Жангылыкъла

Школчуланы проектге къатышыргъа чакъыргъандыла

Гуманитар тинтиулени институтунда Россей илмуну кюнюн белгилеуню чеклеринде илмуда жетишимлени «Вернисаж науки» деген кёрмючю ётгенди. РАН-ны КъМР-де Илму арасыны медиацентрини таматасы Фатима Магомедова билдиргеннге кёре, ары   кёп жаш адам келген эди. Ол санда «Альтаир» жаш тёлю клубну келечилери, Нальчикни 5 номерли эм Лячинкъая элни 2 номерли школларыны окъуучулары да.

Пландан кеч къалмаз ючюн къыстау кюрешедиле

Нальчикде 32-чи  номерли орта школну сабий садигини бир къатлы мекямыны къурулушу къыстау барады. Проект бла аны уллулугъу 711 квадрат метрден артыкъды. Кесини да  методика кабинети, физкультура  залы, быстыр жууучу, аш хазырлаучу мекямлары боллукъдула. Объект битсе, анда жыйырмашар сабий бла  эки къауум кечинирикди.

Ара шахарлагъа - учуз багъа бла

Нальчикден Москвагъа бла Санкт-Петербургга учхан «Аэрофлот» бла «Нордавиа» авиакомпанияла да билетле учуз болгъандыла.

Гриппден сегизеулен ауругъанды

Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бизни республикада грипп эмда ОРВИ бла ауругъанланы саны озгъан ыйыкъда эпидемия мардадан 61,5 процентге аз болгъанды. Нальчикде уа бу кёрюмдю 13,8 процентди.

Мураты - аналаны бла къагъанакъланы саулукъларын кючлендириудю

"Саулукъ"  миллет проектге тийишлиликде Къабарты-Малкъарда  "Родовой сертификатла" деген программа жашауда бардырылады. Анга  акушерство эм гинекология  неда педиатрия  жаны бла ишлерге  лицензиялары болгъан эмда РФ-ни  Социал страхование фондуну   регион бёлюмю бла келишим этген  больницала  къошулургъа  эркиндиле.

Бийик аскер окъуу юйледе окъургъа сюе эсенг…

    Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчикдеги аскер комиссариаты 2019 жылда Россей Федерацияны Къоруулау министерствосуну, башха министерстволаны бла ведомстволаны бийик билим берген аскер окъуу юйлерине кирирге сюйгенлени араларында сайлаула башланнганларын билдиреди. Аны юсюнден толу хапар билир ючюн аскер комиссариатха келирге керекди. Аны адреси: Нальчик ш., Вологиров ор.,26 (45-чи номерли кабинет).

Турбизнесни жетишимли бардырыуну жашырынлыкъларын ачыкълау

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Leisurebusinesstravel» тюрк компанияны   таматасы Илимдар Риза  студентле бла тюбешгенди эмда туризм жаны бла бизнесни къурауну, ол жетишимли ишлерча не этерге керек болгъаныны юсюнден ушакъ бардыргъанды.

Соруулары, даулары да кёп эдиле

Жашау-журт коммунал мюлкде предприятияланы ишини, бу сферада берилген жумушланы юсюнден билдириу эмда ангылашынмагъан затланы кетерир умутда Нальчикде Главпочтамптны залында хар ай сайын «ачыкъ эшиклени» кюню бардырылады. Анга тёрели халда тюрлю-тюрлю ведомстволаны, ол санда КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министерствону келечилери да къатышыучудула.

Тёгерек-башны тазалауну къолгъа алгъандыла

Бахсанда  Катханов орамда 5,5 гектар жерде багуш жыйылыпды. Кёп болмай анда ишчи комиссия болгъанды. Ары баргъанланы санында шахарны администрациясыны башчысы Мамхегов Хачим эм башхала болгъандыла.

Бухгалтерлерибиз - эм игилени санында

Россейде ишлерин эм иги билген бухгалтерле къайда уруннганларын  билир ючюн  «Консалтинг Групп»  компанияны специалистлери рейтинг къурагъандыла. Анга кёре Шимал Кавказны тёрт регионуну бухгалтерлери беш биринчи тизмеге киргендиле. Биринчи  жерни Ингушетия  алгъанды.  Чечен - экинчи, Шимал Осетия - ючюнчю, Къабарты-Малкъар - тёртюнчю эм Вологод область  бешинчи жерге тийишли болгъандыла.
   

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла