Новости

Майдалсыз къалмагъандыла

Тырныауузну В.А. Губанов атлы "Геолог" спорт-саулукъну кючлеу комплексинде боксдан Россейли студент спорт союзну биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 13 регионундан, ол санда Кърымдан, Тюмень, Ростов эм Волгоград областьларындан 2002-2003 жыллада туугъан 117 боксчу къатышхандыла.

Даражалы турнирде – биринчиле

Адыгеяда Олимпиада оюнланы чемпиону, спортну сыйлы устасы Асланбек Хуштовну саугъаларына грек-рим тутушуудан ачыкъ битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказны регионларындан, Ростов областьдан, Краснодар эм Ставрополь крайладан 2002-2007 жыллада туугъан 258 спортчу къатышхандыла.

Сансызлыкъды хатаны башы

КъМР-де От тюшюуге къажау къырал службада быйыл январь-сентябрь айлада тамамлагъан ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Бу кезиуде республикада 1488 от тюшюу болгъанды (былтырны бу кезиуюнде – 1304). Ол санда 380 къайгъылы болум къырал эсепге алыннганды (былтыр – 394). ГПС-ни инспекторлары 301 от тюшюуню ёчюлтгендиле.

Газ ызла тинтилгендиле эмда жангыртылгъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъ бла жалчытхан объектлени келир къыш кезиуге тынгылы хазыр этгенди. Тийишли ишлени чеклеринде аны специалистлери жерни тюбю бла баргъан 675 километрден артыкъ ызланы тинтгендиле. Анга кёре, бузулгъан, газ жиберген жерледе ремонт бардыргъандыла.

Поэзиясына табыныу селеймейди

Нальчик шахарны 23-чю номерли школунда закий Къулий Къайсынны 100- жыллыгъына аталып, «Мамырлыкъ эм къууанч Сизге, саула!» деген фестиваль бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Культура министерствосу бла Бекмурза Пачев атлы библиотека къурагъан эди.

Назмуланы ариу айтханла сайланнгандыла

Бу кюнледе республикабызда бизни закий поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына жоралап кёп тюрлю эришиуле, фестивальла, тюбешиуле бардырыладыла. Бизге да аллай бир конкурсха къатышыргъа тюшгенди. Ол республикабызны районларыны араларында къуралып, анда акъылманыбызны назмуларын окъугъандыла. Эришиу а Булунгуну орта школунда бардырылгъанды.

Унутулмазлыкъ жарыкъ ингир

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

Ауазына тынгылып, тансыкълагъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды. Аны къууанчлы  ачылыууна окъуу юйню проректору Хусейн Кушхов эмда филология илмуланы доктору профессор Эфендиланы Салих къатышхандыла.

Закийни сураты - почта маркада

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды. Жыйылыугъа Къулийланы Къайсынны жашы  Ахмат, тукъумну келечилери Малик бла Мустафир, «Почта России» бёлюмню таматасы Мурат Хакулов, республикада филателистле обществону таматасы Заур Чеченов, журналистле эм башхала къатышхандыла.  

Адабият окъуула, кёрмючле, тюбешиуле

Къабарты-Малкъарны халкъ поэти Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталып, Элбрус районда айны ичинде байрам ингирле, адабият-музыкалы эм поэзия тюбешиуле, кёрмючле къураладыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости