Тарых

Кишиликге бла батырлыкъгъа баш урууну белгиси

9 декабрь Ата журтну жигитлерини кюнюдю. Къайсы кезиуледе эмда болумлада  жашагъанларына да къарамай, хар кимге да тёре болуп къалмагъан батырлыкъ эмда жигитлик этгенле, къырал, бир жерлилери, жууукъ-ахлулары тюзлюк, азатлыкъ ючюн жанларын окъуна аямагъанла болгъандыла. 

КЕРТИЛИКНИ БЛА ТЮЗЛЮКНЮ ЖАКЪЧЫСЫ эди ол

Акъайланы Хажи-Мырза уста темирчи эди. Ол оракъ, бичакъ, мужура, къама ишлемеген, чагасын, балтасын жамамагъан тийреде киши да болмаз эди.

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ БЕК КЮЧЛЮ КЪУЛЛУКЪЧУЛАРЫНДАН БИРИ

Россейде Романовлары патчах тахталарындан тайдырылгъанларында, дуния терк тюрленип башлайды. 

Къабарты-Малкъар –кёкню тюбюнде ачыкъ музей

Алгъаракълада Къабарты-Малкъарда Германияны Археология институтундан алимлени къаууму болгъанды. 

Москва ючюн бир атлам да артха турмазгъа

1941 жылны кюзюнде фашист аскерле Москвагъа къаршы жууукълашхандыла. Къыралны ара шахарын къорууларгъа Узакъ Востокдан,  Орта Азиядан, Сибирьден эм союз республикаладан аскер биригиуле келгендиле. 

Секиртмедеьбушуулу ишле

Совет власть тохташхандан сора тау эллеге жолла ишленип тебирейдиле. Керекли техниканы жокълугъуну хатасындан кёп ишлени къол бла этерге тюшгенди. Таулу жашла салтала, ылытхынла бла уллу гыйы ташланы ууатып, къаяланы, сыртланы  жырып, ёзенлеге жолла ишлегендиле.

Ара шахарыбызны къуралыуу

 Эрттегили журналладан бири, «Новый мир»,  къолума тюшгенди.  Мен аны бетлерин  ача,  бир сейирлик  затха эс бургъанма. 

БИЗНИ ЖЕРЛЕДЕ ЁМЮРЛЕ TAСХАСЫ

Къарачай-Черкесияда Германияны алимлери дунияда эм эски шахарланы бирин тапхандыла.

Кязим хажини насийхат сёзлери

 Тюш бла байламлы суратлау сыфатны жазыучула кёбюсюнде жашауну башха тюрлю болумун кёргюзтюр ючюн хайырланадыла.

Ёрлешиу

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды. Таугъа чыгъыу неда таугъа ёрлеу, тауну жашаууна, табийгъатны ёхтемлигине кёре болады.

Страницы

Подписка на RSS - Тарых