Календарь событий

11 ноября 2022

КъМР-ни Башчысы республикада федерал жолланы ишлегенлеге ыразылыгъын билдиргенди

Пятигорск шахарда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Упрдор «Кавказ» акционер обществону таматасы Александр Лукашук бла ишчи тюбешиую болгъанды.  

Тау жерибизни айныу жолу

Озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында Нальчик эки къатлы бир он юйю болгъан жерчик эди. 

Энчи саугъалагъа тийишли болгъандыла

Бу кюнледе Ставрополь крайны Пятигорск шахарында боксдан «Ачыкъ ринг» деген турнир ётгенди.

Огъурлу, хурметли да Кёкей

Былай бир уллу жигитлик этип, атын битеу дуниягъа айтдырмаса да, туугъан элини, жамауатыны къайгъысын кёрген адамларыбыз хар заманда да болгъандыла. Аллахха шукур! Бюгюнлюкде да бардыла.

Тазирден эркин этилгендиле

Быйыл 7 октябрьде чыгъарылгъан 378-ФЗ номерли федерал закон жашау журт бёлюмде законлагъа тюзетиуле кийиргенди. Сёз жашау журт-коммунал жумушла ючюн тёлеулени заманында этмеген инсанланы бир-бир къауумларына   тазир салыуну низамыны юсюнден барады. Документге тийишлиликде, мобилизация бла аскерге къуллукъ этерге чакъырылгъанла эмда аланы юйюрлери борчлары ючюн  салыннган тазирни тёлеуден эркин этилгендиле. Закон кючюне басламаннган кюнден – 7 октябрьден – киргенди.

Къабарты-Малкъар 50 жыллыгъын къалай белгилегенди

«Тау тёппесине ёрлесенг – тёгерек-башны кёрюрсе» деген аллай сёз болуучуду. Быйыл, Къабарты-Малкъарны къыраллыгъына жюз жыл толгъанда, республиканы ёмюрлюк жолуна къараргъа, тарых бетлерин тинтирге, болгъан ишлерин ойларгъа да сюесе, дейди республиканы Архив службасыны специалисти Оксана Хурова. Бу материалда ол Къабарты-Малкъар кесини 50 жыллыгъын къалай белгилегенини юсюнден айтады.

Урунууну юсюнден законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле

Россейде урунуу жаны бла федерал законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле, ол санда профессионал ишге налогну низамына да. Тюрлениулени юслеринден бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна айтады:

Табийгъатны къалауурлары

Республикабызны  аслам  жерин  таула бла агъачла къуршалайдыла. Тауланы бир къауумларын  ёмюрлюк къарла басыпдыла, башхаларында уа  кёп тюрлю  тереклери, юлкюлери, кийик гюллери бла  агъачла  алыпдыла.  Аны бла республикабызны жери  къарагъан кёзге  бютюн ариу, бютюн айбат кёрюнеди.  

Эл мюлкде болум

Бюгюнлюкде Бахсан  муниципал районда терк айныгъан эм тёрели терек бахчалыкъла 4241 гектарда  ёседиле. 

Сабийлери болгъан юйюрлени онгдурууну юсюнден

Къабарты-Малкъарда «Сабий туугъан юйюрге финанс болушлукъ» деген регион проект бардырылады.