Статьи

Сатыу-алыу жерлени тапландырыу, рынокланы тийрелеринде къоркъуусузлукъну жалчытыу баш борчха саналгъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Сёз Нальчикни ара базарында от тюшюу къаллай хата келтиргенини эмда республикада башха объектледе къоркъуусузлукъну жалчытыуну   юслеринден баргъанды.  Анга «Центральный» сатыу-алыу араны иелери да чакъырылгъандыла. 

Бусагъатда эм магъаналы иш - ырысхылары тас болгъанлагъа болушууду

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди. От тюшюуню сылтауларындан бирине электроызны кюйгени саналады, алай биреу билип кюйдюрген болур, уллу кёллюлюкню хатасы жетгенди деген оюмла да бардыла.

Бу аманлыкъ бла тийишли ведомствола, жер-жерли власть эмда право низамны сакълаучу органла, граждан общество да бирден кюч салып кюреширге керекдиле

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди. Аны республиканы Башчысы Юрий Коков бардыргъанды. 

Бир-бир инвестиция проектлени бирге тындырыугъа энчи эс бёлгендиле

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла. Къабарты-Малкъарны жеринде бир-бир инвестиция проектлени бирге тамамлаугъа энчи эс бургъандыла.

Хар затны терен ойларгъа, алгъадан билип хазырланыргъа

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

Тюзлюкню бла кертиликни жакъчысы

Башлау
Ол Кёнделенде туугъунды. Жетижыллыкъ школну айырмалы бошап, Нальчикде педрабфакга киргенди. Ол заманны Хутуй улу бек насыплы кезиуге санагъанды – ол анда кёп тенг, шуёх да тапханды. Совет Союзну Жигити болгъан Байсолтанланы Алим бла бирге аэроклубха жюрюгенди. Бийикде учханны зауукълугъун ангылап, анга сейир этгенди.

Фольклористикада, филология илмуда да сыйлы орун аллыкъды

Белгили алим, фольклорчу, филология илмуланы доктору, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Малкъондуланы Хамитни «Къарачай-малкъар халкъ жомакъ» деген китабы былтыр басмадан чыкъгъанды. Ол аны миллетибизни кёлден чыгъармачылыгъына жораланнган жетинчи монографиясыды.

Законлу мадарланы хайырлана

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Гёжефлерибиз - кючлюлени сатырында

Грек-рим тутушуудан эм магъаналы халкъла аралы эришиулени – Европаны эм дунияны чемпионатларыны – аллында Башкъортостанны  Октябрьский шахарында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 51 субъектинден  21 жыллары  толмагъан 367 гёжеф къатышхандыла. 

Чюгюндюрчюле

Бу суратдагъыланы юслерине - башларына, тизгинлерине къарасанг, ишге угъай, тойгъа келген сунарса. Ала уа барысы да чюгюндюрчюледиле. Бир къаууму немислиле, къалгъанлары уа таулуладыла. Ала танг жарыгъы бла  бахчагъа баргъандыла, битимлени жукъартхандыла, артда бир ненча кере чагъа этгендиле. Кюзде уа  тирлик жыйгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи