Новости

Къуралыулу эмда хыйсаплы

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде боксдан  «Россейни жашлыгъы» физкультура-спорт обществону чемпионаты бардырылгъанды. Ол Элбрус районну Элбрус элини башчысы Жаппуланы Муссаны хурметине жораланып къуралгъанды.

Къаллай халда да жунчумазча

Кёп болмай Элбрусда Адыл-Суу тарында   МЧС-ни «Нальчик» излеу-къутхарыу отрядыны къаууму юйрениуле бардыргъандыла, деп билдириледи ведомствону сайтында. Юч кюнню ичинде сегиз адам къаялада къутултуу амалланы, ачыгъаннга биринчи  болушлукъ бериуню эм таудан къоркъуусуз  эндириуню жорукъларын къатлагъандыла.  

Суратлада - уруннган адамны сыфаты, анга хурметлерин кёргюзтюу

КъМР-ни Урунуу эм социал къоруулау министерствосу быйыл   апрельде  Ишлегенни къоруулауну айлыгъыны чеклеринде школчуланы араларында сурат конкурс  бардыргъанды. Ол эки кезиуге юлешиннгенди. Биринчиси муниципал районлада эмда шахар округлада къуралгъанды, экинчиси да  республикалы  даражада баргъанды.

Жерлешибизни назмулары Македонияда басмаланнгандыла

Македония Республикада Скопье шахарда чыкъгъан «АКТ» атлы адабият журналда, аланы тиллерине кёчюрюлюп, бизни жерлешибиз, орус тилде жазгъан назмучу Болатланы Юрусланны поэзия циклы басмаланнганды. Ары кирген акъ сёзлю, къанатлы чыгъармаланы арасында бу назмула бардыла: «Азатланнган поэзия», «Жангы Азияны поэмасы», «Аватар Саи Баба», «Бештауну жаны сюйдюргенди кесин...».

Жылны ичинде кеслерин танытхандыла

Ставрополь крайны Суворовская станицасында къатыш сермешледен «Спорт наркотиклеге къажау» деген ат бла турнир бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказны бек кючлю спортчулары къатышхандыла, ол санда тырныауузчу тренер Аслан Губашиевни сохталары да. 

Производство эсленирча аякъланады

Кёп болмай КъМР-ни промышленность  эмда сатыу-алыу  министри Шамиль Ахубеков  Бахсанда  «Текстиль-Индустрия» бла  «Баксан-Автоваз»  предприятиялада болгъанды, деп билдиреди ведомствону пресс-службасы. Биринчиси  дунияда жангы стандартлагъа келишген  оборудование бла жалчытылыныпды,  бийик качестволу  къумачла чыгъарады.

Жумушланы - электрон амал бла

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясында бу кюнледе бардырылгъан кенгешде бизни республикада электрон ветеринар сертификацияны сингдириуню юсюнден сёлешиннгенди. Жыйылыугъа сейирлери болгъан министерстволаны бла ведомстволаны келечилери эмда предпринимательле къатышхандыла, деп билдиргендиле Управленияны пресс-службасындан.

Сынамны кенг жаяргъа умутлудула

Къабарты-Малкъарда аграрлыла терк айныгъан терек бахчаланы жангы (ультраинтенсивный) технологиягъа кёре салып башлагъандыла.  Бу амал бла бир гектаргъа тёрт минг терек орнатылады. Аллай мюлк  бир гектардан жетмиш тонна тирлик береди, деп билдиргенди КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары - эл мюлк министр Сергей Говоров.   

Бирден кюч салып

Жангы окъуу жылны аллында Чегем районда кёп сабийли, къолайсыз эмда къыйын болумлагъа тюшген юйюрледен сабийлеге школгъа хазырланыргъа болушур муратда экишер минг сом берилгенди,  деп билдириледи  муниципалитетни пресс-службасындан. 

Автобусда жорукъланы къатларыкъдыла

Къырал автоинспекцияда къуллукъ этгенле бусагъатда республикада школ автобусланы халларын тинте турадыла. Транспортну техника болумларына къарагъанлары бла бирге ала сабийлени  жолда баргъан  заманлары да хайырлы ётерине къайгъырадыла - школ автобусланы шинтиклерини арт жанларында хуржунчукълагъа жолда жюрюуню жорукълары бла брошюрала саладыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости