17.01.2017, 18:36 - Новости

Халкъла аралы Олимпиада комитетни 129-чу сессиясында этилген оноууна тийишлиликде 2020 жылдагъы оюнланы программасына каратеден эришиуле киргендиле. Келир оюнла уа Японияда бардырыллыкъдыла.

17.01.2017, 18:35 - Новости

Бу кюнледе эркин тутушуудан Нальчикни биринчилиги бардырылгъанды. Анга Чегемден, Нарткъаладан, Карагачдан, Нальчикден, Хасанияны бла Огъары Малкъарны спорт клубларындан командала къатышхандыла.

17.01.2017, 18:35 - Статьи

Къабарты-Малкъарны футболдан къыш чемпионатына къатышхан командалагъа алада ойнагъан спортчулагъа кёре багъа бичиу артыкъ тюз болмаз. Аланы жаланда къагъытлада жыйгъанчадыла.

17.01.2017, 18:34 - Статьи

Бу хапарымда бир сейир огъурлу адамны юсюнден айтыргъа излейме. Аны озгъан заманда эсгерирге тюшгени уа алай жарсытады.

17.01.2017, 18:34 - Статьи

-Элибизге аллай келин кирген барыбызны да насыбыбызды. Аны аллына бармагъаныбыз жокъду, бирибизге да уллу кёллюлюк этмейди, бек сакъды.

17.01.2017, 18:34 - Статьи

Къулийланы Къайсын - уллу болмагъан халкъдан чыкъгъан, поэзияны битеудуния жолунда кесини даражалы жерин алгъан поэтди. Ол не заманда да миллетини атындан сёлешгенди. Ол – битеу да дунияны закийиди.

17.01.2017, 18:33 - Новости

Къабарты-Малкъарны Ветеринария управлениясы къанатлылада болуучу грипп ауруу бла байламлы хал сау дунияда окъуна осалына кете баргъаныны юсюнден билдиреди. Аллай вирус талай къыралны жер-жерлеринде дайым ачыкълана туруучуду.

Последнее


Криминал хроника

Бюджетден 102 миллион сомну букъдургъанды
Чекленнген жууаплылыгъы болгъан обществону директору налогланы тёлемегени ючюн уголовный жууапха тартылгъанды. КъМР-ни прокуроруну орунбасары Эльмесованы терслеуню къабыл кёргенди. Ол РФ-ни Уголовный кодексини 199-чу статьясыны 2-чи пунктуну «б» статьясына бузукълукъ этгенине ишеклик барды.

Къадалып кюреширге, жетишимле болдурургъа къызындыргъан оноу

Халкъла аралы Олимпиада комитетни 129-чу сессиясында этилген оноууна тийишлиликде 2020 жылдагъы оюнланы программасына каратеден эришиуле киргендиле. Келир оюнла уа Японияда бардырыллыкъдыла.

Сабийлени бош чакълары хайырлы ётерча

Ыйыкъны узунуна сабийле школда неда сабий садда кечине эселе, солуу кюнледе уа кеслерин не бла булжутургъа билмей къаладыла. Кёп ата-анала аланы аппаларына бла ынналарына ашырадыла. Аллай онглары болмагъанла уа баланы заманын къалай оздурургъа билмейдиле.

Гитче гёжефлени хорламгъа талпыныулары

Бу кюнледе эркин тутушуудан Нальчикни биринчилиги бардырылгъанды. Анга Чегемден, Нарткъаладан, Карагачдан, Нальчикден, Хасанияны бла Огъары Малкъарны спорт клубларындан командала къатышхандыла.

«Биринчи борчубуз - баш командагъа кадрла ёсдюрюудю»

Къабарты-Малкъарны футболдан къыш чемпионатына къатышхан командалагъа алада ойнагъан спортчулагъа кёре багъа бичиу артыкъ тюз болмаз. Аланы жаланда къагъытлада жыйгъанчадыла.

Огъурлу ыз къойгъанды

Бу хапарымда бир сейир огъурлу адамны юсюнден айтыргъа излейме. Аны озгъан заманда эсгерирге тюшгени уа алай жарсытады. Окъуулу, билимли, таза ниетли, жашагъан къадарында элине, халкъына, жууугъуна-ахлусуна онг тапдырып, кеси да намысха, сыйгъа тийишли бола билген Жансюйланы Дауутну жашы Харунну таныгъанла кёпдюле.

Бизни адепли, хатерли Лена

-Элибизге аллай келин кирген барыбызны да насыбыбызды. Аны аллына бармагъаныбыз жокъду, бирибизге да уллу кёллюлюк этмейди, бек сакъды. Келсенг, жарыкъ тюбер, намыс, сый берир, ызынгдан ашыра чыгъар, - дейди Габоланы (Текуланы) Лейля, Яникойну амбулаториясына кёп жылланы ичинде башчылыкъ эте келген Чыпчыкъланы Ленаны сагъыннганымда.  

Азатлыкъ учундургъан акъыл

Къулийланы Къайсын - уллу болмагъан халкъдан чыкъгъан, поэзияны битеудуния жолунда кесини даражалы жерин алгъан поэтди. Ол не заманда да миллетини атындан сёлешгенди. Ол – битеу да дунияны закийиди. Битеу да адам улуну сейирлери, хар инсанны да энчи сёзю аны назмуларында энчи ауаз алгъандыла.

Юй къанатлылагъа ауруу жукъмазча

Къабарты-Малкъарны Ветеринария управлениясы къанатлылада болуучу грипп ауруу бла байламлы хал сау дунияда окъуна осалына кете баргъаныны юсюнден билдиреди. Аллай вирус талай къыралны жер-жерлеринде дайым ачыкълана туруучуду. Аны хатасындан юй къанатлыла аслам санда къырыладыла, экономикагъа уа уллу заран салынады.

Жашаргъа, урунургъа да итиниулюк кючленеди

Прохладный шахарда жашагъан Александр бла Инга Коробовла агъач бла ишлейдиле.Аланы бирси усталадан энчиликлери - ала кёрмейдиле. Биринчи  онжети жыл мындан алгъа Волгоград областьда заводладан биринде ишлей тургъан кезиуюнде къайнай тургъан темир бла къазан атылып, андан хата жетгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS