Маданият

Аманкъул ана капитал бергенлей

                                     Чам

Мени шуёхум Хатулей Муаедовични орунбасары болгъанлы уллугъа кетгенди. Аякъларын алгъынча баймакъ басмазгъа кюрешеди, чурукъларын ариуларгъа да унутмайды, кёнчегин да тюп иегилерине дери тартыуну къойгъанды. Къатыны юйрете болур кесин къалай жюрютюрге кереклисине. Алай къуралсын Аманкъул, кесини башы ол затлагъа не хазна жетсин...

Узакъ тау элде маданиятны къаласы жангыртылады

Бу кюнледе «Маданият» миллет проектге кёре,  Огъары Малкъарны Маданият юйюне тынгылы ремонт этип бошай турадыла. 

ЫРХЫ

Кюн жарыкъды, эрттенликден окъуна къыздырып башлагъанды. Кёкде жангыз бир булутчукъ кёрюнмейди.

Ётюрюк тюш

Алим, школдан келе-келгенлей, портфелин да бияры быргъап, жашчыкъла бла топ ойнаргъа ашыкъды.

– Алгъа дерслеринги этип, ойнаргъа андан сора барсанг иги болмазмы эди? – деди анасы.

Жыр искусствобузну тамбласы чууакъмыды огъесе…

Малкъар халкъ жырчыладан  не заманда да бай болгъанды десем, ётюрюк болмаз. Айтхылыкъ Омар, Беппайланы Сергей, Жанаталайны Исмайыл, Тетууланы Шарафутдин, Текуланы Махмуд, Бийчеккуланы Абдин, Алтууланы Зоя, Таукенланы Тамара, Гергъокъланы  Тамара эм дагъыда башхала битеу Шимал Кавказгъа белгили эдиле кеслерини сейир ауазлары бла. 

Билял аппаны хапары

Билял аппа хуна жанында шинтикге олтурургъа чыкъса, орамны сабийлери къарап-къарагъынчы андан-мындан жыйылып, аны тёгерегине басыныучудула.

«Бу дунияда не зат унутулса да, поэзия кесини сыйлы жерин бир заманда да тас этерик тюйюлдю»

РФ-ни Жазыучуларыны союзуну келечиси, фахмулу поэт, кесаматчы Мусукаланы Сакинатны лирикасыны бир сейир ышаны барды – аны назмуларын бир окъугъанны ала кеслерине тартханлай, къайтаргъанлай турадыла.

«Туугъан жерибиз бла байламлыкъ тутмасакъ, ишибизни хайыры чыкъмаз»

XIX ёмюрню экинчи жарымында Кавказдан Тюркге бир ненча минг къарачайлы бла малкъарлы кёчюп кетгендиле. Андан бери 140 жыл озгъанлыкъгъа, ала тамырларын, тиллерин, тёрелерин унутмагъандыла. Ол угъай, туугъан жерлерин тансыкълап, маданият майдан къураргъа сюедиле.

Терек тамырына кёреди дейдиле

Дунияда эм бийик таугъа Эверестге чыкъгъан Аккайланы Алимни жашы Азнаур  Гималайлада Непал бла Къытайны чеклеринде орналгъан Лхоцзеге (8516 метр) да ёрлегенди. 

ТЕПСЕУ ИСКУССТВОНУ ЗАКИЙИ

 СССР-ни халкъ артисти, Социалист Урунууну Жигити Махмуд Алисултанович Эсамбаев сау Кавказны ёхтемлиги эди. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият