Саулукъ

Стационарла жангы оборудованияла бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарны къан тамырлагъа бакъгъан арасы бла онкодиспансери 2022 жылгъа жангы компьютер эм магнит-резонанс томографла бла жалчытылынырыкъдыла.

Жюрекге хошлукъ сала, санлагъа къарыу бере

«Жашил назыла» санаторийни юсюнден бизни газетде жазыла-жазыла тургъанды. Болсада, анда болумну уа кёп кере  окъугъандан эсе, кеси кёзю бла кёрюп билген игиди.

Адамны чархына уллу сынау неди?

Артыкъда адам гипертониядан неда диабетден ауруй эсе, къыйынлыкъ келмезча не боллукъду?

Ол соруугъа бизни экспертибиз Ирина Осокина жууап бередиди.

Кесигизге, къатыгъыздагъылагъа да энчи сакълыкъны излеген ауруу

Жашауда аслам затны асыры терк тюрлене баргъаны адам улугъа бир жанындан тынчлыкълы эсе да, бирси жаны бла уа аны саулугъуну качествосун тозуратхан аурууланы саны ёсе баргъанына да себеплик этгени жарсыулу шартды. Эм жайылгъанлагъа уа жюрек-тамыр ауруула саналадыла. Кеслери да энди жаланда жыл санлары уллайгъанлада угъай, жаш адамлада да тюбейдиле. Сёз ючюн, медикле инсультну школчулада окъуна тохташдыргъандыла. Бюгюнлюкде быллай болумну алгъындан эсе бегирек тюбегени да медицина сообществону, жамауатны да бирча сагъышландыра, къайгъы этдиреди.

«Жанлы» эм «жансыз» сууланы юслеринден жомакъла эм керти шартла

Ичерге да, аш биширирге  да шешалада болгъан сууну хайырланса игиди, деген оюм барды.

Сырт сюекге кёреди адамны саулугъу

Адамны саулугъу сырт сюеги бла байламлыды. Алай бусагъатда сырт сюеклери къыйнагъанла жаланда таматаланы араларында угъай, сабийледе да  тюбейдиле.  

Жукъусузлукъ – кёп аурууну сылтауу

 Бизни къыралда адамланы 45 проценти кече тынчаялмай къыйналадыла.

Ач да болмай, арыкъ болургъа онг бармыды?

Диета тутхан бек къыйынды. Алай артыкъ ауурлукълары болгъанла аны хатасындан саусузла болуп баргъанларын кёребиз. Сёз ючюн, жюреклери къыйнап башласа, семиз адамлагъа  врачла «арыкъ болугъуз» дейдиле. Айтхан тынчды, алай аны этген а болмагъанча къыйынды. Не диетала бла къоркъмай хайырланыргъа боллукъду? Аш орунну бузмай? Рахайланы Аслижан бизни республикада бек билимли гастроэнтерологладан бириди, Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасында ишлейди. Биз  Аслижан Далиевнагъа тюбеп, газет окъуучула жиберген бир талай соруугъа жууап беририн тилегенбиз.

ИНТЕРНЕТДЕ АЙТЫЛГЪАН ХАР ЗАТХА ИЙНАНЫП ТУРУРГЪА КЕРЕКМИДИ?

Къартайыуну къалай мычытыргъа кереклисини юсюнден Интернетде дуния бла бир информация барды. Ала бары да керти болсала, жомакъладан жигитле бла эриширге къолубуздан келлик эди.

Къанда басым мардада турурча – тузлуну унутургъа

Кюнню халы бла адамланы саулукълары къысха байламлыдыла, ол тюрленнгени бла кёп ауруула кеслерин билдирирге сюйюучюдюле.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