Новости

Тёгерекдеги табийгъатны асыраугъа жораланнган жумуш

Жаш тёлю кенгеш структурала - Жамауат палатада Жаш тёлю совет, КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палата эм КъМР-ни Жаш тёлю правительствосу - Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны билеклиги бла «Час Земли» деген  битеудуния экология акция къурарыкъдыла. Ол 25 мартда 20:30 сагъатда Правительствону юйюнде чыракъланы ёчюлтюуден, ызы бла битеу республикада бардырылыудан башланырыкъды.

Эришиулеге къатышыргъа итиннгенлени саны ёседи

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды. Къабарты-Малкъарны школларындан тышында, Шимал Осетия–Аланиядан, Дагъыстандан, Ингушетиядан эм Къарачай-Черкесден келгенле да болгъандыла. Конкурсда тогъуз предметден  эришгендиле.  

«Кюн сабийле» жыйылгъанда, кюн тийгенди

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла. Анга уа жер-жерледен аллай ауруулары болгъан балачыкъланы чакъыргъандыла.

Специалистле шахарлагъа кёчюп кетмезча

Быйыл «2014-2017 жыллада эмда 2020 жылгъа дери кезиуде эл тийрелени тынгылы айнытыу» къырал программаны чеклеринде регионлагъа субсидияла бла 6,7 миллиард  сом бёлюннгенди. Андан Къабарты-Малкъаргъа 62,194 миллион сом берилликди, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.  

Кубок - «Таулуда»

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Къыйын соруулагъа тынч жууапла

Къарачай-малкъар жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Эльбрусоид» фондну ахшы ишлеринден бири - жаш адамланы билимлерин байыкъландырыргъа деп къуралгъан конкурслары бла викториналарыдыла. Бу кюнледе бардырылгъан «Ворошиловский стрелок» оюнну уа аны келечиси Ахметланы Артур жарашдыргъанды. Конкурсда тёрт команда ойнагъанды, аланы хар бирине да тёртюшер адам киргенди.   

Мудах тизгинледе битеу къадары

Окъуулары, билимлери болмай, назмула, жырла жазгъан бир-бир усталаны чыгъармаларына сейир этерчады. Макъам салып жыр такъгъанла уа азмыдыла. Ол Аллахдан келген фахму болур. Андан сора да, адам жашауунда кеси сынап, кёрюп, жюреги бек къууанса неда бек къыйналса, илхам келип къала болур.

Студент биригиулениахшы тёрелеринде

Кёп болмай СКФО-ну билим бериу учрежденияларында студент отрядланы штабларыны таматаларын хазырлау курс ётгенди. Ол КъМКъ-ну Х.С. Темирканов атлы маданият арасында бардырылгъанды. Аны магъанасы - студент къауумланы бирикдириргеди эм аланы ишлерини качествосун кётюрюргеди, деп билдиргендиле университетни пресс-службасындан.

Кирсизликге - аслам эс

Прохладнада кир-кипчик жыйылгъан полигонда къалгъан - къулгъанланы айырыучу ара ишлеп башлагъанды. Аны бир жылгъа элли минг тоннаны жарашдырыр кючю барды.   
Шахар администрацияда билдиргенлерине кёре, бу араны ачылгъаны он жангы ишчи жер къураргъа онг бергенди. Быллай заводла республикада табийгъат болумну игилендирирге себеплик этерикдиле.

Борчларын бет жарыкълы толтургъанлагъа - майдалла, грамотала

КъМР-де МВД-да оператив кенгеш бардырылгъанды. Анга министерствону оноучулары, жер-жерли бёлюмлени таматалары да къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге ведомстводан.

Страницы

Подписка на RSS - Новости