18.05.2018, 20:56 - Новости

Москвада Къабарты-Малкъарны башчылары эмда Россейни бла регионну  Сатыу-алыу-промышленность палаталарыны оноучулары Бирге ишлеуню юсюнден юч жанлы келишимге къол салгъандыла.

18.05.2018, 20:55 - Новости

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Вольфрам» компания» АО-ну президенти Михаил Горбачев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

18.05.2018, 20:52 - Статьи

КъМР-ни Парламентинде бардырылгъан жамауат тынгылаулада 2017 жылда республиканы баш финанс документи къалай толтурулгъаны сюзюлгенди.

18.05.2018, 20:45 - Статьи

Бу кюнледе Грозныйде А.А.Айдамиров атлы Миллет библиотекада белгили малкъар поэт, тилманч, драматург, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, Кавказны жазыучуларыны регионла аралы клубуну президенти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни 80-жыллыгъы кенг халда бел

18.05.2018, 20:39 - Новости

Аликберланы Алан Россейни боксдан жаш тёлю командасыны санында кёп болмай Мароккону Марракеш шахарында Битеудуния гимназиадагъа (Окъуучуланы араларында олимпиада оюнла) къатышханды. Былайда бизни республикадан бу эришиулеге жаланда ол сайланнганын чертирчады.  

18.05.2018, 11:58 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин «Толтуруучу властьны федерал органларыны структурасыны юсюнден» указгъа къол салгъанды.

Последнее


Жангы правительствону къаууму къабыл кёрюлгенди

Владимир Путин вице-премьерлени бла министрлени къуллукъларына Дмитрий Медведев кёргюзтген кандидатураланы къабыл кёргенди.  Ала аны юсюнден россейли Президентни Бочаров Ручейде резиденциясында сёлешгендиле. Путин кандидатураланы барысын да  Медведев бла тюнене эрттенликде окъуна сюзгенин айырып айтханды.

Республиканы андан ары айныууну ышаннгылы себеби

Москвада Къабарты-Малкъарны башчылары эмда Россейни бла регионну  Сатыу-алыу-промышленность палаталарыны оноучулары Бирге ишлеуню юсюнден юч жанлы келишимге къол салгъандыла. Документде республиканы экономикасыны баш магъаналы бёлюмюне инвестицияла не къадар кёп салынырча этиуню амалларын жарашдырыуну мадарлары белгиленедиле.

КъМР-де тау-байыкъландырыучу эмда жарашдырыучу производствола къурауну юсюнден келишимни толтурууну амаллары сюзюлгендиле

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Вольфрам» компания» АО-ну президенти Михаил Горбачев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны кезиуюнде Къабарты-Малкъарны жеринде тау-байыкъландырыучу эмда жарашдырыучу производствола къурауну юсюнден эки жанлы келишимни толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

«Терекалмаз» Узбекистаннга жерни тешген оборудование жиберип турлукъду

Къабарты-Малкъар Республиканы делегациясы КъМР-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри З-Г.А.Губашиевни, Промышленниклени бла предпринимательлени союзуну регион бёлюмюню президенти В.Ш.Хажуевну, «Терекалмаз» АО-ну баш директору А.Б.Тлеужевну къауумунда Узбекистаннга иш бла баргъанды.

Бюджет бузукъсуз толтурулгъанды, къырал борчну кемейтиуню шарт мадарлары тохташдырылгъандыла

КъМР-ни Парламентинде бардырылгъан жамауат тынгылаулада 2017 жылда республиканы баш финанс документи къалай толтурулгъаны сюзюлгенди. Кенгешге депутатла, КъМР-ни Башчысыны Парламентде келечилери, министрле, Контроль-эсеплеучю палатаны бла жамауат организацияланы къуллукъчулары да чакъырылгъан эдиле. 

«Тарыхны унутургъа жарамайды, аны толу билирге андан тюз оюмла чыгъарыргъа тийишлиди»

Ёмюр бла жарым жыл мындан алгъа 1817—1864 жыллада бардырылгъан Кавказ урушну бушууу бюгюн да унутулмагъанды. Хар жылдан да адыгла жашагъан жерледе, ол санда тыш къыраллада да, 21 майда ол къазауатда жоюлгъанланы эсгериуню кюню белгиленеди. Алай Кавказ урушну магъанасыны, аны регионну халкъларыны жашауларында жерини юсюнден даулаша бюгюн да тохтамагъандыла. 

«Сынауларынгы, жарсыуларынгы тергесенг, ётген жолунг кёп кёрюнюр, тындырылмагъан жумушланы санасанг а - ол бир да азды»

Къабартылы поэт, Россейни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Тхазеплов Хасан Миседович бу кюнледе 75-жыллыгъын белгилейди. Биз да юбилейини аллында аны бла тюбешип, ушакъ бардыргъанбыз. 
– Хасан, газет окъуучулагъа  жашау жолугъузну аллыны юсюнден  айтсагъыз эди.

Керти поэзияны сюйюу, хатерликни бла къарындашлыкъны багъалау халда

Бу кюнледе Грозныйде А.А.Айдамиров атлы Миллет библиотекада белгили малкъар поэт, тилманч, драматург, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, Кавказны жазыучуларыны регионла аралы клубуну президенти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни 80-жыллыгъы кенг халда белгиленнгенди.

Сейир-тамашагъа къалдыргъан жерлерибизни саны жокъду

Бизни республиканы сейирлик жерлерини юсюнден Мария бла Виктор Котляровла кёп  шартла жыйышдырып, китапла басмалагъандыла. Жолоучулагъа деп  ингилиз тилде  чыгъарылгъан «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» деген  издание уа айырмалыладан бириди дерге боллукъду. Ол 2016 жылда чыкъгъанды.

Азинатны «Артекде» сакълайдыла

Назму окъуудан «Живая классика» Битеуроссей конкурсну регион кезиую алгъаракъда Нальчикде «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияны мурдорунда озгъанды. Анда уа эм уллу жетишимни Тырныауузну бешинчи номерли гимназиясыны жетинчи классыны окъуучусу Жанатайланы Азинат болдургъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS