26.10.2016, 14:34 - Статьи

Октябрь бла ноябрь айлада Россейни Почтасы пресса бла китапла иги сатылырча «Почта бла бирге окъуйбуз» деген акцияны бардырады.

26.10.2016, 14:33 - Новости

Вольный Ауулда уллайгъан, къарар адамлары болмай къалгъанла тургъан юйге кёпле жандауурлукъ этедиле: тюрлю-тюрлю аш, суу, аякъ эм юс, ич кийимле да келтирип, анда тургъанланы кёллерин аладыла, къууандырадыла.

26.10.2016, 14:30 - Статьи

Атам урушха кетгенде, манга жаланда беш ай бола эди. Ол анда ауур жаралы болуп госпитальгъа тюшгенде, анга мени экинчи анам Валентина Петровна - къарап тургъанды. Ол болмаса, атам сау къаллыкъ болмаз эди: жаралыла – кёп, дарман – аз.

26.10.2016, 14:29 - Статьи

1957-1958 жылла халкъыбызгъа бек насыплы кезиу эди – азат болуп, онючжыллыкъ сюргюнден ата-бабаларыбыз жашагъан журтубузгъа къайтханыбыз башыбызны тёгерек айландыргъан заман.

25.10.2016, 20:03 - Новости

Алгъаракълада билдиргенибизча, бусагъатда республикада Симфония музыканы Юрий Темирканов атлы бешинчи халкъла аралы фестивалы бардырылады.

25.10.2016, 20:02 - Статьи

Гыттыуланы Исмайылны жашы Магомет 1916 жылда 25 октябрьде Кёнделенде туугъанды. Атасы Исмайыл малчы болгъанды, анасы, Атмырзаланы Къундуз, ол заманда таулу тиширыуланы хар бирича, юйюрюне, юйюне къарагъанды.

25.10.2016, 20:01 - Новости

Нальчикде Къырал концерт залда «Граждан башламчылыкъ» деген Миллет саугъа ючюн бардырылгъан конкурсну регион кесегини лауреатлары къууанчлы халда саугъаланнгандыла.

Последнее


Таулада къутхарыучула сакъдыла

Россейни МЧС-ини Элбрусда бёлюмюню келечилери быйыл республиканы тауларында юч жюзге жууукъ адамны къутхаргъандыла, деп билдиредиле МЧС-ни КъМР-де бёлюмюню пресс-службасындан.
Жылны аллындан бери Элбрусда МЧС-ни таулада ишлеген отряды 281 излеу-къутхарыу иш бардырып, 289 адамны жашауун сакълагъанды. Жарсыугъа, эки жыйырма адам а ёлгенди эм экеулен тас болгъанды.

Эм къарыулу командагъа да хорлатыргъа тюшеди

Эки жыл мындан алгъа «Автозапчасть» «ЛогоВАЗ» бла ойнайды десек, къараучула матчны сагъайып сакъларыкъ эдиле. Бусагъатда хал иги да тюрленнгенди. Бабугентчиле алчыланы санына къошулалмай иги кесек заманны турадыла, алай эсе да, ала былтыргъы чемпионну 3:4 эсеп бла онглагъандыла. «Автозапчасть» хорласа, хорламаса да, турнир таблицада жерин тас этерик тюйюлдю, аны очкола бла хазна ким жеталыр.

Агъачда бушуулу асырау

РФ-ни Следствие комитетини Черек районда следствие бёлюмюню къуллукъчулары Россейни Уголовный кодексини 105-чи статьясыны 1-чи кесегине (мурдарлыкъ), 222-чи статьясыны 1-чи кесегине (сауутла эм алагъа къошакъла законсуз  жюрютюлгенлери, асыралгъанлары ючюн) эм 223-чю статьясыны 1-чи кесегине (чачдырыучу затланы хазырлагъаны ючюн) бузукълукъла этилгенлери бла байламлы материалла жарашдыргъандыла

Басма индустриягъа себеплик

Октябрь бла ноябрь айлада Россейни Почтасы пресса бла китапла иги сатылырча «Почта бла бирге окъуйбуз» деген акцияны бардырады. Жюз сомдан асламгъа газетле, журналла неда беш жюз сомдан асламгъа китапла сатып алгъаннга китап неда жолда къоркъуусузлукъну жалчытхан жылтырауукъ брелок саугъаланырыкъды. Жамауат окъуугъа эс бурурча эм басма продукция иги сатылырча бардырылады бу акция.

Эллиле кёпюр болмай къыйналадыла

Жайда сакъ жауунладан сора Акъ-Сууда Суу-Арагъа ётген жерде кёпюрню жагъалары ашалып, оюлгъан эдиле.

Таматаланы кёллерин алгъандыла, кёзлерин жарытхандыла

Вольный Ауулда уллайгъан, къарар адамлары болмай къалгъанла тургъан юйге кёпле жандауурлукъ этедиле: тюрлю-тюрлю аш, суу, аякъ эм юс, ич кийимле да келтирип, анда тургъанланы кёллерин аладыла, къууандырадыла.

«Къая кибик сюелгенсе къатымда...»

Атам урушха кетгенде, манга жаланда беш ай бола эди. Ол анда ауур жаралы болуп госпитальгъа тюшгенде, анга мени экинчи анам Валентина Петровна - къарап тургъанды. Ол болмаса, атам сау къаллыкъ болмаз эди: жаралыла – кёп, дарман – аз. Анда атам башха юйюр къурагъанын эшитип, анамы жууукълары къоймай, ол къыйын заманда башхагъа берген эдиле.

Ма аллай чынтты таулу киши эди ол

1957-1958 жылла халкъыбызгъа бек насыплы кезиу эди – азат болуп, онючжыллыкъ сюргюнден ата-бабаларыбыз жашагъан журтубузгъа къайтханыбыз башыбызны тёгерек айландыргъан заман.

Уштулу - туристле жаратхан жер

Алгъыннгы Совет Союзну заманында Къабарты-Малкъар солургъа сюйгенлени бек жаратхан жерлери болуп тургъанды. Мында орналгъан санаторийледе жыл сайын иги кесек адам саулукъларына бакъдырып, заманларын зауукълу оздура эдиле. Туризмге да уллу эс бурулгъанды. Къырал чачылгъандан сора, ол затлагъа къайгъыргъан болмагъанды. Солугъан, тамаша табийгъатны кёрюрге  чыкъгъанла да тохтагъандыла.

Зауукълукъ сездирген женгил макъамла

Алгъаракълада билдиргенибизча, бусагъатда республикада Симфония музыканы Юрий Темирканов атлы бешинчи халкъла аралы фестивалы бардырылады. Бу кюнледе аны чеклеринде белгили скрипач, дирижёр Назар Кожухарьны башчылыгъында барочный музыканы «The Pocket Simfoni» деген ансамблини концерти болгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS