Статьи

Эки эгеч, бир келин

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.
Сюелгенледе сол жанындагъы тиширыу аны гитче эгечи Сегибады. Ол а Тикалагъа баргъан эди. Онг жанында къыйырдагъы уа Асанланы келинлери Атабийланы Гюляцады.

Тротуарланы сайлагъан водительле

Алгъаракълада Интернетде Нальчикде адамла жаяу жюрюген жерледе, къыртышлада машинала бара тургъан видеороликле чыкъгъан эдиле. Къырал автоинспекцияны келечилери бу материалланы хайырланып, бузукълукъ этген водительле кимле болгъанларын тохташдыргъандыла, деп билдиргендиле УГИБДД-ны пресс-службасындан.

«Билим алып, сынау жыйып, мен жерлешлериме болушургъа сюеме»

Къалай-алай болса да, жашауда хар кезиуню кесини энчилиги барлыгъы баямды. Ёсюп келген тёлю да аны излемине келиширге, жетишимли болургъа, алагъа дери къуралгъан ахшы адетлени андан ары бардырыргъа излейди.

Абхазия аны къыйынын ёмюрде да унутурукъ тюйюлдю

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К. Жуков атлы аскер академияны бошагъанды, СССР-ни ПВО-суну аскерлеринде 29 жыл къуллукъ этгенди, лётчикден башлап истребитель авиаполкну командирине эмда авиация араны начальнигине дери ёсгенди.

Ленинни ниетлери, акъылы, муратлары бюгюнлюкде кеслерини магъаналылыкъларын тас этгенмидиле?

Быйыл Октябрь социалист революциягъа 100 жыл толлукъду. Аны бачамасы Владимир Ленин къозгъалыуну пролетариатны башчылыгъын тохташдырыр, халкъланы тенгликлерин жалчытыр, тюзлюкню сингдирир мурат бла бардыргъанды.

«Эл башчыны иши къыйынды, алай жамауат болушса, кёллендирсе, къолубуздан кёп зат келликди»

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

Шахарланы тийрелерин тапландырыугъа «Единая Россия» себеп болуп турлукъду

«Единая Россия» политика партия бу айда регионлада шахар тийрелени тапландырыу жаны бла муниципал программаланы сюзер умутлуду. Ол иш 25 апрельге дери барлыкъды.

Табийгъатда халгъа - тохтаусуз эс бёлюу бла къайгъырыу

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды. Аны председатели Нурали Машуков бек алгъа жыйылгъанланы жангы министр Шауаланы Пагону жашы Илияс бла шагъырейлендиргенди, аны башчылыгъында ведомство тутхан ишин андан ары да жетишимли бардырлыгъына ышаннганын билдиргенди.

Билмегенча этип турургъа жарарыкъ тюйюлдю

Россейде ВИЧ- инфекциялары болгъанланы саны бир миллиондан озгъанды. Къабарты-Малкъарда уа бир минг бла беш жюзге жете турады. Россейни Саулукъ сакълау министерствосу болумну эпидемия халда болгъанын чертгенди.

Чыгъармаларын, огъурлулугъун да игилик бла сагъыннгандыла

Республиканы жамауаты озгъан ыйыкъда белгили къабартылы жазыучу, драматург, Къабарты-Малкъарны искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Аскерби Шортанов туугъанлы 100 жыл толгъанын белгилегенди. А. Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театр быллай жылы тюбешиулени сыйлы жериди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи