13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


«Алгъа, жаланда алгъа атлар муратлыма»

Огъары Малкъарда Абайланы Мисост атлы экинчи номерли орта школну устазы Тетууланы Мадина малкъар тилден бла литературадан бизни республикада эм кючлю юйретгенледен бириди. Быйыл, «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде бардырылгъан битеуроссей конкурсда хорлап, эки жюз минг сомлукъ грант къытханды.

Тарыхчы, жазыучу эмда китап басмалаучу

Виктор Николаевич Котляров, жазыучу, китап чыгъарыучу, краевед, КъМР-де Орус география обществону башчысы, бу кюнледе юбилейин белгилейди. Ол Нальчикде 1952 жылда 17 октябрьде бу жерледе белгили журналист Николай Котляровну юйюрюнде туугъанды. 1975 жылда Къабарты-Малкъар къырал университетни орус тил бла литература бёлюмюн тауусханды.

Жылы-Сууну кир-кипчикден тазалагъандыла

Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) КъМР-де регион бёлюмюню келечилерини башламчылыгъы бла Жылы-Суу солуу тийрени кир-кипчикден тазалау ишле бардырылгъандыла. Аны юсюнден ИТАР-ТАСС агентство билдиреди.

Тахта кёгетлени бла жемишлени жарашдырыу къыстау барады

Къабарты-Малкъарда тахта кёгетледен жарашдырылгъан консерваладан быйыл 270-280 миллион условный банка чыгъарыргъа умут этиледи. Алай бла быллай продукцияны ёлчеми былтырдан эсе 7-8 процентге асламыракъ боллукъду, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Окъууларында айырмалылагъа - «Единая Россияны» стипендиялары

«Единая Россия» политика партияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде партияны стипендиантларын къууанчлы халда саугъалагъандыла.

Республика юйлени жылытыу кезиуге толусунлай хазырды

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла эллиден аслам вопросну тинтгендиле.
Биринчиден, ала законла чыгъарыучу баш органны пленар жыйылыуун 26 октябрьде бардырыргъа келишгендиле. Аны повесткасына 17 бегимни проекти кийирилгенди. Ол санда «правительстволу сагъатда» Къабарты-Малкъарда Бир къырал экзамен къалай бардырылгъаны сюзюллюгю да белгиленеди.

Школ жангыртылгъанды, сабий сад ачылгъанды

Узакъ тау эллерибизден биринде – Бызынгыда - школгъа тынгылы ремонт этилгенди, сабий сад да ачылгъанды.

Бизни кючюбюз культура хазнабызны бирлигиндеди

Шимал-Кавказ федерал округну Жамауат советини жыйылыуунда регионну  халкъларыны тарыхларына политика магъана берирге кюрешиуню эмда аллай кезиуле шёндюгю жамауат-политика болумну къалай тюрлендиргенлерини юслеринден баргъанды сёз. Тюбешиу 12 октябрьде Пятигорскда болгъанды.

Къаты жел келтирген хата терк кетерилгенди

Тюнене эрттенликде 8 сагъатда осал хауа болумну хатасындан Къабарты-Малкъарны бир ненча элинде жюзле бла адамла токсуз къалгъан эдиле. Къаты жел Чегем эмда Прохладна районлада электроызланы чырмашдырып, жараусуз этген эди.

КъМР-ни Башчысы жолчуланы байрамлары бла алгъышлагъанды

«Къабарты-Малкъарны жол мюлкюню хурметли ишчилери бла ветеранлары! Профессионал байрамыгъыз бла жюрегимден къызыу алгъышлайма! Ма сизни иш кёллюлюгюгюзге кёреди адамланы тынчлыкълары, ырахатлыкълары эмда къоркъуусузлукълары, экономиканы бла социал сфераны айныу халлары да.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS