24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Эллерибизни айнытыугъа - федерал бюджетден 62 миллион сом

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев  «2014-2017 жыллада эмда 2020 жылгъа дери кезиуде эллени тутхучлу айнытыуну» федерал программасында белгиленнген ишлени толтурур муратда федерал бюджетден субсидияланы РФ-ни субъектлерини хар бирине да жетген ёлчемлерин къабыл кёрюуню юсюнден буйрукъгъа къол салгъанды.

Обращение

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Россей студенчествону кюню бла байламлы обращениясы
Хурметли шуёхла!
Россей студенчествону кюню бла сизни жюрегимден алгъышлайма!

Криминал болум

Аманлыкъчы терк тутулгъанды
16 январьда ингирде ким эсе да 2-чи Лескен элде тюкенледен бирини терезесин сындырып, андан 35,2 минг сомну алып кетгенди. Оператив-тинтиу жумушла бардырып, полициячыла уручуну тутхандыла. Ол Нарткъаладан алгъын да башы сюдлюк болгъан 25-жыллыкъ жаш адамды. Анга уголовный иш ачылгъанды.

Бюйрекледен ташланы энди лазер бла чыгъарадыла

Республикалы клиника больницаны урология бёлюмюнде хирургия операцияны жангы тюрлюсю сингдирилгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан. Алай бла энди бюйреклеринде ташлары болгъанланы, аланы лазер бла ууакъ этип кетерирге онг барды.

Жаш футболчуларыбызда – гитче кубок

Тюз да Жангы жылны аллында Тбилисиден «Спартак-Нальчикни» 2005 жылда туугъан жашчыкъладан къуралгъан командасы къайтханды. Ала анда тёрели турнирде гитче кубокну къытхандыла. Бизни сорууларыбызгъа жууапланы команданы тренери Азнаур Апшев бергенди.
- Не турнирге къатышханыгъызны юсюнден айтсагъыз эди.

«Былтыргъы кёрюмдюле бизни андан да уллу жетишимлеге алландырадыла»

Озгъан спорт жыл Элбрус районда къаллай болгъанды? Аны юсюнден бизге районну физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет билдиреди.
- Магомет, районда бюгюнлюкде спорт не халдады?

«Айтылгъан жорукъланы сакълагъанны къыйын аурууну онгларгъа амалы барды»

Инфаркт-миокарда не заманда да уллайгъанланы ауруууна саналгъанды. Алай бусагъатда ол тизмеде жаш адамланы саны жылдан-жылгъа ёсе барады. Аны сылтауларындан бирлери уа - тапсыз аш, ичги, тютюн ичиу, хауаны  кирленнгени. Адам инфаркт болду эсе, андан ары кесин къалай жюрютюрге, къаллай амалланы унутмай этерге керекди?

Студентле сабий юйню жокълагъандыла

Кёп болмай КъМКъУ-ну студентлери Прохладнада сабий–интернат юйде  къонакъда болгъандыла. Акцияны университетни жаш тёлю политика эм юйретиу иш бардыргъан управлениясы, студент совети эм студентлени бла аспирантланы профсоюзларыны организациясы къурагъандыла.

Илму – экономиканы айнытыуну мурдору

Шёндюгю дунияда бизни къыралны, аны регионларыны къолайлыгъы кёбюсюнде илмуну айныгъаны бла байламлыды. Мен оюм этгенден, бу сферагъа энчи магъана берген, бийик технологиялы производстволаны онгдургъан, тийишли тинтиу ишлеге финансла, информация, производстволу онгла берген регионла озадыла башхаланы.

Профилактикагъа - энчи эс

Хайыуанлагъа бла юй къанатлылагъа жукъгъан къоркъуулу ауруула жайылмазча ишни бардырыу бла байламлы республикалы комиссияны кенгеши болгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. Ол КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары - эл мюлк министр Сергей Говоровну башчылыгъында бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS