Илму

Урунуу рынокда сурам болгъан усталыкъла

Кёп болмай, Эски Черекде Къабарты-Малкъарны   агропромышленный колледжинде - «Эл мюлк машиналаны ишлетиу»,  «Сити-фермерство», «Промышленный терек бахчалыкъ», «Агрономия» компетенцияладан тёрт мастерской ачылгъанды. Анга  КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов эм Урван муниципал районну администрациясыны башчысы Валерий Аджиев эм башхала къатышхандыла.

Келишимсиз бардырылгъан къурулуш

Кёпжыллыкъ сынамгъа кёре, Минги тауда курт юзюлюу кезиу октябрьден майгъа дери созулады.

Акъыл къудуретден жаратылгъан буруннгулу хазна

Жашауубузда, турмушубузда тюбеген затланы эслей, аланы магъаналарына тюшюнюрге да излейсе. Бирде окъууу, жазмасы болмагъан халкъ кесини эсинде, ангында къаллай бир байлыкъны сакълагъанына тамашагъа къаласа. Ала харф танып, къолларында къалам тутмагъанлыкъгъа, билимлиле болгъанлары уа шартды. Нек дегенде халкъыбыз кесини акъыл къудуретине базына, аны тутхучлулугъун ангылай, тас этмезге итине, ол борчну сыйлылыгъын черте, ёмюрледен бери ата-бабаларыбыз къурагъан, бир жерде да жазылмгъан, алай а аууздан-ауузгъа айтылгъан байлыгъыбызны сакълаялгъанды.

Илмуда, жарыкъландырыуда да - ал сатырда

Къачан да миллетибиз деп айтдыргъан, бирсилеге тенг болгъанлары бла чекленмей, ал сатырда таукел баралгъан жашларыбыз бла къызларыбыз ёхтемлигибиздиле. Ала илмуда, медицинада, билим бериуде, бирси бёлюмледе да жетишимли уруна, тамблагъы кюнюбюзге ышанмакълыкъны бютюн кючлейдиле.

Промышленностьну айнытыргъа алланып

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде промышленностьну айнытыуну эм инженер кадрланы хазырлаугъа жоралап республикада Машинала ишлеучюлени союзуну кенгеши болгъанды.

Психология бла билим бериуню юсюнден сёлешиннгенди

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни Элбрусда илму-излем арасында «Психология бла билим бериу: сынам, къыйматлылыкъ эм жангычылыкъла» деген ючюнчю бетеуроссей  форум ётгенди. Ол очно эм заочно халда баргъанды. Анга Россейден, Белоруссиядан, Молдавиядан, Германиядан, Испаниядан вузла бла колледжлени преподавательлери, школланы устазлары, алимле, аспирантла, магистрантла эм  студентле да къатышхандыла.  

Жюрекледе огъурлу ыз къойгъанды

2019 жылда 20 июньда алим-филолог Джамалдин Нахович Коков дуниясын алышханды. Юбилейи жетерге жыл жарым къалгъанда кетгенди ол жашаудан, ахыр кюнюне дери КъМКъУ-да ишин къоймагъанлай, жангы статьяла бла монографияла жазгъанлай. Бу материал филология илмуланы кандидаты, доцент Лейла Джамалдиновна Кокованы жазмаларына кёре хазырланнганды.

Эсепле белгили журналлада басмаланырыкъдыла

Къабарты-Малкъарны къырал университетинден билдиргенлерине кёре, бу кюнледе булутланы физикасы эм гидрометеорология процесслерини къуралгъанлары бла байламлы Битеуроссей конференция ишин бардыргъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы Бийик-тау геофизика институтда ётгенди.

Ёзек тема – гидрометеорология къоркъуусузлукъну магъаналылыгъы

Озгъан бараз кюн республикада  Бийик-тау геофизика институтда  «Булутланы  физикасы эмда гидрометеорология болумгъа аланы  cебепликлери» деген   Битеуроссей  ачыкъ конференция  къуралгъанды. Ол юч кюнню баргъанды.  Аны ишине   РФ-ни Росгидрометини директоруну орунбасары  Владимир Соколов, РАН-ны академиги, Залийханланы  Михаил, «ВГИ»- ФГБУ-ну директору  Беккиланы Мухтар,  Россейни кёп регионундан  алимле,  МЧС-ни  ишчилери,   Молдавияны, Белоруссияны,  Азербайджанны да  келечилери  къатышхандыла.  

Илмугъа ахшы къошумчулукъ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «тёгерек стол» болгъанды. Ол битимлени генетика ресурсларыны Н.И. Вавилов атлы битеуроссей институтуну бла КъМКъУ-ну алимлерини тёртюнчю илму экспедицияларыны  эсеплерине жораланнганды. Проектни  магъанасы Къабарты-Малкъарда кеси алларына ёсген кёгетлени бла  хансланы жангы тюрлюлерин табаргъады.        

Страницы

Подписка на RSS - Илму