22.01.2018, 11:05 - Новости

Тюнене Пятигорскда РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

22.01.2018, 10:58 - Новости

Къабарты-Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис бу кюнледе Москвада Гайдар атлы форумну чеклеринде  бардырылгъан «Россия и мир: цели и ценности» деген пленар  жыйылыугъа къатышханды.  Анда  РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев сёлешге

18.01.2018, 11:11 - Новости

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди.

15.01.2018, 11:36 - Новости

Заповедниклени кюнюн белгилеу бла байламлы Минги тауну этеклеринде Миллет паркны юсюнден да айтыргъа сюебиз. Аны къураргъа деп РСФСР-ни Правительствосу 1986 жылда 22 сентябрьде оноу этген эди.

11.01.2018, 11:24 - Статьи

Огъары Малкъарда жашагъан Таукенланы Айшат жангы жылны аллында кюнледе 85-жыллыгъын белгилегенди. Аны районну администрациясыны бёлюмюню таматасы Байсыланы Харун жокълап, туугъан кюню бла алгъышлагъанды.

10.01.2018, 11:20 - Новости

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда сёз Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуда илмуну бла билим бериуню магъаналарыны юслеринден баргъанды.

10.01.2018, 11:17 - Новости

Алгъаракълада Москвада  «Эм иги школ ашхана» деген битеуроссей конкурсну ахыр кесеги  болгъанды.  Анга Россейни отуз беш регионундан токъсандан артыкъ билим бериу организация къатышханды, ол санда Тырныауузну 5-чи номерли орта гимназиясы да.

Последнее


Властьны регион органларыны бла Росгвардияны араларында байламлыкъланы кючлендире барыуну амаллары сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини федерал службасыны директоруну биринчи орунбасары -  РФ-ни миллет гвардиясыны аскерлерини баш командующиси генерал-полковник Сергей  Меликов бла тюбешгенди.

Сёлешиуню баш темасы – къоркъуусузлукъну жалчытыу

Тюнене Пятигорскда РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

Владимир Путинни ышаннгылы адамларыны санында

Къабарты-Малкъарны алгъыннгы премьер-министри Андрей Ярин озгъан ыйыкъда къыралны Президентине кандидат Владимир Путинни  айырыу штабыны аппаратыны таматасы болгъанды.

Социал жумушла ал жанында турлукъдула

КъМР-ни Правительствосуну быйыл биринчи жыйылыуунда министрле Чуваш Республика эм Тула область бла бирге ишлеуню юсюнден келишимлени проектлерин къабыл кёргендиле эмда бир-бир къырал программалагъа тюзетиуле кийиргендиле. Битеу да бирге 15 бегим къабыл этилгенди. Кенгешни Правительствону таматасы Мусукланы Алий бардыргъанды.

Тийрелени айнытыуну, бюджет ахчаны аяулу жюрютюуню юсюнден баргъанды сёз

Къабарты-Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис бу кюнледе Москвада Гайдар атлы форумну чеклеринде  бардырылгъан «Россия и мир: цели и ценности» деген пленар  жыйылыугъа къатышханды.  Анда  РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев сёлешгенди эмда эксперт къауум бла тюбешгенди.

Алгъыннгы тюкенни мекямында - тынгылы спорт зал

Жангы жылны аллында Хасания элде «Эльбрусоид» фондну башламчылыгъы эм предпринимательле Гузойланы Рашидни бла Гуртуланы Кязимни болушлукълары бла дзюдо эм къатыш единоборствола бла кюреширча спорт зал ачылгъанды. Алгъыннгы  тюкенни бу ишде хайырланыргъа эл администрацияны башчысы Азаматланы Къайсын бергенди.

Хушто-Сыртдан Чегем чучхурлагъа дери жолну тапландырыу планнга кийирилликди

КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы жолларыны болумлары эмда аланы тапландырыуну мадарлары сюзюлгендиле.

Ма быллай батырла келтиргендиле хорламны

Ахмед Нахушев Уллу Ата журт урушда душманла бла сермешледе жигитликлери ючюн къырал саугъалагъа кёргюзтюлюп, алай  тюрлю-тюрлю сылтаула бла алмай  къалгъан аскерчилерибизни жууукъларына  аланы тапдырыу жаны бла уллу эм магъаналы ишни толтурады. Бюгюнлюкде ол бардыргъан сыйлы ишни хайырындан 80 аскерчиге жетмей къалгъан энчи белгилери берилгендиле.

Тынчайып къалыр умут жокъду

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди. Сёз республиканы энергетика комплексинде болумну, тамамланыргъа керекли жумушланы юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Адамланы эркинликлери бла сейирлери - анга неден да багъалы

Белгили зоотехник, эл мюлк производствону уста башчысы эмда къураучусу, КъМР-ни Парламентини биринчи эмда экинчи чакъырыуларыны Черек муниципал райондан депутаты Герийланы Билялгъа 80 жыл болады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS