02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Губула тынчайтмайдыла

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясындан билдиргенлерине кёре, озгъан ыйыкъда республикада губула къабып медицина учреждениялагъа болушлукъ излей жети адам баргъанды. Насыпха, аланы араларында кърым геморрагия безгек жукъгъан бири да болмагъанды. Саулай алып айтханда уа, быйыл бу заранлы къурт къапхан 1099 адамгъа, ол санда 422 сабийге болушлукъ берилгенди.

Биз биргебиз!

Борчларын толтура жоюлгъан полициячыланы юйюрлерине болушлукъ этиу  МВД-ны къайсы бёлюмюнде да тири бардырылады. Бешинчи августда Чегем районну ОМВД-сында къуллукъ этгенле аны жамауат советини келечиси Атайланы Рашит бла бирге коллегалары Ахъед Соговну эмда Заур Тамбиевни  юйюрлерин жокълагъандыла, бюгюнлюкде аланы не жарсыулары болгъанларын да билгендиле.

Хунерлиги, адеплиги, уллу илму билими бла хурмет тапханды

1850 жылда 27 мартда Малкъар жамауатны Мухол элинде Шаханланы Шаулухну юйюрюне жашчыкъ туугъанды. Анга Абай деп атагъандыла. Бийни юйюрю уллу болгъанды, жери уа аз. Ол себепден уланны Нальчикде аманатха бередиле да, ол школда казна ахчагъа окъуйду. Аны инспектору болуп тургъан Владимир Федорович Масловскийге тюбемесе эди, къадары башха тюрлю болур эди.

Абаданла, гитчеле да ыразы болурча кюрешедиле

Бюгюн биз айтырыкъ ишчиле Нальчик шахарны ёрге жанында, базар тийресинде урунадыла. Алайда бир жерчикде кёп къатлы жашау юйле салынадыла. Биринчисини къурулушун бардыргъан «Потенциал» фирмады, экинчи уа - «Прогресс».

Жигерликлери бла огъурлу ыз къойгъандыла

Бюгюн мен озгъан ёмюрню экинчи жарымында, кесини кюч-къарыуун аямай, кече-кюн деп къарамай, Тырныауузну комбинатыны объектлерини, Минги тауну тийресинде туризм комплексни, социал-культура учрежденияланы эмда жашау журтланы къурулушунда къармашханланы эсгерирге сюеме.

Чабакъла сатыудан кетерилгендиле

Быйылны биринчи жарымында чабакъ эмда башха тенгиз продукцияны сатыу эм жарашдырыу бла кюрешген 40 объект тинтилгенди. Аны юсюнден  Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясыны пресс-службасы билдиргенди.

Орам танымазча тюрленеди

Нальчикни Мальбахов атлы орамын тапландырыу ишле андан ары бардырыладыла. Аны 17 августха жангыртып бошаргъа белгиленеди. Бу кюнледе уа эки жанына къызыл розала сала турадыла. Битеу да 1200 гюл орнатыллыкъды. «Горзеленхозда» ишлегенле уа жол жанында юлкюле ёсерча этедиле. Бюгюннге аланы эллиси жерлерин тапхандыла.

Предприятияла ток ючюн тёлеулерин кезиуюнде берир амалланы излегендиле

Нальчик шахар округда жашау журт-коммунал предприятияла ток ючюн тёлеулерин къалай бергенлерини эмда бу ресурс ючюн неллай бир борч этгенлерини юсюнден сёлешгендиле «Каббалкэнерго» компанияны башчысы Аслан Докшукин бла муниципалитетни администрациясыны башчысыны биринчи орунбасары Анатолий Тонконог бу кюнледе болгъан тюбешиулеринде.

Айтып айталмазча сейирлик сабий сад

Бу кюнледе жангы окъуу жылгъа республиканы школлары, сабий садлары  къалай хазырланнганларын билир мурат бла Нальчик шахар администрацияны, билим берген департаментни, "Единая Россия"партияны келечилеринден комиссия къуралгъанды. Аны къаууму бир талай учреждениягъа барып, халны кёргенди. Айхай да, ала бирча хазырдыла дерча тюйюлдю. Бир-бирлеринде алыкъа кёп зат этилинмегенди.

Конкуренция не халда болгъанын сезерча

Федерал антимонополия службаны КъМР-де Управлениясы, республикада 2015-2016 жыллада жолланы ишлеуде конкуренция къаллай болгъанын билир умутда тинтиуле бардырып башлагъанды. Бу ишни кезиуюнде РФ-ни Транспорт министерствосу, Къырал жол агентство, власть органла эмда «Автодор» корпорация берген информация да хайырланырыкъды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS