22.09.2017, 18:15 - Новости

Зольск районда да Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне жоралап талай тюбешиу бардырылгъанды. Малка элде «Алые зори» саулукъгъа бакъгъан лагерьде Надир Шогеновха эмда байрамгъа жоралап Зольск бла Элбрус районну пенсионерлерини шахмат турнир ётгенди. Анга школчула, устазла да къатышхандыла.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Алгъаракъда Прохладный шахарны бизнес инкубаторунда «Прохладна шахар округуну 2016 жылда эм иги предприниматели» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

22.09.2017, 18:14 - Новости

Тырныауузда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталып Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде «Мы наследие предков свято храним» деген ат бла байрам къуралгъанды.

22.09.2017, 18:13 - Новости

Бараз кюн Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан къууанчлы ишле Нальчикде, Бахсанда, республиканы башха жерлеринде да бардырылгъандыла. Ара шахарыбызны администрациясы бу байрамгъа чыгъармачылыкъ коллективлерини концертин къурагъанды. Къууанчлы ишлени уа жаш артистле ачхандыла.

22.09.2017, 18:13 - Новости

РФ-ни МЧС-ини халкъла аралы класслы къутхарыучусу эм альпинист Аккайланы Азнауурну алгъаракъда Эверестге чыкъгъанына барыбыз да бек къууаннганбыз. Бир къауум ыйыкъ алгъа уа ол Халкъла аралы экспедицияны къауумунда Гималайлада орналгъан Манаслу (Кутанг) (8163метр) таугъа тебиреген эди.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Билдиргенибизча, республиканы ара шахарында бир ненча кёп фатарлы юйлени арбазларында жай кезиуден бери тапландырыу жумушла бардырыладыла. Аланы асламысы «Шёндюгю шахар тийре» къырал программаны чегинде тамамланады. Анга кёре, быйыл битеу да 80 арбаз жангыртыллыкъды.

22.09.2017, 18:12 - Новости

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды.

Последнее


КъМР-ни Жаш тёлю правительствосуну келечиси бол

КъМР-ни  Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу Къабарты-Малкъарны Жаш тёлю правительствосуна къошулургъа деп берилген заявленияланы заман ёлчемин 2017 жылны 10 июлюна дери узайтханды. Эришиуге тохташдырылгъан болумну жорукъларына кёре излемлеге келишгенле къатышыргъа боллукъдула.

Терен билимлери бла - жашауну кенг жолуна

Тюнене, битеу къыралдача, бизни республиканы 238 школунда выпускной балла озгъандыла. Алай бла быйыл 4239 жаш бла къыз выпускникле болгъандыла. Тогъузунчу классланы уа 8091 сабий тауусханды.

Дипломларын алгъандыла, Гиппократны антын этгендиле

Тюнене Къабарты-Малкъар къырал университетни жыйылыула бардырылыучу залында бу окъуу юйню медицина факультетин бошагъанлагъа – битеу да 111 жашха бла къызгъа – дипломларын къууанчлы халда бергендиле. Аладан онбири «къызыллагъа» тийишли болгъандыла, ол санда Ксаналаны Ислам бла Мисирланы Индира.

Шахарны айбатландырыуну проектин дурус кёргендиле

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында Ногмов, Пушкин, Кешоков эмда Ленин атлы орамла бла чекленнген тийресин тапландырыуну  проекти сюзюлгенди. Жыйылыугъа шахарчыла, жамауат эмда башха организацияланы, мэрияны келечилери, проектни жарашдыргъанла да къатышхандыла, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан.

Кемчиликлени кетерирге алланыпдыла

Черек районну жер-жерли администрациясында бу кюнледе бардырылгъан кенгешде сёз налогланы юсюнден баргъанды. Аны ишине  КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасыны орунбасары Сарбашланы Светлана, Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны директору Анна Тонконог, район администрацияны, управленияланы бла бёлюмлени келечилери, эл оноучула да къатышхандыла.

Халкъыбызны къолайлыгъы, республикабызны айныуу да законла къалай толтурулгъанларына кёре боллукъдула

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Парламентини президиуму бла тюбешип, депутатланы сорууларына, предложенияларына тынгылагъанды.  Ол жыйылыу тамамланнган жумушланы эсеплерин белгилеп, мындан ары да законла чыгъарыучу эм аланы толтуруучу власть органланы араларында бирге ишлеуню онгларын сюзер мурат бла къуралгъанын чертгенди. «Парламентни 5-чи чакъырылыууну келечилери тиридиле.

Владимир Путин: Жамауат палатаны кесини энчи жыйгъычы барды, ол аны кереклисича тутады

Кёп болмай Россейни Жамауат палатасыны 6-чы къауумуну биринчи пленар жыйылыуу болгъанды. Аны ишине Заурби Нахушев да къатышханды. Биз анга жыйылыуну юсюнден кесини оюмун айтырын тилегенбиз.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Ораза байрам бла алгъышлауу
Къабарты-Малкъарны муслийманларын Ораза байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма. Бу сыйлы кюнледе огъурлу ишле этерге, къарыусузлагъа, къолайсызлагъа эс тапдырыргъа борчду, ахырында уа не игиликле этгенибизге, ниет, дин жаны бла да къалай байыкъланнганыбызгъа къарайбыз, андан хыйсап этебиз.

...Нальчикде уа ала Ата журтубузну къоруулагъанлагъа баш ургъандыла

Тюнене эрттенликде уа автопробегге къатышханла Элбрусдан Нальчикге келгендиле эмда Ёмюрлюк отну къатында болгъан митингге къатышхандыла.

Красноярскечиле Элбрусну бек жаратхандыла, оюмларын эфир бла жерлешлерине жетдиргендиле

Сыйлы къонакълагъа Элбрус районну чегинде Кёнделен элге кирген жерде жылы локъумла эм гоппан аякъ бла тюбеген эдиле. Автопробегни къурагъан «Енисей» телеканал а ызы бла Минги тауну тийресинден тюзюнлей эфирге чыкъгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS