29.07.2016, 18:48 - Новости

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда «Подари мне жизнь!» деген акция ётгенди. Аны абортланы тохтатыу эмда юйюрню даражасын кючлендириу умутда социальный эм культура башламчылыкъла бла кюрешген фонд къурагъанды. Ол кеси да жыл сайын бирси регионлада да  къуралады.

29.07.2016, 18:48 - Новости

Россей Федерацияны Юстиция министерствосуну Къабарты-Малкъар Республикада  Управлениясында бу кюнледе болгъан брифингде сёз асламлы информация органланы юслери бла жамауат бла байламлыкъла къурауну юсюнден баргъанды.

29.07.2016, 18:47 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни табийгъатны къоруулау эм суу мюлк бла байламлы къурулуш факультетни бошагъанлагъа бу кюнледе дипломла берилгендиле. Студентле аланы алыр ючюн кёп жылланы окъугъандыла, сайлагъан усталыкъларында билимли, айырмалы болургъа итиннгендиле.

29.07.2016, 18:46 - Новости

Озгъан къазауатны жыллары узакъдан-узакъ кете барадыла. Алай дагъыда адамла туугъан жерлери ючюн жанларын-къанларын аямай сюелген кюйсюз кезиулени тауушу бизге бюгюнлюкде да жете туруучуду.

29.07.2016, 18:45 - Новости

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында шахар-къурулуш советни кенгеши болгъанды. Сёз анда ара шахарны жангы генеральный планын жарашдырыуну юсюнден баргъанды.

29.07.2016, 18:44 - Новости

Россейни ич ишле министрини орунбасары - РФ-ни МВД-сыны Следствие департаментини таматасы Александр Савенков Къабарты-Малкъар Республикада МВД-ны быйылны биринчи жарымында ишини эсеплерин чыгъарыу бла байламлы бардырылгъан уллу кенгешге къатышханды.

29.07.2016, 18:43 - Новости

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Сергей Меликов «Машук-2016» жаш тёлю форумгъа хазырланыу эмда аны бардырыу жаны бла къурау комитетни ахыр жыйылыуун бардыргъанды. Аны башларны аллында уа лагерьни башдан-аякъ къарап чыкъгъанды.

Последнее


Солуудан сора - ахшы, ачыулу да кёрюмдюле

Футболчула солууда болгъан юч ыйыкъ кёз къакъгъынчы бошалдыла. Алай бла республиканы футболдан чемпионаты да башланды. Спортчула тынгылы солуп, къарыу алып келгенлери, айхай да, сезиле эди. Алай барысыдамы? Биринчи кюнде окъуна ала тёрт оюн бардыргъандыла, аладан ючюсюнде къонакъ командала хорлагъандыла.

Хорламны Парадына къатышханды, Минги тауну тёппесине чыкъгъанды

Алихан Розиков тёрт жылны ичинде Тырныауузну алтынчы номерли школуну жаш аскерчилерини отрядыны командири болгъанды. Ала спортну аскер-прикладной тюрлюлеринден бардырылгъан район, республикалы эришиуледе да дайым хорлап тургъандыла.

Ёмюрлюк тизгинлени шатык окъугъандыла

Бу кюнледе Тёбен Чегемни Маданият юйюнде «Жашна, Малкъарым!» деген ат бла  адабият ингир къуралгъанды. Жыйылыуну аллында аны художестволу башчысы Гочаланы Нина, ары келгенлени алгъышлап, быллай жыйылыула хайыр келтиргенлерин белгилегенди.

Нодулярный дерматит адамгъа къоркъуулу тюйюлдю

Арт кезиуде республикада жангы мал ауруу жайылгъанды деп кёп хапарла эшитирге боллукъбуз. Ол не болгъаныны, хайыуанлагъа, адамгъа не хата келтирирге боллугъуну юсюнден КъМР-ни Ветеринария управлениясыны башчысыны орунбасары Акъбулатланы Зариф билдиргенди.

«Тёгерек столла», лекцияла, ушакъла

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда «Подари мне жизнь!» деген акция ётгенди. Аны абортланы тохтатыу эмда юйюрню даражасын кючлендириу умутда социальный эм культура башламчылыкъла бла кюрешген фонд къурагъанды. Ол кеси да жыл сайын бирси регионлада да  къуралады.

Журналистле бла къысха байламлыкъла жюрютюрге таукелдиле

Россей Федерацияны Юстиция министерствосуну Къабарты-Малкъар Республикада  Управлениясында бу кюнледе болгъан брифингде сёз асламлы информация органланы юслери бла жамауат бла байламлыкъла къурауну юсюнден баргъанды. Аны ведомствону башчысы Къужонланы Абдулкеримни жашы Жантемир ачханды эм бардыргъанды.

Жаш специалистлеге къошулгъанды

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни табийгъатны къоруулау эм суу мюлк бла байламлы къурулуш факультетни бошагъанлагъа бу кюнледе дипломла берилгендиле. Студентле аланы алыр ючюн кёп жылланы окъугъандыла, сайлагъан усталыкъларында билимли, айырмалы болургъа итиннгендиле.

Солдатны ордени къызына берилгенди

Озгъан къазауатны жыллары узакъдан-узакъ кете барадыла. Алай дагъыда адамла туугъан жерлери ючюн жанларын-къанларын аямай сюелген кюйсюз кезиулени тауушу бизге бюгюнлюкде да жете туруучуду.

Аэропортну хайырланнганланы

Быйылгъы жылны биринчи жарымында Нальчикде аэропортну хайырланнган адамланы саны 81 мингнге жетгенди. Ол, былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, юч кереге асламды. Озгъан жылда транспорт орунуна самолётну сайлагъанланы саны жаланда 38 минг болгъан эди.

Нальчикни жангы генеральный планы боллукъду

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында шахар-къурулуш советни кенгеши болгъанды. Сёз анда ара шахарны жангы генеральный планын жарашдырыуну юсюнден баргъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS