02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Чурумлагъа да къарамай, умутландыргъан спортчуланы хазырлайдыла

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъну кючлеу комплексде энчи зал ачылгъынчы, жарауну физкультурадан дерследе неда окъуудан бош заманда этдирип тургъандыла. Бусагъатда школлада гимнастика бла кюреширча оборудование къалмагъанды, аны сатып алыргъа аланы амаллары да жокъду. Аны ючюн спортну бу тюрлюсюнден жарау этерге онглары жаланда Элбрус районну сабий-жаш тёлю спорт школуна жюрюгенлени барды.

Майдалсыз къалмагъандыла

Тырныауузну В.А. Губанов атлы "Геолог" спорт-саулукъну кючлеу комплексинде боксдан Россейли студент спорт союзну биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 13 регионундан, ол санда Кърымдан, Тюмень, Ростов эм Волгоград областьларындан 2002-2003 жыллада туугъан 117 боксчу къатышхандыла.

Даражалы турнирде – биринчиле

Адыгеяда Олимпиада оюнланы чемпиону, спортну сыйлы устасы Асланбек Хуштовну саугъаларына грек-рим тутушуудан ачыкъ битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказны регионларындан, Ростов областьдан, Краснодар эм Ставрополь крайладан 2002-2007 жыллада туугъан 258 спортчу къатышхандыла.

Сансызлыкъды хатаны башы

КъМР-де От тюшюуге къажау къырал службада быйыл январь-сентябрь айлада тамамлагъан ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Бу кезиуде республикада 1488 от тюшюу болгъанды (былтырны бу кезиуюнде – 1304). Ол санда 380 къайгъылы болум къырал эсепге алыннганды (былтыр – 394). ГПС-ни инспекторлары 301 от тюшюуню ёчюлтгендиле.

Газ ызла тинтилгендиле эмда жангыртылгъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъ бла жалчытхан объектлени келир къыш кезиуге тынгылы хазыр этгенди. Тийишли ишлени чеклеринде аны специалистлери жерни тюбю бла баргъан 675 километрден артыкъ ызланы тинтгендиле. Анга кёре, бузулгъан, газ жиберген жерледе ремонт бардыргъандыла.

Керекли сайтны ач да, пенсиянгы юсюнден толу хапар бил

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду. Эки жангы бёлюм Фондну сайтында электрон жумушланы хайырланыугъа бла Интернетде иш излерге юйретиуге жораланнгандыла.

Поэзиясына табыныу селеймейди

Нальчик шахарны 23-чю номерли школунда закий Къулий Къайсынны 100- жыллыгъына аталып, «Мамырлыкъ эм къууанч Сизге, саула!» деген фестиваль бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Культура министерствосу бла Бекмурза Пачев атлы библиотека къурагъан эди.

Назмуланы ариу айтханла сайланнгандыла

Бу кюнледе республикабызда бизни закий поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына жоралап кёп тюрлю эришиуле, фестивальла, тюбешиуле бардырыладыла. Бизге да аллай бир конкурсха къатышыргъа тюшгенди. Ол республикабызны районларыны араларында къуралып, анда акъылманыбызны назмуларын окъугъандыла. Эришиу а Булунгуну орта школунда бардырылгъанды.

Унутулмазлыкъ жарыкъ ингир

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

Ауазына тынгылып, тансыкълагъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды. Аны къууанчлы  ачылыууна окъуу юйню проректору Хусейн Кушхов эмда филология илмуланы доктору профессор Эфендиланы Салих къатышхандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS