18.10.2019, 10:10 - Спорт

Нальчикде бу кюнледе единоборстволадан «Спорт бирикдиреди» деген биринчи фестиваль болгъанды. 

18.10.2019, 10:05 - Жангылыкъла

«Алтын кюз арты»  деген  21-чи эл мюлк  кёрмючде «Россельхозбанкны» правленини таматасы Борис Листов 2019-2020 окъуу жыллада  54  аграр университетни   иги окъугъан студентлерине  банк стипендияла тёлеп башларыгъын билдиргенди.  Программагъа Къабарты-Малкъар къырал Аграр университет да киргенди. 

18.10.2019, 10:00 - Экономика

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла интернетде ВАШИФИНАНСЫ.РФ деген интернет-портал къуралгъанлы талай жыл болады. Анда хар ким да ахчаны хайырланыуну, кёбейтиуню юсюнден тынгылы хапар билирге боллукъду.

18.10.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Кавказ» Р-217 къырал трассаны Экинчи Чегемден Нальчикге  дери  сегиз километр чакълы участогуна   тынгылы ремонт этилип башланнганды,  деп билдириледи Росавтодорну  машина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.  

18.10.2019, 09:00 - Илму

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

16.10.2019, 08:20 - Спорт

Минеральные Воды шахарда кикбоксингден тёрели командалы эришиу бардырылгъанды.

16.10.2019, 08:17 - Жамауат

Адамланы талайы юйлеринде огъурсуз  итлени тутаргъа сюедиле. Алай аланы арбазларындан чыгъармагъанлай угъай, шахар жоллада да ауузларын байламагъанлай айландырадыла. Ол а башха жолоучулагъа къоркъуулуду.

16.10.2019, 08:14 - Жангылыкъла

Федерал Налог службаны Нальчикде биринчи номерли инспекциясы 25 октябрьде «ачыкъ эшиклени кюнюн» бардырлыкъды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, ол кюн эрттенликде сагъат тогъуздан башлап ингирде алтыгъа дери ары келгенлеге кёп тюрлю консультацияла эмда  информация берилликди.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

23.10.2019 - 08:12

Бушуу мудахлыкъда, къууанч жарыкълыкъда озсала, иги болур

Миллетибизни  адетлеринде  тюрлениулеге таматала эс бурадыла, редакциягъа сёлешип да айтадыла. Акъсакъалла  билдирген  чурумланы биз къууанчларыбызда, бушууларыбызда да кёребиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
23.10.2019 - 08:00

Тиширыу гюлдю, ол табийгъат берген ариулугъун сакъларгъа керекди

Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз модель Диана Оздоевады. Аны атасы ингуш миллетденди - Беслан Оздоев, анасы уа таулуду - Геляхланы Кулина. Диана Акъ-Сууда туугъанды, Нальчикде жашайды. Жашлыгъына къарамай, аны жетишимлери къууанырчадыла – ол «Мисс КБР» конкурсда ючюнчю жерни алгъанды, модель болуп ишлейди, кёп тюкенле рекламаларында аны кёрюрге сюедиле. Андан тышында, субай къыз профессионал билим алады, эм уллу мураты уа белгили журналист болургъады.

Подробности... | Просмотрено: 3
18.10.2019 - 10:15

«Мен-филологма, алай бу ишни сайлагъаныма чыртда сокъуранмайма»

Къайсы бирибиз да жаш заманыбызда къартлыкъны, къарыусузлукъну юсюнден сагъыш этерге хазна сюймей, ол оюмланы, акъылланы узакъгъа къыстаргъа ашыгъабыз. Аллай кезиу бизге жетмезлик сунуп къоябыз.

 
Подробности... | Просмотрено: 2
18.10.2019 - 09:33

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 6
18.10.2019 - 09:22

«Мен къачан да законну, тюзлюкню жакъчысы болгъанма»

Хаджиланы Азретни жашы Исмайыл Къабарты-Малкъарны прокуратурасында 25 жылгъа жууукъ ишлегенди. Малкъар халкъда биринчи профессионал прокурорду. Ол не заманда да тюзлюкню  къоруулагъанды, жаланда законнга бойсуннганды, аны  жашау жоругъуна салгъанды. Ма аны ючюн ышана эдиле анга къыйын ишлени тинтирге.

Подробности... | Просмотрено: 8
18.10.2019 - 09:10

Жамбулда таулу келинни хычинлери

Къазахстанда жашагъан миллетлени ассамблеясыны къайсы байрамы да той-оюнсуз болмайды. Къонакъла алада регионну миллет биригиулери хазырлагъан аш-азыкъланы татыуун да кёрюрге боллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 6
16.10.2019 - 08:17

Итлени къоркъуулу тюрлюлерин тутханладан къаты сураллыкъды

Адамланы талайы юйлеринде огъурсуз  итлени тутаргъа сюедиле. Алай аланы арбазларындан чыгъармагъанлай угъай, шахар жоллада да ауузларын байламагъанлай айландырадыла. Ол а башха жолоучулагъа къоркъуулуду.

Подробности... | Просмотрено: 5
16.10.2019 - 08:16

Къыралны эм бай сабийлери

Forbes журнал эм бай сабийлени тизмесин жарашдыргъанды. Алагъа миллиардла ата-аналарындан къаллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.10.2019 - 08:13

Ёксюзню ёкюлю жокъ…

Сабийни атасы ёлсе, анасы уа экинчи кере эрге барса, ёге ата бла не кюн кёреди? Буруннгулуланы «Ёксюзню ёкюлю жокъ» деген сёзлери тюзмюдю?

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

23.10.2019 - 08:19

Тютюнню, ичгини, наркотиклени хатасын ангылатхандыла

 Тёрт мингден аслам студент бла школчу къатышхандыла «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны экинчи бёлюмюне. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

23.10.2019 - 08:19

Къургъакълыкъ къысханда

Буруннгу заманладан келген хапар. Ёзен элледен биринде гудучулукъ къаты жюрюгенди дейдиле. Эрттенликде отлаугъа кетген мал, къатында иеси неда малчы болмаса, тас болуп, ызына къайтмагъанды. Элде уллу жарсыуладан бири эди ол.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

23.10.2019 - 08:19

Сейирсиндирме сёзлюк

(баргъаны)

У

Узада – юч жылдан тёрт жылгъа жетген къой.

Узгъа – сау тёнгерекден ичи терен къазылып, ичинде мирзеу тюерча этилген адыр, кели.

Улузгъур, эргенек – къой къозугъа сютюн эмерге къоймаса, экисин да ары жыйгъан чалыдан не ташдан тар орунчукъ.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

23.10.2019 - 08:19

Цифралы технологияланы экономикада хайырлданыуну юсюнден баргъанды сёз

Озгъан ыйыкъда Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде «Право эм экономика: алгъа барыу эм цифралы технологияла» деген  аты бла халкъла аралы илму-сынам конференция ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

23.10.2019 - 08:17

Сюдню баргъаны аудиогъа жаздырыллыкъды

Энди биринчи эмда аппеляция сюдлени жыйылыулары, андан тышында бардырылгъан процессуал жумушла барысы да аудиогъа жазылыргъа керекдиле. Бу ишге секретарь неда судьяны болушлукъчусу жууаплыдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

23.10.2019 - 08:17

Нальчикде жылыу бериу кезиу башланнганды

Республиканы ара шахарында юйлеге жылыу бериу кезиу 21 октябрьде башланнганды, деп билдиргендиле муниципалитетни пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

23.10.2019 - 08:17

Кёз къарамы окъуна да ышаныулукъ береди

Нальчикни Дубки районунда Кардиология араны реанимация бёлюмюне тохтамай саусузланы келтиргенлей турадыла.  Кюн сайын ала,  бек аздан, жети-сегиз  адамны жашауу ючюн къазауат этип кюрешедиле. «Сизни  тынчлыкълы кюнюгюз неда кечегиз болуучумуду»,- деп сорама мен алагъа.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

23.10.2019 - 08:17

«Бусагъатда билимге, сынамгъа да бютюн уллу магъана бериледи»

Саулукълу жашау, сёзсюз, бек магъаналыды. Ол себепден багъыу амаллагъа не заманда да энчи эс бурулгъанлай турады. Ол а медицинада уруннган специалистлени билимлерин, сынамларын да дайым кючлендирип турургъа борчлайды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

23.10.2019 - 08:17

Ишим къууандырады да, аны ючюн къуралады

Фахмулу, жетишимли жаш адамларыбыз халкъыбызны ёхтемлигидиле, тамблагъы кюнюдюле. Жашларыбыз бла къызларыбыз не къадар билимли, итиниулю болсала, миллетибиз да ол къадар кючлю боллукъду, айнырыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Билим

23.10.2019 - 08:12

Миллет политиканы къыйматлы къурауну амалларын сюзгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде «РФ-ни субъектлеринде къырал миллет политиканы бардырыу» деген билдириу  семинар болгъанды.   Анга Шимал Кавказ федерал  округдан   къырал, регион  эм муниципал  власть органланы, жамауат организацияланы  келечилери, саулайда 150- ге жууукъ специалист  къатыш

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

23.10.2019 - 08:12

Кёл салып окъугъаннга, билим алыргъа итиннгеннге бир чырмау да жокъду

Глашланы Николайны жашы Исмайыл жай каникуллада солуп, къолундан келгенича анасына болушуп, бу кюнледе окъуууна къайтханды. Жаш Саратовда Василий Разумовский атлы къырал медицина университетде билим алады.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

23.10.2019 - 08:12

ЖЕРЛЕШЛЕРИ ХАПАРЛАЙДЫЛА

Аналаны Хамит:
– Кязим, туугъанындан акъсакъ болса да, женгил къымылдагъан, таукел адам  эди. Бир-бирледе жашчыкъланы ызларындан къуууп ойнагъанды, ким алгъа болса да деп. Адамлагъа да иги болгъанды. Къыйынлыгъы болгъаннга болушургъа ашыкъгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

23.10.2019 - 08:12

Экологияны гитчеликден аяй билир ючюн

Сабийлеге экология жаны бла билим берир умутда Нальчикде экинчи номерли лицейни гитче классларында окъугъанлагъа деп бу кюнледе «Гитчеликден окъуна экопознание» деген акция бардырылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Илму

23.10.2019 - 08:11

Жаш алимлеге жангы жол

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни  жаш алимлерини онунчу форуму къууанчлы халда ачылгъанды. Къураучуланы муратлары – Россейни Жаш алимлерини союзу (КъМР-ни регион бёлюмю) бла КъМКъУ – форумну «Жаш инноваторланы школу» деген халда бардырыргъа эди.

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

22.10.2019 - 12:16

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганына ишеклик барды

Газ службаны келечиси, кесини полномочияларын артыгъы бла хайырланып, Бахсан районда жашагъанлагъа газны хайырланнганлары ючюн терс шартланы кёргюзтюп, 1,1 миллион сом къоранч этгенине ишеклик барды. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

18.10.2019 - 10:10

Фестивальдан - алтын эм доммакъ майдалла

Нальчикде бу кюнледе единоборстволадан «Спорт бирикдиреди» деген биринчи фестиваль болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы