11.12.2019, 08:19 - Жамауат

Бурун заманладан бери къайсы къыралда да адам санын тергеу иш бардырылгъанды. Аны хайыры бла аскер къуллукъгъа неллай бир адамны чакъырыргъа, халкъдан къаллай бир налог жыяргъа боллугъун билгендиле. Перепись буруннгулу Къытайда, Грецияда, Римде, башха къыраллада да бардырылып тургъанды.

11.12.2019, 08:19 - Тарых

Уллу хорламны 75- жыллыгъына

84-чю гвардий мараучу аскер бёлюмню командирини строевой жаны бла орунбасары гвардий лейтенант Таппасханланы Османны жашы Мырта (бир-бир документледе аны аты Мурта деп жазылыпды) Уллу Хорламны кюнюне дери эки ай къалгъанда ауушханды. 

11.12.2019, 08:19 - Жангылыкъла

Кёп болмай  «МФЦ КБР» къырал бюджет учрежденияны таматасы  Аслан Афаунов  Красногорск шахарда  «МФЦ 2.0: оюмладан ишге кёчюу» деген кенгешге къатышханды. Анда  Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араланы айнытыуну амаллары сюзюлгендиле.   

11.12.2019, 08:17 - Тарых

Бизни тау элибиз Къашхатау къуралгъаныны юсюнден кёп тюрлю шартла келтириледиле. Аны юсюнден кесини оюмун Зокаланы Зейтун да жазгъан эди, белгили тарыхчыланы бла халкъ таныгъан алимлени жазгъанларына таянып.

11.12.2019, 08:17 - Жамауат

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосуну мелиорация жаны бла департаменти видеоконференция халда  кенгеш бардыргъанды.

11.12.2019, 08:17 - Спорт

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди. Бюгюнлюкде ол «Хасания» спорт клубда эркин тутушуудан тренер болуп ишлейди.

11.12.2019, 08:17 - Экономика

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню келечиси Гузеланы Индира, республиканы Правительствосуну къыралны ара шахарында эм Москва областьда сатыу-алыу-экономика жаны бла представительствосуну башчысы Альберт Шаоев, «Горный край» жамауат организацияны таматасы Дмитрий Макаренко эм бизнесни къоруулау жаны бла ишлеген адвокат Денис

11.12.2019, 08:11 - Билим

Россей Федерацияда хар жыл сайын 3 декабрьде юристни Кюню белгилегенди. Аны чеклеринде Монополиялагъа къажау службаны КъМР-де управлениясыны башчысыны орунбасары Анна Кумахова эм алчы специалист-эксперт Созайланы Рашид Нальчикде орта школлада конкуренцияны къоруулауну юсюнден ачыкъ дерсле бардыргъандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

11.12.2019 - 08:19

Келир жылда переписьде электрон технологияла кенг хайырланыллыкъдыла

Бурун заманладан бери къайсы къыралда да адам санын тергеу иш бардырылгъанды. Аны хайыры бла аскер къуллукъгъа неллай бир адамны чакъырыргъа, халкъдан къаллай бир налог жыяргъа боллугъун билгендиле. Перепись буруннгулу Къытайда, Грецияда, Римде, башха къыраллада да бардырылып тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
11.12.2019 - 08:19

Къолларынг ариу болурун сюе эсенг

Къолланы териси суудан бузулмаз ючюн косметологла резин къол къапла кийигиз дейдиле.  Алай ары дери къолланы тынгылы жуууп, къурутуп, аз-маз тальк себерге тийишлиди. Быстыр, адыр, пол жуууп бошагъаныгъыздан сора уа къолларыгъызны  къол къапланы тешмей тургъанлай жууугъуз, ызы бла аланы тешип,  ичлерин чайкъагъыз, сора, къурутуп, эки жанындан да тальк себип  салыгъыз. Къол къапланы тешгенден сора, къолларыгъызны да жылы сууда  жууаргъа, ала къургъакъсыгъандан сора уа крем жагъаргъа керекди.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.12.2019 - 08:19

Письмо да жазарла, сёлешип да айтырла

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясындан аны атындан хыйлачыла телефон бла сёлешген неда письмо жазып жиберген кезиуле тюбегенлерин билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.12.2019 - 08:19

Бёрюле табийгъатны тюрлендиргендиле

Табийгъатда магъанасыз бир зат да жокъду. Хар битим, жаныуар, ургъуй окъуна  да уллу экосистеманы кесегин тутадыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.12.2019 - 08:19

Жазылыу – 2020

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

 Сыйлы жамауат!
Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, жарсыуларыны, ниетлерини бла муратларыны юсюнден материалла басмалайбыз.

Подробности... | Просмотрено: 3
11.12.2019 - 08:17

Къыйматлы проектлени бардырыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосуну мелиорация жаны бла департаменти видеоконференция халда  кенгеш бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.12.2019 - 08:17

АДАМНЫ КЪУУАНЧЛАРЫ, ЖАРСЫУЛАРЫ СЫЙЫННГАН ХАУХ ДУНИЯДА ЖОЛОУЧУЛА

Малкъар халкъны биринчи устазлары Ленин атлы окъуу шахарчыкъда билим алгъандыла. Ол шахарчыкъ 1924 жылдан башлап 1936 жылгъа дери ишлегенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
11.12.2019 - 08:17

Билимли муслийман башхалагъа юлгюдю

РФ-ни Муфтийлерини советини   председателини орунбасары – Саратов областьны муфтийи Мукаддас Бибарсов бек белгили дин къуллукъчуладан бириди. Ол дайым да Кавказны республикаларына келип, алада дин къарындашларыны проблемалары бла шагъырей болгъанлай турады.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Илму

11.12.2019 - 08:19

Буз къабырлада къалгъан жигитлерибизни тийишлисича асыраргъа

Шимал Кавказны гитлерчи аскерден къоруулай, 1942 жылда Минги тауну этеклеринде кёп совет аскерчи жоюлгъанды. Аланы ёлюклерин сый берип асырау, атларын а ёмюрлюк этиу бизни адамлыкъ борчубузду.
Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

11.12.2019 - 08:19

Гвардиялы лейтенант - Калининградны къоруулаучусу

Уллу хорламны 75- жыллыгъына

84-чю гвардий мараучу аскер бёлюмню командирини строевой жаны бла орунбасары гвардий лейтенант Таппасханланы Османны жашы Мырта (бир-бир документледе аны аты Мурта деп жазылыпды) Уллу Хорламны кюнюне дери эки ай къалгъанда ауушханды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

11.12.2019 - 08:19

Оюмладан ишге кёчюу

Кёп болмай  «МФЦ КБР» къырал бюджет учрежденияны таматасы  Аслан Афаунов  Красногорск шахарда  «МФЦ 2.0: оюмладан ишге кёчюу» деген кенгешге къатышханды. Анда  Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араланы айнытыуну амаллары сюзюлгендиле.   

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

11.12.2019 - 08:17

Къашхатау узакъ ёмюрледе къуралгъанды

Бизни тау элибиз Къашхатау къуралгъаныны юсюнден кёп тюрлю шартла келтириледиле. Аны юсюнден кесини оюмун Зокаланы Зейтун да жазгъан эди, белгили тарыхчыланы бла халкъ таныгъан алимлени жазгъанларына таянып.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

11.12.2019 - 08:17

Кесини усталыгъына жаш гёжефлени юйретеди

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди. Бюгюнлюкде ол «Хасания» спорт клубда эркин тутушуудан тренер болуп ишлейди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

11.12.2019 - 08:17

Предпринимательлеге себеплик этиуню, санаторийлени ишин игилендириуню юсюнден баргъанды ушакъ

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню келечиси Гузеланы Индира, республиканы Правительствосуну къыралны ара шахарында эм Москва областьда сатыу-алыу-экономика жаны бла представительствосуну башчысы Альберт Шаоев, «Горный край» жамауат организацияны таматасы Дмитрий Макаренко эм

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

11.12.2019 - 08:17

Тиширыу тютюн иче эсе…

Тыш къыраллада тютюн ичгенлени саны азая эсе, Россейде уа кёбейип барады. Миллет республикалада болум игирекди деген ётюрюк айтырыкъды. Бизде да, эр кишиледен, жашладан сора да, жарсыугъа, бир-
бир тиширыула, жаш къызчыкъла да тютюнсюз болалмайдыла. Бу  проблеманы юсюнден КъМР-ни Наркология диспансерини врачы-наркологу А.А. Пачевге тюбеп, ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

11.12.2019 - 08:12

Муниципалитетни бюджетини проектин жик-жиги бла тинтгендиле

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында муниципалитетни келир эмда 2021-2022 жыллагъа бюджетини проектин сюзюу жаны бла жыйылыу бардырылгъанды бу кюнледе.

Подробности... | Просмотрено: 3
Илму

11.12.2019 - 08:12

Композит материалла кёп жерледе хайырланылырчадыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери «Роскосмос» къырал корпорацияны  «Композит»  предприятиясы бла бирге гитче объёмда композит материалланы производствосун  башларгъа умутлудула.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

11.12.2019 - 08:12

Бахсан районда жангы маданият ара

Бу кюнледе Бахсан район жангы мобиль маданият ара - автоклуб алгъанды. Ол дизель генераторда ишлейди. Аны хайыры бла тюрлю-тюрлю концертле, байрамла бардырыргъа боллукъду. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Билим

11.12.2019 - 08:11

Жаш тёлюге конкуренцияны къорууларча

Россей Федерацияда хар жыл сайын 3 декабрьде юристни Кюню белгилегенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

06.12.2019 - 16:19

«МАДАНИЯТ КОД ДЕГЕНЛЕРИ УА БИЗДЕ ЖАН АУРУТУУ БЛА СЮЙМЕКЛИКДИЛЕ»

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну келечилери бу кюнледе Санкт-Петербургда баргъан «Глобализация болумда маданият кодла» деген VIII халкъла аралы маданият форумгъа къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

06.12.2019 - 14:22

Къарыусузну, саусузну жашауун женгиллетир ючюн, сиз не амал этерик эдигиз?

Инвалидлени халкъла аралы кюнюне жораланып, Россейни  кёп жерлеринде, ол санда Къабарты-Малкъарда да,  "Доступная среда"  акция бардырылгъанды. Ол  Къабарты-Малкъар къырал университетни "Точка кипения" залында ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

06.12.2019 - 14:18

Тынгылы ремонт ючюн льготаланы юсюнден

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип башлагъанлы бир ненча жыл болады. Аны юйде жашагъанла бары да берирге борчлудула. Ол кеси да фатарны ёлчемине кёре тергеледи.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

06.12.2019 - 08:25

Сохталары къарыулу, адепли, жигер болурларына да къайгъырады

Спортну бюгюннгю жашауда неден да бек юйретиу магъанасы уллуду десек, жангылмазбыз. Нек дегенде айтхылыкъ спортчула ёсе келген тёлюлеге аламат юлгю боладыла.
Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

06.12.2019 - 08:15

Проектле къурауну школу

КъМКъАУ-да «Крим» деген биригиуню жыйылыууну чеклеринде студентлеге деп «Проектле къурауну школу» бардырылгъанды кёп болмай. Вуздан билдиргенлерича, бу билим бериу программа проектле къураргъа эмда къорууларгъа юйретир умутда жарашдырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы