Къабарты-Малкъар 50 жыллыгъын къалай белгилегенди

«Тау тёппесине ёрлесенг – тёгерек-башны кёрюрсе» деген аллай сёз болуучуду. Быйыл, Къабарты-Малкъарны къыраллыгъына жюз жыл толгъанда, республиканы ёмюрлюк жолуна къараргъа, тарых бетлерин тинтирге, болгъан ишлерин ойларгъа да сюесе, дейди республиканы Архив службасыны специалисти Оксана Хурова. Бу материалда ол Къабарты-Малкъар кесини 50 жыллыгъын къалай белгилегенини юсюнден айтады.

Былай алып айтханда, элли жыл - тарыхге артыкъ уллу кезиу тюйюлдю. Алай кесигиз сагъыш этигиз, бизни республикада ол заманнга нечик къадар тюрлениу болгъанын: къарангылыкъдан – культураны бийикликлерине, сабан агъачдан бла чагадан – эл мюлкню механизациясына, промышленностьха, энергетикагъа таукел атламла.

Республиканы битеу шахарларында, эллеринде эмда станицаларында аслам адам къатышып той-оюн жумушла бардырылгъан эдиле ол юбилей кюнледе. Парклада, клублада, маданият юйледе да къадар халкъ болгъанды. Къабарты-Малкъарда жашагъан миллетле, ол юбилейи, халкъ мюлкде жетишимлери ючюн Октябрь Революцияны ордени бла саугъаланнганын уллу къууанч, ёхтемлик бла белгилегендиле.

Республиканы кюнюнде Нальчик шахарда кёрмючле ачылгъан эдиле: промышленность бла байламлы болгъан – «Спартак» стадионда ётгенди, эл мюлкде жетишимлени ачыкълагъан а – Ленинчи комсомолну атын жюрютген ипподромну тийресинде.

Кёрмючледе кеслерини жетишимлерин эмда усталыкъларын кёп къалмай жюз бла жарым фабриканы бла заводну, къурулуш эмда транспорт организацияланы коллективлери кёргюзтгендиле. Экскурсоводла павильонланы къатлары бла къонакъланы элте, Къабарты-Малкъарны индустриясы къалай айныгъаныны, урунуу класс къалай къуралгъаныны, аны айтхылы жетишимлерини юслеринден хапарлай эдиле.

Ипподромну эркин майданында уа керти да жомакълы шахар къуралгъанды. Анга, баям, башха тюрлю айтыргъа да болмаз эди. Нек дегенде, эл мюлк кёрмючню хар павильонунда да республиканы бу сферада уллу жетишимлери кёрюне эдиле. Анда алчы колхозла бла совхозла, илму-излем учрежденияла эмда эл мюлкню андан ары айнытыргъа себеплик этген башха организацияла да бар эдиле.

Андан сора да ипподромда кёп тюрлю спорт эришиуле бардырылгъандыла. Нальчикчиле, республиканы районларында жашагъанла да, алагъа мингле бла келип къарагъандыла. Парады уа… Толу трибуналаны аллары бла атлыла, ызларындан а жангы «Волга» машиналада автогонщик спортчула ётгенлери бек аламат кёрюннгенди.    

Бешинчи сентябрьде Нальчикде чыгъармачылыкъны эмда спортну байрамы ётгенди. Ол художестволу самодеятельность коллективлени ариу жасаланнган къауумларыны эмда спортчуланы Ленин атлы проспектде къууанчлы халда барыулары бла башланнганды. Анга районланы келечилери да къатышхан эдиле.

Ызы бла, той-оюнла республикалы стадионнга кёчгендиле. Анда къараучуланы алларына физкультурникле чыгъып, гимнастикадан билгенлерин кёргюзтгендиле, ызы бла сводный хор, «Кабардинка» ансамбль, профессионал артистле эмда тепсеу коллективле номерлери бла къууандыргъандыла. Юч сагъатлы байрам уллу фейерверк бла бошалгъанды.

Промышленность эмда эл мюлк кёрмючле, ол байрам фейерверк да адамланы кёллерин кётюргендиле. Той-оюн жумушла битеу шахарлада, элледе эмда станицалада да бардырылгъан эдиле. Ала республикада жашагъанланы, тышындан келген къонакъланы да эслеринде къалырча болгъандыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: