19.06.2019, 09:30 - Жангылыкъла

Майский шахарны 14-чю номерли орта школунда сабийлеге жай солуу кезиуде электрокючню къоркъуусузлу хайырланыучуну юсюнден дерс бардырылгъанды. Тёртюнчю классны тауусханла бла районну электросетини электромонтёру Виктория Базылева тюбешген эди, деп билдиргендиле «Каббалкэнергону» пресс-службасындан.

19.06.2019, 09:20 - Жангылыкъла

Электросетьледе къоранчланы азайтыуну, алада ремонт ишлени бардырыуну, ток ючюн тёлемей тургъанланы жууапха тартыуну юсюнден сёлешгендиле «Каббалкэнергода» бардырылгъан кенгешде. Аны ишине районланы электросетьлерини башчылары да къатышхандыла, деп билдиргендиле компаниядан.

19.06.2019, 09:05 - Жамауат
  Бюгюнлюкде политикада, къырал къуллукълада да тиширыула кёпден-кёп болуп барадыла. Демократия сынаулары уллу болгъан къыраллада аллай болумгъа  сейир этерча да тюйюлдю. Алай Кавказдача  юйюр тёреле къаты сакъланнган регионда уа ол тюзмюдю?
19.06.2019, 09:00 - Жамауат

Гергъокъланы Магометни жашы Барисбийни кеси тенглилеринден артыкъ уллу башхалыгъы жокъду. Холамда туугъанды, уллу юйюрде ёсгенди. Атасы урушда, Ата журтну къоруулай къазауат этгенде, юйюрюн Орта Азиягъа кёчюредиле. Ала Къыргъыз ССР-ни Кант районуна тюшгендиле. Ол алты жылында, абаданыракъ жашчыкъладан да артха къалмай, чюгюндюрде ишлегенди.

12.06.2019, 08:21 - Жангылыкъла

Багъалы шуёхла!
Ана тилибизде чыкъгъан газетибиз  къыраллыгъыбызны белгилеринден бириди. Аны таулу юйюрледе болууу, кёрюнюую къууанчды, ёхтемликди

12.06.2019, 08:20 - Жангылыкъла

Черек районну  жер-жерли администрациясында Социал ишчини кюнюн  къууанчлы белгилегендиле.

12.06.2019, 08:12 - Спорт

Шимал  Осетия-Аланияны Моздок шахарында Россейни спортуну устасы Джамалдин Кубачевни хурметине  эркин тутушуудан биринчи регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

12.06.2019, 08:10 - Спорт

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны футзалдан ассоциациясы гитче футболдан 2018-2019 жыллада биринчиликни бла кубокну ахыр матчларын бардыргъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

19.06.2019 - 09:40

Аны жюрегини излеми - къатындагъылагъа къайгъырыу, болушуу

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди. Ол жорукъгъа уа бюгюнлюкде да кертичилей къалады. Билими, сынамы бла да хайырлана, къоншулукъда, бирси жерледе тургъанлагъа капельницала, уколла эте, къайгъыра, барысындан да ыспас сёзлени эшитеди. Себеплик излеп аллына келгеннге не заманда да эс тапдырмай къоймайды.

Подробности... | Просмотрено: 6
19.06.2019 - 09:15

Ичги - гюняхланы бек уллуларындан бири

Къолайлыкъ жаны бла къарасакъ, жашау къыйындан-къыйын бола барады десек, жангылмакъ. Аны юсюне да ичгичилик, наркомания, саякълыкъ кенг жайылгъандыла. Эллерибизде кеслерин ичгиге бергенлени санына къошула баргъан болмаса, ала азаймайдыла. 

Подробности... | Просмотрено: 6
19.06.2019 - 09:05

«Тиширыу не ишде да айныуну, игиликни башламчысыды»

  Бюгюнлюкде политикада, къырал къуллукълада да тиширыула кёпден-кёп болуп барадыла. Демократия сынаулары уллу болгъан къыраллада аллай болумгъа  сейир этерча да тюйюлдю. Алай Кавказдача  юйюр тёреле къаты сакъланнган регионда уа ол тюзмюдю?
Подробности... | Просмотрено: 3
19.06.2019 - 09:00

Юй да сюегенди, жашла, къыз да ёсдюргенди, терекле да салгъанды

Гергъокъланы Магометни жашы Барисбийни кеси тенглилеринден артыкъ уллу башхалыгъы жокъду. Холамда туугъанды, уллу юйюрде ёсгенди. Атасы урушда, Ата журтну къоруулай къазауат этгенде, юйюрюн Орта Азиягъа кёчюредиле. Ала Къыргъыз ССР-ни Кант районуна тюшгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
14.06.2019 - 08:17

Ичги ичге кирсе…

Нек болдукъ биз былай? Аракъысыз этилмеген, къобуз таууш эшитилмеген, жыр жырланмагъан «тойлагъа» тирелип нек къалдыкъ? Талай заманладан бери атаны балагъа жалгъашдыра, ёлетни-ёртенни да ёчюлте келген таулу кишини дебери былай эниш не ючюн болду?

Подробности... | Просмотрено: 3
14.06.2019 - 08:12

Ырхылагъа контроль селеймезча

Тырныауузда ырхылагъа кёз-къулакъ болгъан постха тынгылы жол ишленнгенди. Ол а 3100 метр бийикликде Герхожан бла Къая-Арты суула къошулгъан тийреде орналады.

Подробности... | Просмотрено: 4
14.06.2019 - 08:11

Иши, сёзю да асыл эди

Къыралына, Ата журтуна, халкъына таза кёлю бла къуллукъ этген ахшы адамларыбызны арасында Чеченланы Шахан-Герийни жашы Шамилни атын энчи белгилерчады.

Подробности... | Просмотрено: 3
14.06.2019 - 08:08

Мария жюрегиндегин айтханды

Битеудуния женгил атлетиканы бек жарыкъ жулдузларындан бири прохладначы  Мария Ласицкене бу кюнледе инстаграмда кесини страницасында россейли спортха башчылыкъ этген къуллукъчулагъа кесини кёлкъалдысын айтханды. Анда сёз бир къауум россейли спортчула допингни хайырланнганлары бла байламлы саулай команда аман бетли болуп тургъанларыны юсюнден барады. 

Подробности... | Просмотрено: 7

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Билим

20.06.2019 - 14:01

«Хар студентге энчи амал табаргъа итинеме»

Къабарты-Малкъар къырал университетни тарых-филология факультетини тыш къыраллы тиллени бёлюмюн бошагъынчы окъуна Тюргельдиланы Зухура гид болуп ишлеп тебирейди. Инструкторланы  алтыайлыкъ курсларын бошап, тыш къыраллы туристлени кавказ таулагъа жюрютеди.

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

19.06.2019 - 09:50

Предпринимательлени эркинликлерин сакълау энчи контрольдады

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде предприниматель сферада уголовный ишлени тинтгенде законлукъ къалай жалчытылыннганы сюзюлгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

19.06.2019 - 09:45

Борчунг бар эсе,аны берип къутулгъандан игиси жокъду

  Алиментлерин тёлемей къутулур мурат этгенле азаймайдыла. Аладан ал бугъартханланы арасында   тиширыула да кёпдюле. Аллайланы  терсликлерине жолукъдургъан амалла да аз тюйюлдюле. Аланы ангылатырын Сюд приставланы федерал  службасыны КъМР-де Управлениясыны  таматасы Бауаланы Каллетни жашы Ахматха тилегенбиз. Бу къуллукъда ол былтыр кюз артындан бери ишлейди.  

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

19.06.2019 - 09:35

«Мигрень къаты тутду эсе, жашил алманы туурап, ашыкъмай ашагъыз»

Школ программагъа кирген чыгъармалада биринчи кере окъугъан эдик «мигрень» деген сёзню. Жарсыугъа, уллу болгъаныбыздан сора кёбюбюз аны не зат болгъанын башыбыздан сынадыкъ. Бюгюн аны юсюнден «Ваш Доктор» деген клиниканы врач - терапевти Хуламханланы Халимат бла ушакъ бардырабыз.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

19.06.2019 - 09:30

Токну юсюнден ачыкъ эмда ангылашыныулу ушакъ

Майский шахарны 14-чю номерли орта школунда сабийлеге жай солуу кезиуде электрокючню къоркъуусузлу хайырланыучуну юсюнден дерс бардырылгъанды. Тёртюнчю классны тауусханла бла районну электросетини электромонтёру Виктория Базылева тюбешген эди, деп билдиргендиле «Каббалкэнергону» пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

19.06.2019 - 09:20

Токну хайырланыу ёсе барады

Электросетьледе къоранчланы азайтыуну, алада ремонт ишлени бардырыуну, ток ючюн тёлемей тургъанланы жууапха тартыуну юсюнден сёлешгендиле «Каббалкэнергода» бардырылгъан кенгешде. Аны ишине районланы электросетьлерини башчылары да къатышхандыла, деп билдиргендиле компаниядан.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

19.06.2019 - 09:10

Адамлыгъы да, фахмусуча, деменгили Магомет

Мен, Мокъаланы Магометни кесин таныгъынчы, назмулары бла шагъырей болгъанма. Аланы терен магъаналарына, тилибизни байлыгъына, аны жыр макъамлы, ариу болгъанына да аланы окъугъандан сора эс буруп тебирегенме. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

14.06.2019 - 08:34

Алимлерибизни рентген комплекси Германияда да кёргюзтюлгенди

РАН-ны Къабарты-Малкъарда илму арасында медицинада хайырланырча цифралы  томосинтез эталлыкъ кёп функциялы рентген комплексни жарашдырыу бла кюреше турадыла, деп билдиргендиле учреждениядан.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

14.06.2019 - 08:19

Хыйлачылыкъланы тохтатыр мурат бла

Быйыл 18 мартда 37-ФЗ номерли федерал закон, кючюне кирип, «Сабийлери болгъан юйюрлеге къошакъ къырал болушлукъну юсюнден» федерал законнга  тюрлениуле  кийиргенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

14.06.2019 - 08:19

Тазир заманында тёленмесе, эки кереге кёбейтиледи

Бир ыйыкъны ичинде – 1-7 июньда – жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъланы эсепге алгъан автоматизацияланнган системала республиканы жолларында  16,4 мингден аслам бузукълукъ этгенин ачыкълагъандыла.  Бу кезиуде 9,4 миллион  сом тазир салыннганды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

14.06.2019 - 08:17

Наркотиклени законсуз сатханлагъа 15 уголовный иш ачылгъанды

Наркополициячыла «Чахчах-2019» ведомствола аралы профилактика операцияны ал эсеплерин чыгъаргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Политика

14.06.2019 - 08:13

Заранлы хансланы жокъ этиу жумушлагъа жамауатны саулай къатышыргъа чакъыргъандыла

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлк комплексини былтыр ишини эсеплери эмда быйылгъа салыннган борчла сюзюлгендиле.   

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

14.06.2019 - 08:12

Арада байламлыкъланы кючлендирирге оноулашхандыла

КъМР-ни Кёп функциялы арасында Ич ишлени министерствосуну республикада бёлюмлерини келечилери бла тюбешиу болгъанды. Сёз анда МФЦ, миграцияны вопрослары жаны бла Управление, Информация ара эмда къырал автоинспекция бла бирге ишлеуню юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле учрежденияны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

14.06.2019 - 08:11

Жангы юй алгъанлагъа - эсгертиу

Юйню, фатарны сатыу-алыу бла байламлы ишле бла, баям, кёплеге кюреширге тюшеди. Алай былайда тапсыз болумгъа тюшмез, алданмаз  ючюн, эссизлик этерге жарамайды.
Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

14.06.2019 - 08:11

Ралли-спринтден жай кубокга чакъырабыз

16 июньда Урван районну «Аруан» технопаркында ралли-спортдан «BEAST RACE 2019» деген ат бла республиканы жай кубогу бардырыллыкъды, анга хар сюйген къатышаллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

14.06.2019 - 08:09

Огъурлу ыз къойгъанды

Бабаланы Магомет Уллу Ата журт урушну кезиуюнде фронтха аскер училищени бошагъандан сора 1944 жылны ахырында тюшеди. Совет армия фашистлени артха кеси куркаларына къыстау къууа эди.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы