыны 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «а», «в», «г», «з» кесеклерине (адамны урлагъаны ючюн), 163-чю статьясыны 3-чю кесегини «б» пунктуна (ахча тёлерин зорлагъанлары  ючюн) терслеу материалла ачхандыла.  Къауумну эки келечиси энтта 159-чу статьяны 4-чю кесегине кёре аманлыкъ этгенлери ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге надзор ведомствону пресс-службасындан.

29.05.2023, 15:19 - Жамауат

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

29.05.2023, 15:08 - Жамауат

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

29.05.2023, 14:56 - Жангылыкъла

2026 жылгъа «Эльбрус» курортну жангыртыргъа умут барды. Ол заманнга Кавказ.РФ Азау таланы эм аны тийресин айбатландырыргъа, жангы объектле – тири солуу бардырырча парк, променад, спорт майданла – ишлерикдиле.

29.05.2023, 14:54 - Жамауат

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

29.05.2023, 08:00 - Саулукъ

Хар ауругъандан къуруда антибиотикле ичип тургъан иги болмаз.  Врач айтса, аны оноуундан чыкъмайбыз, алай дагъыда не жемишле тюз антибиотиклеча кючлюдюле – аны билген игиди. Аллай хайырлы жемишлени юслеринден терапевт Созайланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖАМАУАТ

Жамауат
26.05.2023 - 09:17 | 👁 38

Подробности...

Миллет магъаналы болгъан жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!
Жамауат
26.05.2023 - 08:10 | 👁 30

Подробности...

Сюймекликни къоруулагъанла уа болгъандыла

«Анам Герюкланы Хазизнер кёп хапар айтханды манга. Ала барысы да бизни халкъыбыз бла байламлыдыла. Мен анамы хар сёзюн да жазаргъа кюрешгенме. Таматаларыбыз билгенни биз билмейбиз, аланы айтханлары...
Жамауат
25.05.2023 - 13:00 | 👁 31

Подробности...

Жууаплылыкъны толусунлай сезе, жамауатдан ыразылыкъ табады

Озгъан жылда «КъМР-ни сыйлы врачы» деген даражалы атха тийишли болгъанланы санында Нальчикде республикалы клиника больницаны доктору Геккиланы Сапарны къызы Жаннет да болгъанына аны таныгъанла,...
Жамауат
25.05.2023 - 11:00 | 👁 12

Подробности...

Чамдан, оюндан чыкъгъан насып

Бирле айтадыла ол алай боллукъ тюйюлдю деп, биз аны таныйбыз, хапарын бек иги билебиз дегенле да бардыла. Ким биледи, тюзю къалай болур? Окъуучуларыбызны араларында да табылырла бу хапарны эшитгенле...
Жамауат
25.05.2023 - 10:54 | 👁 32

Подробности...

Бирликге жораланнган атлам

Шёндю газетлеге бла журналлагъа жаздырыу къыстау барады. Башхаланы билмейме, мен а  миллетибизни жангыз газети «Заман» ючюн къайгъырама. Таулума деген да аны айныры, кёп болуру ючюн къайгъырыргъа...
Жамауат
25.05.2023 - 10:35 | 👁 33

Подробности...

Аны илмугъа салгъан къыйыны бюгюн да эсленеди

Республикада культурологиядан биринчи доктор, белгили кесаматчы Орусбийланы Фатима жашаудан кетгенли он жылдан атлагъанды. Жазгъан ишлери бла маданият хазнабызгъа тийишли юлюш къошханды. 
Жамауат
25.05.2023 - 10:23 | 👁 48

Подробности...

Элни тутуругъу аны иш кёллю адамларыдыла

Элбрус районда орналгъан Бедик эл 1922 жылда къуралгъанды. Ол заманда аны аты «Малкъар племсовхоз» болгъанды.
Жамауат
25.05.2023 - 09:35 | 👁 42

Подробности...

