17.02.2017, 14:30 - Новости

Быйыл 14-22 октябрьде Сочиде жаш тёлюню бла студентлени «За мир, солидарность и социальную справедливость. мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим будущее!» Битеудуния XIX фестивалы бардырыллыкъды.

17.02.2017, 14:30 - Статьи

1942 жылда июль айда фашист аскерле Донну жанындан Шимал Кавказгъа чабыуулну башлайдыла. Аскер-техника жаны бла онглу немислиле алгъа терк барадыла.

17.02.2017, 14:29 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни Экономика институтунда «Аграр илму эмда Россей Федерацияда эл мюлкде эм магъаналы проблемала» деген илму-практика конференция бардырылгъанды.

17.02.2017, 14:28 - Новости

Къабарты-Малкъарны премьер-министри Мусукланы Алий тюнене бардыргъан кенгешде Правительствону талай бегимлерини проектлери сюзюлгендиле.

17.02.2017, 13:19 - Новости

Олимпиаданы чемпиону, спортну сыйлы устасы Борис Гуревични хурметине бардырылгъан грек-рим тутушуудан тёрели Жыйырманчы жаш тёлю халкъла аралы турнирге Россейни алты регионундан, Армениядан, Грузиядан, Къазахстандан, Къыргъызстандан, Таджикистандан, Норвегиядан бла Швециядан 470-ге жууукъ гёжеф к

17.02.2017, 13:18 - Новости

Татарстан Республиканы Зеленодольск шахарыны «Маяк» спорт комплексинде бир ыйыкъны ичинде ауур атлетикадан Россейни чемпионаты бардырылгъанды. Анга къыралны 49 регионундан 270-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

17.02.2017, 13:17 - Новости

Кёп болмай КъМКъУ-да орус тилден республикалы олимпиада бардырылгъанды. Анга 10-11-чи класслада окъугъан тёрт жюзден артыкъ школчу къатышханды. Эришиулени университетни орус тил бла битеулю тил билиуден кафедрасы къурагъанды, деп билдиргендиле вузну пресс-службасындан.

Последнее


Эркинликсиз орнатылгъан шлагбаумланы кетередиле

Нальчик шахарны администрациясында муниципал контроль бардыргъан эмда жашау журт-коммунал мюлк жаны бла управленияланы келечилери кёп фатарлы юйлени арбазларында энчи транспортха чырмау салгъан эркинликсиз орнатылгъан 50-ден артыкъ шлагбаумну, бетон блокланы, темир чыпынланы эм бурууланы кетергендиле, деп билдиредиле шахар администрацияны пресс- службасындан.

Бир ниетлиликни кючлерча

Быйыл 14-22 октябрьде Сочиде жаш тёлюню бла студентлени «За мир, солидарность и социальную справедливость. мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим будущее!» Битеудуния XIX фестивалы бардырыллыкъды.

Альпинист кереклери, энчи сынаулары болмагъан совет аскерчилеге тау немисли мараучула, егерьле бла къаты сермеширге тюшгенди

1942 жылда июль айда фашист аскерле Донну жанындан Шимал Кавказгъа чабыуулну башлайдыла. Аскер-техника жаны бла онглу немислиле алгъа терк барадыла.

Импортну алышындырыугъа къошумчулукъларын ёсдюрюрге таукелдиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни Экономика институтунда «Аграр илму эмда Россей Федерацияда эл мюлкде эм магъаналы проблемала» деген илму-практика конференция бардырылгъанды.

Экология дерсле

Россей Федерацияда Экологияны жылыны чеклеринде Къырал Думаны Билим бериу эм илму комитетини башчысы Геннадий Онищенко «Бирден къолгъа алайыкъ!» деген Битеуроссей акциягъа хазырланыугъа атап, видеоконференция бардыргъанды. Анга КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосу да къатышханды, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Къоркъуусузлукъну жалчытыуда бизни сынамыбызны башха регионлагъа жаяргъа тийишлиди

Кёп болмай Нальчикде «Къоркъуусуз республика» деген учрежденияны бу жаны болумлагъа къарагъан залында «Ростелекомну» ЮФО-да бла СКФО-да бёлюмлерини таматалары Къабарты- Малкъарда аппарат-программа комплекс (АПК) къалай ишлегени бла шагъырейленнгендиле.

Республикалы бюджет белгиленнген мардалагъа келишеди

Къабарты-Малкъарны премьер-министри Мусукланы Алий тюнене бардыргъан кенгешде Правительствону талай бегимлерини проектлери сюзюлгендиле. Жыйылыугъа республиканы Парламентини башчысыны орунбасары Жанатайланы Салим, министерстволаны, ведомстволаны, жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери эм башхала къатышхандыла.

Газ бла ойнаргъа жарамайды

Кёп болмай Чегем районда газ бла ууланып экеулен ауушханды. Эки шартда да ёлюмге келтиргенини сылтауу газ оборудованияны хайырланыуда къоркъуусузлукъну жорукълары толтурулмагъаны болгъанды, деп билдиредиле «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны пресс-службасындан.

Мияланы тазалаучуда метанол табылгъанды

Машиналаны миялаларын жууучу «Pro 3» продукцияда метанол мардадан артыкъ  болгъаны тохташдырылгъанды, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясындан. Бу затны«Эколайн» ООО чыгъарады. Аны адреси: Москва, Рочдельская орам, 14А. Быллай продукцияны сиз сатыуда кёрсегиз, ведомствогъа билдирирге кюрешигиз. Сатыучула да бу информацияны эсге алсынла.

Бир спорт клубну келечилеринде - эки «алтын»

Ата журтну къоруулаучуну кюнюне аталып эркин тутушуудан Нальчикде ачыкъ турнир бардырылгъанды. Анга 2000-2001 жыллада туугъанла къатышхандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS