13.07.2018, 21:41 - Статьи

Къабарты-Малкъар Тула область бла бирге ишлеуню кенгерте барады. Бу кюнледе республикадан бир къауум адам Юрий Коковну башчылыгъында анда болгъанды. 

13.07.2018, 21:40 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Парламентини кезиуден алгъа бардырылгъан жыйылыуунда депутатла федерал законланы проектлерин сюзгендиле. Ол санда пенсия системагъа кийирирге белгиленнген жангычылыкълагъа кеслерини эсгертиулерин этгендиле. Битеу да бирге 14 соруугъа къаралгъанды.

13.07.2018, 21:39 - Статьи

Тюнене  эрттенликде сагъат бешде сакъ жауунланы хаталарындан  Уллу Нарзанла  таланы тийресиндеги федерал автомобиль жолну кесегинде (97 км ФАД  А-158 «Прохладный-Баксан-Азау)  таш-топуракъ къатыш ырхы келгенди. Эрттенликде онбир сагъатха уа жолда жюрюу жангыртылгъанды. 

13.07.2018, 21:39 - Статьи

Дунияны футболдан 21-чи чемпионаты ахырына жете келеди. Бюгюнлюкде финалгъа чыкъгъан къыралла белгили болгъандыла. Ала Франция бла Хорватиядыла. 

13.07.2018, 21:38 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетини биология эм геоэкология каефдрасы къурап, Кёчген кёлде комплекс халда илму-тинтиу иш  биринчи кере бардырылгъанды. Экспедициягъа география илмуланы доктору Сергей Шагин башчылыкъ этгенди.

13.07.2018, 21:38 - Статьи

«Эльбрусское кольцо-2018» аскер конкурс бошалгъанды.

13.07.2018, 21:37 - Статьи

Абдуллаланы Мадина Элбрус посёлканы орта школуну башланнган классларыны устазыды. Ол усталыкъны уа Нальчикде алгъыннгы педагогика училищени тауусханындан сора алгъанды. Эм алгъа Огъары Бахсанда кеси окъугъан мектепге къайтып, анда сурат ишлеуден дерсле бергенди.

Последнее


Бирге ишлеуню атламлары

Къабарты-Малкъар Тула область бла бирге ишлеуню кенгерте барады. Бу кюнледе республикадан бир къауум адам Юрий Коковну башчылыгъында анда болгъанды. 

Юрий Коков «Россия-24» каналда Къабарты-Малкъарны бир-бир районларында шёндюгю болумну юсюнден айтханды

Тюнене Юрий Коков  «Россия-24» каналда тюзюнлей эфирде Къабарты-Малкъарны бир-бир районларында халны, табийгъат къыйынлыкъны хаталарын кетериу жаны бла не мадарла этилгенлерини юсюнден билдиргенди.

Депутатла пенсия системада белгиленнген тюрлениуле жанлы болуп къол кётюргендиле

Тюнене КъМР-ни Парламентини кезиуден алгъа бардырылгъан жыйылыуунда депутатла федерал законланы проектлерин сюзгендиле. Ол санда пенсия системагъа кийирирге белгиленнген жангычылыкълагъа кеслерини эсгертиулерин этгендиле. Битеу да бирге 14 соруугъа къаралгъанды. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Битеу службала - энчи хазырлылыкъ низамда

Тюнене  эрттенликде сагъат бешде сакъ жауунланы хаталарындан  Уллу Нарзанла  таланы тийресиндеги федерал автомобиль жолну кесегинде (97 км ФАД  А-158 «Прохладный-Баксан-Азау)  таш-топуракъ къатыш ырхы келгенди. Эрттенликде онбир сагъатха уа жолда жюрюу жангыртылгъанды. 

Хорламны келтирген итиниулюк

Дунияны футболдан 21-чи чемпионаты ахырына жете келеди. Бюгюнлюкде финалгъа чыкъгъан къыралла белгили болгъандыла. Ала Франция бла Хорватиядыла. 
Хорватлылагъа ингилизлиле бла сермеширге тюшген эди. Оюнну бешинчи минутунда Англияны келечилери биринчи голну уруп, алгъа чыгъадыла. Алай экинчи таймда эришгенле эсепни тенг этедиле. Тюбешиуге бёлюннген заман да ол халда  бошалады. 

Кёчген кёл не затны жашырады?

Къабарты-Малкъар къырал университетини биология эм геоэкология каефдрасы къурап, Кёчген кёлде комплекс халда илму-тинтиу иш  биринчи кере бардырылгъанды. Экспедициягъа география илмуланы доктору Сергей Шагин башчылыкъ этгенди.

Бек кючлюле, устала эмда мадарымлыла алгъа чыкъгъандыла

«Эльбрусское кольцо-2018» аскер конкурс бошалгъанды. Эки ыйыкъны ичинде он тау аскер бёлюм (хар биринде 12 аскерчи) Минги тауну тийресинде 14 энчи буйрукъну толтургъандыла, ол санда Элбрусну тёгерегинде 100-километрлик жолну къыдыргъандыла, эки минг метрден артыкъ бийикликге чабып чыкъгъандыла, ауушладан аугъандыла. 

Бусагъатдагъы излемлеге келише

Абдуллаланы Мадина Элбрус посёлканы орта школуну башланнган классларыны устазыды. Ол усталыкъны уа Нальчикде алгъыннгы педагогика училищени тауусханындан сора алгъанды. Эм алгъа Огъары Бахсанда кеси окъугъан мектепге къайтып, анда сурат ишлеуден дерсле бергенди. Бир кесекден а сагъынылгъан жерге кёчюп, мында жыйырма жылдан  аслам заманны гитче сабийлени  харф таныргъа юйретип келеди.

«Кёпледен юйреннгенме, бет бла жарашыулукъда жашаргъа кюрешгенме»

Сабийликлери уруш, кёчгюнчюлюк кезиуге тюшген тёлюге къарасанг, къарынлары ашдан тоймагъанлыкъгъа, юслери хузум болгъанына да къарамай, аланы билим алыргъа итиннгенлерине, махтаулу ишлерге, не жумушну да тынгылы толтурургъа кюрешгенлерине, жетишимлерине да сейир этесе. 

Аланланы тарых жоллары эмда къадарлары

Кёп болмай редакциягъа «Заман» газетни  окъуучусу Маглуланы Рамазан келип, оруслу  алим, жазыучу, Кавказ тауланы иги билген Алексей Малышевни «Теберда. Путеводитель»   деген китабындан бир хапарны кёчюрюп басмаларыгъыбызны тилегенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS