01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
24.06.2022 - 09:30 | 👁 11

Подробности...

Энчи сакъланнган жерлени айнытыугъа волонтёрланы къошумчулукълары

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар  бийик-тау заповедникде тёрели волонтёрланы лагери программа болгъанды. Аны биринчи сменасына   Россейни география обществосуну «ЮНЭК»   жаш тёлю клубуну  келечилери...

Жамауат
24.06.2022 - 09:25 | 👁 7

Подробности...

Сейир ахчала

Австралия къыралны ондолларлыкъ ахчасын эки тенг этип жыртсанг окъуна да, ол кючюн тас этерик тюйюлдю. 

Жамауат
24.06.2022 - 09:22 | 👁 15

Подробности...

Жаныуарлагъа вакциналадан къытлыкъ боллукъ тюйюлдю

Жаныуарланы аурууладан бакъгъан тыш къыраллы вакциналаны кёп къалмай бар тюрлюлери Россейни кесинде да чыгъарыладыла. Бу сферада импортну толусунлай алышыу борч бюгюнлюкде жокъду. Аны юсюнден...

Жамауат
23.06.2022 - 17:40 | 👁 12

Подробности...

Къонакъбайлыгъыбыз, адамлагъа болушургъа хазырлыгъыбыз аламат ышанды

 «Тёгерекде дуниягъа къара. Ол тюшледен къайда сейирди», - дегенди Рэй Брэдберри.

Жамауат
23.06.2022 - 09:05 | 👁 20

Подробности...

Жанына къоркъуу чыкъгъанда да, ачыгъаннга болушургъа ашыгъып

Хаджиланы Азнор Россейни МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядыны биринчи класслы къутхарыучусуду. 

Жамауат
23.06.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Жангыртылгъан жоллада кемчиликлени юслеринден билдиригиз

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясына жоллагъа этилген ремонтха игирек эс бурургъа чакъыргъандыла. 

Жамауат
22.06.2022 - 21:24 | 👁 13

Подробности...

КъМР-ни Башчысы наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуун бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Наркотиклеге къажау республикалы комиссияны жыйылыуун бардыргъанды. Жыйылыуны ишине КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну...

Жамауат
22.06.2022 - 14:53 | 👁 8

Подробности...

Ата журтха кертичи болургъа ант этгендиле

22 -чи июньда Нальчикни Уллу Ата журт урушну кезиуюнде жашаууну юсюнден хапарлагъан документлени бериуню дурус кёребиз. Аны бла байламлы  белгили журналист Светлана Болотокованы  архивден алгъан...

Жамауат
22.06.2022 - 13:17 | 👁 7

Подробности...

Бир классда окъугъандыла, фронтха бирге кетгендиле

Гажонланы Кёккёзню жашы Солтан-Хамит бла Чеченланы Хажини жашы Хусей бир жыл туугъандыла, ала экиси да Къашхатауну орта школунда бир классда окъугъандыла.

Жамауат
22.06.2022 - 09:05 | 👁 14

Подробности...

Къарындаш къабырлада асыралгъанды, аты мермер сын ташда жазылыпды

Дуния жаратылгъанлы бери да адам улу уруш къыйынлыкъгъа налат бере келеди. 

Жамауат
21.06.2022 - 17:10 | 👁 25

Подробности...

Тарых магъаналы ангылаула бла байламлыкъ, буруннгудан келген адет-тёрелерибизни тамырлары

Малкъар халкъ ёмюрлени теренинден келген тюрк халкъ болгъаны баямды.

Жамауат
21.06.2022 - 09:05 | 👁 35

Подробности...

Таулу ашларыбыз

Бизни ата-бабаларыбыз жашауларын малчылыкъ бла байламлы этип келгендиле. 

Жамауат
21.06.2022 - 08:20 | 👁 13

Подробности...

Жыйырма экинчи июньну эсгере

Къабарты-Малкъар Республиканы халкъ поэти Гуртуланы Салих иги кесек заманны газетде жууаплы секретарь эм баш редакторну орунбасары болуп ишлеп тургъанды. Атасы Солтанбек, Уллу Ата журт урушха...

Жамауат
20.06.2022 - 15:12 | 👁 27

Подробности...

Аты айтылгъанлай турады

Бюгюнча эсимдеди 2006 жылны кюз  арты кюнлери артыкъда ариу эдиле, кечелери уа шош, жылы. Ала башланнган сейирлик айда- сентябрьни ал кюнлеринде -ол жууукълары, ахлулары, шуёхлары, коллегалары бла...

Жамауат
19.06.2022 - 11:01 | 👁 11

Подробности...

