Политика

Вакцинацияны селейтмезге, миллет проектле бла байламлы ишлени тирилтирге

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, муниципал къуралыуланы администрацияларыны да башчылары къатышхандыла. Анда сёз вакцинацияны юсюнден баргъанды.

Ёзек тема – экономика аманлыкълагъа бла коррупциягъа къажау кюрешни кючлендириу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу жаны бла дайым ишлеген координация кенгешни бла Къабарты-Малкъар Республиканы Экономика эмда къоркъуусузлукъ жаны бла советини жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга  КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны, муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 

Баш борч-адамланы жашауларын игилендириудю

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

Дагъыда Къабарты-Малкъардан эки келечи - Къырал Думаны депутатлары   Геккиланы Заур бла Адальби Шхагошев партияны генеральный советине айырылгъандыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Жюрек халаллыкъны кючюн кёргюзтгенлени алгъышлагъанды

«Хурметли шуёхла!

Жюрегимми теренинден сизни Доброволецлени (волонтёрланы) кюню бла алгъышлайма.   

Ол кюн биз хар затха да къайгъы этген, тынгысыз адамланы алгъышлайбыз, ала башхала ючюн огъурлу ишлени тамамлайдыла, уллу жюрек халаллыкъны кючюн юлгюге кёргюзтедиле, жамауатха таза ниетлери бла къуллукъ этедиле.

Наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуу болгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада наркотиклеге къажау  комиссияны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.

Сабийлени фахмуларын ачыкълагъан араны ишин белгилегендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков эм «Фахму эм жетишим» деген билим бериуге себеплик этген фондну оноучусу, «Билим бериу» миллет проектни жамауат-иш советини председатели Елена Шмелева «Антарес» араны Къабарты-Малкъар Республикада сабийлеге эм жаш тёлюге чыгъармачылыкъ, спорт, билим бериу эм илму жаны бла болушлукъ бериу,  онгларын эм фахмуларын  айнытыугъа Себеплик этиу советни регион арасыны жыйылыуун бардыргъанды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Инсанланы приемгъа алгъанды

«Единая Россия» Битеуроссей политика партия бардырып адамланы приёмгъа алыу бла байламлы декадада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков жашауда къыйын болумлагъа тюшген республикада жашагъан инсанланы приёмгъа алгъанды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасыны келечилери.

Битеуроссей конкурсда хорлагъанла бла тюбешиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы школчуланы араларында «Уллу перемена» деген Битеуроссей конкурсда хорлагъанла эм финалгъа чыкъгъанла бла тюбешгенди.

Сёз эпидемилогия болумну эм жууукъ заманлада тамамланырыкъ ишлени юсюнден баргъанды

Инфраструктураны, социал эмда саулукъ сакълау объектлени, жолланы жангыртыу жаны бла келир жыл бютюнда кёп иш этилликди, дегенди Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  асламлы информация органланы келечилери бла бардыргъан тюбешиуде.

Бюгюн республиканы Правительствосуну юйюнде ётген пресс-конференцияда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кёп тюрлю бёлюмледе иш не халда болгъаныны, чурумланы, келир кезиулеге умутланы юслеринден хапарлагъанды.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кёп сабийли 18 анагъа майдалла бергенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ананы кюнюню аллында Къабарты-Малкъарда юйюрлени ол байрам бла  алгъышлагъанды эм республикада кёп сабийли 18 ананы  «Ана махтаулукъ» майдал бла саугъалагъанды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасыны келечилери.

Страницы

Подписка на RSS - Политика