26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


Ёз тилге табыныу сабийликден башланады

Бу кюнледе Нальчикни 1-чи номерли гимназиясыны, 27-чи номерли орта билим берген школуну эмда Къашхатауну 1-чи номерли орта билим берген школуну окъуучулары Ана тиллени халкъла аралы кюнюне жораланнган эришиуге къатышхандыла. Къабарты-Малкъар къырал университетде сабийлени бу жаны бла билимлерин сынагъанларына къараргъа устазла, ата-анала да келгендиле.

Полициячылагъа - эркин мекям

КъМР-де ич ишлени министри Игорь Ромашкин министерствону Черек районда бёлюмюню мекямыны къурулушу къалай баргъанына къарагъанды.
Эки къатлы эски мекям озгъан ёмюрде ишленнген эди. Бусагъатда аны халы бек осал болгъаны ючюн ол энчи составны ишин къурауну юсюнден излемлеге келишмейди, жумушлары бла келгенлеге да тап тюйюлдю.

Бийик жетишимлени спортун айнытыуну онгларын сюзгендиле

КъМР-ни Парламентини депутатлары бийик жетишимлени спортун айнытыуну амалларын сюзгендиле эмда Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ командаларын хазырлагъан спорт арада окъутуу-жарау бардырыу иш къалай къуралгъанын тинтгендиле. Жыйылыу Спорт эм туризм жаны бла комитетни башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Францияны гитче эмда орталыкъ предпринимательство жаны бла конфедерациясыны келечилери – Къабарты-Малкъарда

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Овернь Рона-Альпы регионну (Франция) Гитче эмда орталыкъ предпринимательство жаны бла битеулю конфедерациясыны келечилери бла ишчи тюбешиу болгъанды. Ол КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алийни башчылыгъында бардырылгъанды.

Школ автобусланы паркы жангыртыллыкъды

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда бир-бир праволу актла кеслерини кючлерин тас этгенлери белгили болгъанды, кёп къатлы юйледе ремонт тамамлаугъа субсидияла бериу жаны бла келишимге къаралгъанды эмда Россейни Жигити конструктор Михаил Калашниковну 100-жыллыгъын белгилеу жаны бла комитет къуралгъанды. Битеу да бирге 16 бегимни проекти сюзюлгенди.

«Элбрус» - Россейни атлары айтылгъан жыйырма курортуну санындады

Информация коммуникацияланы «Рейтинг» арасы «BCGroup» тинтиу агентство бла бирге турист брендлени миллет тизмесин къурагъанды. Анга жыйырма курорт киреди. «Элбрус» аланы санындады.

Республиканы жашау журтла-коммунал мюлкюне - 200 миллион сом

«Шимал-Кавказ федерал округну 2025 жылгъа дери айнытыуну» къырал программасыны чеклеринде Россей Федерацияны Правительствосу СКФО-ну тёрт субъектине жашау журтла-коммунал мюлкню объектлерин ишлеуге эмда жангыртыугъа субсидияла бёледи. Ол адрес халда (хар объектге кёре) юлешинирикди, кимге къаллай бир ахча жетериги да тохташдырылгъанды.

Алчылыкъны ычхындырмагъандыла

Къыралыбызны шимал жанындагъы ара шахырыбызда «Комета» спорт комплексде каратеден «Петербургская весна» деген тёрели турнир тогъузунчу кере бардырылгъанды. Анга Россейден, тыш къыралладан да эм кючлю спортчула къатышхандыла. Аланы араларында кичиле, абаданла да болгъандыла.

Битеукоманда зачётда - ючюнчюле

Север Осетия-Аланияда 2000-2006 жыллада туугъанланы араларында эркин тутушуудан турнир бардырылгъанды. Анга 200-ге жууукъ сабий къатышханды.

Айырмалы баскетболчула – гимназиячыла

Элбрус районну окъуучуларыны араларында бардырылгъан спартакиада бошала турады, анга битеу спортну алты тюрлюсю киредиле. Бу кюнледе сабийле баскетбол ойнап эришгендиле. Анда къызлада, жашлада да бешинчи номерли гимназияны командалары хорлагъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS