28.02.2024, 17:31 - Тарых

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

28.02.2024, 10:54 - Жамауат

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

28.02.2024, 10:30 - Жамауат

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

28.02.2024, 10:00 - Спорт

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

28.02.2024, 09:30 - Жамауат

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

28.02.2024, 09:05 - Жамауат

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.


ЖАМАУАТ

Жамауат
26.02.2024 - 19:29 | 👁 13

Подробности...

Къол хунерини жылыуу

Жаш адамларыбыз окъуп, билим алгъанларындан, бирер жерде бет жарыкълы эмда жетишимли ишлегенлеринден сора да, аны бла бирге ариу юйюрле къурап, сабийчиклерин да ата-бабаларыбыздан келген адет-...
Жамауат
26.02.2024 - 12:23 | 👁 17

Подробности...

Ата-анала бек ыразыдыла.

Элбрус районну жер-жерли администрациясы, башланнган классланы окъуучуларыны заманында бийик качестволу эм саулукълу аш-азыкъ бла жалчытылыныуларына уллу эс бургъанлай турады.
Жамауат
25.02.2024 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Хунерликлерин ачыкълагъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Мистер КБГУ-2024» деген ат бла эришиу бардырылгъанды. Анга уа бу жол жетеулен къатышхандыла. Аны башламчылары уа окъуу юйню жаш тёлю политика эмда юйретиу иш...
Жамауат
23.02.2024 - 09:30 | 👁 15

Подробности...

Низамлыгъы, тирилиги бла да айырмалы

Къалабекланы Магомедни жашы Алим сабийлигинден да аскерчиликни сайларыгъын билип, КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министерствосуну «Х.С. Деппу улу атлы 2-чи номерли кадет школ» орта билим берген...
Жамауат
23.02.2024 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Сайлагъан усталыгъына сокъуранмагъанды

Жашууланы Магометни жашы Илияс Афганистан республикада интернационал борчун толтуруп, анда кёргюзтген батырлыгъы ючюн «За боевые заслуги» майдал бла саугъаланнганды. Анга бютюнда магъаналы эм къыйын...
Жамауат
23.02.2024 - 08:47 | 👁 8

Подробности...

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы алгъышлауу

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма! Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата...
Жамауат
22.02.2024 - 10:30 | 👁 21

Подробности...

Миллет ашланы устасы

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.  
Жамауат
22.02.2024 - 10:05 | 👁 7

Подробности...

Къошакъ файда алыргъа онгла бардыла

Эсигиздемиди, «Бриллиантовая рука» кинону жигити Лёликни: «Къуру айлыкъгъа жаша!» - деген къаргъышы? Бюгюнлюкде уа бу сёзле бютюнда магъаналы болгъанча, кёпле бир жерде ишлегенлери бла чекленип  ...
Жамауат
22.02.2024 - 09:51 | 👁 14

Подробности...

Жетишимлени, адет-тёрелерибизни юсюнден да чам халда жазылгъанды

Быйыл газетибиз чыгъып башлагъанлы 100 жыл боллукъду. Изданияны тарыхы байды. Биринчи ол «Къарахалкъ», артда «Ленинчи жол», сора «Социалист Къабарты-Малкъар» деп чыгъып тургъанды.  Кёчгюнчюлюкден...
Жамауат
22.02.2024 - 09:51 | 👁 4

Подробности...

Керти шуёхлукъну унутмагъан парий

...Кюз арты эди. Тереклени сары-къызыл чапыракълары кюнню таякъларындан алтын бояулу жылтырайдыла. «Къарап-къарагъынчы кюз да жетди», - деп, аны болумларына да сейир эте, къоншум Ахматны къабагъына...
Жамауат
21.02.2024 - 10:02 | 👁 25

Подробности...

Болушлукъ тапханлай турлукъдула

 Биз орта кюн Къашхатауда жолоучулукъда болгъан эдик. Район администрацияда ол кюн кёп сабийле ёсдюрген юйюрлени  белгилей эдиле. Районну жер-жерли администрацияны башчысыны орунбасары Тареза...
Жамауат
21.02.2024 - 09:00 | 👁 22

Подробности...

Буруннгу адет-тёрелерибизни магъанасыны юсюнден….

Алгъын ата-бабаларыбыз къаллай байрамла къурагъандыла, аланы къайсысы къалгъанды бюгюнлюкде, не магъана бла бардыргъанды жамауат ол тюбешиулени эм башха соруула келедиле шёндюгю тёлюню эсине...
Жамауат
21.02.2024 - 08:32 | 👁 21

Подробности...

Терек бахчалагъа - къаты контроль

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди. Къабарты-Малкъарда уа жыл...
Жамауат
20.02.2024 - 13:00 | 👁 34

Подробности...

Школну жангыртыугъа ахча нек тёленеди?

Жылдан-жылгъа ата-аналаны бирча соруула жарсытадыла: школну жангыртыугъа ахча нек тёленеди, дерслеге китапланы ким  сатып алыргъа керекди, вузда общежит кимге бериледи эм башхала. Бу къысха статьяда...
Жамауат
20.02.2024 - 12:58 | 👁 16

Подробности...

Къалгъаны - битеу сылтау

Школ замандан окъуна Марьямны кёп тенги болгъанды. Нёгер къызлары аны бла заман ётдюрюрге бек сюйгендиле. Туугъан кюнлерине чакъырыргъа да ёч эдиле. Ма аллай жыйылыуланы биринде ол Ислам бла танышады...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
26.02.2024 - 13:17 | 👁 12

Подробности...

Жаш боксчулада - майдалла

Ставрополь крайны Суворовская станицасында боксдан 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.
Билим
26.02.2024 - 12:21 | 👁 8

Подробности...

Сабий саулукъ сакълау лагерьле ачылгъандыла.

Бу кюнледе сабий саулукъ сакълауну инфраструктурасын жангыртыу жаны бла программаны экинчи кезиуюню эсеплерин чыгъарыугъа жораланнган жыйылыу ётгенди.
Тарых
26.02.2024 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Къанлы къазауатха онеки сабийден жетиси кетгендиле

23 февральда Ата журтну къоруулаучуну кюню белгиленеди. Байрам кесини  тарыхын озгъан ёмюрню 20-чы жылларында башлагъанды. Ол а Россейде совет къыраллыкъ тохташдырылгъандан сора Къызыл аскер ...
Саулукъ
26.02.2024 - 08:30 | 👁 12

Подробности...

«Дарман салдыргъанла аурусала да, терк къайтышадыла»

Бу къыш кёплени къыйнады, ауругъанла сау болалмай, бир больничныйден экинчисине кёчюп тургъандыла. Аланы  бир къаууму кеслерин бакъгъандыла, врачлагъа да бармай. Шёндюгю жашауда ол проблемаланы...
Тарых
24.02.2024 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Чегем ауузну буруннгу эллери

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды. Аланы бир къауумуну юсюнден биология илмуланы кандидаты Жаубермезланы Мурат архивле бла...
Жангылыкъла
22.02.2024 - 11:00 | 👁 12

Подробности...

Орам тапландырылгъанды

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.
Саулукъ
22.02.2024 - 10:30 | 👁 11

Подробности...

«Катаракта: кёпле оздуруп келедиле»

 Катаракта (кёзлеге ау чабыу) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. Биз аны башчысы Марат Афаунов бла  ушакъ бардыргъанбыз.  
Маданият
22.02.2024 - 10:23 | 👁 22

Подробности...

Алан итле

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир...
Право
21.02.2024 - 18:22 | 👁 14

Подробности...

Ууну юйюнде асырагъанды

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары полициячыла бла бирге ортаазиялы республикаладан бирини инсаныны бузукъчу...
Маданият
21.02.2024 - 16:37 | 👁 20

Подробности...

Адамлагъа кёл этдирте, ахшы хапарла эшитдире

Абадан тёлюню жашауунда радиону магъанасы уллу болгъанды десем, ётюрюк айтмам. Элледе 70-80-чи жыллада окъуна телевизорла хар юйюрде да жокъ эдиле. Радио уа хар кимде да болгъанды. 
Маданият
21.02.2024 - 15:33 | 👁 28

Подробности...

«Малкъар эсиме къалай келип къалгъанын бирде ангылаялмай окъуна къалама»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы...
Маданият
21.02.2024 - 15:24 | 👁 20

Подробности...

Таза, ариу сёзю бюгюн да эсибиздеди

Нальчикде  Къулий атлы орамда  онунчу номерли библиотекада белгили къабартылы назмучу Инна Кашежеваны эсгергендиле.  Тюбешиуню библиотеканы таматасы Багова Аминат  Мухамедовна эм аны биргесине...
Жангылыкъла
21.02.2024 - 14:09 | 👁 13

Подробности...

Болушлукъ ахча аслам боллукъду

2023 жылда Къабарты-Малкъарда онжети жылларына дери  сабийлери болгъан  150 минг ата-анагъа бир жолгъа тёлеу пособияла берилгендиле. Аланы алыр ючюн, ата-ана, сабий да Россей Федерацияны инсанлары...
Жангылыкъла
21.02.2024 - 11:43 | 👁 12

Подробности...

Жерчиликни айнытыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде эл мюлк илмуланы доктору, профессор Пётр  Лучковха аталып халкъла аралы илму-практика конференция ётгенди.   Анга чакъырылгъан сыйлы къонакъланы...
Жангылыкъла
21.02.2024 - 10:42 | 👁 17

Подробности...

Сугъарылгъан жерлеге къошулады

Къабарты-Малкъарда«Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» федерал проектге эм «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла эл мюлкге бёлюннген жерлени...

Страницы