Календарь событий

10 ноября 2022

Социал-экономика болумну игилендирирге алланып

«Жашау журт  эм шахар болум» миллет проектге кёре,   быйыл районлада жамауат аслам хайырланнган онеки жер тапландырылгъанды. 

Жангычылыкъны мураты – къолайсыз юйюрлеге къырал болушлукъну бир системасын къурауду

"Демография" миллет проектни чеклеринде КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим аналагъа бла сабийлеге къыралны жанындан себеплик этиуню жангы мадарыны магъанасын ангылатханды.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков ич ишле органлада ишлегенлени профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды

Хурметли шуёхла!

Сизни барыгъызны да профессионал байрамыгъыз бла- Ич ишле органлада ишлегенлени кюню бла алгъышлайма!

Мобилизация этилген аскерчилеге себеплик

2022 жылда 7 октябрьде чыгъарылгъан 378-ФЗ номерли Федерал законнга тийишлиликде  жашау журт законодательствогъа ЖКХ жумушла ючюн заманында тёлемеген энчи къауумдан инсанлагъа къошакъ начисленияланы (пени) энчиликлерини белгилеу жаны бла тюзетиуле кийирилгендиле. Анга кёре закон мобилизация этилгенлени эм аланы юйюрлерин борч ючюн пениледен эркин этеди, ЖКХ жумушла жаны бла борчланы кеслеринден а угъай. Жангы жорукъла законну официал халда басмаланнган кюнюнден – 2022 жылда 7 октябрьден – кючюне киредиле.

Хазырлыкъларын тинтгендиле

Бу кюнледе республикада РФ-ни МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны энчи составыны окъутуу-жарау этиу юйрениулери ётгендиле. Штаб мероприятияланы кезиуюнде ведомствону къыйын болумланы кетериуге хазырлыгъын тинтгендиле. Алагъа битеуда 150 адам эм 7 техника къатышхандыла.

Жаш тёлюню сейирлерине къайгъыра

Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де Управлениясында (УФАС) Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Экономика эм управление» факультетини окъуучуларыны къауумуна «ачыкъ эшиклени кюнюн» бардыргъандыла. Аны юсюнден вузну пресс-службасындан билдиргендиле.

«Адам туугъан журтун сюерге, аны сейирлерин сакъларгъа борчлуду»

10 ноябрь – Полициячыны кюню

 

Сёнгмез байламлыкъ

Мечиланы Кязимни малкъар адабиятда бла маданиятда магъаналылыгъыны юсюнден сейир материалны кесини заманында философия илмуланы доктору, профессор Эфендиланы Салих жазгъанды. 

Суратларында - шуёхлукъну ышанлары

Республикада Владимир Вороковну атын жюрютген  маданият  фонд  къурап, сабийлени эмда жаш адамланы араларында кёп тюрлю-тюрлю конкурсла  хазна ыйыкъ озмай  бардырыладыла. 

Болгъанны багъалай билирге керекди

Марьям бла Аслан бирге жашагъанлы онеки жыл бола эди, алай сабийлери уа жокъ эди.