Календарь событий

13 ноября 2022

Коронавирусну юсюнден жангы шартла

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина бёлюмю вузну 90-жыллыгъына жоралап,  «Диализ Нальчик» медицина учрежденияда «Биз коронавирусну (COVID-19) юсюнден не билебиз?» деген аты бла  илму конференция бардыргъанды.

Аны жашау жоругъу: адам сёзюне ие болургъа керекди

Жанмырзаланы Сафар «ГОРЯНКА-А» предприятияны башчысыды. Урунуу жолун предприниматель болгъунчу дери иги да алгъа башлагъанды. Беш жылындан башлап, онюч жылына дери республиканы телевидениясында ишлегенди. Ол анда малкъар тилде бериуле бардыргъанды, тюрлю-тюрлю рубрикалагъа да къатышханды.

Орусбий кешене

Къашхатаудан ёрге бара Бабугентге жете келген жерде Эки-Чат-Къол-Суу деп гитче суучукъ барды. Аны аллында жолну онг жанында агъач алма, эрик, гертме терекле ёседиле. Алайы буруннгулу къабырстанды.