Статьи

Къургъакъ кырдыкны кюйдюргенлени - жууапха

Жай къызыуда ёртенле аслам болуучудула. Ол а адамла къургъакъ кырдыкны кюйдюргенлери бла байламлыды. От тюшюуге къажау жорукъла сакъланмагъанларыны, адамла уллу кёллю болгъанларыны ахыры уа аман бла бошалады.

Оюн ахшы къууумла туудурады

Экинчи лигада ойнагъан футболчуланы кезиулю сезонлары башланнганды. Былайда алгъадан окъуна чертирге сюеме, футболну миллет лигасына жаланда бир клуб ётерикди. Болсада быйыл аланы санлары бир заманда да болмагъанча кёпдю - онсегиз команда ыразылыгъын билдиргенди ПФЛ-ни «Юг» зонасында ойнаргъа.

Борчну амалы - бер да къутул

Ток ючюн тёлеулерин арт болжалгъа салып тургъанла бла МРСК СК – «Каббалкэнерго» компанияда энчи иш бардырадыла. Эки эм андан аслам айны ичинде тийишли служба эсгертиу жибереди, анга эс бурулмаса уа, электрикле, барып, токну кеседиле.

Бийик эсеплеге итине

Белгилисича, устазны байлыгъы окъуучуларыны ахшы билимлериди. Сабийге дерсле берип, андан сора аны жетишимлерине къууанып, уллу жашаугъа биринчи атламла этдирген да олду.

«Жамауат манга бу жумушну ышаннган эсе, аны аллында бет жарыкълы болургъа итинирикме»

Жылны бу кезиуюнде окъуу учрежденияланы къыстау заманлары болуучусу белгилиди. Ала, биринчи сентябрьге хазырлана, аслам жумуш тамамлайдыла. Хасанияны оналтынчы номерли школуну коллективи да, бирсиледен артха къалмай, келе тургъан окъуу жылгъа тынгылы тюбер умутдады. Быйыл бу мектепни директору да жангыды.

Россейни патчахы XVII ёмюрде Малкъаргъа да танг эс буруп тургъанды

Малкъарны Россейге къошулуруну юсюнден тилеги 1827 жылда этилген эсе да, документледе таулуланы юслеринден биринчи шартла уа XVII ёмюрде басмаланып башланнгандыла. Ала уа кёп миллетли къыралыбызны халкъларыны араларында байламлыкъла къалай къуралгъанларын тинтген алимлеге, жамауатха да сейир болгъанлары баямды.

Ярмаркада ашарыкъла кёпдюле, аланы игиликлери уа къалайды?

Нальчикде Абхазия майданда хар ыйыкъ сайын шабат кюн ярмарка болады. Аны кёпле биледиле, аш-азыкъ сатып алыргъа да бек сюйюп барадыла. Багъала анда кёп жерледен эсе учузуракъдыла, дейдиле. Кертиди, тюкенден эсе уллуракъ болгъаны да барды. Къалай-алай болса да, ол кюн майданда сатыу-алыу бек тири барады.

Кёнделенде эсгертмеге «Ёмюрлюк от» салынырын тюзге санагъандыла

КъМР-де Муниципал къуралыуланы ассоциациясыны бла Жер-жерли самоуправленияны битеуроссей советини Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюню бюросуну бирге бардырылгъан жыйылыуларында республикада «Ёмюрлюк от» мемориалланы халлары сюзюлгенди. Аны юсюнден докладны «Битеуроссей халкъ фронт» къымылдауну республикада бёлюмюню толтуруучу комитетини башчысы Евгений Бакаев этгенди.  

Ол къачан да бизни блады

Озгъан шабат кюн Нальчикде КъМР-ни халкъ поэти, Социалист Урунууну Жигити Алим Кешоков туугъанлы 103 жыл толгъанына аталып, гюлле салыу болгъанды. Закийни республиканы ара шахарында эсгертмесини къатында  къуллукъчула, жамауат организацияланы, маданият араланы келечилери, поэтле, жазыучула, окъуучула, жаш тёлю да кёп санда жыйылгъан эдиле.

Маданият юйлени къурулушлары болжалгъа кёре бардырыладыла

Регионлада «Единая Россияны» Генеральный советини президиумуну жыйылыуунда белгиленнген борчланы  сюзедиле. Анда уа 2017 жылны биринчи жарымында партияны «Тарыхны эсде тутуу», «Гитче шахарланы театрлары», «Жер-жерли маданият юй», «Сабий садла – сабийлеге», «Билим бериуню жангыртыу» эм «Сабий спорт» деген федерал партия проектле жашауда къалай толтурулгъанларыны эсеплери чыгъарылгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи