Новости

Жангы турист маршрутла ачаргъа, сервисни танг игилендирирге кереклисин айтхандыла

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

Бийик даражалы олимпиадагъа барлыкъды

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

Электросетьле буз ургъаннга чыдагъандыла

Талай кюн алгъа Нальчикде уллу жел кётюрюлюп, ызы бла къаты жауун жаугъанды, аны юсюне уа буз да ургъанды. Аны бир-бирлерини ёлчеми бёдене жумуртха тенгли окъуна болур эдиле, кенглиги да бир сантиметр чакълы.

Абшаланы Магометни китабы халкъла аралы конкурсха къатышады

Профессор Абшаланы Тахирни жашы Магометни «Малкъарны тарыхыны бла культурасыны эсгертмелери» деген китабы миллет географияны, экологияны, Россейни тарых-культура эм табийгъат хазнасыны «Хрустальный компас» биринчи миллет саугъасы ючюн конкурсха къатышады. Ол «Табийгъат эм тарых-культура жаны бла бек иги социально-информация проект» деген номинацияда кёргюзтюлгенди.

Республикада регион окъутуу-музей кластер къураллыкъды

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди. Музей ишни  айнытыу программаны жашауда бардырыуну чегинде федерал маданият арала бла байламлыкъланы, ич эм тышындан келген туризмни андан ары айнытыу, Къабарты-Малкъарда Х.М.

Борчларын бет жарыкълы толтургъанлагъа - алгъышла, саугъала, жырла

21 апрельде битеу къыралда Жер-жерли самоуправленияны кюню белгиленеди. Тюнене Курзалда Нальчикде аны бла байламлы къууанчлы жыйылыу болгъанды, бу органлада ишлегенлеге алгъышлаула айтылгъандыла, саугъала берилгендиле, жарыкъ концерт къуралгъанды.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Жер-жерли самоуправленияны кюню бла алгъышлауу

Жыйымдыкъ командада биринчи

Бангкок шахарда ауур атлетикадан дунияны биринчилигине Къабарты-Малкъар бла Ингуш республикаладан Хас-Магомед Балаев бла Элбрус районну келечиси Хапаланы Магомет къатышхандыла. Ала экиси да 94 килограммгъа дери ауурлукъда эришгендиле.

Хорлагъанла Анапагъа барлыкъдыла

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде «Юность России» физкультура-спорт биригиу боксдан 13-14-жыллыкъланы араларында биринчилик бардыргъанды. Анга къатышып, кеслерин сынаргъа сюйгенлени саны жюзге жете эди.

Алчы командагъа кёз ачдырмагъандыла

Россейни футболдан биринчилигини 32-чи турунда «Спартак-Нальчик» Ленинград областьны «Тосно» командасы бла ойнагъанды. Матч Великий Новгородда "Электрон" стадионда бардырылгъанды, анга къараргъа 1500 адам келгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Новости