Статьи

Чурумлагъа да къарамай, умутландыргъан спортчуланы хазырлайдыла

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъну кючлеу комплексде энчи зал ачылгъынчы, жарауну физкультурадан дерследе неда окъуудан бош заманда этдирип тургъандыла. Бусагъатда школлада гимнастика бла кюреширча оборудование къалмагъанды, аны сатып алыргъа аланы амаллары да жокъду. Аны ючюн спортну бу тюрлюсюнден жарау этерге онглары жаланда Элбрус районну сабий-жаш тёлю спорт школуна жюрюгенлени барды.

Керекли сайтны ач да, пенсиянгы юсюнден толу хапар бил

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду. Эки жангы бёлюм Фондну сайтында электрон жумушланы хайырланыугъа бла Интернетде иш излерге юйретиуге жораланнгандыла.

Аны жан къанатлысы кюн тюбюнде жер излегенди

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

Чыгъып сёлешгенлени хар бирини да айтханы кесича сейир, алай магъанасы уа бир - Къайсыннга сюймеклик

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Игилени эсгериуню къууанчы чексизди

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Оюмла

Гузеланы Жамал,
филология илмуланы доктору, профессор

Къайсыннга

Къайсын деп таныучу эдим адам,
Миллет атын бийик кётюралгъан!
«Ёлгенди», – деп айталмайма анга,
Ол ачы сёз келмей акъылыма.

Жашайды ол бизни эсибизде,
Саугъа эди поэт Къайсын бизге!
Жюрек жылыу къалды жазмалада,
Ол къурагъан ариу назмулада.

Чегемде той

Огъары Чегемни башында,
Къууана фахмулу жашына,
«Жюз атлам – Къайсыннга» байрамгъа
Жыйылгъанды халкъым къараргъа.

Миллетими жыйып къоюнуна,
Чегем тары Жылгы боюнунда
Тепсетеди къызны эм жашны,
Хар кимни да кёкдеди башы!

Сериуюн да учады тауда,
Эл тюбюнде той ариу бара,
Акъылман Къайсынны хакъына
Жырлары айтыла халкъына.

Къайсынны окъуйма

Артдан-артха бютюнда бек сюе,
Алай окъуйма мен сизни, Къайсын.
Бир – къууана, бир – жюрегинг кюе,
Алай этдинг назму сёзледен сын.

Окъуйма мен, сени сагъышларынг
Манга кёче барадыла аздан.
Минги тауну намысча башларын
Кёреме мен сени арбазынгдан.

Илхамдан жаратылгъан графика

Малкъарны айтхылыкъ поэти Къулийланы Къайсыннга атап, хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген адам аны хурметине эсде къаллыкъ сёз айтыргъа, жыр тагъаргъа, сурат ишлерге кюрешеди. Жаш художник Оракъланы Мариям да кесини диплом ишин бу байрамгъа атагъанды. Поэтни «Къулийланы Къайсыннга – жюз атлам»деген фонд сюеген хунасында жазылгъан бир къауум назмугъа графика суратла этгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи