30.09.2016, 12:26 - Новости

МЧС-ни Элбрусда Излеу-къутхарыу къауумуну Нальчикде базасында бу кюнледе «Къоркъуулукъсуз болмагъан туризм» деген ат бла турслёт ётгенди. Анга республиканы битеу районларындан эмда ара шахарны кесинден онеки команда къатышханды.

30.09.2016, 12:26 - Новости

Бу кюнледе КъМКъУ-ну педагогогика колледжинде, Сабий садлада ишлегенлени кюнюне жораланып, къууанчлы жыйылыу болгъанды.  
Колледжни директору Тимур Паштов, устазланы, окъуучуланы да байрам бла  алгъышлай, сабийлени юйретген усталыкъны магъанасыны юсюнден да билдиргенди.

30.09.2016, 12:25 - Новости

КъМР-де МВД-ны Жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

30.09.2016, 12:23 - Новости

Бахсан районда ЖКХ-гъа контроль этген жамауат ара Жанхотияда, Псычохда эмда Куба-Табада кёп къатлы юйледе жашагъанла бла тюбешиуле бардыргъанды.

30.09.2016, 12:22 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда регионну социально-экономика жаны бла айнытыуну, законлагъа тюрлениуле кийириуню, жерлени бир категориядан башхасына ётдюрюуню юсюнден эм талай башха соруула сюзюлгендиле.

30.09.2016, 12:22 - Статьи

КъМР-ни Парламентини кюз арты сессиясыны биринчи жыйылыуунда бир-бир комитетлени къауумлары тюрлендирилгендиле, быйылны биринчи жарымында республикалы бюджет къалай толтурулгъанына къаралгъанды эмда пенсиячылагъа жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчеми тохташдырылгъанды.

30.09.2016, 10:53 - Статьи

Таулу тиширыула ХХ ёмюрню 40-чы - 50-чи жылларында кёчгюнчюлюкде

Последнее


Жаш альпинистле хунерликлерин кёргюзтгендиле

МЧС-ни Элбрусда Излеу-къутхарыу къауумуну Нальчикде базасында бу кюнледе «Къоркъуулукъсуз болмагъан туризм» деген ат бла турслёт ётгенди. Анга республиканы битеу районларындан эмда ара шахарны кесинден онеки команда къатышханды.

Юйретиучю бюгюнлюкде бек изленнген усталыкъды

Бу кюнледе КъМКъУ-ну педагогогика колледжинде, Сабий садлада ишлегенлени кюнюне жораланып, къууанчлы жыйылыу болгъанды.  
Колледжни директору Тимур Паштов, устазланы, окъуучуланы да байрам бла  алгъышлай, сабийлени юйретген усталыкъны магъанасыны юсюнден да билдиргенди.

Жамауатны жанындан полициячылагъа ышаныу танг ёсгенди

КъМР-де МВД-ны Жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

Жангы сабий сад эшиклерин ачарыкъды

Дугулыбгей элни 7-чи номерли орта школуну мурдорунда балачыкълагъа сабий сад ачаргъа хазырланадыла. Мында бир жолгъа 150 сабий сыйынырча онг къуралгъанды. Аны хайыры бла жаш аналаны кёбюсю ишге къайтыргъа боллукъдула. Мында ачылгъан алты къауумдан экисине бек гитчечиклени жыярыкъдыла.   

Этнография диктантны жазаргъа жети жер къураллыкъды

«Уллу этнография диктант» деген акция Россейни Миллетлени ишлери жаны бла федерал агентствосуну, «Удмуртияны халкъла аралы ассамблеялары» автоном коммерциялы болмагъан организацияны башламчылыкълары бла, «Антропологланы бла этнологланы ассоциациялары» Битеуроссей жамауат организацияны, КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясыны

Абаданлагъа - эс эм къайгъырыу

Элбрус районда Абадан адамланы кюнюне жораланып, айлыкъ бардырыллыкъды. Ол биринчи октябрьде 15:00 сагъатда Лашкута элни Маданият юйюнде «Мени жылларым – мени байлыгъым» деген ингир-тюбешиу бла башланырыкъды. Бу кюн Бедыкде да къураллыкъды аллай къууанчлы жыйылыу. Ол элни Культура юйюнде «Багъалы къартларым» деген ат бла озарыкъды (18:00 сагъатда башланырыкъды).

Ишни законнга кёре бардырыргъа

Бахсан районда ЖКХ-гъа контроль этген жамауат ара Жанхотияда, Псычохда эмда Куба-Табада кёп къатлы юйледе жашагъанла бла тюбешиуле бардыргъанды. Анда быллай объектледе инженер сетьлеге техника жаны бла тийишлисича къаралыргъа кереклисини юсюнден айтылгъанды эмда аланы жумушларын тамамлауда къоранчланы юсюнден сорууланы сюзгендиле.

Социальный магъаналы программаланы тамамлау - биринчи жерде

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда регионну социально-экономика жаны бла айнытыуну, законлагъа тюрлениуле кийириуню, жерлени бир категориядан башхасына ётдюрюуню юсюнден эм талай башха соруула сюзюлгендиле.

Бюджет къыт эсе да, социальный жумушла толтуруллукъдула

КъМР-ни Парламентини кюз арты сессиясыны биринчи жыйылыуунда бир-бир комитетлени къауумлары тюрлендирилгендиле, быйылны биринчи жарымында республикалы бюджет къалай толтурулгъанына къаралгъанды эмда пенсиячылагъа жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчеми тохташдырылгъанды. Битеу да бирге депутатла он законну проектин сюзюп, къабыл кёргендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Полициячыла болушлукъ тилейдиле

2012 жылда 6 майда Нальчикде солуу паркда аттракционланы шахарчыгъында эки -жыллыкъ къызчыкъ ёлгенди. Следствие тохташдыргъаныча, сабий темир чалдишледен ётюп, «Такси» деген аттракционну тюбюне тюшгенди.
Республиканы хурметли жамауаты! КъМР-де МВД бу жарсыулу иш къалай болгъанын  кёргенледен бу телефон номерлеге сёлеширлерин тилейди:
Нальчик шахарда УМВД-ны дежурный бёлюмю:  

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS