Статьи

Кимле эмда нек къурайдыла тарыгъыуланы?

Быйыл майда Хужоков атлы орамда 145–чи номерли юйню «а» эм «б» корпусларында Нальчикде жашагъан ёксюзлеге бла къарар адамлары болмай къалгъан жаш адамлагъа жангы фатарла берилген эдиле.

Гражданланы праволарыны ышаннгылы сакълаучулары

Элбрус районда Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социальный къоруулау ара адамла аслам жокълагъан учрежденияладан бириди. Мында урунуу, иш бла жалчытыу жаны бла жумушланы тамамлайдыла, энчи категориялылагъа социал болушлукъ тапдырадыла. Бусагъатда районда 93 предприятие бла организация ишлейди, алада он мингден артыкъ адам къармашады. Аланы ючден экиси бла байламлыкъ жюрютюрча келишим этилгенди.

Табийгъат къыйынлыкъланы тыяр ючюн, керекли ишлени алгъадан тамамлауну эм башха салыргъа алланып

Республиканы Башчысы РФ-ни Правительствосуну Председателине быйылны август айында Къабарты-Малкъарда ырхы тюшюрген хатаны юсюнден айтханды. Андан сора да, быллай болумла келлик заманда жерлерин тапмазча не этерге кереклиси бла байламлы вопросла да сюзюлгендиле.
Стенограммадан:

«Жетишимлени мурдору - кеси кесинге ийнаныу, арымай-талмай кюрешиу эмда низам»

Амина Жаман АБШ-да жетишимли ишлеген къабартылы къызды. Ол голливуд киноиндустрияны стандартларын андан ары айнытыргъа онгу болгъан аты айтылгъан режиссёрду. Аны оюм эте билген хунери энчиди, кенгди, чыгъармачылыкъ онглары уллудула, ол кеси да тутхан ишинде жангы жетишимле болдурлугъуна ийнаннганладанды.

Къайда жашасала да, ана тилни, культураны, ата-бабаларыбызны миллет энчиликлерин сакълаугъа тийишли магъана бере

20 сентябрьде КъМР-де Адыглыланы (черкеслилени) кюню белгиленеди. Бу байрамны республиканы жамауатын, башха къыраллада жашагъанланы бирикдириуде, миллет культураны бла адет-тёрелени сакълауда магъанасыны юсюнден «Адыгэ хасэ» жамауат организацияны башчысы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэ айтады:

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Адыглыланы (черкеслилени) кюню бла алгъышлауу
Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Жюрегимден сизни Адыглыланы (черкеслилени) кюню бла алгъышлайма!

Уллуну-гитчени да ауур атлетикагъа сейирлерин къозгъагъан тренер

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди. Анда жарау этгенле, къатышхан эришиулеринде алчыланы санына къошула, атларын дайым айтдыргъанлай турадыла.

Сабийликни къыйыры-чеги кёрюнмеген жоллары

Эссе

Сыфаты айбатлы, кеси заранлы

Амброзия заранлы хансха саналады.Талай къыралда аны къурутурча дайым ишле бардырадыла. Ол биринчи Шимал Америкадан жайылгъанды. Европагъа уа аны урлугъу 1873 жылда клевер бла бирге келтирилгенди. Ол терк жайылгъаны бла аслам жерни бийлегенди.

Юйретиучюле профессионал хазырлыкъларын ачыкълайдыла

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады. Эришиуге Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствобуз эмда окъутууда ишлегенлени профсоюзлары себеплик этгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи