21.08.2019, 08:26 - Маданият

Малкъар поэзия  айтхылыкъ поэтлери бла белгилиди.  Аланы араларында  халкъ айырып сюйген эки инсан барды – Къулийланы Къайсын эм Гуртуланы Берт.  Аланы чыгъармалары  школ программагъа киредиле, андан сора да, лирикаларын бла прозаларын  бийик билим берген  учреждениялада да окъутадыла (КъМКъУ-ну малкъар тил бла адабият кафедрасында).

21.08.2019, 08:23 - Жамауат

Халкъыбызны шыйыхы Мечиланы Кязимни жашау, чыгъармачылыкъ да жолларына атап, Къулийланы Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театр 1965 жылда «Жаралы жугъутур» деген пьесаны салгъан эди. Аны автору КъМР-ни сыйлы артисти эм драматург Маммеланы Ибрагим болгъанды.

21.08.2019, 08:22 - Жангылыкъла

Быйыл республикада  "КъМР-де жангычылыкълагъа юйретген ара" деген социал проект  ишлеп башлагъанды.Ол жашаулары келген адамланы  шёндюгюлю компьютер  технологиялагъа юйретиуге бурулупду.

21.08.2019, 08:20 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда  «Демография» миллет проектни чеклеринде  «Тамата тёлю» деген  республикалы проект  бардырылады.

21.08.2019, 08:16 - Жангылыкъла

Кёп болмай санларында къыяулары болгъан эмда ауруулу сабийлеге болушлукъгъа  Нальчикде  Профсоюзланы къаласында  акция бардырылгъанды. Аны Залим Алакаев башчылыкъ этген   "Жандауурлукъну макъамлары" деген фонд  къурагъанды. 

21.08.2019, 08:14 - Маданият

Зезаланы Алексейни жашы Марат бла мен биринчи кере Къабарты-Малкъар къырал университетни Малкъар маданиятны арасында тюбешгенме. Арыкъсыу, орта бойлу, хыбырт жаш. Хыбырт деп, аны аманлап угъай, хар затха  терк узалгъаны, къолуна алгъан жумушну тынгылы  эм лакъырда, чам эте тамамлагъаны ючюн айтама.  Ол  араны  музейинде  болгъан кийизни, урчукъну, къысхачны, бешикни, дагъыда малкъар халкъны къолунда эртте заманлада жюрютюлген кёп башха затланы юслеринден сейирлик эм толу хапар айта эди.

21.08.2019, 08:08 - Жангылыкъла

Терк районда кёп эллени жери, кюн да иги болгъаны себепли, харбыз ёсдюрюу бек файдалы ишге саналады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, аграрийле быйыл аны 150 гектарда ёсдюредиле.

21.08.2019, 08:06 - Жамауат

Таматаладан къалгъан эски затлагъа къарай, бир башха дуниягъа тюшгенча, сейирге къаласа. Сёз ючюн, бусагъатда кёп жаш адам  агъач  кюбюрчюкде не болгъанын билмейдиле – анда уа тигиучю машина сакъланып турады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

23.08.2019 - 08:17

«Жау жип» да такъдыла, той-оюн да этдиле

Миллет миллетлей сакъланыр ючюн, хар адам кесини адебин, адетин намысын сакъларгъа керекди. Бу башда айтылгъан затланы багъалата билген адам а :"Кесими юлюшюмю къошханма мен да халкъым халкълай сакъланыр ючюн", - дерге да боллукъду. 
Подробности... | Просмотрено: 3
23.08.2019 - 08:12

Баш борчубуз - миллетлени арасында шуёхлукъну кючлерге эм жаш тёлюге тилни, адетни билдириргеди

Бюгюнлюкде Ставропольда 95 миллет жамауат организация ишлейдиле. Ала   маданиятларын, тиллерин сакъларгъа кюрешедиле, жаш тёлюню юйретедиле. 1980 жылдан бери ишлеген Къарачай-Малкъар «Алан» маданият ара да аланы санындады.  Арт тёрт жылда анга  Джегутадан Гочияланы  Исмайыл башчылыкъ этеди.  Аны юсюнден хапарны да ол айтады.

Подробности... | Просмотрено: 3
23.08.2019 - 08:11

«Таза кёллюлюк саулай адам улуну ёмюрлюк къыйматларындан бириди, аны сакълай билиу а уллу жашау дерсди»

Къазакъланы Мустафаны жашы Борис Огъары Малкъарда 1939 жылда туугъанды. Ёз элинде устазлыкъ ишге ёмюр жарымдан артыкъ заманны бергенди, аладан онсегиз жылны мектепни директоруну къуллугъунда.

Подробности... | Просмотрено: 4
21.08.2019 - 08:25

Жюрекни адети – сюймеклик

Батчаланы Мусса 1939 жылда Кумуш деген къарачай элде туугъанды. Анда жашагъанды. Къарачай-Черкес къырал педагогика институтда окъугъанды. Жазыучулукъ ишин эртте башлагъан эсе да, китаплары уа эсли болгъанда басмаланнгандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
21.08.2019 - 08:23

Акъылманны ангылау

Халкъыбызны шыйыхы Мечиланы Кязимни жашау, чыгъармачылыкъ да жолларына атап, Къулийланы Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театр 1965 жылда «Жаралы жугъутур» деген пьесаны салгъан эди. Аны автору КъМР-ни сыйлы артисти эм драматург Маммеланы Ибрагим болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
21.08.2019 - 08:12

Тапаны хапары

Толгъурланы Бекмырза, жаннетли болсун, бир да болмагъанча огъурлу, миллети ючюн къайгъыргъан, аны адет-тёрелерин иги билген, ала сакъланыр ючюн къолундан келгенни аямагъан аллай адам эди. Кёпню билген, кёпню ангылагъан киши болгъанды. Малкъар эллени, тауланы, сууланы  таурухларын да иги билгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
21.08.2019 - 08:06

Антикварла эски тигиучю машиналаны нек излейдиле

Таматаладан къалгъан эски затлагъа къарай, бир башха дуниягъа тюшгенча, сейирге къаласа. Сёз ючюн, бусагъатда кёп жаш адам  агъач  кюбюрчюкде не болгъанын билмейдиле – анда уа тигиучю машина сакъланып турады.

Подробности... | Просмотрено: 8
16.08.2019 - 09:35

Ол кёп къыйын жолланы ёнчелегенди

Шауаланы Олий 1957 жылда кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора Хасанияда орналып, анда жашап тургъанды. Элде тюкенде, артда уа, пенсиягъа чыкъгъынчы, «Нальчик» курортну ара складларында тамата болуп ишлегенди. Эллилеринден къолундан келген игилигин аямагъанды, кимге да болушургъа, эс тапдырыргъа кюрешгенди. Хасаниячыла аны атын иги бла сагъыннганлары да ма аны ючюндю.

Подробности... | Просмотрено: 5
16.08.2019 - 09:10

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди. 

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

23.08.2019 - 08:19

Сентябрьден алып башларча

Жазылыу – 2019
 

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

23.08.2019 - 08:17

Токсуз къалмаз ючюн тёлеулерин берирге ашыкъгъандыла

 Бизни республикада быйыл жети айны ичинде ток ючюн тёлемей тургъан 23,2 минг адамны эмда предприятияланы бла организацияланы ансыз къояргъа умут этген эдиле «Каббалкэнергода». Андан билдиргенлерине кёре, бу абонентлени барыны да 354 миллион сом берликлери барды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

23.08.2019 - 08:17

Халкъ медицинаны да барды хайыры

Бусагъатда врачла жаланда дарманла бла чекленип къалмай, халкъ медицинаны амаллары бла да хайырланадыла. Къулакъ аурууда аланы бир къауумуну юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врачы Зарина Хамикоева айтханды:

 
Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

23.08.2019 - 08:17

Жангыртылгъан эм тапландырылгъан спорт залла

 Быйыл Къабарты-Малкъарда  жангы окъуу жылгъа 24 школну спорт залы жангыртыллыкъды. Анга деп  къырал бюджетден 26,3 миллион сом бёлюннгенди, ол санда  республика кесинден 1,9 миллион сом  къошханды

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

23.08.2019 - 08:12

Устазланы административ ауурлукъдан бош этиу жаны бла башламчылыкъны хазырлайдыла

Жангы окъуу жылны аллында «Единая Россияда» педагогладан отчётланы асыры кёп излеуню проблемасындан къутулуу жаны бла башламчылыкъны хазырларыкъдыла. Аны юсюнден кеслерини оюмларын хар сюйген адам партияны регион бёлюмлерине 28 августха дери сайтланы юсю бла жиберирге боллукъдула. Тёртюнчю сентябрьде уа аланы битеу тийишли ведомстволаны, экспертлени, ата-аналаны къатышыулары бла  «Адамны ырахатлыгъы» деген федерал дискуссияла майданда сюзерге белгиленеди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

23.08.2019 - 08:12

Малкъарлы жаш - тенгизчи жаяу аскер взводну командири

                                                                        Уллу Хорламны 75 жыллыгъына
                                         Къулбайланы Алийни «Кишилик сыналгъанда» деген китабындан 

Тенгизчи жаяу аскерчилени жигитликлерини юсюнден кёп китапла жазылгъандыла, кинофильмле салыннгандыла. Урушну бек къыйын жерлерине тенгизчи жаяу аскер бригадаланы жиберип болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

23.08.2019 - 08:12

Жигерлиги эм къайгъырыулугъу бла уллу хурмет тапханды

                                                                     КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

23.08.2019 - 08:11

«Таулу хычинни жарашдырыуну рецептин бийчеме элтип барама»

Бир ненча жыл мындан алгъа  бизни республикада   «HALCHIK-2016» халкъла аралы  биринчи  кинофестиваль  бийик даражада  бардырылгъан эди. Киноискусствону сюйгенле беш кюнню ичинде  белгили артистле, режиссёрла, продюсерле бла да тюбешгендиле, ала алгъан эмда  ойнагъан  фильмлеге да  къараргъа онг тапхандыла.  

 
Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

23.08.2019 - 08:00

«Устаз творчестволу адам болургъа кереклисине толу ийнаныпма»

1986 жылда бизни республикадан устазланы къаууму орденле, майдалла бла да саугъаланнган эди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

21.08.2019 - 08:26

Заман бла сыналгъан шуёхлукъ

Малкъар поэзия  айтхылыкъ поэтлери бла белгилиди.  Аланы араларында  халкъ айырып сюйген эки инсан барды – Къулийланы Къайсын эм Гуртуланы Берт.  Аланы чыгъармалары  школ программагъа киредиле, андан сора да, лирикаларын бла прозаларын  бийик билим берген  учреждениялада да окъутадыла (КъМКъУ-ну малкъар тил бла адабият кафедрасында).

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:22

Уллайгъанлагъа – шёндюгю компьютер технологияланы

Быйыл республикада  "КъМР-де жангычылыкълагъа юйретген ара" деген социал проект  ишлеп башлагъанды.Ол жашаулары келген адамланы  шёндюгюлю компьютер  технологиялагъа юйрети

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:20

Тамата тёлюге кёз-къулакъ болуу

Къабарты-Малкъарда  «Демография» миллет проектни чеклеринде  «Тамата тёлю» деген  республикалы проект  бардырылады.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:18

Аманлыкъчылыкъны жангы тюрлюсю жайылгъанды

РФ-ни Пенсия фондуну республикада баш управлениясындан арт кезиуде аманлыкъчыла адамланы алдатыуну жангы амалын хайырланып тебирегенлерин эсгертедиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:16

Жандауурлукъну чеги жокъду

Кёп болмай санларында къыяулары болгъан эмда ауруулу сабийлеге болушлукъгъа  Нальчикде  Профсоюзланы къаласында  акция бардырылгъанды. Аны Залим Алакаев башчылыкъ этген   "Жандауурлукъну макъамлары" деген фонд  къурагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

21.08.2019 - 08:14

"Мен къачан да жамауат жумушланы чыхырында болургъа итиннгенме"

Зезаланы Алексейни жашы Марат бла мен биринчи кере Къабарты-Малкъар къырал университетни Малкъар маданиятны арасында тюбешгенме. Арыкъсыу, орта бойлу, хыбырт жаш. Хыбырт деп, аны аманлап угъай, хар затха  терк узалгъаны, къолуна алгъан жумушну тынгылы  эм лакъырда, чам эте тамамлагъаны ючюн айтама.  Ол  араны  музейинде  болгъан кийизни, урчукъну, къысхачны, бешикни, дагъыда малкъар халкъны къолунда эртте заманлада жюрютюлген кёп башха затланы юслеринден сейирлик эм толу хапар айта эди.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:13

Къолайсызлагъа эс тапдырыу эмда аманлыкъланы жолун кесиу

Нальчикде  полициячыла бла жамауатны келечилери жюз юйюрге сабийлерин школгъа хазырларгъа болушхандыла. Битеу школ кереклери ичлеринде болгъан  портфельлени къыйын жашау болумгъа тюшген 130 сабий алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2

Страницы