Календарь событий

20 ноября 2022

«Хорламым алгъа итинирге бютюн кёллендиргенди»

 Алгъаракълада Москвада санларында къыяулары болгъанланы араларында «Абилимпикс» миллет чемпионат ётгенини, анга  бизни  республикадан Гергъокъланы Лейля да баргъанын эмда  «Тигиу» компетенцияда хорлагъаныны юсюнден билдиргенбиз. Бюгюн окъуучуларыбызны аны бла  танышдырабыз.