19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Хауа къайда тазады, къайсы жерде кирди

Россей регионланы арасында эм таза хауа Къабарты-Малкъарда, Ингушетияда эмда Севастопольда болгъаны белгиленнгенди. Сагъынылгъан регионлада да хауа бек махтанырча таза тюйюлдю, ол кеси да аз-аздан кирлене барады,  дейдиле РФ-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосунда.

Тамашагъа къалдыргъанды усталыкъ

Бу кюнледе Прохладныйни сабий юй-интернатында «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбль жандауурлукъ акция къурагъанды. Концертни биринчи такъыйкъасындан окъуна артистле сабийлени ариу  кийимлери, жарыкълыкълары бла кёллерин кётюрген эдиле. Аланы усталыкъларына гитчечикле кёз къакъмай къарагъандыла.

Турнирге келгенлени саны дайым ёседи

Тырныауузда «Геолог» спорт комплексде грек-рим тутушуудан СССР-ни спортдан усталары Байзуллаланы Юсюпню бла Мырзаланы Хызирни хурметлерине жораланнган тёрели турнирни ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 11 регионундан 120 чакълы спортчу къатышадыла.

Адеплиликге адепли болуп юйрет

Бизни халкъыбыз: «Ичген акъылын ичеди», - дегенди. Да алай эсе, юйюне кеф болуп келген киши - ол эси бла келмейди. Алай бла дауур къозгъалады. Тюйюш-уруш башланады, тынчлыкъ къуруйду. Къатыны, анасы,сабийлери тангнга жукъусуз чыгъадыла.

Айырмалыланы атлары айтылгъанды

Къырал концерт залда «Кавказны ауазы» деген алтынчы битеуроссей радиофестивальда хорлагъанла саугъаланнгандыла эм гала–концерт болгъанды. Бу фестиваль Чеченни биринчи президенти, Россейни Жигити Ахмат хажи Кадыровха аталып бардырылады.

Кёп тюрлю, аслам бетли фахму

Алгъаракълада Россейни халкъ устасы, РФ-ни Жазыучуларыны союзуну келечиси Мокъаланы Владимирни жангы китабы – «Два истока» - чыкъгъанды. Не жаны бла да хунерли адам эндиге дери «Спасение», «Чёрное окно», «Кругами Кроноса», «Боборика», «Сонные воды» деген изданиялары бла белгилиди. Аны жазыучулукъ иши бла толусунлай шагъырейле биледиле аланы арасында назмула, роман, хапарла да болгъанларын.

Не къыйын болумда да тюз амал тапхан, тутхан жолундан таймагъан алим

Россейни Илмула академиясыны член-корреспонденти, физика-математика илмуланы доктору, академик, космонавтиканы мурдорун къураугъа уллу къыйын салгъан алим Энейланы Магометни жашы Тимур бу кюнледе кесини 93-жыллыгъын белгилегенди.

Ишни башы - халны къалай боллугъун билиу, мычымай тийишли мадарла этиу

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий Элбрус районда кенгеш бардыргъанды. Сёз анда алгъаракълада келген ырхы салгъан хата-палахны кетериуню, быйылгъы кюз арты–къыш кезиуге эмда къышда тау лыжала кезиуге хазырланыуну юсюнден баргъанды.

Тёлеулени жыйыу бла - ал сатырда

КъМР-ни Жамауат палатасыны экономиканы айнытыу, предпринимательство эм ЖКХ жаны бла комиссиясы алгъаракъда Май районда кенгеш бардыргъанды. Жыйылыуда бу муниципалитетде кёп фатарлы юйлени жумушларына къоратылгъан токну багъасы къалай тергелгенини юсюнден айтылгъанды.

Саулукълу жашауну жорукъларын таукел сингдирирге, профилактиканы магъанасын тохтамай ангылатыргъа

КъМР-ни Парламентини пленар жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республикада онкологиядан къыйналгъанлагъа медицина болушлукъ бериуню игилендириуню мадарларын сюзгендиле. Аны юсюнден докладны саулукъ сакълау министрни къуллугъун толтургъан Асанланы Алим этгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS