Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла алгъышлауу

 Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Сизни Жаз башыны бла Урунууну байрамы бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!

Биринчи май байрамны тарыхы бизни къыралда эрттеден келеди эмда бек байды. Ол уруннган адамгъа, аны чемерлигине бла жетишимлерине хурмет этиуде мурдорланады. Къабарты-Малкъар фахмулу, учуннган, ишлерине табыннган адамла бла байды. Бюгюн алгъыш сёзлерибизни  акъыллары, жигерликлери, мамыр ишлери бла да экономиканы бла социал бёлюмню къыйматлы айныуларын жалчытханлагъа, туугъан журтубузну жетишимлерин байыкъландырыугъа юлюшлерин къошханлагъа жоралайбыз.

  Урунууну ветеранларына уа энчи ыспас этебиз. Ала экономикабызны аякъландырыугъа, республиканы жашау къолайлыгъын игилендириуге айтып-айтмазча уллу къыйын салгъандыла. Бюгюнлюкде уа бай сынауларын жаш адамлагъа къызгъанмай бередиле, аланы адамлыкъ, усталыкъ жаны бла да бийиклеге кётюрюлюрге болушадыла.

   Бирлигибизни, инсанлыкъ бир ниетлилигибизни сакълаялсакъ, биз не уллу тыйгъычладан да ёталлыгъыбызгъа, Къабарты-Малкъар, саулай Россей жашнарлары ючюн, келир заманлары монглу да, ырахатлы да болур, инсанларыбыз къолайлы жашар  ючюн деп салыннган борчланы толтурмай къалмазлыгъыбызгъа ийнанама.

   Жюрегими теренинден алгъыш эте, барыгъызгъа да кийик саулукъ, жюрек ырахатлыкъ тежейме, хар башлагъан ишигиз къуралыулу болсун!

 

Поделиться: