20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Белгисиз тарых бетлени баямлагъан фильм

Бу кюнледе Культура фондда «Мария - русская царица из Кабарды» деген документли фильмни презентациясы болгъанды. Аны Къабарты-Малкъар Россей бла бирлешгенли 460 жыл толгъанына жоралап, НОТР телеканалны директору Владимир Вороков алдыргъанды. Жыйылыугъа тарыхчыла, культураны бла искусствону адамлары келген эдиле.

Греклилени бла малкъарлыланы араларында аслам ушашлыкъ эсленеди

Грецияны бек сейирлик жерлеринден бири – Родос айрыкамды. Мында жангы шахарны къатында орта ёмюрледе ишленнген да барды. Андагъы музей байды, экспонатларын кёрюрге битеу дуниядан адамла келедиле.

Предпринимательлеге къараучула азыракъ келирча

КъМР-де Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный Юрий Афасижев РФ-ни Президентинде бир атлы институту бла къырал налог служба бардыргъан кенгешге къатышханды. Сёз анда контроль-касса техниканы хайырланыуда жангы жорукълагъа кёчюуню юсюнден баргъанды.

Табийгъат къыйынлыкъладан сакъланыр ючюн, терен тинтиуле бардырыргъа, талай инженер жумушланы тындырыргъа тийишлиди

Саулай къыралыбызда Къабарты-Малкъарда Бахсан ауузунда болгъан табийгъат  къыйынлыкъланы юслеринден билдириулеге сагъайып тынгылагъанбыз. Алгъадан окъуна чертирге тийишлиди, республиканы къуллукъчулары къутхарыу эм излеу ишлени бийик даражада къурагъанларын.

Коллегаларын эсгергендиле, жетишимле болдургъанланы саугъалагъандыла

КъМР-де Ич ишле министерствода оператив кенгеш болгъанды. Анга ведомствону оноучулары, жер-жерли бёлюмлени таматалары къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

Бирликни бла шуёхлукъну аламат юлгюлери

Бу кюнледе Нальчикде Дагъыстанны халкъларыны бирлигини кюнюн белгилеуге аталгъан къууанчлы жыйылыу озгъанды. Анга бизни республикада бирси миллетлени диаспораларыны келечилери да къатышхандыла.

Жаланда тазирни кёбейтиу жорукъланы тутууну толу жалчыталлыкъ тюйюлдю

КъМР-ни Жамауат палатасында «РФ-ни Административ бузукълукъланы юсюнден кодексини 12.18 номерли стаьясына тюрлендириуле кийириуню юсюнден» законопроектни жамауат экспертизасын бардыргъандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Хайырлы ушакъла, соруулагъа ачыкъ жууапла

КъМР-ни Парламентинде Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясы билим бериу учрежденияны социально-экономика классыны окъуучуларыны законла чыгъарыучу органны депутатлары бла тюбешиулери болгъанды. Ол Къабарты-Малкъар кеси ыразылыгъы бла Россейге къошулгъанлы 460 жыл толгъанына аталгъанды эмда «къырал сагъатны» чеклеринде бардырылгъанды.

Тиширыуланы сейирлерин къорууларгъа алланып

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова Россей Федерацияны Правительствосунда 2017-2022 жыллада Тиширыуланы сейирлерин сакълау жаны бла стратегияны жашауда бардырыугъа жууаплы Координация советни биринчи жыйылыууна къатышырыкъды.

Кёпюрню къысха заманны ичинде жангыртыргъа буйрукъ берилгенди

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Урван районда «Нарткъала-Озрек-Эски Черек» жолда суу алып кетген кёпюрню жангыртыу жумушла къалай бардырылгъанлары бла шагъырейленнгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS