24.04.2017, 17:47 - Статьи

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.

24.04.2017, 17:47 - Новости

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

24.04.2017, 17:46 - Новости

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

24.04.2017, 17:45 - Статьи

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К.

24.04.2017, 17:44 - Статьи

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

24.04.2017, 17:43 - Статьи

Бу кюнледе КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды.

24.04.2017, 17:43 - Новости

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий  Россей этнография музейни таматасы В.М. Грусман бла тюбешгенди.

Последнее


Эки эгеч, бир келин

Бу сурат 1940 жылда Огъары Малкъарда, Мухолда алыннганды. Ол заманнга адамланы кёбюсю европалы кийимлеге кёчген эдиле. Олтуруп тургъан тиширыу Асанланы Идрисни къызы Букъминатды. Хасаулагъа эрге кетгенди.
Сюелгенледе сол жанындагъы тиширыу аны гитче эгечи Сегибады. Ол а Тикалагъа баргъан эди. Онг жанында къыйырдагъы уа Асанланы келинлери Атабийланы Гюляцады.

Тротуарланы сайлагъан водительле

Алгъаракълада Интернетде Нальчикде адамла жаяу жюрюген жерледе, къыртышлада машинала бара тургъан видеороликле чыкъгъан эдиле. Къырал автоинспекцияны келечилери бу материалланы хайырланып, бузукълукъ этген водительле кимле болгъанларын тохташдыргъандыла, деп билдиргендиле УГИБДД-ны пресс-службасындан.

Жангы турист маршрутла ачаргъа, сервисни танг игилендирирге кереклисин айтхандыла

Тюнене Нальчикде «Caucasus-2017» деген 1-чи регионла аралы турист форум кесини ишин башлагъанды. Анга къатышханла кеси республикаларында бу жаны бла не жумушла тамамланнганларыны юсюнден айтхандыла, хар бирине да магъаналы проблемаланы сюзгендиле.

Бийик даражалы олимпиадагъа барлыкъды

Кеслерини билимлери, хунерлери бла кёплени сейирсиндирген, аперимлик алгъан жашларыбыз бла къызларыбыз миллетибизни ёхтемлигидиле десек, ётюрюк болмаз. Тырныаууз шахарны 1-чи номерли лицейини 10-чу классыны окъуучусу Журтубайланы Жаннет аладан бириди.

«Билим алып, сынау жыйып, мен жерлешлериме болушургъа сюеме»

Къалай-алай болса да, жашауда хар кезиуню кесини энчилиги барлыгъы баямды. Ёсюп келген тёлю да аны излемине келиширге, жетишимли болургъа, алагъа дери къуралгъан ахшы адетлени андан ары бардырыргъа излейди.

Электросетьле буз ургъаннга чыдагъандыла

Талай кюн алгъа Нальчикде уллу жел кётюрюлюп, ызы бла къаты жауун жаугъанды, аны юсюне уа буз да ургъанды. Аны бир-бирлерини ёлчеми бёдене жумуртха тенгли окъуна болур эдиле, кенглиги да бир сантиметр чакълы.

Абхазия аны къыйынын ёмюрде да унутурукъ тюйюлдю

Абхаз аскерни махтаулу башчыларыны араларында Султан Асламбекович Сосналиев энчи жерни алады. Ол хауада къорууланыуну Г.К. Жуков атлы аскер академияны бошагъанды, СССР-ни ПВО-суну аскерлеринде 29 жыл къуллукъ этгенди, лётчикден башлап истребитель авиаполкну командирине эмда авиация араны начальнигине дери ёсгенди.

Ленинни ниетлери, акъылы, муратлары бюгюнлюкде кеслерини магъаналылыкъларын тас этгенмидиле?

Быйыл Октябрь социалист революциягъа 100 жыл толлукъду. Аны бачамасы Владимир Ленин къозгъалыуну пролетариатны башчылыгъын тохташдырыр, халкъланы тенгликлерин жалчытыр, тюзлюкню сингдирир мурат бла бардыргъанды.

«Эл башчыны иши къыйынды, алай жамауат болушса, кёллендирсе, къолубуздан кёп зат келликди»

Жер-жерли самоуправление органланы кюню бек жаш байрамладан бириди. Ол 2013 жылда РФ-ни Президентини указы бла жеринде власть органланы даражаларын кётюрюр, демократияны ниетлерин жаяр эм граждан обществону институтларын айнытыр мурат бла кийирилгенди. Кеси да 21 апрельде белгиленеди.

Шахарланы тийрелерин тапландырыугъа «Единая Россия» себеп болуп турлукъду

«Единая Россия» политика партия бу айда регионлада шахар тийрелени тапландырыу жаны бла муниципал программаланы сюзер умутлуду. Ол иш 25 апрельге дери барлыкъды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS