20.10.2021, 21:16 - Политика

Къабарты-Малкъарда эпидемиология болум бла байламлы Оператив штаб билим бериу организацияланы учредительлерине школ каникулланы 23 октябрьден башлап 7 ноябрьге дери къурарча оноула чыгъарыуну жалчытыргъа тийишлисин эсгертгенди. Битеулю билим берген школладан сора да, каникулла сабийлени бла акъылбалыкъ болмагъанланы спорт жаны бла хазырлагъан организациялада да къуралыргъа тийишлидиле.

20.10.2021, 21:15 - Политика

Жыл санлары ючден жетиге жетген сабийлери болгъан юйюрлеге болушлукъгъа къошакъ халда 28,3 миллиард сом бёлюнеди.

20.10.2021, 21:14 - Политика

Пятигорскда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Федерал жол агентствону башчысы Роман Новиков бла тюбешиую болгъанды.

20.10.2021, 21:10 - Политика

Казбек Коков 15 октябрьде башланып 14 ноябрьге дери бардырыллыкъ Халкъны битеуроссей санын жазыугъа къатышханды. Республиканы оноучусу Къырал услугала порталны болушлугъу бла переписьни сорууларына жууаплагъанды.

20.10.2021, 13:31 - Маданият

Кавказ халкъланы, энчилеп айтханда, малкъар халкъны юсюнден эрттегили жыллада орус эм тыш къыраллы алимле, тинтиучюле, искусствоведле эм бирсиле да кёп жазгъандыла.

20.10.2021, 13:13 - Экономика

Эм биринчиден, тахта кёгетлеге къарайдыла. Багъала ёсюп баргъанына къажау иш, ачыкъ айтханда, хазна хайыр келтирмейди. Аш-азыкъ инфляция айный барады, ол тюшерге боллугъу энтта да кёрюнмейди. Проблеманы тамамларгъа битеу власть органла чабышхандыла, деп айтылады «МК» газетни бу темагъа аталгъан материалында.

19.10.2021, 16:36 - Билим

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

ЖАМАУАТ

20.10.2021 - 13:21

Уллу къазанда бишген чий болмаз

Бусагъатда кёп жаш адамла ата-аналарындан айырылып жашаргъа итинедиле. Алай школ устазла айтханнга кёре, ыннала-аппала бла ёсген сабийле кёрюнюп къаладыла: аланы низамлары къатыды, сабырдыла, ана тиллерин да биледиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
19.10.2021 - 14:54

Илхам, ырахатлыкъ да табама

Адам алыкъа сабий заманында газетлени, журналланы, башха изданияланы неге керек болгъанларыны юсюнден толу сагъыш этала болмаз, баям. Бизни юйге уа ала килограммла бла келе эдиле десем, ётюрюк айтырыкъ тюйюлме. Атабыз Хабибуллахны бла анабыз Баблийни таныгъанла уа аны алайлыгъын биледиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
19.10.2021 - 13:01

Хар кимни да болсун къартлыгъында сёзюн айтырча адамы

Сёзсюз, жашлыкъ къууанчлы заманды – саулукъ да бар, кюч-къарыу, акъыл да жерлеринде…алай бу дунияда хар зат да бек терк тюрленеди. Жашлыкъ да озады, къартлыкъ а ауруула, къарыусузлукъ бла бирге жетеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
17.10.2021 - 16:42

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди. Ол аны юй турмушун, жылыуун, жанын, чархын, санын, саулугъун сакълагъан багъалы харакети болуп тургъанды. Таулуну кийими, бегирек да жамычысы, башлыгъы, къабыргъагъа такъгъаны, юсге жапханы, аякъ тюпге атханы - барысы да жюнден болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
17.10.2021 - 16:19

ЭТГЕН АХШЫЛЫКЪЛАРЫ ЖАРЫТХАНДЫЛА ЖАШАУ ЖОЛУН

Жашау бара-баргъаны къадар, бютюнда бу къыйын заманда, адамны тёгереги жукъарып баргъаны баямды. Танышла, ахлула, шуёхла, сен танымагъан, алай жамауатха керек инсанла кетедиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
17.10.2021 - 14:15

«Адамгъа адам керекди ансы, къалгъаны уа табыллыкъды»

Бабугент элде Туменланы Ахмат бла Уяналаны Роза бек хурметли таматаладан бирлеридиле, ариу юйюр ёсдюргендиле, огъурлу  ата-ана эм аппа-ыннадыла. Жашлары Маратны бла къызлары Аминатны ючюшер сабийлери барды. Бу юйде уллула, гитчеле да бошуна бир кюнлерин да оздурмайдыла. Ахмат а пенсияда болгъанлыкъгъа, элни ишине тири къатышады, жаш адамла акъыл сёз излей да келедиле, къысхасы, элни тутуругъу  Ахматча адамладыла. Низамлы, билимли, иш кёллю сабийле бла туудукъла Ахматны бла Розаны кёллерин бек сакълайдыла. 

Подробности... | Просмотрено: 4
17.10.2021 - 11:10

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле. Аны себепли  жолланы ишлеу, аланы жангыртыу, алагъа кёз-къулакъ болуу бла кюрешгенлени магъаналары бек уллуду. Бюгюн биз Элбрусдагъы жолчуланы юслеринден айтыргъа сюебиз.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.10.2021 - 17:27

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.10.2021 - 14:12

Анга Къая деп атагъандыла…

Суратдагъы эр киши Кёнделенде белгили революционер Жеттеланы Шишкону жашы Исмайылды. Ол онтогъузунчу ёмюрню аягъында туугъанды. Аны таныгъанла, хапарын эшитгенле айтханнга кёре, бек къарыулу адам болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
16.10.2021 - 10:01

Ётгюрлюгю бла айырмалы болгъан, битеу миллет хурмет этген башчы

Валерий Мухамедовични мен 40 жылдан аслам заманны таныгъанма. Къадарны буюрууу бла биз университетни бошагъандан сора, бир ауукъ заманны бир жерде ишлегенбиз – ол Эл мюлк министерствода, мен а – комсомолну обкомунда. 

Подробности... | Просмотрено: 1
15.10.2021 - 17:46

Айранны къарачай-малкъар халкъны айырма ашыны – тарых шартлары

Буруннгу заманладан бери къарачайлыла бла малкъарлыла малчылыкъ бла дайым кюрешгенлей келедиле. Аны себепли миллетибизни жашауунда сют аслам жер алады. Анда бизни саныбызгъа, чархыбызгъа жарагъан хайырлы затла бардыла.  

Подробности... | Просмотрено: 10
15.10.2021 - 13:11

Сюймеклик жашагъан жерде байлыкъ, ырахатлыкъ да кеслери алларына жаратылырла

Адамны жашауунда юйюр къурау уллу да, магъаналы да жерни алады. Нек дегенде ол кюнден башлап юйюрленнгенлени жашаулары жангы ызгъа бурулады, ала жангы жашау къурап, ахшы муратларына жетерге итинедиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
14.10.2021 - 17:27

Жер бла адамла

«Шуёхлукъ» альманахны бетлеринде Чегем ауузуну эллерини жашауларына бла мюлк таматаларыны ишлерине жораланнган кезиулю очерк Байсолтанов атлы колхозну председатели болуп тургъан Къудайланы Келлетге жораланады. Автор Къулийланы Хусейди. Узакъ 1973 жылдан бери жазыу тилибизде жорукъла иги да тюрленнгенлери себепли, очеркни жангыдан хазырларгъа тюшгенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
14.10.2021 - 12:38

Къолу неге келишгенин сабийлигинде окъуна ангылагъан эди

Байсыланы Хажи-Мурат Россей Федерацияны Сыйлы изобретателиди. Сыйлы метеоролог, Гидрометеорология службаны махтаулу ишчиси, юч жюзге жууукъ илму ишлени, къадар жангычылыкъланы къурагъан, техника илмуланы кандидаты да олду.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.10.2021 - 18:41

Мадарымлы Зан-Тууду

Бурун заманлада Огъары Малкъарда Мокъаланы Зан-Тууду деп белгили назмучу жашап болгъанды. Аны юсюнден кёп таурухла, хапарла жюрюйдюле. Сёзю, этген иши аууздан ауузгъа айтыла, тёлюден тёлюге ёте барадыла. Мен да бир эшитгеними айтайым.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият

20.10.2021 - 13:31

Халкъыбызны эрттегили жашауундан магъаналы суратла

Кавказ халкъланы, энчилеп айтханда, малкъар халкъны юсюнден эрттегили жыллада орус эм тыш къыраллы алимле, тинтиучюле, искусствоведле эм бирсиле да кёп жазгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

20.10.2021 - 13:13

Къырал оноучула багъаланы къалай тыяргъа боллугъун сюзедиле

Эм биринчиден, тахта кёгетлеге къарайдыла. Багъала ёсюп баргъанына къажау иш, ачыкъ айтханда, хазна хайыр келтирмейди. Аш-азыкъ инфляция айный барады, ол тюшерге боллугъу энтта да кёрюнмейди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

19.10.2021 - 16:36

Сабийле токну юсюнден толу хапар

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Маданият

19.10.2021 - 14:58

КЁКДЕНМИ, КЮНЛЮМ БЕТДЕНМИ КЪАРАП

Омакъ жасалып, дауур эте, къууанчха баргъанларын билдире, кёпюр юсюне жете келген машиналаны тизилип келгенлерин кёрюп, къарамы ары кетип, сюелди арбазында Жаухар. Ала бийикде жашайдыла да, эл, тюз да къол аяздача, кёрюнюп турады. Машинала кёпюрден бери ётгенлей, жюрек къайгъысын ичине сыйындыралмай, юйге кирди да, тапчаннга олтуруп, ачы жиляды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

19.10.2021 - 13:08

Алимле аман ауруудан багъыуда жангы амалла излейдиле

Бу амал ючюн 2008 жылда Нобель саугъаны бергендиле. Эсигизге салайыкъ: тинтиучюле Джеймс Эллисон бла Тасуку Хондзё, адамны иммунитети онкология ауруулагъа къажау бек кючлю амалладан бири болгъанын ачыкълагъандыла. Аланы илму ишлерини эсеплерине кёре жангы дарманла жарашдырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Билим

19.10.2021 - 12:52

Студентлени билмлерин ёсдюрюрге эм урунургъа да болушурукъдула

Къабарты-Малкъар къырал университет бла ITV Group компанияны арасында келишимге кёре быйыл октябрьни алындан башлап информатика, электроника эм робототехника институтуну студентлери «Къоркъуусузлукъ системаланы проектированиясы» деген курслагъа жюрюп, билимлерин ёсдюредиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

18.10.2021 - 11:25

Инстаграмда газетибизни окъугъанланы асламлыгъы къууандырады

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

18.10.2021 - 11:07

Нальчик шахар эки кюннге гюл айрыкамы болгъанды

Нальчикде Гюллени тёрели фестивалы шабат эм ыйых кюнледе Келишиулюкню майданында бардырылгъанды. Анда гюлле, къургъакъсытылгъан гюл къысымла, юйде эм бахчада ёсдюрюлген битимле, эсде къаллыкъ саугъачыкъла сатып алыргъа, тюрлю-тюрлю гюллени аллында суратха тюшерге онг болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

18.10.2021 - 10:51

Аталадан къалгъан акъыл сёзле

Окъууу болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна кесини жашауунда, турмушунда тюбеген ахшы затланы багъалагъанды. Аны бла бирге уа ол кемчиликлени кетерирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен магъаналы сёзлени тап жарашдыргъанына сейирсинесе, хурмет бересе.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

18.10.2021 - 10:47

Жууукъ заманда сегиз тау-лыжа трасса ишленирикди

Россейни Къырал баш экспертиза управлениясы жылны узуну ишлеген «Эльбрус» турист-рекреация комплексде сегиз жангы тау-лыжа трасса салыргъа эркинлик бергенди. Аны юсюнден ведомствону сайтында билдириледи.  

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

18.10.2021 - 10:43

Комбинатны ток бла жалчытыргъа - 213 миллиондан аслам сом

Белгилисича, Тырныауузда вольфрам-молибден къазгъан комбинат 2023 жылгъа ишлеп башларча инвестициялы проект къабыл этилгенди. Аны бла байламлы энди объектни энергокюч бла жалчытырча къыстау мадар этиледи. Бу жаны бла комплекс халда тийишли ишлени «Россети Шимал Кавказ» Каббалкэнерго» компания бардырады.  

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

18.10.2021 - 10:06

Пушкин окъугъан белгили юй

1811 жылда 19 октябрьде Россейде Царское село деген ариу, жашил жерчикде (бусагъатда Ленинград областьда Пушкин шахар) окъуу юй - лицей ачылгъанды. Анга деп, Екатерина патчахны дворецини бир кесегин бёлгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

17.10.2021 - 10:05

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды. «Тюрксой» организация бу премияны быйыл бла 7-чи кере береди. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

16.10.2021 - 11:03

Биринчи режиссёрубузну юсюнден

Кёп болмай басмадан «Рамазан Геляев: В жизни и на сцене» деген китап чыкъгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

16.10.2021 - 09:00

Солуу бахча элге къууат къошханды

Тюнене Жанхотияда  «Шахар тийрени жангы мардалагъа кёре игилендириу» федерал проектге эм «Жашау журтла бла шахар болум» миллет проектге кёре ишленнген жангы скверни къууанчлы халда  ачылыуу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2

Страницы