24.06.2016, 17:26 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эм социальный къоруулау министерствосунда Иш бла жалчытыугъа себеплик этиу жаны бла республикалы координация комитетни жыйылыуу болгъанды.

24.06.2016, 17:24 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене «Спартак-Нальчик» профессионал спорт клубну оноучулары эм спортчулары бла тюбешип, аланы «Юг» дивизионну чемпионлары болгъанлары, Россейни миллет футбол лигасына чыгьып, 1-чи дивизионну командалары бла эриширге эркинлик алгъанлары бла алгъышлагъанды.

24.06.2016, 17:24 - Новости

Республиканы районларында бла шахар округларында социал-экономика жаны бла болумну юсюнден КъМР-ни Башчысы Юрий Коков бардыргъан кенгешде жер-жерли бюджетлени толтурууну юсюнден сёлешиннгенди.

24.06.2016, 17:11 - Новости

XXVII Битеуроссей олимпиада кюннге жораланып, Тырныауузну «Тотур» стадионунда женгил атлетикадан эришиу бардырылгъанды. Анга шахарны ючюнчю номерли школунда къуралгъан саулукъ кючлеу лагерьде солугъан сабийле къатышхандыла.

24.06.2016, 17:09 - Новости

Польшада эркин тутушуудан «Вацлав Циолковскийни мемориалы» деген халкъла аралы турнирге жерлешлерибиз Мусукаланы Исмайыл бла Билял Махов къатышхандыла. Ала Къабарты-Малкъар эм Дагъыстан республикаланы атларындан тутушхандыла.

24.06.2016, 17:08 - Новости

Нальчикде апелляция комиссиягъа ЕГЭ-ни эсеплерине ыразы болмауну  юсюнден 310  заявление келгенди. Аладан 65-си къабыл кёрюлгенди. Битеу соруулагъа ангылатыула этилгендиле, ол неда бу белги нек салыннганы билдирилгенди.

24.06.2016, 17:06 - Статьи

Халкъыбызда не жаны бла да фахмулу болуп, аны бла бирсилени кёллендиргенлерибиз, жашауда бир тюрлю болумгъа башхача къаратханларыбыз асламдыла. Редакцияны бюгюннгю къонагъы «1КБР» телеканалны малкъар тилде бериулерини редактору Аппайланы Лариса да, баям, аланы санындады.

Последнее


Халны тинтгендиле, аны игилендирир планын салгъандыла

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эм социальный къоруулау министерствосунда Иш бла жалчытыугъа себеплик этиу жаны бла республикалы координация комитетни жыйылыуу болгъанды. Аны ача, профильли министр Тюбейланы Альберт Къабарты-Малкъарда ишсизлени саны бла Шимал-Кавказ федерал округну башха регионларындан мажалыракъ болгъанын айырып айтханды.

Аналыкъ капиталны - сакъат сабийни кереклерине

Аналыкъ капиталны сакъат сабийлени саулукъларын кючлерге, аланы социал жашаугъа тюшюндюрюрге себеплик этерге боллукъ товарланы алыугъа къоратыргъа эркин этилгенди. Жангыз да ала медико-социальный экспертиза хар ауругъан балагъа энчи жарашдыргъан реабилитация неда абилитация программаны излемлерине келиширге тийишлидиле.

Китапла бла жалчытыугъа - энчи къайгъырыу

КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова келир окъуу жылда китапла бла жалчытыуну юсюнден кенгеш бардыргъанды.

Юрий Коков: Импортну алышындырыуну онгларын кенгерте барыу бла биз республиканы тутхучлу айныууна ышаннгылы мурдор къурайбыз

Къабарты-Малкъарны делегациясы республиканы оноучусуну башчылыгъында Санкт-Петербургда ХХ халкъла аралы экономика форумну ишине къатышханды. КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Интерфакс» информация агентствону аны эсеплерини юсюнден сорууларына жууапла бергенди, инвестициялагъа тап онгла къурауну, импортну алышындырыуну алчы амаллары регионда къалай хайырланнганларыны юсюнден билдиргенди.

Изленнген хорлам футболчуларыбызны жангы жетишимлеге къанатландырады

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене «Спартак-Нальчик» профессионал спорт клубну оноучулары эм спортчулары бла тюбешип, аланы «Юг» дивизионну чемпионлары болгъанлары, Россейни миллет футбол лигасына чыгьып, 1-чи дивизионну командалары бла эриширге эркинлик алгъанлары бла алгъышлагъанды.

Налогланы жыйыу ишде болгъан амалланы къадалып эмда толу хайырланыргъа

Республиканы районларында бла шахар округларында социал-экономика жаны бла болумну юсюнден КъМР-ни Башчысы Юрий Коков бардыргъан кенгешде жер-жерли бюджетлени толтурууну юсюнден сёлешиннгенди. Дагъыда энергетика эм коммунал объектлени регистрация этиу эмда хайырланылгъан энергоресурсла ючюн борчланы азайтыу вопросла сюзюлгендиле.

Къытмагъан эселе да, тренерлерини ыразылыкъларын тапхандыла

Нальчикде СССР-ни спортуну устасы Александр Апшевни хурметине бардырылгъан футбол турнир алгъаракълада бошалгъанды. Анда биринчи жерни Тбилисини «Сабуртало» командасы алгъанды. Экинчи жерге «Анжи» футбол академияны келечилери чыкъгъандыла, Владикавказдан «Юность» а ючюнчю болгъанды. Жарсыугъа, бизни республикадан командаланы бири да алгъа чыгъалмагъанды, ала уа тёрт эдиле.

Биринчи эришиулеринден - саугъала бла

XXVII Битеуроссей олимпиада кюннге жораланып, Тырныауузну «Тотур» стадионунда женгил атлетикадан эришиу бардырылгъанды. Анга шахарны ючюнчю номерли школунда къуралгъан саулукъ кючлеу лагерьде солугъан сабийле къатышхандыла.

Хорлагъанланы араларында - отуздан аслам жерлешибиз

Тырныауузну «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде, Элбрус районну сабий-жаш тёлю спорт школуну директору Сабанчыланы Расулну хурметине жораланып, грек-рим тутушуудан эришиу бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказны регионларындан, Ставрополь крайдан, Къалмукъдан, Магъадан областьдан 212 гёжеф къатышхандыла.

Бизни жашлада - алтын эм доммакъ майдалла

Польшада эркин тутушуудан «Вацлав Циолковскийни мемориалы» деген халкъла аралы турнирге жерлешлерибиз Мусукаланы Исмайыл бла Билял Махов къатышхандыла. Ала Къабарты-Малкъар эм Дагъыстан республикаланы атларындан тутушхандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS