Статьи

Социал жумушла ал жанында турлукъдула

КъМР-ни Правительствосуну быйыл биринчи жыйылыуунда министрле Чуваш Республика эм Тула область бла бирге ишлеуню юсюнден келишимлени проектлерин къабыл кёргендиле эмда бир-бир къырал программалагъа тюзетиуле кийиргендиле. Битеу да бирге 15 бегим къабыл этилгенди. Кенгешни Правительствону таматасы Мусукланы Алий бардыргъанды.

Ма быллай батырла келтиргендиле хорламны

Ахмед Нахушев Уллу Ата журт урушда душманла бла сермешледе жигитликлери ючюн къырал саугъалагъа кёргюзтюлюп, алай  тюрлю-тюрлю сылтаула бла алмай  къалгъан аскерчилерибизни жууукъларына  аланы тапдырыу жаны бла уллу эм магъаналы ишни толтурады. Бюгюнлюкде ол бардыргъан сыйлы ишни хайырындан 80 аскерчиге жетмей къалгъан энчи белгилери берилгендиле.

Адамланы эркинликлери бла сейирлери - анга неден да багъалы

Белгили зоотехник, эл мюлк производствону уста башчысы эмда къураучусу, КъМР-ни Парламентини биринчи эмда экинчи чакъырыуларыны Черек муниципал райондан депутаты Герийланы Билялгъа 80 жыл болады.

«Окъуулу, адепли, жангычылыкъгъа талпыннган инсанланы ёсдюрюрге кюрешебиз»

Узакъ тау элледен биринде – Огъары Бахсанда – орналгъан мектепге эрттен сайын сабийле къауум-къауум болуп келедиле. Бу школ Элбрус районну эм республиканы эрттегили окъутуу учрежденияларындан бириди. Алгъаракълада ол кесини 85-жыллыгъын   белгилегенди. Биз аны директору Гежаланы Шамкъыз бла билим бериуню, мектепни юсюнден да ушакъ этгенбиз.

Жууаплы эмда магъаналы къыйынларына - тийишли махтау

  Озгъан шабат кюн Нальчикде Къырал концерт залда Басманы кюню къууанчлы белгиленнгенди. Журналистлени  профессионал байрамлары бла алгъышларгъа  КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны, Парламентни бла Правительствону,  тюрлю-тюрлю министерстволаны бла ведомстволаны, организацияланы, район администрацияланы    келечилери да келген эдиле.

Бирлешип, айырыулада законлукъну жалчытырыкъдыла

КъМР-ни Жамауат палатасы республиканы  коммерциялы болмагъан 20 жамауат организациясы (НКО) бла РФ-ни Президентине айырыула баргъан кезиуде бирге ишлеуню эм жамауат къараучуланы хазырлауда байламлыкъла жюрютюуню юсюнден келишим тауусханды, деп билдиргендиле палатаны пресс-службасындан.

Ахшы адетлерибизге къоркъуу чыгъыпмы къалды?

Алгъаракъда газетибизни дайым окъуп тургъан Гайыланы Аскербий сёлешип: «Тойда жетмишжыллыкъ киши, къурманлыкъ къой башны юлешген кезиуде, аны къулагъын стол таматагъа бергенди. Абаданла окъуна ол  ариу  жоругъубузну  унутуп барадыла. Аны тюзю къалай болгъаныны юсюнден жазсагъыз эди», - деп тилейди.

Ипотека алабыз да, жаяу жюрюйбюз

Доллар еврогъа жууукълашырыкъды
Иш хакъ сомла бла тёленнгенде, сатыу-алыу да ала бла этилгенде, тыш къыралланы ахчаларыны къыйматлары тюрлене баргъанларына артыкъ къайгъырыр кереклиси жокъду деп не бек айтып турсакъ да, бизни гражданларыбызны асламысы сом кючлюрек болса сезедиле жюрек ырахатлыкъны.

Саулукъ, тирилик, ырахатлыкъ тежейбиз!

КъМР-ни Жамауат палатасыны Социал политика эмда саулукъ сакълау жаны бла комиссиясыны таматасы Шихабахов Мухамед Хабасовични  75-жыллыкъ юбилейи бла жюрегибизден къызыу алгъышлайбыз. Сизни бай урунуу эмда жашау сынауугъуз, хар буюрулгъан ишге  жууаплы кёзден къарагъаныгъыз кёп магъаналы борчланы толтурургъа себеплик этедиле.

Мамыр жашауубузну къоруулагъан жигитлеге - ёмюрлюк махтау эмда хурмет

Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринден окъуна Къабарты-Малкъарны промышленный предприятиялары аскер продукцияны чыгъарып башлайдыла. Заводлада, фабрикалада минала, гранатла, самолётлагъа керекли  фанера, аскер кийимле эм кёп башха затла этедиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи