26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

23.09.2020 - 19:43

«МИР» карточкалагъа кёчюу барады

Миллет тёлеу система бла байламлы федерал законнга тийишлиликде, пенсиягъа 2017 жылда 1 июльда чыкъгъанла ахчаларын банкга кёчюрюп алай алыргъа сюйгенлерин билдирселе - «МИР» карточка жарашдырылады.

Подробности... | Просмотрено: 3
23.09.2020 - 19:37

Пособиялагъа къагъытны берирге ашыгъыгъыз

Саулайда къыралда 16 жыллары толмагъан сабийлери болгъан  юйюрлеге июньда эм июльда  10 минг сом берилгени эсибиздеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
23.09.2020 - 19:13

Къыяма кюн адамдан бек алгъа не зат сураллыкъды?

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, былай атханды: «Къыяма кюн Аллахуталаны къулундан этген ишлеринден бек алгъа намаз ючюн сураллыкъды. Аланы бир тюрлю кемчиликсиз толтургъан къутхарыллыкъды эмда хайыр табарыкъды.  Алай жангычылыкъла этген къоранчлы болур. Борч намазлада кемчилик болса, Аллахутала: «Къарачыгъыз, мени къулуму къошакъ намазлары бармыдыла, жетишмеген борч намазланы толтурур ючюн»,-дерикди. Ызы бла уа къалгъан ишлерине да ма былай къараллыкъды». (Абу Дауд).

Подробности... | Просмотрено: 3
23.09.2020 - 08:30

СОЛУУ КЮНДЕ

Иш къайгъыладан къачып, тынгылы аш этерге да эринип, чайникни салып, телевизоргъа къайтханымлай, къолунда да наныкъдан толу табагъы бла къоншум кирди. Къууандым. Наныкълагъа угъай, кесине. Терк окъуна хычинле жазып салдым къангагъа.

Подробности... | Просмотрено: 7
23.09.2020 - 08:00

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени, белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
18.09.2020 - 08:40

Китаплада окъугъанларына сейирлик жолоучулукълада тюшюнедиле

Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецини Туризм эм краеведение бёлюмю 1985 жылда ачылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
18.09.2020 - 08:35

Сууну тергеген счётчикге пломба къалай салынады?

Таза сууну тергеген приборгъа пломба салыр ючюн не этерге кереклисин КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде ангылатхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
18.09.2020 - 08:22

«КЕЧ АНЫ…»

– Сагъышларым башымы алып, аланы теренликлеринден чыгъалмайма. Къутургъан сууча басадыла ала жюрегими. Айхай, жюзе билсенг а… – деп тарыгъады кезиулю жыйылыуда тюбеген эски танышым Ната.

Подробности... | Просмотрено: 9

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

23.09.2020 - 20:00

Чирик кёлню тюбюне аквалангсыз

Черек районда кёп тюрлю рекордла тохташдырыла тургъандыла. Сёзсюз, ала  Чирик кёлге тюшюу бла да байламлы эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Билим

23.09.2020 - 19:49

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Кёп болмай Мамырлыкъны халкъла аралы кюнюнде Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына жоралап Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Нальчикни Тиширыуларыны совети   «Эсде тутабыз, хурметлейбиз» деген чакъырым бла акция бардыргъандыла.  Аны юсюнден  вузну пресс-службасындан билдириледиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

23.09.2020 - 19:40

Жалгъан товарланы сатаргъа онг болмазча

Россейде быйыл биринчи июльдан башлап, дарман препаратлагъа, аякъ кийимлеге, тютюн продукциягъа энчи белгиле (маркировка) салып тебирерге керекди. Ансыз аланы сатаргъа жарамайды. Жаланда ары дери чыгъарылгъан дарманланы къоярыкъдыла; аланы хайырланыргъа жараулу болжалы кетгинчи.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

23.09.2020 - 19:11

Аланы жашлыкъ чакъыргъанды

Элбрус таулу миллетни, туугъан  журтубузну белгисиди.  Аны тёппесине чыкъгъанланы атлары назмулада, жырлада, таурухлада кишиликни  шартыча тёлюден-тёлюге айтыла келеди.  

Подробности... | Просмотрено: 1
Жангылыкъла

23.09.2020 - 18:15

Семиртгичлени хайырланыу кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда жыл сайын семиртгичлени хайырланыу ёсе  барады. Сёз ючюн, быйыл саулай республикада аланы 38 минг тоннасы салынырыкъ эсе, экинчи жылда  ол 3 минг тоннагъа неда 8 процентге  кёбейрикди, деп билдиредиле  КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

23.09.2020 - 17:38

ТАУЛУ УЧАЛА

Миллетни хант хазнасыны, адет-тёрелерини юслеринден Толгъурланы Бекмырза жыйгъан хапарланы энтта да басмалайбыз.

Подробности... | Просмотрено: 1
Жангылыкъла

23.09.2020 - 16:30

Тазалаучу комплексни хайырлылыгъы уллу боллукъду

Кёп болмай   Май  районну администрациясыны башчысы  Татьяна Саенко РФ-ни эл мюлк министрини орунбасарыны кенгешчиси  Алексей Давиденко,  КъМР-де Тынгылы къурулуш бардырыу жаны бла управленияны эм подряд организацияны келечилери бла бирге   Майский  шахарда кир сууну тазалагъан комплексни къурулу

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

23.09.2020 - 16:22

Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Подробности... | Просмотрено: 1
Саулукъ

23.09.2020 - 16:18

«Жашауугъузну жаланда заманында этилген болушлукъ къутхарыргъа боллукъду»

Къутургъан ауруу  уллу эс бурууну излеген жугъуучу вирус инфекцияды. Андан сау болгъан бир адам да жокъду, болгъан да этмегенди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

23.09.2020 - 16:16

Адамла электрон больничныйлени сайлайдыла

 2020 жылны башындан бери Къабарты-Малкъарда  42 минг электрон больничный лист берилгенди. Республикада жашагъанланы 73 проценти къагъыт больничныйден эсе электронныйни жаратадыла. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, аланы  51 процент сайлагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

23.09.2020 - 16:13

Жол ишле тамамланадыла

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде  Бабугент – Бызынгы жолну  тынгылы ремонту  бошала  турады. Ол Къашхатаудан Къара-Суугъа, «Бызынгы» альплагерге дери барады  эм  «Урвань-Уштулу» федерал трассагъа къошулады.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

23.09.2020 - 16:10

Сюймеклиг а айтып турур…

Бюгюн да аллай кюн болур – артха къайтарып, кетген кюнледе айландырлыкъ, ажашдырлыкъ. Мариям, уллу арбазда агъач шинтикледен бирине олтуруп, солуйду. Солугъан къайда? Арт заманда аны эсгериуле къоймайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

23.09.2020 - 08:22

Ётюрюк хапарлагъа ийнанмагъыз!

Арт кезиуледе аналыкъ капиталдан 50 минг сомну къолгъа алыргъа боллукъду дегенни эшитип, МФЦ-гъа эмда Пенсия фондха республикада жашагъан адам сёлешип башлагъанды. МФЦ-дан бу иш бла байламлы тынгылы жууап бергендиле: «Была бары да ётюрюк хапарладыла, ийнанмагъыз, аналыкъ капиталны ахчасын жаланда закон бла белгиленнген жумушлагъа къоратыргъа жарайды»!

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

23.09.2020 - 08:15

Жашау журтланы санына къошулады

Къабарты-Малкъарда быйыл сегиз айгъа 14,1 миллиард сом багъасына къурулуш бардырылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 100,3 процентге кёпдю, деп билдиредиле Кавказстатдан.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

23.09.2020 - 08:10

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

23.09.2020 - 08:05

Ёпкеледе рак къозгъалырына баш сылтау – тютюн ичиу

Бу кюнледе Роспотребнадзорну сайтында тютюн ичиу онкология аурууланы чыгъаргъан сылтауланы 90 процентин тутады, деп жазылгъанды. Аман къылыкъгъа 15 жылларында берилгенле ракдан 25 жылларында тютюн ичип башлагъанладан эсе беш кереге кёп ауруйдула.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы