24.01.2020, 08:13 - Маданият

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

24.01.2020, 08:07 - Жангылыкъла

Чегем «Гитче шахарланы  бла эллени болумларын игилендириу» деген битеуроссей конкурсха къатышыргъа хазырланады.  Анда хорлагъан 60 миллион сомгъа тийишли боллукъду.

24.01.2020, 08:06 - Жангылыкъла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Моданы технологиясы» компетенцияда «Жаш профессионалланы» (WorldSkills Russia) чемпионатына къатышырыкъланы айырыр муратда  конкурс бардырылгъанды. Алай бла тиширыулагъа аламат кийимле тикгенлери ючюн финалгъа алты къыз чыкъгъандыла.

24.01.2020, 08:04 - Экономика

Озгъан жылны ахыр айында республикада аш-азыкъланы, продукцияны, техниканы эмда берилген жумушланы багъаларына, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, 0,4 процент къошулгъанды. Аны аллында жылдан бери уа - 3,7 процентге, деп билдиргендиле СевКавстатдан.

24.01.2020, 08:02 - Жангылыкъла

                                                                               Законлада тюрлениуле
 
Быйыл къыралны законодательствосунда аслам тюрлениуле сингдирилгендиле, деп билдиргендиле КъМР-де МФЦ-ны пресс-службасындан. Электрон урунуу китапчыкъла, ана капиталны кёбейтиу, налогла, автомашиналаны регистрациясы, льгота ипотека эм кёп башха сфералада жангы жорукъла сакълайдыла.

22.01.2020, 08:55 - Спорт

Билдиргенибизча, Новосибирск шахарда бардырылгъан грек-рим тутушуудан Олимпиаданы аллында Россейни чемпионатына башха-башха регионладан кючлю спортчула жыйылгъандыла.  «Новосибирск Экоцентр»  кёрмюч комплексде къуралгъан чемпионат, хорлагъанланы бла призёрланы белгилегенинден сора да, Токиода  жайда боллукъ Олимпиадагъа барлыкъ къыралны миллет сборныйине тюшерге боллукъланы ачыкълайды.

22.01.2020, 08:45 - Саулукъ

Кёп болмай КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда «Земский доктор» къырал программа къалай ишлегенин эсеплегендиле. Аны хайыры бла  былтыр республиканы медицина учрежденияларында  69 врач уруннганды, деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.

22.01.2020, 08:10 - Илму

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню  эм къуллукъну  россейли академиясыны (РАНХиГС) ючюнчю курсунда окъугъан  Гузойланы Далхат Гайдарны «Россей эм дуния: Жангы онжыллыкъны  излемлери» деген  XI форумуна къатышханды. Бирде анга халкъла аралы  магъаналыгъы ючюн «Орус Давос» деп да айтадыла, -  деп билдириледи вузну пресс-службасындан.  

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

24.01.2020 - 08:11

«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
24.01.2020 - 08:05

Инклюзия бизни миллет маданиятыбызгъа толу келишеди»

Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкъла аралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
22.01.2020 - 08:28

«Не жумушда да алчы болургъа, муратла салып, алагъа жетишир ючюн къолдан келгенни этерге керекди»

Шёндюгю жаш тёлю къыралыбызны тамблагъы кюнюдю. Бу сёзлени тюрлю-тюрлю жыйылыулада, тюбешиулеге кёп кере эшитебиз. Алай къаллайдыла шёндюгю жаш адамла? Аланы не зат жарсытады, къууандырады? Къыралны власть органлары жаш тёлю политиканы къалай къураргъа керекдиле, бек алгъа неге эс бурургъа тийишлиди?

Подробности... | Просмотрено: 4
22.01.2020 - 08:20

Адамны башын хайран этген, эсиртген затла шайтанны ишлеридиле

Арт жыллада, жарсыугъа, миллетни бир-бир келечилери ахчагъа ойнаргъа тюзелип, юйюрлерине, сабийлерине палахлыкъ саладыла. Аллай адамланы арасында эр кишиле. тиширыула да бардыла. Юйлерине хакъны келтирмей, бир тюрлю болушлукъ этмей, аны бла бирге уа мюлкню сатып ахча этерге кюрешген къоншуларыбызны, жууукъларыбызны юслеринлен эшите тургъанбыз. Алай ислам дин ахча оюнлагъа къалай къарайды?

Подробности... | Просмотрено: 3
22.01.2020 - 08:05

Жетишимли болур ючюн не этерге керекди?

Жетишимли болууну юсюнден кёп китапла жазылгъандыла, тинтиуле бардырылгъандыла. Алай алада баш магъаналы соруугъа жууап берилмейди. Аны сылтауу да бошду – алчылыкъны бир тюрлю жашырынлыгъы жокъду. Аллай оюмну «Большая восьмёрка» китапны автору, кёп айтхылыкъ адамланы къатышыулары бла этилген тинтиуню башламчысы Ричард Сент-Джон этеди.

Подробности... | Просмотрено: 2
17.01.2020 - 08:21

Къыйынлыкълагъа, сынаулагъа да къарамай, Аллахуталагъа ышаныргъа, анга ийнаныргъа кереклисине юйретгенди

Мухаммат файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, сабийлени бек сюйгенини, алагъа сакъ болгъаныны юсюнден хадиследе кёп кере айтылады. Ол балаланы кесиникилеге бла башха тукъумнукъулагъа юлешмегенди, барысын да Аллахуталагъа сюймекликге, ата-аналарына хурмет этерге бирча юйретгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 5
17.01.2020 - 08:13

Атчыла

Гуртуланы Бертни жашы Оюсну «Келеметлары» деген китабында окъугъанма Келеметланы Наныуну юсюнден. Анда аны юсюнден сейир шартла туура этиледиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
15.01.2020 - 10:41

«Кюнде бир адамгъа окъуна болушалсам, жюрегиме хошлукъ келеди»

Дунияда, баям, адам улуну эм къыйматлы ышаны – ол аны жандауурлугъуду, къатындагъылагъа къайгъыра, къыйналгъанлагъа себеплик тапдыра билиуюдю. Социал ишчини усталыгъы бу затла бла къысха байламлыды. Чочуланы Жансурат да Нальчикде къартланы бла инвалидлени жумушларына къарагъан социал араны бёлюмюню специалистиди. Биз, анга тюбеп, бир къауум соруугьа жууап беририн тилегенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

24.01.2020 - 08:14

Борчу буюргъанын, жюреги айтханын толтура

Тёбен Чегемден Къаракъызланы Сафар жашауун толусунлай ич ишледе къуллукъ этиуге жоралагъанды. Бу сёзню да бошдан айтмайма, ахыр кюнюне дери  формасын  юсюнден хазна тешмегенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

24.01.2020 - 08:13

Кёп шартланы ачыкълагъан суратла, документле

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

24.01.2020 - 08:11

«Тилей кетип, биягъы къазауатха киришдим...»

                                                                                      Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Мени къолума Гергъокъланы Азнорну жашы Даттука 1942 жылны 15-чи январындан башлап 1947 жылны 7-чи январына дери жазыула этип  тургъан дефтерлери тюшгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

24.01.2020 - 08:10

Жыл саны – аз, билими, сынамы, усталыгъы уа – аслам

Миллетибизде, медицинаны жолу бла барып, адамланы саулукъларын игилендирирге, бирде уа жашауларын окъуна къутхарыргъа къолларындан келгенни аямагъанлары бла бирге тамамлагъан жумушларын илму бла байлагъанларыбыз да асламдыла. Аладан бири уа Хасауланы Русланды.

 

Подробности... | Просмотрено: 3
Политика

24.01.2020 - 08:09

Посланияда салыннган борчланы толтурургъа себеп болурча ишлерге хазырбыз

РФ-ни Федерация Советини башчысыны орунбасары Андрей Турчак, Россейни Правительствосуну жангы къаууму къуралгъаныны юсюнден оюмун айта, «Единая Россия» толтуруучу власть органлагъа партияны кёзюнден къарагъанын чертгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

24.01.2020 - 08:07

Муратлары – эришиуге къатышыргъа эм хорларгъа

Чегем «Гитче шахарланы  бла эллени болумларын игилендириу» деген битеуроссей конкурсха къатышыргъа хазырланады.  Анда хорлагъан 60 миллион сомгъа тийишли боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

24.01.2020 - 08:06

Жаш усталаны хазырлаугъа - аслам эс

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Моданы технологиясы» компетенцияда «Жаш профессионалланы» (WorldSkills Russia) чемпионатына къатышырыкъланы айырыр муратда  конкурс бардырылгъанды. Алай бла тиширыулагъа аламат кийимле тикгенлери ючюн финалгъа алты къыз чыкъгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

24.01.2020 - 08:04

Бал туз учузуракъ болгъанды, кёгетлени багъаларына уа иги да къошулгъанды

Озгъан жылны ахыр айында республикада аш-азыкъланы, продукцияны, техниканы эмда берилген жумушланы багъаларына, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, 0,4 процент къошулгъанды. Аны аллында жылдан бери уа - 3,7 процентге, деп билдиргендиле СевКавстатдан.

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

24.01.2020 - 08:03

Сайланнган усталыкъны жашырынлыкъларына тюшюнюрча

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар  къырал университетни педагогика колледжинде  «Жаш профессионалла» WorldSkills-Russia – 2020 сайлау чемпионатны очный халда эришиулери башланнгандыла. Аны профориентациялы  бёлюмюне республиканы мектеплеринден 200 окъуучу бла устаз къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

24.01.2020 - 08:02

Законлада тюрлениуле

                                                                               Законлада тюрлениуле
 
Быйыл къыралны законодательствосунда аслам тюрлениуле сингдирилгендиле, деп билдиргендиле КъМР-де МФЦ-ны пресс-службасындан. Электрон урунуу китапчыкъла, ана капиталны кёбейтиу, налогла, автомашиналаны регистрациясы, льгота ипотека эм кёп башха сфералада жангы жорукъла сакълайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

24.01.2020 - 08:01

Архив документле хар кимге да ачыкъ болгъандыла

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

24.01.2020 - 08:00

Малкъар жазыучула - Уллу Ата журт урушну солдатлары

Уллу хорламны 75-жыллыгъына

Маммеланы Шакъманны жашы Ибрагим

 Уллу Ата журт уруш башланнгынчы аскер къуллукъгъа чакъырылып, Маммеланы Ибрагим, урушну ал кюнлеринден башлап 1946 жылгъа дери къазауат жоллада айланнганды. Ол урушха атап да кёп назму жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

22.01.2020 - 09:00

Кимни туудугъу болгъанын бир такъыйкъагъа да унутмайды

"Чынтты врач, саусузгъа  бакъгъандан сора да, анга жан аурутуп, кесини ёз адамынача къайгъырады. Мечиланы  Сагъытны къызы Люба да ма аллай докторду, огъурлу адамды», - ма быллай эм алагъа ушагъан жазыула Долинскде аллергиядан ауругъанлагъа бакъгъан больницаны китабында кёпдюле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

22.01.2020 - 08:55

Локияланы Жамболат Европаны чемпионатында тутушурукъду

Билдиргенибизча, Новосибирск шахарда бардырылгъан грек-рим тутушуудан Олимпиаданы аллында Россейни чемпионатына башха-башха регионладан кючлю спортчула жыйылгъандыла.  «Новосибирск Экоцентр»  кёрмюч комплексде къуралгъан чемпионат, хорлагъанланы бла призёрланы белгилегенинден сора да, Токиода  жайда боллукъ Олимпиадагъа барлыкъ къыралны миллет сборныйине тюшерге боллукъланы ачыкълайды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

22.01.2020 - 08:53

МАЛКЪАР ЖАЗЫУЧУЛА – УЛЛУ АТА ЖУРТ УРУШНУ СОЛДАТЛАРЫ

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Уллу Ата журт уруш келтирген палахлары бла хар аны сынагъан адамны жашауун тюрлендиргенди, жангы жашауну, кёп жангы умутланы жарыгъын ёчюлтгенди. Малкъар жазыучуланы бир къаууму урушну ал кюнлеринде окъуна Ата журтларын къорууларгъа атланнгандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

22.01.2020 - 08:45

Башламчылыкъ хайыр келтиреди

Кёп болмай КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда «Земский доктор» къырал программа къалай ишлегенин эсеплегендиле. Аны хайыры бла  былтыр республиканы медицина учрежденияларында  69 врач уруннганды, деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы