Жангылыкъла

Быйыл эллиден аслам буруннгу оба табылгъанды

Къабарты-Малкъарда Заюково-3 комплексде   археологла эллиден аслам буруннгу оба тапхандыла. Аладан эм таматалары бизни эрагъа дери  VIII ёмюрде ишленнгенди. 

Борчларын тёлемегенле токсуз къаллыкъдыла

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл август эм октябрь айланы чеклеринде электрокюч ючюн хакъ тёлемеген абонентлеге 36 минг билдириу жибергенди. Аланы барыны да борчлары 399 миллион сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Эски юйледен жангы фатарлагъа

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Бу юйлени къурулушу «Жашау этерге жарамагъан юйлени санын азайтыу» деген федерал программаны чеклеринде бардырылады. Ол кеси да «Жашау журтла эмда шахар болум» деген миллет проектге киреди.

Социал магъаналы объектле не халдадыла

Кёп болмай Черек муниципал районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Къулбайланы Алан элледе  социал магъаналы объектлени   болумлары бла шагъырейленнгенди.

Окъуучула производствода болгъандыла

КъМКъАУ-да агрономия факультетде «Эл мюлк продукцияны чыгъарыу эмда жарашдырыу технология» бёлюмню экинчи курсуну студентлери «Велес-Агро» предприятияда кёп болмай производстволу курсну ётгендиле.

Тилеклеге тынгылагъанды, тийишли буйрукъла бергенди

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан анга жарсыулары бла келген эллиле бла тюбешгенди, алагъа тынгылап, тийишли буйрукъла бергенди.

«Нюр» жангыртылады, айбатланады

Къулбайланы Алан Къашхатауда  «Нюр» сабий садда ремонт ишле къалай бардырылгъанын тинтгенди. 

Россельхозбанкны жангы кредит картасы

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа Россельхозбанк жангы кредит карта жарашдыргъанды. 

Тапландырыу ишле къалай баргъанларына къарагъанды

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан ара район больницаны поликлиника бёлюмюнде ремонт ишле къалай баргъанларын тинтгенди. Ала  «Модернизация первичного звена здравоохранения» деген регион программагъа тийишлиликде бардырыладыла.

Ремонт къалай баргъаныны эмда не зат этиллигини юсюнден Алан Борисбиевичге ара район больницаны баш врачыны къуллугъун толтургъан Рахайланы Аслан  эмда  «Эльбрус – Ремстрой» подряд организацияны келечилери  айтхандыла.

Эсге тюшюргендиле, бушуу этгендиле

Огъары Малкъарда эрттегили Сауту элде  Черек районда  79-жыл мындан алгъа болгъан бушуулу ишле бла байламлы  митинг болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла