Билим

Жашаууну баш жумушу - сабийлени эстетика сезимлерин ёсдюрюу

РФ-ни билим бериуюню сыйлы ишчиси Атмырзаланы Зоя сабийлигинде да музыканы аламатлыгъына бёленип ёсгенди. Анасы Сулима, миллет къобузда уста согъуп, кёплени кёллерин жарытханды, тойгъа-оюннга юйретгенди.

Бирге болсакъ, не къыйынлыкъны да хорларыкъбыз

Нальчикде «Эдельвейс»  клубда  «Барыбыз да биргебиз!» деген ат бла тёгерек стол болгъанды. 

Киштикле

Сен айтмасанг, биз а киштикле къаллай жаныуарла болгъанларын билмейбизми, дерикледа  болурла. Алай эсе да, къапландан, арсландан башлап, сюлесиннге дери да, туз эм юй киштиклени да алагъа къошуп, ала барысы да бек кюйсюз жыртхыч жаныуарла болгъанларын кёпле да биле болмазла, артыкъда сабийле. 

«Устазлыкъ – ол усталыкъ угъай, жашауду»

 Балаланы Вероника Нейтрино элни орта школуну башланнган классларыны устазыды. Кеси заманында ол Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде талай жаны бла билим алгъанды – башланнган классланы устазы, социолог, билим бериуде менеджер. 

«Мен къарыусузуракъ сабийлеге энчи эс бёлеме, ол къарау хайыр келтиреди»

Башийланы Магометни уллу юйюрюнде ёсген къызчыкъ гитчелигинден да сезе эди къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин. Ким биледи, Фатиманы  педагогикагъа сюймеклиги  эм  алгъа анасы Къайгъырмазланы Абидатдан да келе болур. Ол малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла Орта Азиягъа кёчюрюлгюнчю Хабазда тиширыуланы жазаргъа, окъургъа юйретип тургъанды.

Алгъа таймай барыу муратына жетдиргенди

Балаланы Вероника Нейтрино элни орта школуну башланнган классларында дерсле береди. Кеси заманында ол Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде талай жаны бла билим алгъанды – башланнган классланы устазы, социолог, билим бериуде менеджер. 

Миллетлени юсюнден билимни ёсдюрюу - «Уллу этнографиялы диктант»

«Халкъла кёпдюле – къырал бирди!» – быллай чакъырыу бла «Уллу этнографиялы диктант» халкъла аралы жарыкъландырыу акция алтынчы кере къураллыкъды. Ол 2021 жылда 3-7 ноябрьге дери www.miretno.ru сайтда онлайн халда бир кезиуде бардырылады эм, тёредеча,  Халкъланы бирлигини кюнюне жораланады.

Сабийле токну юсюнден толу хапар

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

Студентлени билмлерин ёсдюрюрге эм урунургъа да болушурукъдула

Къабарты-Малкъар къырал университет бла ITV Group компанияны арасында келишимге кёре быйыл октябрьни алындан башлап информатика, электроника эм робототехника институтуну студентлери «Къоркъуусузлукъ системаланы проектированиясы» деген курслагъа жюрюп, билимлерин ёсдюредиле.

Билимли эм уста специалистлени хазырлауда жетишимлерине – бийик багъа

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни Алим советини вузну 40-жыллыгъына аталгъан уллу жыйылыууна къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Билим