Жашил байлыкъларыбызны сакъларгъа эмда кёбейтирге

«Агъачланы сакълау» деген федерал проект адамларыбызгъа таплыкъгъа, игиликге деп бардырылады, миллет агъачларыбызны сакълау бла байламлыды. Аны магъанасы бирди – агъачланы жангыртыу. Бу борч а эки...
Жамауат
25.05.2023 - 09:10 | 👁 10

Подробности...

«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  
Жамауат
25.05.2023 - 09:05 | 👁 20

Подробности...

Тиширыуларыбызны сыфатларын не затла бузадыла?

Бирде тиширыула бютюн ариу кёрюнебиз деп сыфатларын, кеслерини юсюнден бирсилени оюмларын да осал жанына айландырадыла.  Аны юслеринден косметолог Эдикаланы Анжела бла ушакъ этгенбиз. 
Жамауат
25.05.2023 - 08:10 | 👁 37

Подробности...

Агъачланы сакълау

«Агъачланы сакълау» федерал проектни чеклеринде аслам тюрлю агротехника жумуш тамамланады. Ала аны эм магъаналы кесегинден биридиле. Къабарты-Малкъарда мюлкледе агъачланы айнытыу эмда заранлы битимле...
Жамауат
24.05.2023 - 16:00 | 👁 17

Подробности...

Тыш къыраллы люстра

Болгъан иш Къауум заман мындан алгъа болгъан ишди. Хасан бла Хусей деп элде эки туугъан къарындаш жашайдыла. Туугъан къарындашла да эгизле. Санлары, сыфатлары бир бирге асыры ушагъандан, устазлары,...
Жамауат
24.05.2023 - 11:35 | 👁 36

Подробности...

Ток ючюн тёлемегенле жууапха тартыладыла

 «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню Нальчикде бёлюмюню келечилери токну эркинликсиз хайырланнганланы тинтир ючюн терк-терк рейдле бардырадыла. Алай  бла быйыл беш айгъа токну...
Жамауат
24.05.2023 - 09:11 | 👁 64

Подробности...

Почтагъа барыргъа ашыгъыгъыз!

Багъалы шуёхла!
Жамауат
23.05.2023 - 15:25 | 👁 43

Подробности...

Узакъ ёмюрлюкню жашырынлыкълары

Кёп жашауну амаллары

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
24.05.2023 - 11:07 | 👁 19

Подробности...

Къадар

Таулу халкъны таурухлары, жомакълары кёпдю, жарсыугъа, кёбюсю жазылмагъандыла. Аланы билгенле жашаудан кетип барадыла. Мен бу таурухну Яникой элде жашагъан жууугъум Газаланы келинлери Гуталаны...

Билим
24.05.2023 - 09:05 | 👁 29

Подробности...

Сабийлени саулукъларын кючлейдиле

Инсанны гитчеликден да саулугъун сакълауда, аны низамгъа бла салгъан муратына жетиуде итиниулюкге юйретиуде физкультура энчи жерни алады. Совет Союзда, бюгюнлюкде Россейде да анга уллу магъана...

Илму
23.05.2023 - 12:54 | 👁 59

Подробности...

«Тинтиуле жамауатны айныуун алгъа элтирикдиле»

Жаш адамларыбыз, бирсиледен артха къалмай, къайсы бёлюмде да жетишимли болгъанлары кёллендирген шартды. Илмуда да атлары иги бла айтылгъан къызларыбыз бла жашларыбыз асламдыла. Аллайларыбыздан...

Саулукъ
23.05.2023 - 12:07 | 👁 50

Подробности...

Жаз башы ауруула

Хауа болумланы хыны тюрлениулери эм иммунитетни къарыусузлугъу саусузланы санларына  бютюн бек къадаладыла. Жауунну тюбюнде салкъынлыкъсыз айлансагъыз, аякъларыгъызны жибитсегиз, автобусну сакълап...

Жангылыкъла
23.05.2023 - 11:45 | 👁 58

Подробности...

Сабанчыланы къазауат кезиулери

Зольск районда урлукъ себиу иш тири барады. Бу кюнлеге арендаторла 5135 гектарда ишни тамам этгендиле. Аны асламысын – 4700 гектарны -нартюх алады. Дагъыда жазлыкъ арпа 371, зынтхы - 19, будай –...

Тарых
23.05.2023 - 09:30 | 👁 65

Подробности...

Таурухла - бурун жашауну кюзгюлери

Къалыубалада, Тейри адамланы жаратханда, аланы экиге юлешгенди – тиширыулагъа бла эр кишилеге. Ол заманда жер юсюнде жаланда бир уллу суу барып болгъанды. Аны эки жаны да эки тюрлю жер болгъанды:...

Право
22.05.2023 - 18:11 | 👁 56

Подробности...

Кеф болуп жолгъа чыкъгъаннга – уллу тазир

Республиканы полициячылары «Кеф водитель» рейдни бардыргъан кезиуде эсирип жолгъа чыкъгъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 39 водительни ачыкълагъандыла. Транспорт отуз ючюсю энчи...

Маданият
22.05.2023 - 17:00 | 👁 43

Подробности...

Унутулгъан китап

 

Аминат бла  Азрет юйюр къурагъанлы эки жыл болгъанды. Алыкъа сабийчиклери да жокъду. Экиси да  чюйютлю къарт ыннаны юйюне кёчюп, фатарда  жашайдыла, ол а, атлаялмагъаны себепли, къызында...

Билим
22.05.2023 - 15:01 | 👁 75

Подробности...

«Билимими туугъан жеримде хайырланыр умутдама»

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей келеди. Бюгюнлюкде аланы танг кесеги къыралыбызны эм белгили вузларында билим алгъанлары уа ахшы шартды. Аладан бириди...

Саулукъ
22.05.2023 - 14:58 | 👁 53

Подробности...

Мардадан озаргъа жарамайды

Бюгюн сёз сахарный диабетден  ауругъанланы юсюнден барады. Аны бла байламлы соруулагъа  врач, медицина илмуланы доктору Марат Машеров жууаплайды. 

 
Спорт
22.05.2023 - 14:56 | 👁 69

Подробности...

Кючлю спортчуланы жыйгъан чемпионат

Уллу Хорламны 78-жыллыгъына аталып, Нарткъалада Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Ала отуз жылны ичинде тёрели халда къураладыла, эм кючлю спортчуланы жыядыла. Быйыл...

Тарых
21.05.2023 - 08:31 | 👁 118

Подробности...

Тарых шартланы тинтгенде алимле жангылмазгъа керекдиле

Кавказ урушда ёлгенлени эсгериуню кюнюне аталып, хар жылдан да республикада бушуулу жумушла бардырыладыла.  Тарых  жаланда шартлагъа таянып, андан тюз хыйсап этерге тийишлиди. Алай, къаллай бир...

Тарых
20.05.2023 - 09:41 | 👁 129

Подробности...

Ийнек бла бирге берекет келди

Телефонда жангыз  эки сёз - «атанг ёлгенди». Не салам берген жокъ, не ким болгъанын билдирген жокъ. «Атанг ёлгенди»… 
 

Тарых
19.05.2023 - 16:53 | 👁 172

Подробности...

Атларын ёмюрлюк этгендиле

Миллетибизде аты жюрюген Джаппуланы Жатчи 1780 жылда Басхан ауузунда туугъан эди. Ёсюмлю, затдан къоркъа билмеген батырны аты, уста уучунуча, къаячыныча сакъланнганды.

Жангылыкъла
19.05.2023 - 16:50 | 👁 101

Подробности...

Жашау журтлагъа танг къошулгъанды

КъМР-ни Къурулуш, архитектура эмда жашау журт –коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл  биринчи кварталгъа  134 минг квадрат метрден аслам  жашау журт ишленнгенди.  

Страницы