Жамауат биригиулени кенгешчи къаууму сайланнганды

 КъМР-ни Жамауат палатасында Коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) советини  жыйылыуу ётгенди.   

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
29.06.2022 - 08:18 | 👁 5

Подробности...

Белгили Алимни Малкъаргъа келгенини юсюнден

(2-чи кесеги)

30 июльда Леонид Лавров Чегем ауузуна тебирегенди. Жолу – Нальчикден Биринчи Чегемни бла Экинчи Чегемни юслери бла тартылгъанды. «Ол эки элге...

Саулукъ
28.06.2022 - 16:13 | 👁 7

Подробности...

Сабийлеге битеу да билген амаллары бла болуша

Медицинаны жолун жюрек талпыныулары бла сайлап, бюгюнлюкде саулай дунияны да апчытхан жукъгъан ауруудан къыйналгъанлагъа болушлукъ эте, аланы кеслеринден, жууукъ-ахлуларындан да ыспасха тийишли...

Тарых
28.06.2022 - 16:04 | 👁 9

Подробности...

Белгили Алимни Малкъаргъа келгенини юсюнден

  (1-чи кесеги)

1936 жылда жай айлада Малкъаргъа келип, СССР-ни Илму академиясыны кичи илму къуллукъчусу Леонид Иванович Лавров (1909-1982) мында кёргенини юсюнден «Из...

Спорт
28.06.2022 - 11:40 | 👁 5

Подробности...

Битеуроссей эришиулеге къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди. Ол 2007-2012 жыллада туугъан спортчуланы...

Спорт
28.06.2022 - 11:39 | 👁 10

Подробности...

Команда эришиуледе ючюнчю жерни алгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Калуга шахарда тхэквондодан XI жай спартакиаданы ахыр кесеги ётгенди. Ол Россейни окъуучуларыны араларында бардырылгъанды. Ары...

Саулукъ
28.06.2022 - 10:56 | 👁 6

Подробности...

Тюз ашауну мураты – арыкъ болуу угъай, жашауну игилендириу

Диетологла бла врачла айтханнга кёре, 50 жыллары толгъан адамлагъа саулукъларын сакъларча талай затха эс бурургъа керекди. 

Тарых
28.06.2022 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Терк тюрленнген жашауну излемлерине келише

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Спорт
27.06.2022 - 17:10 | 👁 26

Подробности...

Ахшы хорламла

Бу кюнледе Чегем шахарда боксдан «Халкъланы шуёхлукълары» деген регион турнир бардырылгъанды.  

Билим
27.06.2022 - 17:08 | 👁 6

Подробности...

Абаданлагъа бла иш табалмагъанлагъа – жангы усталыкъла

«Иш бла жалчытыугъа себеплик» федерал проектге тийишлиликде, къошакъ билим бериу программала бардырыладыла, бу жумушха республиканы колледжлери барысы да къатышадыла, деп билдириледи Курортла эм...

Жангылыкъла
27.06.2022 - 14:52 | 👁 10

Подробности...

«Жашил компания» ток бла жалчытылыннганды

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда,...

Жангылыкъла
27.06.2022 - 12:49 | 👁 10

Подробности...

Хар юйге - терк эм качестволу Интернет

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда Ростелеком компанияны бёлюмю  цифралы сервисле терк ишлерча  Шитхала, Морзох, Анзорей, Тёбен Черек, Котляревская эм  Александровская элледе  оптика-волокнодан...

Тарых
27.06.2022 - 12:46 | 👁 4

Подробности...

Агъач мотоцикл

1885 жылда ноябрь айны ал кюнлеринден биринде Германияда Бад-Каннштат шахардан Унтертюркхайм шахар таба Адольф Даймлер къурагъан биринчи мотоцикл къызынып тебирейди.

Тарых
27.06.2022 - 11:42 | 👁 7

Подробности...

Пелиуан Сары Къаншау

Халкъыбызны сейир эмда айтхылыкъ адамлары не заманда да болгъанларына сёз жокъду. Аланы юслеринден толу хапар билиу а бюгюннгю тёлюню борчуду деп, мен алай оюм этеме. Бюгюн хапарын айтырыкъ...

Тарых
27.06.2022 - 11:00 | 👁 13

Подробности...

Талпыныулукъ, итиниулюк да болгъан махтаулу жылла

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Маданият
26.06.2022 - 14:00 | 👁 12

Подробности...

Уруш жолланы суратлары – патриот ниетледе юйретиуню бир кесеги

2022 жылда 21 июньда «Радуга» социал-реабилитация арада Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейини келечилери Уллу Ата журт урушха аталгъан графикалы ишлени «Урушну жоллары бла» деген...

Страницы