24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Кёпюрню - болжалдан алгъа

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене Правительствону юйюнде бардыргъан кенгешде сёз Нальчикде Мальбахов атлы орамда путепроводну кетериу жаны бла иш къалай тамамланнганыны юсюнден баргъанды. Анга толтуруучу власть органланы келечилери бла бирге объектни тийресинде мекямланы иелери да чакъырылгъан эдиле.

Олег Белавенцев бла Юрий Коков къууанчлагъа къатышхандыла

РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси, Россейни Жигити Олег Белавенцев бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Биринчи Май байрамлагъа къатышхандыла.

Регионну социал сферасын бла экономикасын айнытыуну эсеплери сюзюлгендиле

Правительствону юйюнде Россейни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси О.Е. Белавенцевни бла КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды. Аны кезиуюнде регионну быйыл тёрт айны ичинде социал-экономика айныууну, Владимир Путинни май указларын толтурууну эсеплери сюзюлгендиле.

Уллу Хорламны байрам кюнлеринде жамауат къоркъуусузлукъну ышаннгылы жалчытыргъа

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене Терроризмге къажау комиссияны кезиуден алгъа бардырылгъан жыйылыуунда право низамны сакълаучу органланы келечилери бла Уллу Хорламны байрамыны кезиуюнде жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыуну мадарларын сюзгенди.

Ара шахардан - алтын эм кюмюш майдалла бла

Москвада XXV студент спорт оюнланы чеклеринде  ауур атлетикадан Битеуроссей эришиуле къуралгъандыла. Ала тёрт кюнню ичинде сегиз ауурлукъ категорияда бардырылгъандыла.     

Инженер усталыкъгъа итиниулюк

Къабарты-Малкъар къырал университетни политехника  институтунда бу кюнледе робототехника эм мехатроника бла кюрешген школчуланы араларында республика даражалы олимпиада бардырылгъанды. Аны ачылыууна вузну ректору Юрий Альтудов да къатышып, жашланы бла къызланы быллай жыл санларында бу илмулагъа сейирлери болгъанына къууаннганын билдиргенди.

«Жаш активистлени школуну» башламчысы

Республиканы Батех элинден Алина Пшукова 2016 жылда «Машук» жаш тёлю билим бериу форумда проектин къоруулап, грант алгъан эди. Бусагъатда ол РФ-ни Президентинде Халкъ мюлкню эмда къырал службаны академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда филиалында тёртюнчю курсда окъуйду.

Хунерлилени атлары айтылгъанды

Орта кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны къаласында жаш журналистлени араларында бардырылгъан республикалы конкурсда хорлагъанланы белгилегендиле. Аланы учрежденияны директору Клара Калмыкова алгъышлагъанды. «Адыгэ псалъэ» газетни баш редакторуну орунбасары Заур Жилясов а жаш адамлагъа журналистиканы юсюнден хапарлагъанды.

«Учунууну жарыкъ кёллюлюк, огъурлулукъ, сюймеклик бередиле»

Суратланы хар биринде да эки адам барды: аланы этген эм къараучу, дегенди Ансел Адамс. Бизни жашауубузда фотоаппарат бла алыннган чыгъармала бек багъаладыла. Озгъан кезиуледегилеге къарап, заманны тохтагъан такъыйкъаларын эсгеребиз, сабийлигибизни, сюйген адамларыбызны кёз туурабызгъа келтиребиз. Бусагъатда уа фотоаппаратны магъанасы бютюн уллуду.

Тюрлю-тюрлю миллет ашарыкъла, жырла, тепсеуле, саугъала

Бу кюнледе Ставропольну «Победа» солуу паркында «Горский очаг» проектни  чеклеринде Кавказда жашагъан халкъланы аш хазырлау жаны бла фестивалы болгъанды. Быйыл аны шахарны администрациясыны эм Шимал Кавказ федерал университетни болушлугъу бла къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фонд хазырлагъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS