24.07.2017, 14:21 - Статьи

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

24.07.2017, 14:19 - Статьи

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле.

24.07.2017, 14:17 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация о

24.07.2017, 14:17 - Статьи

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

24.07.2017, 14:16 - Статьи

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды.

24.07.2017, 14:16 - Новости

Жанхотияда бир кезиуге юч жюз адам сыйыныргъа боллукъ маданият юйню къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлы боллукъду, кесини да отоуларыны битеулю ёлчеми уа беш жюз квадрат метрге жетерикди, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосундан.

24.07.2017, 14:15 - Новости

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округдан 55 студентге Сбербанк энчи стипендияла тёлерикди. Бу тизмеге тийишли конкурс сайлауладан ётген жаш адамла тюшгендиле.

Последнее


Эллилени болушлукъчулары

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде хар элде ара мюлкле бар эдиле: колхозла, совхозла. Алада уруннганла малчылыкъ, жерчилик бла кюрешгендиле. Сабанлада мирзеу ёсдюргендиле, биченликледе мал аш хазырлагъандыла. Иш кёп эди. Алагъа школчула да болушхандыла.

Кеси жыгъылгъан да жиляй кёреме

Сурат адам да шарайып тапмазча чырайлы къыз болуп ёсгенди. Элде анга сукъланмагъан, аны махтамагъан жокъ эди. Аны бош туруп бир да кёрмез эдинг. Сау кюнню ичинде аш этгенлей, быстыр, сауут жуугъанлай, арбазны сыйпагъанлай турур эди. Школда да окъууу, низамы бла да айырмалы. Нёгер къызлары бийик окъуу юйлеге киргенлеринде да, ол алагъа къошулмады, саусуз анасын къоюп кетмеди.

Игиликни аманлыкъдан айырыргъа юйретгендиле

Озгъан ыйыкъда Т. Мальбахов атлы къырал миллет библиотеканы окъуу залыны ишчилери Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецинде солугъан балалагъа деп, адам кесин къалай жюрютюрге керек болгъаныны юсюнден къылыкъ дерс къурагъандыла. Аны Нанова Лариса бла Индира Тхакахова бардыргъандыла.  

Итиниулюкню, сюймекликни, музыканы учханын кёргюзтген скульптурала

Орта кюн Къабарты-Малкъарны Миллет музейинде Россейни сыйлы художниги, КъМР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Михаил Хамидович Тхакумашевни 90-жыллыкъ юбилейине аталгъан тюбешиу эм кёрмюч болгъанды. Ары скульптор-монументалистни шуёхлары, коллегалары, жууукъ-ахлусу, республиканы жамауаты да келгенди.

Тамблабыз кесибизни къолубузда болгъанын унутмайыкъ

Бюгюнлюкде миллетибизни къайгъы этдирген шартладан бири аны саны аз бола баргъаныды. Ол жарсыулу болумну бир ненча сылтауу барды дерге боллукъду. Бек биринчиси-жыл санлары 30-дан атлагъан жаш адамланы юйюрленирге сюймегенлери. Ол а не бла байламлыды?

Къаллай счёт да ач, алай тёлемей а амал жокъду

КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторуну келечилери Элбрус районда жашау мекямланы иелерини биригиулерини эмда юйлени жумушларына къарагъан управляющий компанияланы таматалары бла тюбешгендиле. Аны кезиуюнде жашау журт–коммунал жумушланы хайырланыу, сагъынылгъан жангыртыуну бардырыу жаны бла энчи фондну къурау вопросла сюзюлгендиле.

Тюрлениулени магъанасы толу ангылашынмай къалгъанды

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда «РФ-де 2009-2018 жыллада телерадиовещанияны айнытыу» федерал целевой программаны чеклеринде республикада цифровой эфир телевиденияны къурауну юсюнден палатаны эсгертиулери къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, регионну асламлы информация органларыны ишлеулери тинтилгенди.

«Кюн сайын мангылай къыйынынг келтирген хайырны кёргенден уллу насып жокъду»

Жангоразланы Дауутну жашы Ибрагимни Къабарты-Малкъарда, Къазахстанда да иги таныйдыла. Социалист Урунууну Жигити, Акмола областьны эм Аршалин районну сыйлы инсаны Жангораз улуну аты «Къазахстанны эм иги адамлары» деген энциклопедиягъа кийирилгенди.

Пенсия системагъа терен сингер ючюн

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюню специалистлери Бахсан районда билим бериу учрежденияларында юйретиу эм консультация семинарла къурагъандыла. Озгъан айда алагъа 200-ден аслам инсан келгенди.

Къадалып окъугъандыла

Бу кюнледе, билдиргенибизча, Нальчикде Жашил театрда Къабарты-Малкъар къырал университетни айырмалы тауусханланы алгъышлау бла байламлы  байрам болгъанды. Окъууда, вузну жамауат жашауунда да айырмалыланы КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудов, республикада башха оноучу къуллукъчула да алгъышлап, къызыл дипломларын къолларына тутдургъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS