Календарь событий

30 ноября 2022

Къутхарыучула хазырлыкъларын кёргюзтгендиле

Нальчикни аэродромунда къутхарыучула юйрениуле бардыргъандыла.

Аманат (Болгъан иш)

Уллу Ата  журт уруш башланнганда, Айдабекланы  Айшат   къагъанакъчыкъ эди.

Чёпге тюшген чёплеу

Ким сюймейди чёплеу чёплерге! Татыулуду эм хайырлыды ол. Ала Россейни юг жанында иги ёседиле.Чёплеу къаугъаны унутургъа болушады, къайгъыны кетереди, жюрекни шошайтады.

Сабийлени дарманла бла жалчытыугъа бюджет фонд жууаплы этилгенди

Аз тюбеген, артыкъда къыйын, жашаугъа къоркъуулу аурууладан къыйналгъан сабийлени дарманла бла «Круг добра» бюджет фонд жалчытырыкъды.  

Школланы жангыртыу керти да халкъ жумуш болгъанды

Къыралны 75 регионунда мингден аслам школда тынгылы жангыртыу жумушла бардырылгъандыла. 

«Коронавирус бла кюрешни унуталлыкъ тюйюлме»

Элбрус районну ара больницасыны баш врачыны поликлиника иш жаны бла орунбасары Тилланы Айшат саулукъ сакълау бла къадарын байлап, жамауатха болушлугъун аямай келгенли энди отуз жылдан да атлагъанды.

Къанатлыла къыш сууукълада жунчумазча

Къабарты-Малкъарны къырал  бийик тау заповедниги «Къышха къалгъан къанатлылагъа болуш» деген тёрели  акциягъа къатышыргъа чакъырады. 

Бузлатылгъан ашарыкъланы юслеринден тюзю бла терси

Быллай продукцияны – чабакъны, этни, кёгетлени, жемишлени, бишген затланы хайырланыу жылдан жылгъа кёбейе барады. 

Орамланы тапландырыу ишле тохтамайдыла

Келир жыл «Къоркъуусуз эм тынгылы жолла» миллет проектге кёре, Нальчикни эрттеден бери къаралмай тургъан тогъуз  магъаналы орамына  тынгылы ремонт этилликди.