26.05.2017, 16:14 - Статьи

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды.

26.05.2017, 16:13 - Новости

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

26.05.2017, 16:13 - Новости

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

26.05.2017, 16:11 - Новости

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле.

26.05.2017, 16:10 - Новости

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

26.05.2017, 16:09 - Новости

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчик шахар округну оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы ара шахарыны жолларын жангыртыуну, алагъа ремонт этиуню онгларына къаралгъанды.

Последнее


Солдатская станицадан Тырныауузгъа дери темир ыз тартыллыкъды

Къабарты-Малкъарны премьер-министри Мусукланы Алий республиканы жер-жерлерини планын жарашдырыуну схемасына тюзетиуле кийириуню юсюнден бегимге къол салгъанды.
Анга кёре бек уллу проектни толтурургъа – Солдатская станицадан Тырныаууз шахаргъа темир жол тартыргъа – белгиленеди. Узунлугъу 95 километр боллукъ темир ыз Прохладна, Бахсан эмда Элбрус районланы ичлери бла ётерикди.

Былтырны бюджети къалай толтурулгъанына къарагъандыла, магъаналы законопроектлени сюзгендиле

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда депутатла бир-бир комитетлени къауумларына тюрлениуле кийиргендиле,былтырны бюджети къалай толтурулгъанын сюзгендиле эмдаТатарстан Республика бла бирге ишлеуню юсюнден келишимни тюзге санагъандыла. Битеу да бирге жыйылыуда 13 законну проекти тинтилгенди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

«Продукциябыз саулукъгъа жарарча, адамла сюйюп алырча этиуню эм башха салабыз»

Чекленнген жууаплылыгъы болгъан «Овощи юга» общество Россейни «Балтимор» бренди бла ишлейди. Аны эки предприятиясы барды. Кёп болмай а Прохладна районну Пролетарская станицасында ол кеси ёсдюрген томатладан паста этген дагъыда бирин къурагъанды. Алгъаракълада мюлк къалай айныгъаныны юсюнден  аны генеральный директоруну орунбасары Артур Шогенов бла ушакъ этгенбиз.

Гитче бизнес – къыралны экономикасыны тутуругъу

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды. Ызы бла 1990 жылда 25 декабрьде «Предприятияланы эмда предпринимательствону юсюнден» закон да къабыл этилгенди.

Умутландыргъан къауум

Терк районну Жангы Малкъар элини орта школун а быйыл ючеулен – Абдуллаланы Мадина, Дадаланы Феруза, Джануккуланы Рашид – тауусадыла.  

Ахшыладан юлгю алыгъыз!

Яникойну Байсолтанланы Алим атлы орта школунда да ахыр къонгуроу къууанч халда зынгырдагъанды. Мектепни арбазына выпускникле биринчи классланы окъуучулары бла келген эдиле. Гитче сабийлени къууаннганлары чексиз болгъанлыкъгъа, уллу жашаугъа атлам эте тургъанланы кёллери толгъанын эслерча эди.

Сынауланы жетишимли берирлерин тежегендиле

Къашхатауда орта школну бошагъан 43 жаш адамны алгъышларгъа жууукъла, тенгле бла бирге эллиле эмда жамауат организацияланы келечилери да келген эдиле. Къонакъла къызлагъа бла жашлагъа бек алгъа къырал экзаменлерин жетишимли берирлерин тежегендиле.

Жангы жашаугъа ышаннгылы атлам

Байрам линейкала Элбрус районну школларында да бардырылгъандыла. Алагъа администрацияны эм билим бериу управленияны келечилери да къатышып, выпускниклени алгъышлап, айырмалыларын а грамотала, ыразылыкъ къагъытла бла да саугъалагъандыла.

Жашла устазларын вальсха чакъыргъандыла

Нальчикде 32-чи номерли орта школгъа Ахыр къонгуроуну байрамына келген къонакъланы араларында КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова, КъМКъУ-ну проректору Ауэс Кумыков, ата-анала, ыннала, аппала да бар эдиле. Кенг арбаз бир кесек заманны ичинде омакъ кийиннген къызладан бла жашладан толуп къалгъан эди.

Окъуучула насийхатчыларына ыразылыкъларын къарсла эмда гюлле бла ачыкълагъандыла

Нальчикни закий поэт Александр Пушкин атлы бир-бир предметлени терен окъутхан бешинчи номерли мектебини арбазында да школ вальсны макъамы эшитиле, сабийле, устазла, атала-анала да актовый залгъа жыйылгъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS