Новости

Колониячылагъа - школ аттестатла

КъМР-де УФСИН-ни 1-чи номерли колониясында ингирги школ ишлейди. Аны быйыл бошагъанлагъа аттестатла берилгендиле. Онбир классны - онбир адам, тогъуз классны да тогъузоулан тауусхандыла.
Аттестатла алгъанланы колонияны администрациясыны башчылары эмда педагогла алгъышлагъандыла. Аллай жерледе билим бериу тутмакъланы тюз жолгъа салыргъа себеплик этген амалладан бириди.

Суратларыгъыз тарыхда къалырча

Алдыргъан суратыгъыз республиканы тарыхында къалырын сюемисиз? КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосу къурагъан «Сквозь время: фото на память» деген проект аллай онг береди.

Аналыкъ капиталны законнга тийишлиликде хайырланыргъа

Арт заманда аманлыкъчыла аналыкъ капиталны иелерин алдатханлары, аны законсуз хайырланыу бла болумла аслам чыкъгъанлары бла байламлы Россейни Пенсия фонду талай шартны эсгертирге сюеди. Бек биринчи уа, аналыкъ (юйюр) капиталны тюрлю-тюрлю организацияланы неда адамланы болушлукълары бла ахчагъа ётдюрюу уголовный законодательствогъа уллу бузукълукъ этгенин.

Бир-бир районлада ишсизлени саны къорагъанды

Озгъан ыйыкъда республикада ишсиз тургъанланы саны 99 адамгъа азайгъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эм социал къоруулау министерствосундан билдиргендиле.

Сют продукция - азыракъ, тауукъ эт а - кёбюрек

Республикада быйыл ал беш айны ичинде сютден жарашдырылгъан продукцияны бла татлы сууланы производствосу аз-маз азайгъанды, тауукъ эт, къыймала эмда мал ашла чыгъарыу а - кёбейгенди. Бу шартланы къырал статистика службаны КъМР-де бёлюмюнден билдиргендиле.

Байкерле шуёхлукъну ниетлерин жаядыла

Чечен, Шимал Осетия-Алания, Дагъыстан, Ингушетия республикаладан, Ставрополь, Краснодар крайладан, Москвадан, Санкт-Петербургдан, Россейни башха шахарларындан да келген байкерле бизде эки кюн тургъандыла. Ала фестивальларын мында тёртюнчю кере бардырадыла. Муратлары – Россейни регионларыны араларында шуёхлукъну кючлеудю.

Туризм объектлеге эс бурдура

Къабарты-Малкъар Шимал Кавказ эмда Юг федерал округланы башха регионлары бла бирге «Маяки дружбы. Башни Кавказа-2017» битеуроссей жаш тёлю маданият-тарых проектге къатышырыкъды. Ол Россейни Президентини Администрациясыны болушлугъу бла президент грантны ахчасына къуралгъанды. Мураты – туризмни объектлерине эс бурууду, миллетле аралы байламлыкъланы бла шуёхлукъну кючлендириудю.

Мирзеулюклени оруп бошайдыла

Къабарты-Малкъарда мирзеулюк эм къудору битимле 68,6 минг гектаргъа себилгендиле, ол санда 35,6 минг гектаргъа будай.КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну кёрюмдюлеринде белгиленнгенича, тирлик гектардан 33,2 центнер болгъанды (2016 жылда – 32,9 центнер), кюзлюкледен – 35,9, ол да былтыргъы кёрюмдюледен асламды.

Быллымгъа - жангы амбулатория

Быллымда жашагъанлагъа медицина жумушла шёндю элни Маданият юйюнде орналгъан амбулаторияда бериледиле. Жарсыугъа, ол жер адамлагъа тийишлисича къараргъа артыкъ келишмейди. Ол себепден мында жангы амбулаторияны къурулушу бардырылып башланнганды. Анда бир сменни кезиуюнде 20 саусузгъа къараргъа амал боллукъду.

Тюшген заранны саулай тергерге, бузулгъан жерлени тюзетиу къалай баргъанын дайым контрольда тутаргъа

КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков республикада 19 июльда сакъ жауунла салгъан хатаны кетериуге атап кенгеш бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости