Статьи

Баш борч – террорчулукъ аманлыкъланы алгъадан билип, жолларын кесерге, профилактика ишни къыйматлылыгъын кётюрюрге

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

Республиканы агропромышленность комплексин айнытыуну амалларын, анга билеклик этиуню онгларын сюзгендиле

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

Саулукъ сакълау эм халкъны санын ёсдюрюу жаны бла къырал политиканы тамамлаугъа – энчи магъана

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде РФ-ни Президенти 2012 жылда 7 майда къабыл кёрген «Саулукъ сакълау сферада къырал политиканы игилендириуню юсюнден» 598-чи   эмда «РФ-де демография политиканы тамамлауну мадарларыны юслеринден» 606-чы  указларын жашауда бардырыу жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны вице премьер-министр Грант Мовсисян бардыргъанды.

Цифрли телебериулеге кёчюу не халда болгъанына къарагъандыла, бегимлеге тюзетиуле кийиргендиле

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Тёгерек-башны тапландырадыла

Къашхатауда «Единая Россия» партия бардырып «Шахарда тёгерек-башны тапландырыу» проект башланнганды. Аны бла байламлы кёп фатарлы юйлени арбазларында бла тийрелеринде игилендириу, айбатландырыу ишле этиледиле. 

Сууукъла жунчутурукъ тюйюлдюле

Бахсан районда «Кюз эм къыш кезиуге хазырланыу» муниципал программаны чеклеринде  къырал учреждениялада бла организациялада  ремонт ишле бардырылгъандыла. 

Орденин алалмай къалгъан батыр тасхачы

Алгъаракълада Бахсан районну администрациясыны мекямында сейир тюбешиу болгъанды.  Ол Уллу Ата журт урушда этген кишиликлери эмда жигитликлери ючюн   къырал саугъалагъа тийишли болгъанланы, алай аланы алалмай жоюлгъанланы удостоверенияларын  жууукъларына бериуге жораланнган эди. 

Дуниялыкъдан, сюймекликден да ёчюлмезлик хапар

Бу кюнледе белгили малкъар жазыучу, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Шауаланы Хасанны кезиулю повестьле китабы чыкъгъанды басмадан. Ол анга «Танг энтта атар» деп атагъанды.

Табийгъатны ариулугъуну сакълауурлары

Элбрус районда къырал казна агъач мюлкню таматасы Ахматланы Маликди. Мында ол эрттеден бери ишлеп, кесин билимли, иш кёллю жаны бла кёргюзтгенди. Район къуллукъчула, къолунда ишлегенле да анга хурмет этедиле.

Волонтёрла-медикле эллени жокълайдыла, саусузлагъа болушадыла

Республиканы саулукъ сакълау министри Марат Хубиев «КъМР-ни волонтёрлары-медиклери» жамауат организация бла бирге «Добро в село» Битеуроссей акциягъа къатышханды. Аны кезиуюнде волонтёрла-медикле адам санлары аз болгъан он элде субботникле къурагъандыла, андан сора да врачлагъа медицина къарауланы бардырыргъа болушхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи