Календарь событий

15 ноября 2022

Сен а ненча тюрлюсюн билесе ашыкъ оюнну?

Алчи оюн

Оюнну хали: ненча сабий болсада (ашыкълары болгъанла), тизгин турадыла да, бирен-бирен атадыла. Бу оюнда ашыкъны жанларыны атлары: бий, къыт, алчи, чык, тау, фок.

Чомартлыкъны орунуна сауутланнган аманлыкъчылагъа болушхандыла

КъМР-ден эгеч бла къарындаш 16 эм 18 жылларын тюрмеде ётдюрлюкдюле. Ала быллай къаты жууапха террористлеге болушханлары ючюн тартылгъандыла.

Кёзлери осал кёрген сабийлеге – энчи китапла

РусГидро компанияны келечилери, кёзлери осал кёрген сабийлени Нальчикде 3-чю номерли школ-интернатына энчи жарашдырылгъан китапла бергендиле. Бу жумушну Сокъурланы халкъла аралы кюнюне жораланып бардырылгъан «Китапла – саугъагъа» деген жандауурлукъ акцияны чеклеринде тамамлагъандыла ала.

Айырмалы энергетикни сайлайдыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалэнергода» конкурс башланнганды. «Алай болургъа жарамайды» деген чакъырыу бла къуралгъан эришиулеге, оборудованиягъа ремонт этген, электрокюч мюлкде объектледе жумушлагъа къарагъан специалистле кеслерин сынарыкъдыла.

Тили жыргъа ушайды

Иги жазаргъа юйренирге боламыды? 

Зокаланы Артурну хурметине

Нальчикде 25-27 ноябрьде спортну боксдан устасы Зокаланы Артурну хурметине жораланнган турнир бардырыллыкъды.

Санларыны эм психологиясыны да саулугъу - насыпны баш шарты

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни «Знание» жамауат биригиую  къурап  «Ментальное здоровье» форум ётгенди.

Иши къыйматлы болгъан «112» система

Къабарты-Малкъарда телефон бла сёлешиулени жарашдыргъан араны мурдорунда къуралгъан 112-Системада кече, кюн да дайым ишлеп тургъан «122» телефон ыз ачылгъанды, деп билдиргендиле республиканы Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан.

Денис Мантуров бла Казбек Коков республикада промышленностьну айнытыу сорууланы сюзгендиле

Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары -промышленность эм сатыу-алыу министри Денис  Мантуров бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. 

Жолланы жангыртыугъа алланып

Къабарты-Малкъарда келир жылда жолланы игилендирирча  алгъадан келишим этилгенди. 

БУХГАЛТЕР

Элбрус районда Жаппуланы Мажитни къызы Лейляны танымагъан хазна адам болмаз. Атасы Мажит  кёп жылланы  вольфрам-молибден комбинатда ишлегенди, анасы Аминат а бир ненча жыл мындан алгъа жашаудан кетген эди. Беш сабий ана жылыусуз къалгъанда, аталарына юйюрде  тамата Даниял бла Лейля  таянчакъ болгъандыла. Ала гитче  къарындашлары бла эгечлерине ёксюзлюк сынатмазгъа кюрешгендиле.