19.10.2018, 12:44 - Статьи

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Последнее


Владимир Путин «Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

Белгили алимле, экспертле да экономиканы андан ары айнытыуну амалларыны юсюнден сёлешгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни Фундаментал  тинтиуле бардыргъан фондуну болушлугъу бла «Прорывное развитие экономики России: условия, инструменты, эффекты»  деген халкъла аралы илму-практика конференция болгъанды.

Жаш адамланы заманнга кеслерин жарашдырыргъа, не болумда да апчымазгъа юйретирге

Сентябрьни жыйырма алтынчысындан башлап, юч кюнню ичинде инвалидлени эмда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» экинчи регионла даражалы чемпионаты озгъанын газетибиз билдирген эди. Аны эсеплери бла байламлы жыйылыу а Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствода бу кюнледе болгъанды.

Назмула эшитилдиле, жырла айтылдыла, къурманлыкъ къойла союлдула

Мечиланы Кязимни чыгъармачылыгъына аталгъан окъуула тёреге айланнгандыла. Бу жол ала сегизинчи кере бардырылгъандыла. Башланнган а Долинскде Малкъар халкъны кёчгюнчюлюкде азап чекген адамларыны мемориалыны аллында этгендиле. Бери жыйылгъан жаш адамла, абаданла да Малкъарны, Россейни, Мечиланы Кязимни аты бла къуралгъан маданият фондну уллу байракъларын  кётюрюп сюелгендиле.

Муратлары бирди – терроризмден кери болургъа, регионну айныууна юлюшлерин къошаргъа

Къабарты-Малкъар къырал аграр  университетни  къошакъ профессионал билим берген институтунда,  2005 жылда октябрьде Нальчикде болгъан бушуулу ишлеге жораланып, «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны окъуу юйню  Юйретиу эм социал иш жаны бла управлениясы эмда  Тарых эм философия  кафедрасы   къурагъандыла.

Сакълыкъ палахдан сакълар

Сууукъла тюшгенлери бла адамла юйлерин жылытыр къайгъыгъа киредиле,  тюрлю-тюрлю приборла сатып алыргъа ашыгъадыла. Алай кёпле аланы тюз сайлай билмейдиле, бирлери тюкенден ала эселе, башхалары уа устала кеслерини къоллары бла хазырлагъанланы алыргъа угъай демейдиле.   Ала, жарсыугъа, къоркъуусузлукъну жорукъларыны юслеринден сагъыш да этмейдиле.

Баш борч – террорчулукъ аманлыкъланы алгъадан билип, жолларын кесерге, профилактика ишни къыйматлылыгъын кётюрюрге

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

Республиканы агропромышленность комплексин айнытыуну амалларын, анга билеклик этиуню онгларын сюзгендиле

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

Саулукъ сакълау эм халкъны санын ёсдюрюу жаны бла къырал политиканы тамамлаугъа – энчи магъана

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде РФ-ни Президенти 2012 жылда 7 майда къабыл кёрген «Саулукъ сакълау сферада къырал политиканы игилендириуню юсюнден» 598-чи   эмда «РФ-де демография политиканы тамамлауну мадарларыны юслеринден» 606-чы  указларын жашауда бардырыу жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны вице премьер-министр Грант Мовсисян бардыргъанды.

Цифрли телебериулеге кёчюу не халда болгъанына къарагъандыла, бегимлеге тюзетиуле кийиргендиле

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS