Статьи

Ата журтубузгъа баш ура

Къабарты-Малкъарда кёп миллетлени (аланы санлары жюзге жетеди дейдиле статистле) келечилери жашайдыла. Анга кёре жашау болумларыбыз, адет-тёрелерибиз, культурабыз, динибиз, тарыхыбыз да бир бирге ушамайдыла. Алай къабыргъаларыбызны бир бирге жарашдырып жашаргъа ол сылтау тюйюлдю. Бизни ата журтубуз игилик бла келгеннге къучакъ керген жерди.

Къолу - уста, сёзю - жарыкъ

Къудайланы Азизни жашы Исса эрттеден назмула жазады. Ол 1980 жылда Къабарты-Малкъар къырал университетни орус эм малкъар тил бёлюмюн бошап, урунуу жолун устаз болуп башлагъан эди. Андан ары кёп жылланы атасы бла бирге таулада малда тургъанды.  

«Бу сыйлы айыбызда бир бирибизни хурметлеп, огъурлулукъда жашаргъа юйренейик!»

27 майда Рамазан ай башланады. Ол - битеу дунияда да муслийманлагъа, кюнню узунуна кеслерин ашдан бла суудан тыйып, Аллахны ыразылыгъын табаргъа излеген кезиудю. Оразаны магъаналылыгъыны, аны адамны халына къалай жарагъаныны юсюнден Аль-Азхар халкъла аралы университетни бошагъан, «Ислам в Евразии» регионла аралы газетни баш редактору Аккайланы Хасим айтады:

«Китапха, окъуучугъа да сюймекликсиз ишлерге арталлыда онг жокъду»

Биринчи библиотеканы 1037 жылда Ярослав Мудрый Киевде къурагъанды, деп санайдыла. Россейли китапханаланы тамырлары буруннгу заманладан келгенликге, алада ишлегенлени профессионал байрамлары белгиленип башланнганлы уа алай кёп болмайды. Ол 1995 жылда 27 майда Россейни Президенти Б. Ельцинни указы бла тохташдырылгъанды.

Сабыр, тауушсуз борчун толтургъан

«Заман» газетибизни бетлеринде юбилейлери болгъан артистлени, жазыучуланы, къырал къуллукъчуланы юслеринден билдире турабыз. Газет окъуучуларыбызны алагъа сейирлери уллуду. Халкъ аллында жюрюген инсанла юслеринден билирге сюеди.

Къоркъуусузлугъубузну, тынчлыгъыбызны ышаннгылы къалауурлары

Совет Союз чачылгъандан сора, Закавказьяны республикалары кеслери алларына къыралла къурагъанлары себепли Россей Федерацияны чеги тюрленип, аланы бир къаууму Къабарты-Малкъарны, энчи айтханда уа, тау районларыбызны юслери бла барады. Алай бла, Черек, Чегем, Холам-Бызынгы, Элбрус ауузлада жангы, шёндюгю излемлеге тийишли заставала ачылгъандыла.

Былтырны бюджети къалай толтурулгъанына къарагъандыла, магъаналы законопроектлени сюзгендиле

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда депутатла бир-бир комитетлени къауумларына тюрлениуле кийиргендиле,былтырны бюджети къалай толтурулгъанын сюзгендиле эмдаТатарстан Республика бла бирге ишлеуню юсюнден келишимни тюзге санагъандыла. Битеу да бирге жыйылыуда 13 законну проекти тинтилгенди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

«Продукциябыз саулукъгъа жарарча, адамла сюйюп алырча этиуню эм башха салабыз»

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды. Алгъаракълада мюлк къалай айныгъаныны юсюнден  аны генеральный директоруну орунбасары Артур Шогенов бла ушакъ этгенбиз.

Гитче бизнес – къыралны экономикасыны тутуругъу

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды. Ызы бла 1990 жылда 25 декабрьде «Предприятияланы эмда предпринимательствону юсюнден» закон да къабыл этилгенди.

«Дарманла бла багъыугъа психологияны онгларын да тири къошабыз»

Акъылбалыкъ болмагъанланы араларында кёп иш бардырылады. Жарсыугъа, алкоголизм бла наркомания бусагъатда кенг жайылгъан аурууладыла. Аладан жаланда специалистлени болушлукълары бла къутулургъа боллукъду. КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Нальчикде «Наркология диспансер» къырал бюджет учрежденияда, насыпха, аллай специалистле бардыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи