Новости

Сау ёмюрню сыйындыргъан роман

Бу кюнледе малкъар жазыучу, республиканы сыйлы журналисти Текуланы Жамалны басмадан «Ёксюз» деген китабы чыкъгъанды. Роман ата-анасыз къалгъан сабийликни, жашлыкъны юсюнденди. Кеси да юч кесекден къуралады: «Къара кюн», «Киши юйюнде», «Капа».

Квитанциялада эсеплеучю приборланы тинтиуню болжалы кёргюзтюледи

КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетини эсгертиую бла газ бла жалчытыучу «Газпром межрегионгаз Нальчик» компания энди кесини квитанцияларында кёк отлукъну эсеплеген приборланы кезиулю кере тинтиуню заманын да жазып турлукъду, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Хычинни кесине тартхан татыуу

Бу кюнледе КъМКъУ-ну Тарых, филология эм СМИ институтуну фойесинде Отарланы Керим атлы малкъар маданият арасы «Таулу хычинни кюню» деген жандауурлукъ акция къурагъанды.

Ыразылыкъ, жырла, тепсеуле

Тюнене РФ-ни ФСБ-сыны Къабарты-Малкъарда Чекчи управлениясында уллу жыйылыу болгъанды. Аны махкемени начальниги, генерал-майор Анатолий Пугачёв ачханды. Ол коллегаларын байрам бла алгъышлагъанды.

Электрон регистрацияны ахшылыгъы

Сбербанк бла Росреестр бирге бардыргъан проектни юсю бла жеринден тепдирилмеген мюлкню регистрациясын энди банкны офислеринде да электрон амал бла этерге боллукъду. Аны хайырындан гражданлагъа неда бизнесменлеге анда ипотека кредит алгъанларында, сагъынылгъан мюлкню регистрациясын этерча Росреестрге неда МФЦ-гъа барыргъа кереклиси жокъду.

Къойларыбызгъа - бийик багъа

Кёп болмай Астрахань областьда онсегизинчи битеуроссей кёрмюч болгъанды. Анда къумалы ууакъ аякълыланы кёргюзтгендиле.
Анга Россейни онбеш регионундан эм Къазахстандан бла Къыргъызстандан  жетмишден артыкъ мюлк къатышханды. Кёрмючде эт, сют эм жюн берген къойланы бла эчкилени 25 тюрлюсю кёргюзтюлгенди.

Терек бахчаларын кенгертедиле

Бахсан районда быйыл жюз гектардан аслам жерге терк айныгъан терекле орнатхандыла. Аллай бахчалада тамычы амал бла сугъарыучу система жарашдырылгъанды, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны  пресс-службасындан.

Суу кёпге дери келирми?..

Солдатская станицада темир жол араны къатында жашагъанланы суу къытлыкъ жарсытып тургъанды. Бу тийреде оннга жууукъ юйюр жашайды. Ала айтханнга кёре, 2016 жылда кёп кюнню къыйналгъандыла. Алай, суу келмей тургъандан сора да, артда жиберселе, анга да къууанырча тюйюлдю: ол кирленип, юзмез, таш къатыш болады. Тазаламай, аны маллагъа, юй жумушлагъа окъуна хайырланыргъа амал жокъ эди.

Сертификатла бла саугъала

Бу кюнледе КъМКъУ-ну Гитче школ академиясыны выпускной балы озгъанды.  Къууанчлы ингирде МША-ны биринчи выпускниклери, ала уа 161 боладыла, сертификатла бла эсде къаллыкъ саугъала алгъандыла.

Кючлерин, мадарларын эмда сынауларын бирикдирирге итине

Быйыл февральда Черек эмда Зольск районланы келечилери, Къашхатауну администрациясыны юйюнде жыйылып, бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъан эдиле. Кёп болмай Черек аууздан да зольскечилеге къонакъла баргъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости