Жамауат

Энчи юйню сатып алыргъа ипотека болушурукъду

Россей Федерацияны Правительствосуну  быйыл  18 октябрьде къабыл этилген бегимине кёре (жашау журтланы сатып алыуда  ипотека  кредитлени ёлчемлерин тохташдырыу бла байламлы), энчиликлени белгилеу, РФ-ни инсанларына 2020-2022 жыллагъа деп берилген ёнкючлени, кредитле берген эм башха биригиулеге  алмай къалгъан файдаларын къайтарыу  эм Россей Федерацияны бир къауум актларына тюрлениуле кийириу бла байламлы» инсанлагъа энчи юйлени сатып алыргъа эм аллай журтланы къурулушларын бардырыргъа 7 процент ставка бла ипотека кредит берирге онг барды.

ДАУТА

 Биз, къайда эсе да бирде, узакъда, ахшы адамланы табып, аланы юслеринден газетге жазабыз. 

Ана кёлю - балада, аны кёлю уа?

Бир адам да сюймейди къартлыгъында жангызлыкъны сынаргъа. Бютюнда жашы, туудукълары болуп тургъанлай.

Таматаланы осуятларын толтургъанды

Жолоучулукъ аламат затды, не кёп заман ётсе да унутмайса анда кёрген жерлени, танышахан адамланы. 2013 жылда Тюркню Ялова шахарында онекинчи халкъла аралы тепсеу фестивалы ётдюрюлген эди. Байрам бошалгъандан сора,  къарачайлыла бла малкъарлыла жашагъан Чифлик элге барыргъа излейбиз.

Тюркню  ара каналында къазах тилде бериулени редактору – бир жерлешибиз Чомаланы Уфук   элни ол заманда от тюшюуге къажау службасыны башчысы Къырымшаухалланы Муратха, телефон бла сёлешип, ниетибизни айтады. Бир кесекден ол жаш биз тургъан къонакъ юйге автомашинасы бла жетеди.

Мадар этмей туруудан хайыр жокъду

Отуз жылдан аслам заманны ичинде Яникой элде да бир къауум тамата алышыннганды. 

Ахчаны жюрютюуню юсюнден билимигизни сынап кёрюгюз

Озгъан айны ахырындан башлап, бу айны оналтынчысына дери Россейни Банкы, Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосу бла бирге финанс окъуулулукъ жаны бла битеуроссей онлайн-зачёт бардырадыла. Анга гражданла бла предпринимательле къатышыргъа боллукъдула.

Кишиликлери, ётгюрлюклери ючюн да - майдалла

Кёп болмай  РФ-ни ич ишле министри полицияны генералы Владимир Колокольцевни  буйругъу бла  Къабарты-Малкъарны органларында ишлегенлени къаууму борчларын  бет  жарыкълы толтургъанлары ючюн ведомстволу саугъалагъа тийишли болгъандыла.

Жолчула къышха хазырдыла

Шимал Кавказда жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управление къышха тынгылы хазырланнганды. 

«Табийгъат да, жарсыулу кезиуню эсине тюшюрюп, кесича ачыулана эди»

Эндреуюк айны биринчи кюнюнде Огъары Малкъарны жамауаты, межгитге жыйылып, Саутуда урушну кезиуюнде, хаталары-хылилери болмай къырылгъан эллилерин эсгередиле.

Таматаланы осуятларын толтургъанды

Жолоучулукъ аламат затды, не кёп заман ётсе да унутмайса анда кёрген жерлени, танышхан адамланы. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат