Спорт

Бийик жетишимле, уллу умутла

  Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школунда юйреннген Тебуланы Мырза-Бек  кесини атын эртте айтдыргъанды

Биринчи атламлары кёллендиргендиле

Теуаланы Амирхан эки жыл мындан алгъа  бокс бла кюрешип  башлагъанды.  Аны тренери Жанатайланы Русланды.

«Тренер сохталарыны къылыкъларын, хунерлиликлерин, къарыуларын да бек иги билирге керекди»

Къартлыкъланы Борисни жашы Ибрагим боксдан кёп эришиулеге къатышханды, алада жетишимли да болгъанды.

Тырныаууздан хорламла бла

Бу кюнледе Тырныауузда боксдан Къабарты-Малкъарны Биринчилиги бардырылгъанды. Анда жыл санына кёре Теуаланы Амирхан (46 кг.) биринчи жерни алгъанды. Османланы Салим (75 кг.) а экинчи болгъанды.

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Къабарты-Малкъарны художестволу гимнастикадан федерациясыны вице-президенти Наталья Короткова билдиргенича, республиканы гимнасткалары СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчилигинде жетишимли болгъандыла.

Харунну кезиулю хорламы

Бабугентден  24-жыллыкъ Бёзюланы Харун боксдан  «Нype Fighting» хорлап, гран -при къоллу болгъанды. Ол бек кючлю боксчула  Марат Исаевны, Арби Эмиевни эмда Эмиль Новрузовну онглагъанды.

Къарыусуз сабий да, жарау эте, кюч алады

Жантуудуланы Азамат жетишимли спортчуду, тренерди, Хасанияда къатыш единоборстволадан сабийлени юйретеди. Бюгюнлюкде ол Нальчикде МВД-да ишлейди, ведомствону атындан эришиулеге къатышады, аскер самбодан бла кик боксингден спортну устасыды, тайский боксдан бла грепплингден спортну устасына кандидатды.

Умутландыргъан гёжефле ачыкъланнгандыла

Бу кюнледе «Нальчик» спорт комплексде къатыш аскер единоборстволадан Къабарты-Малкъарны биринчилиги ётдюрюлгенди.

Гроссмейстерлеге окъуна оздурмагъандыла

Шимал Осетия-Аланияны шахматладан 11 кере чемпиону Павел Зангиевни хурметине аталып, Владикавказда шахматладан эришиу бардырылгъанды.

Жашларыбызда бла къызларыбызда – беш майдал

Пятигорскну «Боец» спорт арасында боксдан ачыкъ турнир бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт