Календарь событий

09 ноября 2022

Социал-экономика болумну игилендирирге алланып

Миллет проектни баш борчу регионланы айнытыргъа, ол санда  шахарлада бла элледе  социал-экономика болумну  игилендириргеди. Клиникагъа, библиотекагъа, садикге, школгъа, солургъа   баргъанда да аланы къыйматлыгъы сезиледи. 

Сабий чыгъармачылыкъ школну жангыртадыла

Кёп болмай РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур бла   КъМР-ни культура министри Мухадин Кумахов Прохладныйде «Культура» миллет проектге кёре, Сабий чыгъармачылыкъ школда тынгылы ремонт къалай баргъаны бла шагъырейленнгендиле. 

Алгъа атлам

Ыйых  кюн болгъанына да къарамай, Урван районну Нарткъала элиндеги 1-чи номерли лицейини мурдорунда  «Алгъа атлам» деген ат бла форум болгъанды. 

Фабриканы электрокючге излемин жалчытхандыла

«Россети Шимал Кавказ» компания Къабарты-Малкъардан кондитер фабрикаладан бирине къошакъ халда 1,5 мегаватт электрокюч бла жалчытып башлагъанды.

Муниципал жолланы тапландырыргъа алланып

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре, Урван районну Герменчик, Эски Черек эм Кахун эллеринде 11 километр чакълы жолгъа тынгылы ремонт этилип, мардалагъа келиширча болгъанды.

Устаз болгъан а тынч тюйюлдю

Кюлкюню, оюнну, чамны  ким да сюеди. 

Онгланы хайырланыр амал барды

Жылны аллындан бери Къабарты-Малкъарда социальный болушлукъ тапдырыу жаны бла 530  келишим этилгенди. Алагъа кёре 2690 адамгъа 630 миллион сом багъасы болушлукъ этилгенди.

Мобилизациягъа тюшген предпринимательлени налогла бла онгдуруу

Россей Федерацияны Правительствосуну быйыл 20 октябрьде чыкъгъан 1874 номерли «Мобилизациягъа тюшген инсанлагъа себеплик этиуню юсюнден» бегими бла, аскерге чакъырылгъанланы атларындан отчётла бериу эмда налогла тёлеу жумушланы тийишдирген амалла тохташдырылгъандыла.

Экономика факультетлени башчылары тюбешгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Экономика эм управление» факультетини деканы Николай Коков аграр вузланы быллай бёлюмлерини башчыларыны битеуроссей семинар-кенгешине къатышханды.

Школланы саны кёпден-кёп бола барлыкъды

«Билим бериу» деген миллет проектни чеклеринде Басхан шахарда жангы микрорайонда орта школну къурулушу барады. 

Указ

Указ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, работников государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, иных отдельных категорий работников на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области

Айдаболланы Азнор ким болгъанды?

1891 жылда Нальчик округну начальнигине жолну къурулушуна 500 пуд ушкок от алыннганыны, аны ючюн подрядчик Харламийи Муратановха 303 сом 89 капек берилгенини юсюнден Азнорну къагъыты барды.

Ахчаны жюрютюуню юсюнден жаш тёлюде иги ангылаулары болурча

Бу кюнледе Железноводск шахарда «Шимал Кавказ федерал округда финанс окъуулулукъну кючлендириу: айнытыу онгла, борчла эмда перспективала» деген конференция ётгенди. Аны Россей Федерацияны Финансла министерствосу, Россейни Банкы эмда Ставрополь крайны Правительствосу къурагъандыла. Аны ишине КъМР-ни финансла министрини орунбасары Темиркан Баждугов да къатышханды, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.