Новости

Эрттеден тас болгъан альпинистле табылгъандыла

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны таматасы Гюлюйланы Абдуллах билдиргенича, озгъан байрым кюнден бери аланы специалистлери вертолет бла кезиулю жумушха чыкъгъанларында, тюрлю-тюрлю жерледе алты альпинистни ёлюклерин кёргендиле. Ючеуленни ала Минги тауну Кюнбатыш жанында 5500 метр бийикликде тапхандыла. Къалгъан ючюсюн а, ол санда бир тиширыуну да, 5300 метрде.

Диплом, кубок да - тырныауузчулада

«Школчуланы россейли къымылдаулары» (РДШ) битеуроссей жамауат-къырал сабий-жаш тёлю организация «Россейни жашлыгъы» физкультура-спорт биригиу бла «РДШ бла бирге секир» деген акцияны бардыргъандыла. Анга къыралны жер-жерлеринден аслам сабий къатышханды.

Кёп къонакъла да къатышып

Зольск районда да Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне жоралап талай тюбешиу бардырылгъанды. Малка элде «Алые зори» саулукъгъа бакъгъан лагерьде Надир Шогеновха эмда байрамгъа жоралап Зольск бла Элбрус районну пенсионерлерини шахмат турнир ётгенди. Анга школчула, устазла да къатышхандыла.

Ахшы башламчылыкъланы бардырыугъа алланып

Жаш тёлюге ахшы башламчылыкъларын жашауда бардырыргъа себеплик этер  муратда республикада «КъМР-ни жаш политиклери» жарыкъландырыу проект къуралып ишлейди. Аны спикерлери толтуруучу эм законла чыгъаргъан органланы келечилери, жамауат эм коммерциялы организацияланы таматалары, белгили журналистле бла политикледиле.

Эм иги предпринимательлеге - сыйлы саугъала

Алгъаракъда Прохладный шахарны бизнес инкубаторунда «Прохладна шахар округуну 2016 жылда эм иги предприниматели» конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан. «Жылны эм иги предприниматели» ат эмда башха сыйлы саугъала бир ненча адамгъа берилгендиле.

Бирликни бла шуёхлукъну жолунда

Тырныауузда Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталып Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде «Мы наследие предков свято храним» деген ат бла байрам къуралгъанды. Къонакъланы бу къууанч бла Элбрус районну жер-жерли администрациясыны таматасыны атындан аны биринчи орунбасары Улимбашланы Арслан алгъышлагъанды.

Рекордла, концертле, ат чаришле

Бараз кюн Адыглыланы (черкеслилени) кюнюне аталгъан къууанчлы ишле Нальчикде, Бахсанда, республиканы башха жерлеринде да бардырылгъандыла. Ара шахарыбызны администрациясы бу байрамгъа чыгъармачылыкъ коллективлерини концертин къурагъанды. Къууанчлы ишлени уа жаш артистле ачхандыла.

Энтта да сегизмингликге чыкъгъанды!

РФ-ни МЧС-ини халкъла аралы класслы къутхарыучусу эм альпинист Аккайланы Азнауурну алгъаракъда Эверестге чыкъгъанына барыбыз да бек къууаннганбыз. Бир къауум ыйыкъ алгъа уа ол Халкъла аралы экспедицияны къауумунда Гималайлада орналгъан Манаслу (Кутанг) (8163метр) таугъа тебиреген эди.

Арбазланы тап халгъа келтире

Билдиргенибизча, республиканы ара шахарында бир ненча кёп фатарлы юйлени арбазларында жай кезиуден бери тапландырыу жумушла бардырыладыла. Аланы асламысы «Шёндюгю шахар тийре» къырал программаны чегинде тамамланады. Анга кёре, быйыл битеу да 80 арбаз жангыртыллыкъды. Къошакъ мадар этилирге кереклисин а ол юйледе жашагъанла кеслери белгилерге эркиндиле эмда аланы багъасын да тёлерге.

Республиканы багъыу бла окъутуу учрежденияларына - жангы улоула

Къабарты-Малкъарны багъыу эм билим бериу учрежденияларына къыркъдан артыкъ жангы улоу берилликди: 23 школ автобус эмда 18 терк болушлукъ тапдыргъан автомобиль. Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Д.А. Медведев тийишли буйрукъгъа къол салгъанды. Бюджет ассигнованияла правительствону резерв фондундан бёлюннгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Новости