14.07.2024, 08:18 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

13.07.2024, 11:03 - Жамауат

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

13.07.2024, 08:22 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

12.07.2024, 14:45 - Жамауат

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

12.07.2024, 14:43 - Маданият

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну доцентлери Бёзюланы Наима бла Хулчаланы Мариям «Россейни миллетлерини маданият эм тил байлыкъларын сакълауда билим бериуню магъанасы» деген экинчи битеуроссей конференциягъа къатышхандыла.  

12.07.2024, 14:42 - Билим

Мектепледе окъугъан жашларыбыз бла къызларыбыз башха-башха дерс олимпиадалада, эришиуледе кеслерини билимлерин, хунерлерин ачыкълай, болдургъан жетишимлери бла бизни да кёллендиргенлей келедиле.

12.07.2024, 14:41 - Спорт

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа Россейни 33 субъектинден 16-17-жыллыкъ жюзден аслам адам къатышханды.

12.07.2024, 14:40 - Билим

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону Донецкде институтуну бошагъанла Москвада Къызыл майданда жыйылгъандыла

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
09.07.2024 - 14:12 | 👁 32

Подробности...

Жолда жорукъла тюрленнгендиле

Быйыл 1 апрельде водитель удостоверенияны алыргъа сюйгенле сынауланы жангы жорукълагъа кёре бередиле, аладан бирлери кючлерине июльда киредиле.
Жамауат
09.07.2024 - 14:10 | 👁 22

Подробности...

Окъутууну игилендирирге талпына

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды. Ол ёсюп келген тёлюню окъутууда-юйретиуде алай эрттеден тюйюл эсе да, ата-...
Жамауат
09.07.2024 - 14:07 | 👁 7

Подробности...

Аты алчыланы тизмесинде болгъанды

Урушну къаты баргъан кезиуюнде окъуна, Къорууланыуну къырал комитети Ата журтубузну башха жерлеринде акъкъалайы болгъан магъаданны излеп табаргъа совет геологлагъа буйрукъ этген эди. Ол иш къыралны...
Жамауат
09.07.2024 - 14:05 | 👁 10

Подробности...

Жол кёргюзтюучю

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени араларында атларын махтау бла айтдыргъан адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, Хаджиланы Сейитни, Залийханланы Чокканы, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле эсгередиле....
Жамауат
09.07.2024 - 14:04 | 👁 5

Подробности...

Жюрек жылыу излей…

Кимге да баямды жер башында болгарлы билгич Вангача адамла бек аздыла. Нальчикни уа хар кварталында кеслерин аллайгъа  санагъан юч - тёрт адам барды. Ол жалгъан билгичлеге халкъ жюрюйдю, ахчаларын,...
Жамауат
09.07.2024 - 14:04 | 👁 11

Подробности...

Хайырлы байламлыкъла

Къабарты-Малкъарны спорт министри Хасанланы Ислам Россейни Сангырауланы спорт федерациясыны президенти Дмитрий Ребров, вице-президенти  Вячеслав Ершов, Ставропольда быллай федерацияны башчысы Эдуард...
Жамауат
08.07.2024 - 16:55 | 👁 11

Подробности...

Элледе музейлени байыкъландырыугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында болгъан жыйылыуда муниципал къыралыулада музейлени айнытыргъа тийишлиди, деген оюмгъа келгендиле. Жыйылыугъа власть органланы, жамауат биригиулени келечилери,...
Жамауат
08.07.2024 - 13:56 | 👁 32

Подробности...

Суу бла жалчытыуда ахшы тюрлениуле

Къабарты-Малкъарда арт жыллада суу бла жалчытыу эмда канализация къурау бла байламлы уллу инфраструктура объектлени къурулушу барады.
Жамауат
08.07.2024 - 09:30 | 👁 16

Подробности...

Устазлыкъны жолунда барыу - насыпды

Школну бошагъанындан сора, педагогика колледжге барады Лариса. Анда билимге итиндирип окъурча усталагъа тюшгенин да айтады ол. Дерсге иги хазырланып барыр ючюн а, биргесине жашагъан къызчыкъ бла кече...
Жамауат
07.07.2024 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Махтау сёзле, саугъала да

Къазанда БРИКС-ге кирген къыралланы халкъла аралы оюнлары бардырылгъандыла, анда эркин тутушуудан эришиуледе бизни республикадан гёжефле Анзор Закуев бла Шауаланы Малик кеслерини ауурлулукъларында...
Жамауат
06.07.2024 - 10:15 | 👁 14

Подробности...

Бир китапны хапары

1999 жылда келгенме газетде ишлерге. Ары дери тюрлю-тюрлю къурулуш организациялада уруна тургъанма. Къалаучу да болгъанма, окъуууму таусхандан сора прораб, инженер болуп да ишлегенме. Къурулуш...
Жамауат
05.07.2024 - 16:47 | 👁 45

Подробности...

Устазлыкъны жолунда барыу - насыпды

Дунияда кёп инсанла бардыла, бирлери бла нени юсюнден ушакъ этерге билмейсе, башхала бла сёлешгенингден хайыр кёрмейсе. Бирде уа аллай сейир адамла тюбейдиле, тенгиз кибик теренле, ачыкъ жюреклиле....
Жамауат
05.07.2024 - 16:38 | 👁 11

Подробности...

Бирге ишлеуню къыйматы

Къалмукъну Гарантияла фондуну башчысы Чингис Ванькаев эмда ол республиканы «Мени бизнесим» арасыны таматасыны орунбасары Олег Битов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъандыла. Мында ала...
Жамауат
05.07.2024 - 15:25 | 👁 9

Подробности...

Солуу тынчлыкълы ётерча

Жай солуу кезиу къыстау барады, алай эсе уа, жол кёргюзтюучюлени  эм тилманчланы болушлукъларын кёпле излейдиле. Аны бла байламлы Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу солугъанланы...
Жамауат
05.07.2024 - 15:16 | 👁 12

Подробности...

Жорукълагъа оюн халда тюшюндюрюу

Жаш тёлюню кюнюнде «Каббалкэнерго» компанияны келечилери Нальчикде ара паркда бардырылгъан фестивальгъа къатышхандыла. Ол кюн анда кёп предприятие кеслерини тийречиклерин, мюйюшлерин, тематика...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
14.07.2024 - 09:08 | 👁 3

Подробности...

Саулукъ сакълаугъа юлюш къошар муратдады

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина академиясыны «Багъыу иш» ызын юч жюз адам бошагъанды. Аланы санында билимге, илмугъа итиниулюклери бла айрымалыла бу кюнледе къызыл дипломларын...
Документле
14.07.2024 - 08:18 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Саулукъ
13.07.2024 - 09:07 | 👁 3

Подробности...

Насып неден къуралгъаныны юлгюсю

Чаналаны Светлана сайлагъан усталыгъында отуз беш жылдан артыкъ заманны ишлейди. Ол Черек районну ара больницасында бек иги невролог врачха саналады. 

Саулукъ
11.07.2024 - 09:15 | 👁 12

Подробности...

Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге керекди?

Адамны саныны–чархыны жетмиш проценти  сууду. Битеу докторла да айтадыла кюн сайын суу ичерге кереклисин. Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге  керекди? Аны юсюнден врач Виктория Владимировна...
Маданият
11.07.2024 - 09:10 | 👁 12

Подробности...

Къууанчха къууана, жарсыугъа жарсый билген поэзия

Июльну ариу кюнлеринде Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиля, уллу адамлыгъы, адеплиги, жумушакълыгъы, сабырлыгъы, ариулугъу да болгъан инсан,...
Саулукъ
11.07.2024 - 08:07 | 👁 12

Подробности...

«Къарт адамгъа да татлы жукъларча амалла бардыла»

Пенсионерле жаш адамлача иги жукълаялмайдыла. Кече тынчаймагъанлары ючюн, кюндюз мыккыл боладыла. Бармыды алагъа болушургъа бир онгла? Аны юсюнден врач Мокъаланы Зухура Хызыровна бла ушакъ этгенбиз.  
Маданият
10.07.2024 - 13:27 | 👁 10

Подробности...

Миллионлукъ журналда Танзиляны жыйымдыгъыны энчилигини юсюнден

Зумакъулланы Танзиляны 1972 жылда «Советский писатель» басмада  «Молчание» деген жыйымдыгъы чыкъгъан эди. Анга къыралда кенг белгили адабият кесаматчыла, журналистле да аслам эс бёлген эдиле. Алай...
Экономика
10.07.2024 - 13:00 | 👁 22

Подробности...

Юс кийимле, къумачла: чыгъарыу, сатыу да ёсе барады

Къабарты-Малкъарда промышленность производствону ёсюуюн кёргюзтген кёрюмдю быйыл ал беш айны ичинде, озгъан жылны ол кезиую бла тенглешдиргенде 118,1 процент болгъанды. Аны юсюнден республиканы...
Саулукъ
09.07.2024 - 14:06 | 👁 16

Подробности...

Иги кесек адамгъа болушлукъ тапдырылгъанды

Жыл башланнганлы паллиатив медицина болушлукъ тапдыргъан бёлюмде  ишлегенле эсепде болгъан 1418 чакълы юйге барып саусузлагъа тийишли болушлукъ тапдыргъандыла. Саулай алып айтханда, алагъа  3642 кере...
Маданият
09.07.2024 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Музыкагъа сюймеклик - ата-бабаладан

Хар адамны да кёлю бла сюйген, жаратхан бир энчи иши болады. Дауурбас къагъа билген да тынч жумуш тюйюлдю, макъамны иги ангылап, анга кёре ритмни келишдирген да энчи хунерликди. Малкъарланы Маратны...
Маданият
08.07.2024 - 18:19 | 👁 9

Подробности...

«Жазгъан адамныча, битеу дунияда бола тургъан тапсыз ишле бири къалмагъанлай къыйнайдыла жюрегими»

Поэт, «Эльбрус» китап басманы малкъар адабият бёлюмюню таматасы Табакъсойланы Хасанны жашы Мухтарны «Чарс», «Чарх оюн», «Мен билеме» дегенча назму жыйымдыкълары малкъар адабиятны тарыхында кеслерини...
Саулукъ
08.07.2024 - 16:26 | 👁 15

Подробности...

Санланы ишлетирге жарагъан амалла

Адамны чархына жарагъан, санын ишлетирге жарагъан дарманла не да амалла кёпдюле. Аланы билип, тап хайырланыу уллу магъананы тутады. Ол жаны бла ара газетледе басмаланнган билдириулени беребиз.
Экономика
08.07.2024 - 16:06 | 👁 21

Подробности...

Танг кесек терек орнатылгъанды

Быйыл «Эсгериуню бахчасы» халкъла аралы экология-патриот акциягъа Россейни 39 регионундан эм тыш къыралладан да 700 мингден артыкъ адам къатышхандыла. Быйыл ол бешинчи жылны бардырылады. Аны мураты...

Страницы