22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

Подробности... | Просмотрено: 10
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

22.05.2020 - 12:41

Эртте бишген бахча жилек жыйылады

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

22.05.2020 - 12:40

Хар чыгъармасында - жашау кертилик

Атталаны Мухажирни жашы Анатолийге  таулу миллетни тарыхыны летописеци дерге боллукъду. Ол салгъан фильмле, Къабарты-Малкъарны киноискусствосуну алтын хазнасын байыкъдырып, Ата журтундан къысталгъан  халкъны ачыуун, жарсыуун, къууанчын  да туура баямлайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

22.05.2020 - 12:40

Халкъыбызны пелиуан жашлары

Халкъыбызда пелиуанла алгъын кёп жаратылгъандыла. Хар ауузну кесини жигити болгъанды. Кючлери бла къарыулары Беш Тау элден тышында айтылгъан жашла бла эриширге кёпле итиннгендиле. Аллайладан бири Чабдарланы Жубуран болгъанды. Кеси заманында ол бек къарыулугъа саналгъанды.
Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

22.05.2020 - 12:33

Диабет: къайдан чыкъды хата?

Сахарный диабет бек жайылгъан ауруу болуп къалгъанды, бизни хар бирибизни да бардыла бу къоркъуулу ауруудан къыйналгъан жууукъларыбыз, ахлуларыбыз. Аны юсюнден толуракъ хапарны билир муратда  профессор, медицина илмуланы доктору, Естесствознаниени россей академиясыны келечиси,эндокринолог Ахкёбекланы Нелли бла ушакъ этгенбиз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

22.05.2020 - 12:30

Ким эди ол, ангылаялмайма?

ХАПАР

– Сталинни юсюнден кино боллукъду, дейди Ачемез. Мен унутсам да, сен унутма.
– Не этесе, къызчыкъ, муну? Ол бизге этген бла… Аты къурусун!
– Не дей болурла энди ол мурдаргъа деп…

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

22.05.2020 - 12:30

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

22.05.2020 - 12:20

Озгъан заманладан хыйсап этиу, федерализмни кючлерге, халкъланы бирикдирирге болушурукъду

Кавказ урушда жоюлгъан адыгланы эсгериуню кюнюне аталгъан жумушла быйыл пандемия бла байламлы онлайн халда бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

22.05.2020 - 08:22

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)
 
Бизни халкъыбыз жашап тургъан минг жылланы ичинде къуралгъандыла бу фразеология айланчла. Ата-бабаларыбызны кёз жютюлюклери, оюм теренликлери орналыпды алада.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

22.05.2020 - 08:10

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнганды

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

20.05.2020 - 15:23

Чегем

Чегем тау жамауат Чегем сууну эм аны бутакъларыны жанларында, Бахсан сууну Быллым тийрелеринде эм  Гестенти сууну  онг жагъасында орналгъанды.  Аны шимал жанындан къоншусу - Сванетия, къыбыладан  - Къабарты, кюнчыгъышдан – Холам бла Бызынгы, кюнбатышдан а –  Бахсан болгъандыла. Аны юсюнден  философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат жазады.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

20.05.2020 - 14:48

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнганды

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

20.05.2020 - 12:16

«Врач артыкъда жууаплы усталыкъды, жангылыргъа, кемчилик этерге ахырда эркин тюйюлдю»

Бапыналаны Кемалны жашы Марат бла биз ол тюз да операциядан чыкъгъандан сора тюбешгенбиз. Ол юч сагъат  баргъан операциядан сора арыгъанына да къарамай, ишини, хирург усталыкъны къалай сайлагъаныны, къан тамыр аурууланы профилактикасыны юслеринден «Заман» газетни сорууларына жууапла бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

20.05.2020 - 11:59

«Башхала бла тенглешдиргенде, чечекге къыйын аурууду деялмайма»

Гитче сабийлери болгъан анала бир ауаздан: «Къуруда ауругъанлай турады!» - дейдиле. Кертиси бла да, сабийле, бютюнда сабий садлагъа жюрюгенле, бирден бирге жукъгъан аурууладан кёп къыйналадыла.  Аладан бири - суу чечекди (ветрянка). Аны юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю номерли  сабий поликлиникасыны  врачы  Каримат Юсупова бла ушакъ бардыргъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

20.05.2020 - 11:55

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле. Бизни бюгюннгю жигитибиз Къойчуланы Джамиляны жюреги уа таэквондогъ тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

20.05.2020 - 08:04

Кёкню саугъасы

Заманны ауурлугъу гуппур этген къатынчыкъ, уллу къара жаулугъун да аркъасына къаплап, босагъада, сол къолун да жаягъына тиреу этгенлей, къарамын тардан келген жолдан айырмай, мудах олтурады. Кёп турлукъду ол алайда.

Подробности... | Просмотрено: 9
Маданият

20.05.2020 - 08:03

«КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ФРАЗЕОЛОГИЯ СЁЗЛЮК»

Фразеология сёз тутушла бизни тил байлыгъыбызны туура этген шартдыла. Ала ёмюрлени ичлеринде къурала келгендиле.  Аланы керек жерде хайырланыу тилибизни ариу этеди.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы