Статьи

Владимир Путинни сейирлик проектлери бла танышдыргъандыла, саугъала да бергендиле

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди. Къырал башчы  бу даражалы жыйылыугъа хазырланнган проектле бла шагъырей болгъанды, волонтёрлукъ - жаш тёлю бла ишлеуню магъаналы кесеги болгъанлай къалгъанын чертгенди. 

Къытайлы инвесторла ишни къолгъа алгъандыла

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

Элбрусда «Эсгериуню вахтасы» башланнганды

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

Бусагъатдагъы технологияланы сингдириу - заманны излеми

КъМР-ни Инфраструктура эмда цифрли айныуну  министерствосунда «Цифрли айныу: магъаналы жоллары эмда продуктла» деген темагъа презентациялы сессияла бардырылып башланнгандыла. Аланы чеклеринде бизни къыралда бу сферада ишлеген белгили компанияланы проектлери, оюмлары туура этилликдиле, аланы Къабарты-Малкъарда сингдириу амалла да сюзюллюкдюле.

Къышха хазырланыу - дайым кёз туурада

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

Устазла, эллиле, школчула, спонсорла да биригип

Бусагъатда республикабызны окъуу учрежденияларыны къызыу кезиулериди. Кюнден -кюннге жай каникулла да азая, ала, сабийлени келирлерине хазырлана, къадалып кюрешедиле. Сёз ючюн, Элбрус районну Быллым элини Ахматланы Ахмат атлы орта школуну директору Ахматланы Зауурбек билдиргеннге кёре, мында устазла кеслерини кабинетлерине июль айгъа дери   окъуна ремонт этген эдиле.

Бёлюмде халны тынгылы тинтгендиле, ёсер амалланы баямлагъандыла

Кёп болмай республикада агропромышленный комплексни ишчилерини профсоюз организациясыны пленуму болгъанды. Анда асламысында регионда АПК-да болумну эмда социал партнёрлукъ системада бирлешип ишлеуню юсюнден сёлешгендиле. 

Зауукълу солугъандыла, тилге юйреннгендиле, шуёхла тапхандыла

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

«Салгъан къыйыныбызны хыйсабы мында олсагъат окъуна кёзге кёрюнеди»

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

Бары жыйылгъанланы кёллерине жетгендиле

Нальчикден экеуленден къуралгъан «Птицы счастья» деген ансамбль Кавказ тау жамауатны «Альпинизмни бла назмучулукъну археологиясы» деген VIII халкъла аралы фестивалында жетишим болдургъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи